მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მაია კიკვაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, ვაჟა–ფშაველას 42/8
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 01.10.1960
ტელეფონი: 577 728248; 574 728248
ელ-ფოსტა: maiakikvadze1@rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • • ქართული სალიტერატურო ენა
    • ქართული დიალექტოლოგია
    • ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია
      ქართული ენა უცხოელთათვის
  •  ენა და კულტურა
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სადისერტაციო თემა: -ავ და -ამ თემისნიშნიანი ზმნები საშუალ ქართულში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 28.06.1984
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 258691
გაცემის თარიღი: 5.07.1984
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ქიმიის ტერმინოლოგიის სტრუქრურულ–სემასიოლოგიური ანალიზი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 25.09.1995
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000795
გაცემის თარიღი: 1995 წლის 18 ნოემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2004–2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ქართული ენის პრაქტიკული კურსის მოდულის ლიდერი, დოცენტი
2002-2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დასავლეთ–ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანი
1999-2002 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1998-1999 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უცხოური ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1996–2005 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის გამგე
1993–1996 ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
1988–1993 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ენის კაბინეტის გამგე
1984–1988 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მედდების კაბინეტის ლაბორანტი
1981–1985 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. სიმოკლე ტერმინისა და ტერმინოლოგიის ლექსიკოგრაფიული საკითხები, რსუ შრომები XIII, გამ-ბა ,,შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი’’ ბათუმი, ISSN 1987-5398; 2008 წ.
2. ფრაზეოლოგიზმები და ხატოვანი თქმანი გურულში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული VI, რსუ, ISSN 1512-2212, 2008 წ.
3. საზღვაო ტერმინოლოგიის სტრუქტურული ტიპები, განათლების სამინისტრო, რსუ, საერთაშორისო ცენტრის კრებული ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, გამ-ბა შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი’’ ბათუმი, ISSN 1987-7617; 2007- 2009 წ.
4. ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების ზოგიერთი ასპექტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’(კრებული) ISSN 1987-7625, ISBN 978-9941-409-91-2, 2009 წ.
5. წარმოქმნილი სახელები ზურაბ სარჯველაძის ,,ძველი ქართული ენის ,,სიტყვის კონის’’ მიხედვით’’, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა”, ხულო-დიდაჭარა, ISBN 978-9941-0-1343-0, 2009 წ.
6. ქართული ენის გაკვეთილები(უცხოელთათვის) ნაწილი I, (თანაავტორები: მ.ფაღავა, ზ.შაშიკაძე, ვ.ჩოხარაძე, მ.ჩოხარაძე), გამ-ბა, ,,შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, ISBN 978-9941-409-67-7; 2009 წ.
7. თურქულ-ქართული ლექსიკონი, (თანაავტორი ჯ.ჯიჯავაძე), გამ-ბა ,,შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, ISBN 978-9941-409-70-7, 2009 წ.
8. სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) // საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წ.
9. კონცეპტი ,,სიკვდილი’’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში (ქართული და თურქული ენების შედარება იმერხეულის მასალებზე დაყრდნობით). თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, შრომები,გამ-ბა ,,მერიდიანი’’, ქუთაისი, 2010 წ.
10. სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) ა.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი, ლექსიკოგრაფიის 1 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 2010 წ.
11. სამხრული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის რამდენიმე ასპექტი (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) ; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, კრებული-ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები, თბილისი, 2010 წ.
12. ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობისათვის დასავლურ დიალექტებში (თანაავტორი მ.ფაღავა) ;ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’, 2010 წ. 
 13.კონცეპტი ‘’სიკვდილი ’’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში ( ქართული და თურქული ენების შედარება  იმერხეულის მასალებზე დაყრდნობით) დაბეჭდილია  კრებულში; I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, ქუთაისი,2010;
14.ზოგიერთი  ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობისათვის დიალექტებში; (თანაავტორი მ.ფაღავა). ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 4;  ქუთაისი, 2010

15.სამხრული დიალექტური ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი (თანაავტორი ნანა ცეცხლაძე); სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები; ტომი I I; თბილისი, 2010;

 16.საზღვაო ტერმინოლოგიის სტრუქტურული ტიპები;  
დაბეჭდილია კრებულში: ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში , II,  ბათუმი, 2011, მასალები;
17. მყოფადის გამოხატვის საშუალებანი  შავშურში; 
 XXXI რესპუბლიკური  დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2011;
 18.სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები  ქართულში, (თანაავტორები  ნ.ცეცხლაძე, ნ.ფარტენაძე), I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი  დიალოგები’’, შრომები, თელავი, 2011
 19.მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ქართულში  (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე),ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’, N 5 ქუთაისი , 2011წ.
20.სულის სემანტიკური ველისათვის ქართულში,
III რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების საგანძური’’, ბათუმი, 2011
 21.ნაოსნობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინი ჭოროხის ხეობაში
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 6;  ქუთაისი, 2011
 22.სამხრული მეტყველების ლექსიკის საკითხები;  (თანაავტორი მ.ფაღავა).
ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 7;  ქუთაისი, 2012
 23. ,,გაბრაზების’’ სემანტიკური ველი ქართულ, თურქულ და რუსულ ენებში;
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, დაბეჭდილია მასალები, ბათუმი, 2012 ;
ქართული ლექსიკა კლარჯთა თურქულ მეტყველებაში; XXXI I რესპუბლიკური  დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2012;

24.ქართული ლექსიკა არტანუჯულ თურქულში; I I საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი’’, ბათუმი, 2012;

25.სინტაქსის სწავლების საკითხები ქართული ენის ინტენსიურ კურსში (თურქი და აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის);დაბეჭდილია კრებულში;  I I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, ქუთაისი,2013;

26.ქართული ენის ინტენსიური სწავლების საკითხები  აზერბაიჯანელი
სტუდენტებისთვის (თანაავტორი ლილე თანდილავა)’აკადემიური წერა-სახელმძღვანელო, 2012;

27.ქართული ენის კომინიკაციური ასპექტები-ნაწილი პირველი,სახელმძღვანელო(თანაავტორი, დ.ახვლედიანი), 2013;

28. ჭანჭათური ანეკდოტი ქუთაისის უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,  ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება. 2013 წლის 10- 12 ოქტ.


 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.წარმოქმნილი სახელები ზურაბ სარჯველაძის ,,ძველი ქართული ენის“ სიტყვის კონის“ მიხედვით“ საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია, საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენცია, ,,დიდაჭარობა“, 2009
2.ქართულის როგორც უცხო ენის სწავლების ზოგიერთი ასპექტი - საერთაშორისო კონფერენცია–,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’, 2009
3.სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე)  საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010
4.კონცეპტი ,,სიკვდილი’’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში (ქართული და თურქული ენების შედარება იმერხეულის მასალებზე დაყრდნობით). ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’,  ქუთაისი, 2010
5.სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში; ა.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი, ლექსიკოგრაფიის 1 საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  201ეროვნული:
1. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ილია ჭავჭავაძის 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია ,,ილიას ცხოვრება და ღვაწლი“, რსუ ბათ. 2007
2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი,პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ,,სინონიმია და ვარიანტულობა რ. ღამბაშიძის ,,ქართული ენის ინგილოური კილოს ლექსიკონის მიხედვით“, რსუ ბათ. 2007
3.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ,,ენა და კულტურა, (ენისა და კულტურის ურთიერთობის საკითხები) რსუ ბათ.2006

კორელაციური ფუძეებიგურულში (სოფელ ჭანჭათის მეტყველების ნიმუშების მიხედვით); არნოლდჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესიის მასალები,თბილისი, 2012, გვ .22-23;

ქვემოგურული მეტყველებისსპეციფიკა ,,ჭანჭათის სადღეგრძელოს’’ მიხედვით; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავასსახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ,, არნოლდჩიქობავას საკითხავები XXIV, 2013, გვ.26-28;ISBN 978-9941-13-279-7;

თურქიზმები მუჰაჯირთამეტყველებაში; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ-დასავლეთსაქართველოს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის I სამეცნიერო კონფერენციის ,,მუჰაჯირები’’ მასალები;ბათუმი, 2013, გვ.15-17;

15.მყოფადისგამოხატვის საშუალებანი  შავშურში; 

 XXXIრესპუბლიკური  დიალექტოლოგიური სამეცნიეროსესიის მასალები, თბილისი, 2011;

.ქართულილექსიკა კლარჯთა თურქულმეტყველებაში; XXXI I რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2012;

უცხო ენების ცოდნა:
ფრანგული (საშუალოდ), თურქული(კარგად), რუსული(თავისუფლად), ინგლისური-ელემენტარული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
Fiplv(თანამედროვე ენების საერთაშორისო ასოციაციის) და საქართველოს მულტილინგვალურიასოციაციის (GMA)ტრენინგი -,,ენები გლობალიზაციის ეპოქაშიდა უცხო ენების ონლაინ სწავლების მოდულები; 2012წ.    9-10 ნოემბერი
,,CommunicationDidacties and Intercultural Communication’’,held by MAG(Multilingual Association of Georgia) and FIPLV(InternationalFederation of LanguageTeacher Associations Federation Internationale des  Professeurs de Langues Vivantes).2011წ.   12 ნოემბერი
ფონდი განათლების ინსტიტუტი, სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები; 2010წ. 29 იანვარი
გრანტები:
შოთარუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ,,ქობულეთის ქვეყანა’’
შიფრი  FR207/1-10-/13  2013 წლისკონკიურსში წარდგენილი პროექტი, 2013-2015; 

ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ-მუშაკი

 
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

   აკადემიური წერა1 სემესტრი, 30 სთ

   ქართული ენა, ქართული ფილოლოგიის სპეც.მე-2 ,3  კურსი, პრაქტ.30სთ.       

  ქართული ზმნის ძირითადი პრობლემები-მაგისტრ.30 სთ.
  ქართული, როგორც უცხო ენა, კითხვა, სომხ.ჯგ. 1სემესტრი,60 სთ, ლ.15 სთ. პრ.45 სთ.

  ლექსიკისა და კითხვის სტრატეგიები,  სომხ.ჯგ. II სემესტრი 60 სთ. ლ.15 სთ. პრ.45 სთ.

  ქართული ენის ინტენსიური კურსი უცხოელთათვის-100 სთ.

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
1.ოთხშაბათი – 13.00 – 15.00
2.ხუთშაბათი – 13.00 – 15.00.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა