მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნანა ხახუტაიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ქ. თბილისი, აღლაძის 39–ა
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 15/10/1955
ტელეფონი: 871 32 68 64 / 7 40 91
ელ-ფოსტა: nana_khakhutaishvili@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
საქართველოს ისტორია, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები ადრერკინის ხანაში, უძველესი რკინის მეტალურგიის საკითხები.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
15.09.2009 წლიდან 15.09.2013 წლამდე
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსოს, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 14/07/1979
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: -Г–1 ~171324;
გაცემის თარიღი: 16/07/1979
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ. ჯავახიშვილის სახ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: „სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთი ადრერკინის ხანაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 22/05/1987
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ИT ~ 012460
გაცემის თარიღი: 23/03/1988
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრკ უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტრო ს უმაღლესი საატესტაციო კო¬მი¬სია
სამუშაო გამოცდილება:
2009 – დღემდე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2007 – დღემდე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის დირექტორი;
2006 – 2009 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2006 – 2007 – შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურისა და დოქტორანტურის განყოფილების უფროსი;
2005 – 2006 – შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მომსახურებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი;
1998 – 2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათედრის დოცენტი;
1993 – 1998 – ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის კათედრის მასწავლებელი;
1989 – 2010 – ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი მუშაკი;
1988 – 1989 – ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერი მუშაკი;
1979 – 1988 – ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახ. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი მუშაკი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.. აჭარის მატერიალური კულტურის ძეგლებში ასახული უძველესი რელიგიური წარმოდგენები. _ კრ. “საისტორიო მაცნე” XIV, ბათუმი, 2005, (თანაავტორი_ნ. მგელაძე);
2. Development of iron metallurgy in West Transcaucasia (Historical Kolkheti), “MMETALLA,” № 12. 1/2, Deutsche Bergbau Museum, BOCHUM, 2005;
3. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირა მოსახლეობის სამეურნეო სახე ადრერკინის ხანაში._ კრ. “საისტორიო მაცნე”, XV, ბათუმი, 2005;
4. Земледелие приморья Юго-Западной Грузии в эпоху раннего железа. _ Cб. «Историко-филологические изыскания», II, Санкт-Петербург/Батуми, 2005;
5. An Ancient Colchian Centre of Iron Metallurgy at Chorokhi: Excavations in 2001, Ancient Near Eastern Studies Supplement 18 (Archaeology in Southern Caucasus: Perspectives from Georgia), 2006;
6. Ancient iron production related to the recent findings on Gonio Castle surroundings (2001-2003), ”EIRENE”, XLII, STUDIA GRAECA ET LATINA, publicftion office “ Institute for Classical Studies”, PRAHA, 2006;
7. აჭარის მოსახლეობის სამეურნეო ყოფა (სოფლის მეურნეობა). _ კრ.: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა, І, თბილისი, 2007;
8. აჭარის მოსახლეობის სამეურნეო ყოფა (ხელოსნური წარმოება). _ კრ.: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა, І, თბილისი, 2007;
9. შავი მეტალურგიის უძველესი კერები აჭარის ტერიტორიაზე. _ კრ.: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა, І, თბილისი, 2007, (თანაავტორი – დ. ხახუტაიშვილი);
10. სამეთუნეო წარმოება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთში ადრერკინის ხანაში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, V, ბათუმი, 2007;
11. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთის დასახლებათა ტიპები ნეოლით-ადრერკინის ხანაში. _ კრ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები, ІІ, ბათუმი, 2007;
12. Социальная и политическая обстановка приморья юго-западной Грузии в эпоху раннего железа. _ Cб. Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, Батуми, 2008;
13. An Ancient Colchian Centre of Iron Metallurgy at Chorokhi: Excavations in 2001, ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES SUPPLEMEN 18 , LEUVEN-PARIS-DUDLEY, 2008;
14. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობა ადრერკინის ხანაში. _ კრ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები, ІІI, ბათუმი, 2008;
15. ნ. ხახუტაიშვილის შრომათა ბიბლიოგრაფია, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელთა ნაშრომების ბიბლიოგრაფია, ბათუმი, 2008;
16. Типы поселения и строительная техника Приморья Юго-Западной Грузии в эпоху Бронзы-Раннего железа, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის _ “სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში” – მასალები, ბათუმი, 2009;
17. კავკასიური სამყარო და ძველი კოლხეთის შავი მეტალურგია, კრ. საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2009;
18. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს (აჭარა) ეკლესია ერთიანი ფეოდალური მონარქიის შექმნის ხანაში, ჩვენი სულიერების ბალავარი, ბათუმი, 2009, (თანაავტორი – ბ. დიასამიძე);
19. ჭოროხის აუზის რკინის საწარმოო კერის კიდევ ერთი სახელოსნო უბანი, კრ. გონიო-აფსაროსი, VIII, ბათუმი, 2009;
20. დ. ხახუტაიშვილი _ 85, “დიდაჭარობა” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სხალთის ეპარქია, თბილისი, 2009, (თანაავტორი – ნ. ჩელებაძე);
19. მოსხების//მესხების ისტორიისათვის, _ კრ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები, IV, ბათუმი, 2009;
20. Early Iron Age ceramic ware from the South-Western Black Sea coast of Georgia, Fourth International Congress On Black Sea Antiquities. Summaries of Papers, Istambul, 2009;
21. ეროვნული ცნობიერების აღზრდა საქართველოს ისტორიის სწავლების პროცესში, “შრომები”, XIV, ბათუმი, 2009;
22. ქართულ-ბრიტანული არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ სუფსა-გუბაზეულის ხეობაში ჩატარებული არქეოლოგიური დაზვერვების ანგარიში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის “შრომები,” IX, ბათუმი, 2010;
23. გურიის “უდაბნოს” მონასტრის ისტორიიდან, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი 2010;
24. საქართველო-ბულგარეთის ურთიერთობების ისტორიული მონაცემები შავიზღვისპირა ქვეყნების უძველესი კონტაქტების კონტექსტში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,ბათუმი, 2010;
25.The First Industrial Revolution?: Reconsidering Transitional BronzeAge/Early Iron Age metall production in Georgia. Interim results of theSeptember/October 2010 field survey in Guria (თანაავტ. B. Gilmour); Archaeometallurgyin Europe: International Conference Archaeometallurgy in Europe III :Abstracts; Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Germany June 29th - July 1st 2011./ Andreas Hauptmann; Diana Modarressi-Tehrani and Michael Prange (eds.).,Volume 3, Bochum,2011;
26. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძველი მოსახლეობის სამეურნეო სახე ნეოლით-ადრერკინის ხანაში, სამხრეთ დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,II, თბილისი, 2012;
27.საგამომცემლო საქმიანობის სათავეებთან ბათუმში, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, ბათუმი, 2013 (თანაავტ. ლ. კონცელიძე);
28. საქართველო-ბულგარეთის ურთიერთობის ისტორიული მომენტები, საისტორიო მაცნე, XX, ბათუმი, 2013;
29.კოლხთა ეთნოგენეზის პრობლემა კოლხური სამთო-მეტალურგიული ცენტრის მონაცემთა შუქზე, საისტორიო მაცნე, XX, ბათუმი, 2013.


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. The Third International congress on Black sea Antiquities, Prague, 2005, 11-18 September -“Ancient iron production related to the recent findings on Gonio castle surroundings (2001-2003)”;
2. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია – სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში, ბათუმი, 2007, 11-12 ივნისი - Типы поселения и строительная техника Приморья юго-западной Грузии в эпоху Бронзы - Раннего Железа;
3. Международная научная конференция «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, 2007, 16-18 июня - Социальная и политическая обстановка приморья юго-западной Грузии в эпоху раннего железа;
4. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფ. დ. ხახუტაიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2009, 20-21 თებერვალი - დავით ხახუტაიშვილი და კოლხეთის შავი მეტალურგიის საკითხები;
5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი, 2009, 29-30 მაისი - გურიის “უდაბნოს” მონასტრის ისტორიიდან;
6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – “დიდაჭარობა”, ხულო-დიდაჭარა, 2009, მაისი - დავით ხახუტაიშვილი-85;
7. Fourth International Congress On Black Sea Antiquities, Istambul, 2009, 14-18 September - Early Iron Age ceramic ware from the South-Western Black Sea coast of Georgia;
8. The Second International Congress of Eurasian Archaeology, East Anatolian and Caucasian Bronze Age Cultures, Sarikamis, Kars,, Turkey, 13 to 19 April 2009 - Types of settlements in Southwestern Georgia’s coast in Bronze - Early Iron Ages;
9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველო-ბულგარეთი (ისტორიული პარალელები)", ბათუმი, 2011, 30-31 მაისი - საქართველო-ბულგარეთის ურთიერთობის ისტორიული მომენტები (თანამომხ. ნ. სულავა);
10.3rd International Conference "Archaeometallurgy in Europe 2011", Germani, Bochum, 29June-1Jule, 2011 - The First Industrial Revolution?: Reconsidering Transitional Bronze Age/Early Iron Age metall production in Georgia. Interim results of the September/October 2010 field survey in Guria (თანაავტ. B. Gilmour);
11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), II,ბათუმი, 2012, 20-21 სექტემბერი- სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძველი მოსახლეობის სამეურნეო სახე ნეოლით-ადრერკინის ხანაში;
12.International Symposium "Archaeological Heritage-its Role in Education, Prezentation and Popularization of Science", Viminacium, Serbia, 5-8 October, 2012 - One More Workshop Sector of Iron Production Center in Chorokhi Gorge;
13. Международная научная конференция "Нахичеван: старый город и Дуздаг", Азербайджан, Нахичеван, 27-28 июль, 2012 - Древнеколхидская железная металлургия Чорохского бассейна (по данным археологических раскопок последних лет).ეროვნული:
1. სამეცნიერო კონფერენცია – საქართველო და მსოფლიო, ბათუმი, 2008, 14-15 ნოემბერი - კავკასიური სამყარო და ძველი კოლხეთის შავი მეტალურგია
2. სამეცნიერო კონფერენცია – ჩვენი სულიერების ბალავარი, ბათუმი, 2009, 22-24 აპრილი -სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს (აჭარა) ეკლესია ერთიანი ფეოდალური მონარქიის შექმნის ხანაში
3.სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველო-სომხეთის ურთიერთობები (წარსული და თანამედროვეობა)", ბათუმი, 14 ნოემბერი, 2012 - საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა "ქართლის ცხოვრების" რამდენიმე ეპიზოდის მიხედვით
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული-ძალიან კარგად,
ინგლისური-კარგად
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft office Power Point
სტაჟირება, ტრენინგები:

ასოციაცია “სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, თბილისი; 2004 , “კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლესსასწავლებელში“; სერტიფიკატიN 0179

  <!--[if gte mso 9]>

გრანტები:
1. გრანტი №19.28.05. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთისა და მთის რეგიონის მოსახლეობის სულიერი სამყარო წინაქრისტიანულ ხანაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 2005;
2. ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი პროექტი - Georgian iron metallurgy. ბრიტანული მხარე-ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ქართული მხარე- რსუ და არქეოლოგიური მუზეუმი (ინგლისური მხარის ხელმძღვანელი - prof. Brian Gilmour, ქართული მხარის ხელმძღვანელი- პროფ. ნანა ხახუტაიშვილი)- 2010.
3.ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი პროექტი - Georgian iron metallurgy.ბრიტანული მხარე-ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ქართული მხარე- რსუ დაარქეოლოგიური მუზეუმი (ინგლისური მხარის ხელმძღვანელი - prof. Brian Gilmour, ქართული მხარის ხელმძღვანელი- პროფ. ნანა ხახუტაიშვილი)- 2011.
4.ქართულ-ბრიტანული ერთობლივი პროექტი - Georgian iron metallurgy.ბრიტანული მხარე-ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ქართული მხარე- ბსუ დაარქეოლოგიური მუზეუმი (ინგლისური მხარის ხელმძღვანელი - prof. BrianGilmour, ქართული მხარის ხელმძღვანელი- პროფ. ნანა ხახუტაიშვილი)- 2012.
4.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული
დარგი:
ისტორია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. შუა საუკუნეების ისტორია (ბლოკი ბიზანტიის ისტორია), აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეც. IIკ. (ბაკალავრიატი), კრედიტი 2; ლექცია – 10 სთ; სემინარი –5 სთ;
2. შუა საუკუნეების ისტორია (ბლოკი ბიზანტიის ისტორია), ისტორიის სპეც. II კ.(ბაკალავრიატი) კრედიტი 5; ლექცია – 40 სთ; სემინარი – 10 სთ;
3. საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია (საქ. წყაროთმც.), ისტორიის სპეც. IIკ. (ბაკალავრიატი), კრედიტი 3; ლექცია – 30 სთ; სემინარი – 5 სთ;
4. საქართველოს ისტორია ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკ. I კ.. I ჯგ. (ბაკალავრიატი), კრედიტი 1; სემინარი 10 სთ;
5. საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობისა და ისტორიოგრაფიის პრობლემები, (მაგისტრატურა) ისტორია (საქართვ. ისტ. ჯგ.); კრედიტი 2; ლექცია – 10 სთ; სემინარი – 5სთ;
6.შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ნარატიული წყაროები, მაგისტრატურა, 5 კრედ. ლექცია – 15 სთ; ჯგ. მუშაობა – 15სთ;
7. ბიზანტიის ისტორია (ბაკალავრიატი), ბერძნ. ენა და ლიტ. სპეც. II კ. კრედიტი 1, ლექცია – 4 სთ; სემინარი – 2 სთ.
8. საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია,ისტორიის სპეც. Iკ. (ბაკალავრიატი), კრედიტი 5; ლექცია – 15სთ; ჯგ. მუშაობა– 15 სთ; პრაქტ. მეც.-30სთ.
8. ბიზანტიის ისტორია, ისტორიის სპეც. Iკ. (ბაკალავრიატი), კრედიტი 5; ლექცია – 15სთ; ჯგ. მუშაობა– 15 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი 11 საათიდან 13 საათამდე, პარასკევი 12 საათიდან 15 საათამდე.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა