მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: თემურ ავალიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ქედა, ს. დანდალო. 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 10/07/1961
ტელეფონი: (+99590) 94-05-25; (+99599) 94-03-11
ელ-ფოსტა: temuriavaliani@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • თეორიული, გამოყენებითი და კომუნიკაციური ენათმეცნიერება;
 • შეპირისპირებითი და ტიპლოგიური ენათმეცნიერება; 
 • სოციოლინგვისტიკა, ენობრივი პოლიტიკა და ლინგვოკულტუროლოგია;
 • რუსული როგორც უცხო ენა
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1985
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია;
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი: 1985 წლის ივლისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი სპეციალობით: 10. 02. 07. ,,შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება’’
სადისერტაციო თემა: მოტივირებისა და ეკვივალენტობის პრობლემები არამონათესავე ენებში (ქართული და რუსული ფიტონიმიის მაგალითზე (სამეცნიერო ხელმძღვანელი თსუ-ს პროფესორი გ. წიბახაშვილი)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2003 წ
განათლების მიმართულება, დარგი: შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება. რუსული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003600;
გაცემის თარიღი: 2003 წლის ივნისი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
სამუშაო გამოცდილება:
1. 2009 წლის 15 სექტემბრიდან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
2. 2008 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორი;
3. 2008 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
4. 2005-2008 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-მეთოდური სამმართველოს უფროსი;
5. 2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
6. 2005-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
7. 2004-2005 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
8. 2003-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
9. 1998-2003 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი;
10. 1992-1994 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი;
11. 1988-1992 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტი;
12. 1985-1988 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი;
13. 1985-1988 - ქედის რაიონის ცხმორისის საშუალო სკოლის რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები

1. Комахидзе Р. , Авалиани Т. Языковая личность билингва в постсоветском пространстве // Труды международной научно-практической конференции ,,Проблемы и перспективы воспитания языковой культуры и формирования языковой личности молодого журналиста и филолога евразийского пространства” – М., изд-во Ун-та дружбы народов. 2006. 404 с. с. 251 -255;
2. Авалиани Т. Мотивационное поле в ономасиологическом аспекте. Русский язык, система и функционирование. Батуми. «Гос. унт. им. Ш. Руставели» 2008. с. 5-10.
3. ავალიანი თ. ლინგვისტური ველი შეპირისპირებით-მოტივოლოგიურ და ეთნოლინგვისტურ ასპექტებში. ქართველოლოგია. თბ. ,,ნეკერი“ 2008. № 6, გვ. 58–65;
4. ავალიანი თ., ბარამიძე ე. ზემოაჭარული მეტსახელი მოტივირებისა და ენობრივი ხედვის ასპექტებში. თდასუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი. ,,თდასუ“. 2009. გვ. 12-13;
5. Авалиани Т. Зооморфная метафора в лингвокультурологическом аспекте. Историко-филологические изыскания. V . Гос. ун-т Шота Руставели, Санкт-Петербургский гос. ун-т. 2008. с. 14-21;
6. Авалиани Т. Трансформация языковой личности при смене политической парадигмы.// «Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы», сборник статей М. «Российский университет дружбы народов». 2008. с, 354-356.
7. Сичинава Н. Г, Авалиани Т. Н. Лексико-грамматические тесты по русскому языку. Пособие для студентов неспециальных факультетов. Изд-во Государственного ун-та Акакия Церетели. Кутаиси, 2008. ISBN 978-99940-52-97-4;
8. Сичинава Н. Г, Авалиани Т. Н. Русский язык. Учебное пособие для студентов общественных специальностей. Изд-во Государственного ун-та Акакия Церетели. Кутаиси, 2009. ISBN 978-9941-408-12-0, 241 с.
9. Авалиани Т. О некоторых аспектах современной грузинской языковой политики. Историко-филологические изыскания. VI . Гос. ун-т Шота Руставели, Санкт-Петербургский гос. ун-т. 2009. с. 8-14;
10. ავალიანი თ. ენა და პოლიტიკა. თდასუ-ს პროფერსორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-16 სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი, თდასუ. 2009. გვ. 251-253;
11. ავალიანი თ. ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში (მითი და რეალობა). ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი. 2009. გვ. 103–106;
12. ავალიანი თ. ლინგვისტური ველი შეპირისპირებით–მოტივაციურ ასპექტში. რსუ-ს შრომები, XIII - ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნება; ხელოვნებათმცოდნეობა. ბათუმი, 2009 გვ. 43–50;
13. ავალიანი თ., ფუტკარაძე თ. ცეცხლაძე ო. კულტურათა დიალოგი თუ კულტურათა კონფლიქტი? ,,ტბელობა». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები). საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. 2009, გვ. 160–164;
14. ავალიანი თ. ,,აჭარამ უნდა მოაქციოს საქართველო». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა»(მასალები). საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. 2009, გვ. 112–115
15. ავალიანი თ. შეპირისპირებით–მოტივაციური ლექსიკონის შედგენის საკითხისათვის. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი, 2010 გვ. 31.
16. ავალიანი თ. ფუტკარაძე თ. განსხვავებული კომუნიკაციურ - ინტერაქციული ველი ერთიან ლინგვოკულტურულ სივრცეში. დიდაჭარობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები). 2010. გვ. 167-168;
17. ავალიანი თ. ფუტკარაძე თ., ცეცხლაძე ო. ჩაკეტილი თემის ფენომენი და ენობრივი კომუნიკაციის ზოგიერთი თავისებურებანი. თდასუს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები);
18. ავალიანი თ. ზოგიერთი პარალელი ქართული ენობრივი პოლიტიკის ტრანსფორმაციის ისტორიიდან. თდასუს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები);
19. АВАЛИАНИ Т., СИЧИНАВА Н. К проблеме перевода реалий, пословиц и поговорок в свете межкультурной коммуникации. Историко-филологические изыскания. VII. Санкт-Петербург -2010-Батуми. გვ. 3 – 16;

20. ავალიანი . ერთიან ლინგვო-კულტურულ სივრცეში. არაქართულენოვანი კომუნიკაციურ - ინტერაქციული ველის ჩამოყალიბების ძირითადი ფაქტორები. არხეიონი. I. ბათუმი, 2011.გვ. 41-43;

21. ავალიანი .ზოგადლინგვისტური მიმართულება სამსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების პირობებში (პრობლემები და პერსპექტივები) – იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია ფუნქციონირება. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი. მასალები. თბილისი.2011. გვ. 11 – 14.

22. Путкарадзе Т.К., АвалианиТ.Н. Изолированные общины в грузинской лингвокультурной среде. Этнос и среда обитания. Сборник статей поэтноэкологии. Вып. 3 / Редколлегия: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв.ред.),Л.Т. Соловьева, А.Н. Ямсков. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 154–159.

23. Авалиани Т.Н. Общее языкознание как вузовский учебный курс в новой реальности. Материалы международной научнойконференции ,,Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы (К 155-летиюсо дня рождения Ф. де Соссюра). Московский государственный областнойуниверситет. 21-23 февраля 2013 года (სტამბაშია)

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,Проблемы и перспективы воспитания языковой культуры и формирования языковой личности молодого журналиста и филолога евразийского пространства’’. მოსკოვი, 2006 წლის 17-20 მაისი.
2. Муждународная конференция «Русский язык: система и функционирование». Батуми. 7-9 июня 2007 – го года.
3. I-ая Международная научно-методическая конференция «Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы», М. РУДН, 1-4 ноября 2008 г.
4. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ბათუმი. 2009 წლის 29-30 მაისი (დაიბეჭდა ნაშრომი).
5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა». საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია.2009 წლის ოქტომბერ–ნოემბერი (დაიბეჭდა ნაშრომი).
6. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი 2010 (დაიბეჭდა პროგრამა და თეზისები);
7. Международная конференция `Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии,литературы и лингвистики стран черноморского бассейна~. 1-3 июля 2010 года;
8. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,იბერიულ-კავკასიური ენებისტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება~. თბილისი 2011 წელი. დაიბეჭდა მასალები.

9.  Международная научная конференция,,Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы (К 155-летию со днярождения Ф. де Соссюра). Московский государственный областной университет. 21-23февраля 2013 года (დაიბეჭდანაშრომი).


ეროვნული:
1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2006 წლის 2-6 მაისი;
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2007 წლის მაისი;
3. თდასუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე–15 საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2008 წლის 23 მაისი.
4. თდასუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე–16 სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2009 წლის 23 მაისი.
5. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე–17 სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2010 წლის მაისი (დაიბეჭდა პროგრამა და თეზისები);
7. Международная конференция «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран черноморского бассейна». 1-3 июля 2010 года (მასალები იბეჭდება);
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (სპეციალობაა), ინგლისური (ლექსიკონით). გერმანული (ლექსიკონით);
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

WORD, EXEL, INERNET EXPLORER და POWER POINT -ის პროგრამები;
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. 2007 წლის მაისი - ივნისი. NATO-სა და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სემინარი -“მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის საქართველოში”, მსმენელი; (იხ. http://www.gnsf.ge/fulltext.asp?id =190&idcategory=196);
2. 2008 წლის სექტემბერ-ოქტომბერი - ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი საზოგადოების“ ტრენერთა მოსამზადებელი ტრეინინგი;
გრანტები:
 • «ჩაკეტილი თემები და ინტეგრაციის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში», 137-srg-09, (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თ. ფუტკარაძე; მენეჯერი ასოც. პროფ. თ. ავალიანი) პროექტი წარდგენილი იყო 2009 წელს რუსთაველის ფონდში, შეფასდა 95,5 ქულით, თუმცა დარჩა დაფინანსების გარეშე);
 • «ბათუმის ურბანომენტალობა და ურბანოლექტი (პოსტფოლკლორული და ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი)» - 090-srg-09 (ხელმძღვანელი პროფ. დ. გოცირიძე, მენეჯერი ასოც. პროფ. თ. ავალიანი) პროექტი წარდგენილი იყო 2009 წელს რუსთაველის ფონდში, შეფასდა 81,5 ქულით, თუმცა დარჩა დაფინანსების გარეშე);
 • `ინტეგრაციისა და,,ჩაკეტილი თემის" პრობლემები სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პროცესში F- FR/533/2-120/12 (ხელმძღვანელიასოც. პროფ თ. ავალიანი). პროექტი 2012 წელს წარდგენილი იყო რუსთაველის ფონდში.შეფასდა 87 ქულით, თუმცა დარჩა დაფინანსების გარეშე
 • „ღიასაზოგადოება და გენდერული (უ)თანასწორობა „ჩაკეტილი თემის ფარგლებში“- FR/483/2-120/12 (ხელმძღვანელიპროფ. თ. ფუტკარაძე, მენეჯერი ასოც. პროფ. თ. ავალიანი). პროექტი 2012 წელსწარდგენილი იყო ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო კონკურსში  რუსთაველის ფონდში. შეფასდა 71 ქულით.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
რუსული ფილოლოგია; თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება
დარგი:

·      

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
 • ენათმეცნიერების შესავალი - I საფაკ.,  30ლ.,  60 პრ.;
 • ზოგადი ენათმეცნიერება - I საფაკ.,  15 ლ. 60 პრ.;
 • ქართული ენა-1 (ზოგადი ცნობები ენის შესახებ). დაწყ. გან. 1;  12 ლ.;36 პრ.
 • აკადემიური წერა. I (საფაკ),   80 პრ

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
1.ორშაბათი–11.00.–13.00.
2.ოთხშაბათი–10.00.12.00.
3.ხუთშაბათი–10.00.–12.00.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა