მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ლიანა ჭყონია
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, კანდელაკის ქ.#7
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 7/05/1980
ტელეფონი: 877 65 80 24
ელ-ფოსტა: liachkonia@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • თურქული და ქართული და სხვა არამონათესავე ენების ტიპოლოგია;
  •  თარგმანთმცოდნეობა;
  • თურქული ენის ლექსიკური სემანტიკა.

 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი  (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის აკდემიური დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ფრაზეოლოგიზმები და მათი უნივერსალობის საკითხი არამონათესავე ენებში თარგმანის საფუძველზე
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2009
განათლების მიმართულება, დარგი: ენათმეცნიერება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000022
გაცემის თარიღი: 13.05.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი-აღმოსავლეთმცოდნე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2002
განათლების მიმართულება, დარგი: აღმოსავლური ენები და ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 0009131
გაცემის თარიღი: 24.10.2002
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2009  წლიდან დღემდე  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის (თურქული ენისა და ლიტერატურის მიმართულება) ასისტენტ პროფესორი;
2006-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მასწავლებელი;
2002-2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ლაბორანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.  ადამიანის სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული უნივერსალური  ფრაზეოლოგიზმები. გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”,კრებული “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი 2009;

2. ანბანთა სპონტანური განვითარების საკითხისათვის.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტბელობა", საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, 2009, (დაბეჭდილია კონფერენციის მასალები);

3. უნივერსალური ანდაზების მნიშვნელობა კულტურათა შორის კომუნიკაციებში.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა",  ქუთაისი 2010 (დაბეჭდილია საკონფერენციო მასალების კრებული);

4. უნივერსალური ენობრივი ერთეულების წარმომშობი წყაროები.      " საენათმეცნიერო ძიებანი"  XXXII , თბილისი 2011;

5. ენობრივი ნიშნის პრაგმატიკული ღირებულება სხვადასხვა ენაში.  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი  „ენა და კულტურა“ #5,  ქუთაისი 2011;

6. ენის ფორმა და მატერია ჰუმბოლდტისეულად და ქართული ენის უნიკალურობის არსი.  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ #7,  ქუთაისი 2012; 

7.  К вопросу о разграничении  полисемии и омонимии в языке.  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ #23,  თბილისი 2013.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” - ადამიანის სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული უნივერსალური ფრაზეოლოგიზმები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი, 2009;

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტბელობა" - ანბანთა სპონტანური განვითარების საკითხისათვის - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, 2009;
 
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა" - უნივერსალური ანდაზების მნიშვნელობა კულტურათა შორის კომუნიკაციებში - ქუთაისი 2010.
 

ეროვნული:

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ზღვა ენასა და კულტურაში" 2010, "სხვადასხვა ენის ნიშანთა ერთმანეთთან მიმართების თავისებურებანი". 

უცხო ენების ცოდნა:
თურქული, რუსული, ინგლისური, არაბული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windows XP, Ms Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Internet
სტაჟირება, ტრენინგები:

1. "განათლებაში არსებული განვითარებებისა და კულტურათა გაზიარების სემინარი"   (ქ. სტამბოლი) ,          11.07.2011 - 22.07.2011;  

2. “თურქული ენის სწავლების, თურქული კულტურის და  განათლების სისტემის გაცნობითი სემინარი”  (ქ. სტამბოლი),  14.07.2008 – 08.08.2008;

სტაჟირება
3.  ანკარის უნივერსიტეტის თურქული და უცხო ენის კვლევითი და შემსწავლელი ცენტრი (TOMER),  თურქული ენის სპეციალობა (2006-2007).

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. თურქული ენა (A1) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 60 სთ. –I კ.    

2. თურქული ენა (A2 - B1.1) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 120 სთ.  - IIკ.

3. თურქული ენა (B1.1 - B1.2) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 120 სთ. III კ.

4. თურქული ენა (B2.1)  - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 60 სთ. IV კ.

5. თურქული ენა (B1.1) - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 30 სთ. – I კ. (მაგისტრატურა).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

1. სამშაბათი : 11.00.–12.00.
2. პარასკევი:  11.00.–12.00.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა