მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მაია ბარამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 26 მაიასის17, ბ.2.
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 28/11/1961
ტელეფონი: (+99577) 46 98 85
ელ-ფოსტა: baramidze.maia@yahoo.fr
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• ძველი ქართული სალიტერატურო ენა
• ქართული დიალექტოლოგია
• ქართული ლექსიკოლოგია
• თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის საჭირბოროტო საკითხები;

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013-15.09.2018)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 09.11.1982.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: У№001448
გაცემის თარიღი: 1982 წლის 11 ნოემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის10.02.01 მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ზოსიმეს ,,სწავლაის“ ქართული თარგმანები“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 22.09.1999; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Ph.m.01.01. 04.№3 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №34).
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართველოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 002414
გაცემის თარიღი: 2004 წლის მარტი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2009 წლიდან 2010 წლის დეკემბრამდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.
2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2001 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი (გა№0000140).
1998–2000 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1995–2001 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.
1992–1995 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგოკისა და მეთოდიკის კათედრის ასისტენტი.
1982–1992 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის აღმზრდელობითი განყოფილების ლაბორანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები", თეზისები, ბათუმი, 2013.
2.ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების ქართული მეტყველების თავისებურებანი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია,მასალები, თბილისი, 2012.
3.ექსპედიცია ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლებთან (წინასწარი მოხსენება), XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2012.
4.ზემოკლარჯულისა და კირნათ-მარადიდის მკვიდრთა მეტყველების ურთიერთმიმართებისათვის (ლექსიკა), II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი", თეზისები, თბილისი-ბათუმი, 2012.
5.სიტყვათა მყარი შეხამებანი ქართული პრესის ენაში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,მასალები, ბათუმი, 2012.
6.ზმნის ზოგი თავისებურება კლარჯულში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით, XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2011.
7.მასალები სამხრული კილოების ფრაზეოლოგიზმების ლექსიკონისათვის (შავშეთის ქართულის მიხედვით), I საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები", შრომები, თელავი, 2011.
8.შავშეთი, ავტორთა ჯგუფი, მონოგრაფია, ,,ჰოროსი XXI", თბილისი, 2011.
9. Вопросы правописания сложного предложения материалам современной грузинской прессы, ისტორიის, არქეოლოგიის, კულტურის, ლიტერატურის და ლინგვისტიკის კვლევის ინოვაციური ასპექტები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 2010, მასალები, საქართველო – ბულგარეთი.
10. შავშური დიალექტის ლექსიკიდან, XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2010.
11. სინონიმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010.
12. თანამედროვე ქართული პრესის ენა და სალიტერატურო ქართული, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, ქუთაისი, 2010.
13.ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანები, II, მონოგრაფია, გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2009.
14. პარალელური ენობრივი ფორმები აბუსერისძე ტბელის თხზულებაში – ,,ქრონიკონი სრული მისითა საუწყებელითა განგებითა“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა“ (მასალები), 2009.
15.სწავლა–შეგონებანი ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ მიხედვით, რსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნ.–კვლევითი ცენტრის კრებული, VI.2009.
16. ,,თეოდორა“ და ,,თეოდორე“(,,თეოდორა ალექსანდრიელის ცხოვრების“ მიხედვით), რსუ ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკულტეტის შრომების კრებული, XIII.2009.
17. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანების ენობრივი მიმართება ბერძნულ წყაროსთან, სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში–2“, თბილისი, 2009.
18. –ად სუფიქსიან საწყისთა საკითხი თანამედროვე ქართულში, (მ. ცინცაძესთან თანაავტორობით), კრებული ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“,2009.
19. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანების ენობრივი მიმართება ბერძნულ ტექსტთან, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, II, 2008.
20. ცოცხალი მეტყველების ამსახველი ფორმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა“(მასალები), 2008,
21. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანები და მათი ბერძნული წყარო, რსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნ.–კვლევითი ცენტრის კრებული, V,2007.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი", ბათუმი, 2012, ზემოკლარჯულისა და კირნათ-მარადიდის მკვიდრთა მეტყველების ურთიერთმიმართებისათვის (ლექსიკა). 
2. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,ბათუმი, 2012, სიტყვათა მყარი შეხამებანი ქართული პრესის ენაში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით.
3. I საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები", თელავი, 2011, მასალები სამხრული კილოების ფრაზეოლოგიზმების ლექსიკონისათვის (შავშეთის ქართულის მიხედვით).
4.საერთაშორისო კონფერენცია ,,უცხოეთის ქარტული მემკვიდრეობა", თბილისი, 2011, შავი მთიდან გელათამდე - მარგინალური განმარტებები იოანე სინელის ,,კლემაქსის" პეტრე გელატელისეულ თარგმანში (მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით). 
5.I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, ქუთაისი, 2010, თანამედროვე ქართული პრესის ენა და სალიტერატურო ქართული,
6. 2nd international conference- Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics. Batimi, Georgia. 1-3 July 2010. The issues of Orthography Relating to a Compound Sentence in the Modern Press Language.
7. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010 წ. სინონიმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში,
8.საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი 2009, –ად სუფიქსიან საწყისთა საკითხი თანამედროვე ქართულში ( მ. ცინცაძესთან თანაავტორობით).
9.საერთაშორისო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა“, სხალთის ეპარქია, ხულო, 2009, ,,პარალელური ენობრივი ფორმები აბუსერისძე ტბელის თხზულებაში – ,,ქრონიკონი სრული მისითა საუწყებელითა განგებითა“.
10.საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტბელობა“, სხალთის ეპარქია, ხულო, 2008, ცოცხალი მეტყველების ამსახველი ფორმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში.
11.საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2", ბათუმი, 2007, ზოსიმეს ,,სწავლაჲს" ქართული თარგმანების ენობრივი მიმართება ბერძნულ წყაროსთან.


ეროვნული:
1.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2013, თანამედროვე ქართული პრესის ზოგიერთი ენობრივი ტენდენციისათვის.
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები",ბათუმი, 2013, ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება.
3.არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2012, ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების ქართული მეტყველების თავისებურებანი.
4. XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2012, ექსპედიცია ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლებთან (წინასწარი მოხსენება).
5. XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2011, ზმნის ზოგი თავისებურება კლარჯულში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით.
6.XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2010, შავშური დიალექტის ლექსიკიდან.
7.ქართველოლოგიის ინსტიტუტის IX სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010, კომპოზიტური ლექსიკური ერთეულები შავშურ კილოში.
8.რესპუბლიკური კონფერენცია ,,წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“, სხალთის ეპარქია, ხულო, 2008, სწავლა–შეგონებანი ზოსიმეს ,,სწავლაის“ მიხედვით.
9.ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2008, თანამედროვე ქართული ენის სიწმინდისათვის.
10.რსუ პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2008, ზოსიმეს სწავლა–შეგონებანი.
11.ბსუ პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2007, სქესის გამოხატვის ერთი შემთხვევა ძველ ქართულში.
12. ბსუ პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2006, ძველი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა რღვევის შემთხვევები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში.
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ფრანგული, ინგლისური(დამწყები), ძველი ბერძნული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Exell, PowerPoint, Internet explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პროექტი ,,მუჰაჯირები" 2012-2015წ.წ.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ქართველოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
 ძველი ქართული ენა-1, ქართული ფილოლოგიის II კურსი, (15სთ. ლექცია, 15სთ. ჯგუფში მუშაობა);
 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია-1, ქართული ფილოლოგიის III კურსი (15სთ. ლექცია);
 პრესის ენა, ქართული ფილოლოგიის IVკურსი (30სთ.ლექცია, 15სთ.ჯგუფში მუშაობა);
 აკადემიური წერა, საფაკულტეტო, პირველი კურსები (5სთ.ლექცია, 25სთ.ჯგუფში მუშაობა);
 ორთოეპია და მართლწერა, არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის (50 სთ.);
 პალეოგრაფია, ქართული ფილოლოგიის II კურსი, (5სთ. ჯგუფში მუშაობა);
ზმნა ძველ ქართულში, ლინგვისტიკის სპეციალობა, II კურსი, (15სთ. ლექცია, 1სთ. ჯგუფში მუშაობა).
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა