მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: გურამ ბახტაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, გ.ლეონიძის ქ. 8, ბ. 38
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 01/07/1964
ტელეფონი: (+99593) 91 70 55, 4-09-33
ელ-ფოსტა: bakhtadze_g@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
• ქართული ლიტერატურის ისტორია
• XIX საუკუნის ქართული მწერლობა
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: აჭარა XIX საუკუნის მწერლობაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2001
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 002842
გაცემის თარიღი: 26.10. 2001
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1992
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: MB №094492
გაცემის თარიღი: 7/14/1992
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:
1995-დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ნუნივერსიტეტის ლექტორი.
2006-დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი.
2001–2005 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1)ილიასეული ტრიადა აკაკის „სულიკოში“, სამეცნიერო კონფერენცია –– „ანდრია პირველწოდებულის გზით“,2008 2– 4 მაისი. 
2) რეცენზია თ.წოწონავას წიგნზე, ჟურნალი „ჭოროხი“ N 2, 2009.
3)  რომანტიკული ირონიის ნაკადი ალ. ჭავჭავაძის ლექსში „კავკასია“, ბსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შრომები, XIII, 2009.
4)  რეცენზია ც.მეგრელაძის წიგნის – ქართული ენისა და ლიტერატურის დიდაქტიკა, ბათუმი 2009. 
5) “ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის „რად ჰყვედრი  კაცსა“.ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, II, 2010წ. 

 6) აკაკი წერეთლის „კუდურხანუმი“ საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“ . დაიბეჭდა ამავე სახელწოდების სამეცნიერო კრებულში.2010 წ. 

 7)ილიაჭავჭავაძის საპროგრამო თხზულებების კვალი „დათა თუთაშხიაში“ –სემიოტიკის პირველი კონფერენციის მასალები.  თბილისი, 2011 წ. 

8)  Грузинские писатели 19-го века о территориальной целостности родини. Invative aspects of study of the b lak sea countries, culture, history, nthropology, literature and linguistics II, Blagoevgrad-Batumi 2011.

9) რეცენზია  ოთარ გოგოლიშვილის წიგნის  თავისუფლებისაკენ მიმავალ სისხლიან გზაზე,  ბათუმი, 2012.

10)ეგნატე ნინოშვილის დღემდე უცნობი თხზულება ბათუმის შესახებ, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2012.

 


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. “ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის „რად ჰყვედრი კაცსა“. მოხსენება ჰუმანიტარ. ფაკ. საერთაშორისო კონფერენციაზე. 2009წ. მაისი.

2) სემიოტიკის პირველი საერთაშორისო  კონფერენცია. შრსუ, 2010წ. ნოემბერი. 

2. ნესტან დარეჯანიდან მარგომდე. „ტბელობა 2010 „საერთაშორიოსო კონფერენცია.

3. აკაკი წერეთლის „კუდურხანუმი“ საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“ . დაიბეჭდა ამავე სახელწოდების სამეცნიერო კრებულში.2010 წ.


4.წმინდა ილია მართალი,   საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2011“ . 

 5.ეგნატე ნინოშვილის დღემდე უცნობი თხზულება ბათუმის შესახებ, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი, 2012. 


ეროვნული:
1. ბსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია – 2006;.
2. ნიკოლოზ ბარათაშვილის „რად ჰყვედრი კაცსა“ ინტერტექსტუალური ანალიზი, ლიტერატურის ინსტიტუტი, ლექსმცოდნეობის პირველი სესია, 23.05. 2007.
3. ალ. ჭავჭავაძის ერთი ლექსის გამო, ბსუ პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2007. აპრილი.
4. აკაკი წერეთლის პოემა „ვორონცოვი“ და ნიკ. ბარათაშვილის „ბედი ქართლისა“ ბსუ
პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,2007.აპრილი.
5. ილიას მყინვარი და ვაჟა–ფშაველას „მთანი მაღალნი“, ილია ჭავჭავაძის დაბადების 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ილიას ცხოვრება და ღვაწლი“, 2007. 6–7 დეკემბერი.
6. „ჩემი ცხოვრების გზაზე“, დოკუმენტური პროზის საუკეთესო ნიმუში, კონფერენცია თემაზე დავით კლდიაშვილი და აჭარა, 2008წ. მარტი.
7. ალ. ჩავლეიშვილი ქართული ლიტერატურის ისტორიის მკვლევარი, პროფ. ალ. ჩავლეიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია. 2008წ. ივლისი.
8. ილიაჭავჭავაძის საპროგრამო თხზულებების კვალი „დათა თუთაშხიაში“ –სემიოტიკის პირველი კონფერენცია. შრსუ, 2010წ. ნოემბერი.
9. „აკაკი წერეთლის ცხოვრება და შემოქმედება“– მოხსენება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 170–ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიაზე.ბსუ, 2010.

10.მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და ილია ჭავჭავაძე, ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 174–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, აკ. წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა. 2011.


უცხო ენების ცოდნა:
გერმანული(საშუალოდ), რუსული(საშუალოდ)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
ვპროექტი: ინტერტექსტური კვლევები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (პროექტის მონაწილე) - წარდგენილი იყო გრანტზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ფონდში(ვერ გაიმარჯვა).
სხვა პროფესიული/სამეცნიერო აქტივობა: ვხელმძღვანელობ სტუდენტთა სამეცნიერო წრეს.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
დისციპლინის და სამუშაოს დასახელება სწავლების საფეხური სპეციალობა და კურსი სტუდ. რაოდენ.ობა აკად. ჯგუფ. რაოდ. გაზაფხულის სემესტრი
საათების განაწილება
ლექცია სემ. პრაქ ლაბორატ.
გეგმით სულ გეგმით სულ
    
ახ. ქართ. ლიტ. ისტორია –II.  ქ. III ,67 სტ. 3  ჯგ ;                30 ლ.  //45   პრ.
ქართ. რეალიზმი –IV ქ. ლიტ. 6 სტ .  MAINOR.                  30 ლ.
ქართ. ლიტ. სწავლების მეთოდიკა– დაწყ. გან. IV, 8 სტ. 45 სთ. 

საბაკალავრო ნაშრომის  ხელმძღ.  1, IVკ, 1 – 10 სთ

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვ. 1, I კ .40  სთ.


სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
 1.ორშაბათი9.00. სთ–დან–14.00. სთ–მდე

2.სამშაბათი–9.00. სთ– დან–14.00. სთ–მდე

3.ოთხშაბათი– 9.00 სთ.დან –14 სთ–მდე

4.ხუთშაბათი–9.00. სთ– დან–13.00. სთ–მდე

5.პარასკევი–1.ოო. სთ–დან–14.00. სთ–მდე

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა