მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნოდარ ჭყონია
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: კანდელაკის ქ. #7 ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 14.04.1938
ტელეფონი: 577 65 80 29
ელ-ფოსტა: nodarchkonia@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • ზოგადი ენათმეცნიერება;
  • ენათმეცნიერების შესავალი;
  • შედარებითი, ტიპოლოგიური და არეალური ლინგვისტიკა;
  • ზოგადი ფონეტიკის საფუძვლები;
  • ტექსტის ლინგვისტიკა.
 
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (2010-2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: რუსული მიმღეობა და მისი ქართულად გადმოცემის ხერხები
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1980
განათლების მიმართულება, დარგი: შედარებით-ისტორიული და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003237
გაცემის თარიღი: 19.03.1980
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის და გერმანული ენის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1963
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, რუსული და გერმანული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 114845
გაცემის თარიღი: 29.07.1963
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2004 წლიდან დღემდე – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
2004-2006 წლებში – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის გამგე.
1995-1999 წლებში – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1988-1991 წლებში – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის რუსული ენის პრაქტიკული კურსისა და უცხო ენების კათედრის გამგე.
1976-1980 წლებში – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი.
1991 წლიდან დღემდე – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი (№033966; 28.02.1991).
1966 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი.
1965-1966 წლებში - ჩაისუბნის საღამოს საშუალო სკოლა, რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
1963-1965 წლებში - ხულოს სკოლა ინტერნატი, რუსული და გერმანული ენების მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. “ენის წარმოშობის საიდუმლოებანი” , მონოგრაფია, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2008, IშBN 978-9941-12-391-7.
2. სიტყვათა კლასები (მეტყველების ნაწილები) რუსულ და ქართულ ენებში (მონოგრაფია რუსულ ენაზე), გამომცემლობა “ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005, IშBN-99940-25-36-8.
3. -გან თანდებულის საკითხისათვის ქართულში, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტომი XII, ბათუმი, 2009.
4. ასიმილაციის წარმომშობი წყაროები, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი, 2009.
5. მეტათეზისის კანონზომიერებანი ქართულში; საქართველოს საპატრიარქო წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. დიდაჭარობა, მაისი 2010, გვ.238-241 (საკონფერენციო მასალების კრებული);
6. ანბანთა სპონტანური განვითარების საკითხისათვის; საქართველოს საპატრიარქო წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. ტბელობა, ოქტომბერ-ნოემბერი 2009 გვ. 297-301 (საკონფერენციო მასალების კრებული);

7. V-ბგერა-ფონემით გამოწვეული ფონეტიკური ცვლილებები სხვადასხვა ტიპის ენებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის  სახელობის უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. დიდაჭარა, ოქტომბერი 2010 (საკონფერენციო მასალების კრებული);
8. რუსული ენის პრაქტიკული კურსი, დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის (თანაავტორი ლევან ხალვაში), გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2011.
9.ენის ფორმა ჰუმბოლდტისეულად და ქართული ენის უნიკალურობის არსი. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "ენა და კულტურა". ქუთაისი, 2012 (გვ. 183-190)
10. ლექციები ენათმეცნიერებაში (ნაწილი მეორე). გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2012. მონოგრაფია (მოცულობა 402 გვერდი);
11. К вопросу о разграничении  полисемии и омонимии в языке, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“  #23          ( გვ.18-25),  თბილისი 2013.
 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი 2009, “ასიმილაციის წარმომშობი წყაროები სხვადასხვა ენაში”;
2.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  "ტბელობა", საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ოქტომბერ-ნოემბერი 2009, "ანბანთა სპონტანური განვითარების საკითხისათვის";
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიდაჭარობა", საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, მაისი 2010, "მეტათეზისის კანონზომიერებანი ქართულში";
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიდაჭარობა", საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ოქტომბერი 2010, " "ვ" ბგერა-ფონემით გამოწვეული ფონეტიკური ცვლილებები სხვადასხვა ტიპის ენებში".
5. ზეპირი მეტყველებისა და წერითი ნორმების ურთიერთობის საკითხისათვის (აღვნიშნე თუ ავღნიშნე-ს საფუძველზე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიდაჭარობა" 30 აპრილი 2011.
6. დროის კოორდინატის პრობლემა გამონათქვამში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "დიდაჭარობა" აპრილი, 2011 (თანაავტორი ლ. ხალვაში)

ეროვნული:
1. “ზოგი რამ ერგატიული წყობის შესახებ”; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი, 2008.
2. “ენის ძირითადი ფუნქციის საკითხისათვის”; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი, ბათუმი, 2007.
3. “ორი ლინგვისტური შენიშვნა”; შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ბათუმი, 2006.
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული, ბულგარული, უკრაინული, თურქული, ბელორუსული, ჩეხური, პოლონური.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windows, Word
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ენათმეცნიერება
დარგი:
ზოგადი ენათმეცნიერება
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
ენათმეცნიერების შესავალი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის I კურსი, (30 სთ. ლექცია, 20სთ. პრაქტიკული (2 ჯგ) 40 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი 10.00 - 12.00
სამშაბათი 14.00 - 16.00

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა