მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მერაბი ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაური,მახინჯაური
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 05/09/1972
ტელეფონი: 893 24 83 17
ელ-ფოსტა: m.khalvashi@bsu.edu.ge
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
ანტიკური და ადრებიზანტიური ხანის ქალაქებისა და საქალაქო ცხობრების კვლევა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
15.09.2009 წლიდან 15.09.2013 წლამდე
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1996
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ 042305
გაცემის თარიღი: 1996 1 ოქტომბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა(07.00.06) კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება სამხრეთ დასავლეთ საქართველოში გვიან ანტიკურსა და ადრეშუასაუკუნეების ხანაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 19.09.2001
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუნანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია (არქეოლოგია)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: -~ 002864 ;
გაცემის თარიღი: 2001 წლის დეკემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი( 2009 წლის სექტემბერი)

2006 წლიდან დღემდე-შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასოც. პროფ. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი
2004-2006 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
1999-2004 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მადგილე სამეცნიერო დარგში
2004-2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი
2000-2004 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
1996-1999 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ანტიკური ხანის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
1996 -2008 ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი(0,5 საშტატო ერთეულზე)

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. აფსაროსი ახ.წ. 4-5 საუკუნეებში,„ძიებანი”,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი,13-14,თბილისი, 2004
2. ქიოსური ამფორები: ტიპოლოგიურ-ქრონოლოგიური კლასიფიკაციისა და კოლხეთის ქიოსთან ურთიერთობის საკითხისათვის(სამხრეთ–დასავლეთი საქართველოს მონაცემების მიხედვით),ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები, 3, ბათუმი,2005
3. ქიოსური ამფორების ერთი ჯგუფის დათარიღების საკითხისათვის( ფიჭვნარის ძვ.წ.5 ს. ბერძნული ნეკროპოლის მიხედვით),„ძიებანი“საქართველოს არქეოლოგიაში,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი,15-16, თბილისი,2005
4. აფსაროსი ძვ.წ. 1 ათასწლეულის მეორე ნახევარში,ვანის χι საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები(ქართულ და ინგლისურ ენებზე), „ძიებანი“ „ძიებანი”,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი, დამატებანი χιιι, თბილისი,2005
5. გონიო–აფსაროსი ბიზანტიურ ხანაში(წერილობითი და არქეოლოგიური მასალის მიხედვით),“ბიზანტიოლოგია საქართველოში–2”, თბილისი,2009 წლის
6. სინოპური ამფორები გონიო–აფსაროსიდან,ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, 7,ბათუმი,2008
7. ზენდიდის ციხე,დიდაჭარობა,გამომცემლობა შპს „სეზანი“,ბათუმი,2009
8. ფიჭვნარის იმპორტული ამფორები,ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ”ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში”,თბილისი,2008,(თესიზები)
9. აფსაროსი ძვ.წ. 1 ათასწლეულში,გონოი-აფსაროსი VIII(შრომების კრებული),ბათუმი,2009 
10. Гонио-апсар (Краткая история), Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, Издательство, Государственный университет Шота Руставели. Департамент Славистики, Батуми,2008
11. Апсарская крепость в I-III вв. н.э. (По данным письменных и археологических источников), ISSN 978-99940-968-0-0 «Археология и этнография Кавказа», Тбиписи,2007
12. On tne datinge of one group of chian amphoras (based on finds from the Pichvnari greek nekpopolis of tne 5TH century bc), ISSN 28971-206 AncienT Civilizations from scythia to siberia- An International Journal of ComparaTive Studies in History and aRchaeology , Brill, Leiden, vol.12, 3-4,2006
13. Apsarus in the First Half of the 1st Millenium B.C. ISSN 2-84667-106-8, Pont-Euxin et Polis. Actes du Xe Symposium de Vani, Paris, Presses Universitaires Franche-Comte,2005
14. Roman amphorae from Gonio-Apsarus. “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” Actes de la Table Rounde Intrrnationale de Batoumi et Trabzon,2719 April 2006 ,TATABS I, Varia Anrtolica XXI, Paris,2009 
15. Chian amphorae from Kobuleti-Pichvnari, “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” Actes de la Table Rounde Intrrnationale de Batoumi et Trabzon,2719 April 2006 ,TATABS I, Varia Anrtolica XXI, Paris,2009 
16. Byzantine Amphorae from the Easten Black sea CoasT, produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” abstraqtes de la Table Rounde Intrrnationale de beld in Kiten ,nessebar, Sredetz,September 26-30 2007,TATABS II, Bulgaria,sofia,2011,p.265-270
17. The arxeological Evidence of the 1st Century AD from the Fort of Apsarus.-international colloquium - The Romans at the Black sea During the Time of Augustus:The Evidence of Literary, arCheological and Numizmatic Sources,abstracts, p.24, Tulcea,Romania, 2012
18. Sinopean Import on the Black sea littoran of South west Georgia.-Ancient Civilizations jrom Scythia to Siberia.-Sinope un etat de la QuestionAperes Quinze ans de Travaux, actes du Symposium International 7-7 May2009,  Bril, Leiben-Boston.2012. ISBN 97890 20653 3, p.p. 487-509;
19. Sinopean amphorae in Afsarus.-The Black Sea, Paplagonia, Pontus andPrygia in Antikuite, aspects of archaelogu and ancient history.-BARInternational series 2432, 2012, ISBN 978 1 4073 1031 2, p.p.213-129;
20. სამხრეთ შავიზღვისპირეთის კერამიკა აფსაროსიდან.–ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში,2, ბათუმი,2012,გვ.395–399;  20.საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები, თბილისი,2012,გვ.237-254; 
21. Roman stamped Bricks from apsarus.-Inovative Aspects of Study of the Blacx sea Countries, History,Anthropology,litereture and linguistics,2 Blagoevgrad-batumi, 2011, p.310-319
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. ვანის XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი-“ შავიზღვისპირეთი ელინისტური სამყაროს სისტემაში“თბილისი, 2005 წ;
2. საერთაშორისო კონფერენცია- „ბიზანტიოლოგია საქართველოში–2”, ბათუმი-ტრაპიზონი. 2007,26-28 ოქტომბერი(მომხსენებელი)
3. ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ”ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში”,თბილისი-ბათუმი-სიღნაღი,2008,21-19 ივნისი(მომხსენებელი)
4. ”დიდაჭარობა-”საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,ხულო-დიდაჭარა,2009 წლის მაისი(მომხსენებელი)
5.საერთაშორისო კონფერენცია- „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“,ბათუმი,2009,29-30 მაისი(მომხსენებელი)
6. international Round-Table,PATABS I-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea-I”,ბათუმი-ტრაპიზონი, 2006 წ. (2 მოხსენება);
7. international Round-Table-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- II ”, ბულგარეთი,2007 წ. 27-28 სექტემბერი (მომხსენებელი);
8. The 3 international coloqium-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- III ”, რუმინეთი, კონსტანცა, 2009 წ. 6-10 ოქტომბერი.თეზისები და პროგრამა დაბჭდილია, იხ.www.minac.ro (მომხსენებელი);
9. Fourth international congress on Black Sea antiquites, The Bosporus: Gateway beTween The Ancient WesT and East(1 st Millennium BC-5tH Century AD),IsTanbul-14-18 September 2009, (მომხსენებელი);
10. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Ватими, 2006, 7-8 сентября,(www.caucasus.org.ge), (მომხსენებელი);
11. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Тбилиси, 2009, 25-27 июня, (www.caucasus.org.ge) (მომხსენებელი);
12. ბათუმშიაღმოჩენილი ამფორები.–საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი– წარსული და თანამედროვეობა“,ІІІ, ბათუმი, 2012
13.international colloquium - The Romans at the Black sea During the Time of Augustus:The Evidence of Literary, arCheological and Numizmatic Sources, Tulcea,Romania, 2012

ეროვნული:
1.ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში დაცული შემთხვევით აღმოჩენილი ამფორები.– სამეცნიერო კონფერენცია "ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენები: მიღწევები და პერსპექტივები", ბათუმი,2011
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel

სტაჟირება, ტრენინგები:
1)ასოციაცია „ სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება“, კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში(კასუს)-სერტიფიკატის N 0032.
2) კლინიკური სწავლებისა და პრაქტიკული კომპონენტების დანერგვის მიზნით 2009 წლის მაისში სპეციალური ტრეინინგი გავიარე პოლონეთის უმაღლეს სასწავლებლებში-ვარშავის იაგელონის,ლაზარსკის, კოზმინსკის,ლოძის უნივერსიტეტები
3) ”ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”,2009,7-10 ივნისი
4)USAID დაფინანსებითა დაG-PAC-ის მიერ განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში2011–2012 სასწავლო  წელს საერთაშორისო განათლების ცენტრის ბათუმის განყოფილებასთან ერთად განხორციელდა პროექტი–„სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება რსუ-ში“,სტატუსი–მონაწილე
გრანტები:
1) BABSI scholaship სამეცნიერო კვლევისათვის, ბრიტანეთის აკადემიის ანკარის არქეოლოგიური ინსტიტიტი, 2004,(ხელმძღვანელი)
2) საერთაშორისო სასწავლო გრანტი (ხელმძღვანელი).
„ პროფესიული კვლევისა და განვითარების ჩამოყალიბდა ბსუ-ში“;
მიზანი:სწავლისა სა სწავლების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა
დონორი: ფონდი-„ ღია საზოგადოება-საქართველო“, ასოციაცია-„ გრენა“ . 
3) სასწავლო გრანტი (მონაწილე)
”ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარაო ორგანიზაციების მცირე და საშუალო ბიზნესის 
წარმომადგენლებისათვის(”პარტნიორები-Ciwi,Gmbh,GTZ,GTC,BBS)
4)სამეცნიერო გრანტი(რეგისტრაციის  №4475 ),სტატუსი–ძირითადი შემსრულებელი,
„ ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები)“. 2012–2013 წწ.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერება
დარგი:
ისტორია, არქეოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა