მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: შორენა მახაჭაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.9, ბ. 8.
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 17/08.1957
ტელეფონი: 577-72-72-63; 24-34-46
ელ-ფოსტა: shore.mak@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
• ლიტერატურათმცოდნეობა
• ქართული ლიტერატურის ისტორია
• თანამედროვე ქართული მწერლობის აქტუალური პრობლემები
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: მითი და რეალობა ,,დათა თუთაშხიაში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1995
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 00613
გაცემის თარიღი: 30/01. 1995
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1978
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:
1. 1978. 01/08–1986. 04/05 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო
პედინსტიტუტი, ლაბორანტი;
2. 1980. 22/09–1985. 16/02 – ბათუმის №16 ქართული საშ. სკოლა, ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი;
3. 1983. 22/12–1986. 28/04 – ბათუმის პედსასწავლებელი, გამ. კითხვის მასწავლებელი;
4. 1986. 28/04–1990. 01/09 – ბათუმის პედსასწავლებლის დირექტორის მოადგილე
სასწავლო მუშაობის დარგში;
5. 1990. 30/01–1997. 13/10 – ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის
მასწავლებელი;
6. 1997. 13/10–2006. 01/09 – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული
პროფესორი;
7. 2005. 12/07–2008. 14/02 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი
მოადგილე;
8. 2008. 14/02–2008.
06/03 – აარ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის
მოვალეობის შემსრულებელი;
9. 2008. 06/03–2009.
28/01 – აარ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის
მოადგილე;
10. 2009. 29/01– 2011 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორის მოადგილე.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. ,,ტაო-კლარჯეთის ბოკვერი ვარ...”, ჟ. ,,მნათობი”, 2006, №2, გვ. 56-65;
2. ,,ზურაბ გორგილაძის პოეზია”, ბსუ-სდასუ-ს ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2006, გვ. 22-23;
3. ,,დაგვიანებული რეცენზია”, ჟ. ,,ჭოროხი” №6, 2006, გვ. 95-98;
4. ,,ჩემს ცისარტყელებს ჩამოათოვა”, ჟ. ,,ჭოროხი” №1, 2007, გვ. 58-61;
5. ,,დიდ ტკივილს დიდი კაცი სჭირდება”, ჟ. ,,ჭოროხი” №3, 2007, გვ. 62-66;
6. ,,სამოსელი პირველის მითოსური სამყარო”, ბსუ, ,,შრომები” №10, 2007, გვ. 135-142;
7. ,,ქართული მითოკრიტიკა”, ბსუ, ,,კრებული” №5, 2007, გვ. 150-164;
8. ,,მე-20 საუკუნის სამყაროს სურათი და ქართველი სამოციანელები”, სდასუ-ს კონფერენციის მასალები, თბ. 2008, გვ. 20-22;
9. ,,ერის სულიერი მამის მითოლოგემა” /ო. ჭილაძის რომანების: ,,ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან” და ,,მარტის მამალი” - მიხედვით/, ჟ. ,,მნათობი” №1, თბილისი, 2008, გვ. 94-98;
10. ,,არგონავტების მითი და მისი ტრანსფორმაცია ო. ჭილაძის რომანში ,,გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა”, ჟ. ,,მნათობი” №2, თბილისი, 2008, გვ. 99-114;
11. ,,მთვარის რაინდი” /ვახტანგ ღლონტის სევდა და სიყვარული”/, ჟ. ,,ჭოროხი” №4, 2008, გვ. 90-97;
12. ,,რომანი აჭარისა და აჭარლების შესახებ”, ჟ. ,,ჭოროხი” №2, 2008, გვ. 97-101;
13. ,,პოეტი და მისი სამშობლო პოსტმოდერნის ეპოქაში”, ჟ. ,,ჭოროხი” №6, 2009, გვ. 106-113;
14. ,,ჩვენებურების ქართული”, თდასუ-ს კონფერენციის მასალები, თბ., 2009, გვ. 230-232;
15. ,,აზრი - სულის სარჩული, ფერადოვანი და მოთოვლილი” /ლადო სეიდიშვილის მედიტაციური ლირიკა/, რსუ, ,,შრომები” №13, 2009, გვ. 145-156;
16. ,,პოსტმოდერნის ეპოქის მითოპალიტრა”, რსუ, ,,კრებული” №6, 2009, გვ. 82-92;
17. ,,ხატიმამული და სხვა...”, ჟ. ,,აღმაშენებელი” №8, თბ., 2010, გვ. 12-20;
18. არტურ ზუტნერის ,,აჭარლები”, კრებული: ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, გამ. ,,ალიონი”, 2010, გვ. 31-35;
19. ,,Mythological background in Data Tutashkia”, ,,Историко-филологические изыскания” №1, Санкт-Петербург-Батуми, 2005, с. 71-78;
20. ,,Духовная связь времён”, ,,Историко-филологические изыскания” №2, Санкт-Петербург-Батуми, 2005, с. 87-92;
21. ,,XX век – картина мира и палитра литературных теорий”, ,,Историко-филологические изыскания” №3, Санкт-Петербург-Батуми, 2007, с. 92-98;
22. ,,Оттепел в Грузинской литературе”, ,,Историко-филологические изыскания” №3, Санкт-Петербург-Батуми, 2009, с. 113-125;
23. ,,Грузинское литведение в постмодернистскую эпоху”, ,,Историко-филологические изыскания” №7, Санкт-Петербург-Батуми, 2010, с. 95-101;
24. ,,Greek myth in Georgian novel,” ,,Homo Loquens”, ,,Georgian multilingual association”, V. 1, 2010, p. 70-79;
25.,,იყავ გუშინდელზე გონიერი“,თდასუ, სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, მე–18, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“,2011, გვ. 10–14.
26.. ,,წუთისოფელი ასეა“, კრებულში: ,,მე ისევ იქ ვარ,საიდანაც ვიწყები“, თბილისი, გამ. ,,ინტელექტი“, 2012, გვ. 84–100
27.. ,,ემიგრანტი რუსთველოლოგები რუსთაველის თეოსოფიის შესახებ“,  რსუ–ს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, კრებული: ,,ჩვენი სულიერებისბალავარი“, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“, 2012, გვ. 224–230
28. ,,დათა თუთაშხია – ქრისტეს მორალის კაცი“, იხ.კონფერენციის მასალები, წიგნში ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მე–5, გამ.,,უნივერსალი“, თბ. 2013, გვ. 125–132.

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
2009 წლის
29-30 მაისი _ რსუ, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”.
მოხსენების თემა: ,,ბერძნული მითი ქართულ რომანში”;


ეროვნული:
1. 2006 წლის
15-17 ოქტომბერი _ ბსუ _ თდასუ, პროფესორ-მასწავლებელთა ერთობლივი
სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი.
მოხსენების თემა: ,,ზურაბ გორგილაძის პოეზია“;
2. 2008 წლის
8 მაისი _ რსუ _ შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის
ერთობლივი კონფერენცია თემაზე: ,,ქართული კინოს განვითარების
გზები” (1908-2008). (მიძღვნილი სულიკო ჟღენტის (1924-2000)
ხსოვნისადმი, ხელმძღ. პროფ. გიორგი დოლიძე).
მოხსენების თემა: ,,ჰუმანიზმის ხელოვნება” /სულიკო ჟღენტის
კინოდრამატურგია/;
3. 2008 წლის
დეკემბერი _ რსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. გალაკტიონის
სამწერლო მოღვაწეობის დაწყების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია;
მოხსენების თემა: ,,რუსთაველისა და გალაკტიონის
მზისმეტყველება”;
4. 2008 წლის
23-24 მაისი _ თდასუ, თბილისი. XV საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია.
მოხსენების თემა: ,,XX საუკუნის სამყაროს სურათი და ქართველი
სამოციანელები;”
5. 2009 წლის
მაისი _ თდასუ, თბილისი, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა
XVI სამეცნიერო კონფერენცია.
მოხსენების თემა: ,,შუშანა ფუტკარაძის ,,ჩვენებურების ქართული”;
6. 2009 წლის
3 ივლისი _ აარ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება _ საარქივო
სამმართველო; სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,აჭარა უცხოელ
ავტორთა შრომებში”;
მოხსენების თემა: ,,არტურ ზუტნერის ,,აჭარლები”.
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ),  რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. 2008 წლის
17–20 ივნისი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი, თრენ. დასახ. – ,,პროექტებისა და ჯგუფის მართვა,“
კვალიფიკაცია – ზოგადი მენეჯმენტი;
2. 2008 წლის
20–21 ივნისი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი,
თრენ. დასახ. –,,საჯარო ადმინისტრირების სიახლეები“,
კვალიფიკაცია – ზოგადი მენეჯმენტი;
3. 2008 წლის
16–18 სექტემბერი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი, თრენ. დასახ. –,,ეფექტური კომუნიკაცია“,
კვალიფიკაცია _ ზოგადი მენეჯმენტი;
4. 2008 წლის
19 სექტემბერი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი,
თრენ. დასახ. –,,ადამიანური რესურსების მართვა“,
კვალიფიკაცია _ ზოგადი მენეჯმენტი.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
№ დისციპლინის და სამუშაოს დასახელება სწავლების საფეხური სპეციალობა და კურსი სტუდ. რაოდენ.ობა აკად. ჯგუფ. რაოდ. გაზაფხულის სემესტრი წლიური დატვირთვა
საათების განაწილება
ლექცია სემ. პრაქ ლაბორატ.
გეგმით სულ გეგმით სულ სააუდიტორიო სხვა სამუშაო სულ

რუსთველოლოგია I ქ. II 43 2 10 10 20 30
უახლესი ქართ. ლიტ. I ქ. IV 11 1 30 70
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
1. სამშაბათი–11.00.13.00.
2.ოთხშაბათი– 11.00.13.00.
3.ხუთშაბათი– 11.00.13.00.
4.პარასკევი– 11.00.13.00.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა