მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მამია ფაღავა
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.9, ბ. 71
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 15/02/1956
ტელეფონი: 899 38-06-26; 4-48-32 (ბინა); 7–64–93 (სამსახური)
ელ-ფოსტა: mamia.p@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

·                * ქართული სალიტერატურო ენა

  • ქართული დიალექტოლოგია
  • ქართული ლექსიკოლოგია
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ,,ქართული ენის სამხრული კოლოების ფონემატური სტრუქტურა“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2004
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 001464
გაცემის თარიღი: 23.03. 2004
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ნაწილაკი ახალ ქართულში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1986
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ФЛ№009923
გაცემის თარიღი: 25.12.1986
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრკ უმაღლესი საატესტაციო კომისია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1978
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: С№435511
გაცემის თარიღი: 10/07/1978
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:

2009 15/09 – დან – რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი

2006 01/09 – რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი;

2009–მდე

2008–2009 – რსუ სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროსი;

2006 6/12– რსუ რექტორის მოადგილე სამეცნიერომუსაობის დარგში;

2007 23/07

2005 9/07 – ბსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოსსამეცნიერო–კვლევითი

 ცენტრის(ყოფილი მ. აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო–კვლევითი

 ცენტრი)დირექტორი;

2004 15/12 – ბსუ ქართული ენის კათედრის პროფესორი;

2000 16/12 – ბსუ მ. აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის

 დიალექტოლოგიისა და ფოლკლორის განყოფილების გამგე,

 ცენტრის უფროსის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში;

1993 17/02 – ბსუ ქართული ენის კათედრის დოცენტი;

 წოდება;

1992–2006 – ბსუ ქართული ენის კათედრის გამგე;

1991–1992– ბსუ ისტორია–ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი;

1987–1991 – ბპი (1990 წლის 3 სექტემბრიდან უნივერსიტეტი –ბსუ) ქართული

 ენისა დალიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1985–1987 – ბპი რუსული ენის კათედრის ლაბორანტი;

1881–1984 – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

 უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტი;

1979 26/11–1981 7/12– ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო

 პედაგოგიური ინსტიტუტის (ბპი) იდეოლოგიური განყოფილების

 ლაბორანტი;

1979 3/02–20/08 –თხილნარის (ხელვაჩაურის რაიონი,აჭარის არ) საშუალო სკოლის

 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.    ფოლკლორულ-დიალექტოლოგიური დაეთნოლოგიური ექსპედიცია შავშეთში. 26-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიისმასალები, თბ. 2006, გვ. 47-49.

2.    უმარცვლო უ სამხრულ კილოებში.რსუ შრომები 10, 2007, გვ. 3-7.

3.    Сравнение как метод познанияи как лингвокультурный знак. МАПРЯЛ XI. Мир русского слова и русское слово вмире, т.4. София, 2007, с. 106-112.

4.    სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისმუდმივმოქმედი ექსპედიცია კლარჯეთში. რსუ შრომები 10, 2007, გვ. 219-221.

5.    ზოგიერთი მოდალური ნაწილაკისფორმისა და ფუნქციის შესახებ ქართულში. ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსსამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კრებული 5, 2007, გვ. 3-22.

6.    იმერხეული ტექსტები(ლექსიკონითურთ).ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,კრებული 5, 2007, გვ. 249-307 (თანაავტორი).

7.    ილია ჭავჭავაძე და ქართულისალიტერატურო ენის პრობლემები. კრ. ილია ჭავჭავაძე 170. 2007, გვ. 26-57.

8.    ხანძთისა და შატბერდისლოკალიზაციისათვის. ჟ. მნათობი, 1, 2007, გვ. 143-149.

9.    შავშური ჩანაწერები, წერილიპირველი. ჟ. ლიტერატურული აჭარა, 1, 2007. გვ. 98-108.

10. შავშური ჩანაწერები, წერილი მეორე. ლიტერატურული აჭარა, 2, 2007, გვ.93-102.

11. შავშური ჩანაწერები, წერილი მესამე. ლიტერატურული აჭარა, 1, 2008, გვ.71-87.

12. ისტორიული სამხრეთ საქართველოს კვლევის სათავეებთან. კრ. აკადემიკოსქეთევან ლომთათიძეს, 2008, გვ. 103-111.

13. Нравственная философия человеческого бытия в грузинской прозе XIXвека. Историко-филологические изыскания, V, 2008, с. 154-158 (თანავტორი).

14. ჭოროხის აუზი კავკასიის ხუთვერსიან რუკაზე. II საერთაშორისოსიმპოზიუმი. ეძღვნება არნ. ჩიქობავას 110 წლისთავს. 2008, გვ. 412-413.

15. ბანა - ისტორია და ეტიმოლოგიის ცდა. კრ. ჩვენი სულიერების ბალავარი,2009, გვ. 70-75.

16. კლარჯული მასალები ლექსიკონითრთ. რსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსსამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კრებული 6, 2009, 231-289 (თანაავტორი).

17. მასალები ,,შვილის’’ სემანტიკისათვის ქართველუ ენებში. ბსუსამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კრებული 6, 2009, გვ.3-27.

18. ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ნიმუშთა გამოქვეყნებისგამო. ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კრებული 6,2009, გვ. 178-182.

19. -უმ/-ომ სუფიქსი ქართულ ტოპონიმებში და ზოგიერთი გეოგრაფიული სახელისეტიმოლოგიის ცდა. რსუ შრომები ტ. 13, 2009, გვ. 3-15.

20. ნაწილაკი ახალ ქართულში. თბ. 2009, გვ. 3-271.

21. ქართული ენის გაკვეთილები, 1, 2009, გვ. 3-83 (თანაავტორი).

22. Semantiks of ,,ŜVILI’’ (son/daughter) in Kartvelian Languages.Challenges Within The Multikultural and Multilingual World In the XXI Century.Internationalconference PROGRAM FIPL v, juli 2-4, 2009, M. p. 4-5. (თანაავტორი).

23. კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთაიდენტობის ზოგიერთი საკითხი. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში(საერთაშორისო კონფერენციის მასალები), 2009, გვ. 5-13. (თანაავტორი).

24. ექსპედიცია შავშეთში. XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიურისესის მასალები, 2009, 73-74.

25. ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობისათვის დიალექტში. ჟ. ენა დაკულტურა, 4, 2010. გვ. 54-58.

26. კვლავ ხანძთის ლოკალიზაციის საკითხისათვის. კრ. ჩვენი სულიერებისბალავარი, 2, 2010, გვ. 44-49.

27. ძველი ქართული ლექსიკა სამხრულ კილოებში. XXX რესპუბლიკურიდიალექტოლოგიური სესის მასალები, 2010, 48-49.

28. ჭოროხის აუზი ერთიანი კულტურული სივრცე. ჟ. სემიოტიკა, 8, 2010, გვ.95-103 (თანაავტორი).

29. სამხრული მეტყველების დიალექტური შედგენილობის საკითხისათვის.დიდაჭარობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 2010. გვ. 76-82.

30. შავშეთი (თანაავტორი), თბ. 2011. გვ. 617.

31. შავშური ჩანაწერები, თბ. 2011. გვ. 361.

32. თანდებული შავშურში. ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. 3, თბ. 2011. გვ. 231-256.

33. ქრისტიანობასთან დაკავშირებული ტოპონიმები შავშეთში. ჩვენი სულიერების ბალავარი, 3, 3011, გვ. 165-174.

34. ძეგლისა და მიძნაძორის ეტიმოლოგიისათვის. ჩვენი სულიერების ბალავარი, 4, 2012, გვ. 204-208.

35. ნ. მარი და მისი მოგზაურობა შავშეთსა და კლარჯეთში. წიგნში: ნ. მარი, შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები, ბათუმი, 2012, გვ. 7-99.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.        Semantiks of ,,ŜVILI’’(son/daughter) in Kartvelian Languages. Challenges Within The Multikultural andMultilingual World In the XXI Century. International conference PROGRAM FIPL v,juli 2-4, 2009, M.p. 4-5. (თანაავტორი).

2.        Сравнение как метод и каклингвокультурный знак. Мир русского слова и русское слово в мире. 17-23 сентября2007 г.Варна, Болгария. Программа XI конгресса (თანაავტორი).

3.        კულტურათა დიალოგი ისტორიულსამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისოკონფერენცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ბათუმი 2009 (თანაავტორი).

4.        ეტიმოლოგიური ცდანი თურქულისტორიოგრაფიაში და ოსმალოს საქართველოს მკვიდრთა მსოფლმხედველობის ერთი საკითხი.I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. მასალები, ბათუმი 2010.

5. თანდებული შავშურში. აკად. ქ. ლომთათიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სესია, თბ. 2011.

6. ძეგლისა და მიძნაძორის ეტიმოლოგიისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია: ჩვენი სულიერების ბალავარი, 4, ბათუმი 2012.

7. სამხრული კილოების ლექსიკიდან 2: კაკალი, ქორი, პაწკი. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ლექსიკოლოგიაში, ბათუმი, 2012. გვ. 158-160.


ეროვნული:

1.        ექსპედიცია კლარჯეთში. 27-ერესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ. 2007.

2.        ექსპედიცია შავშეთში. 29-ერესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 2009.

3.        ძველი ქართული ლექსიკა სამხრულკილოებში. 30-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები. თბ. 2010.

4.        ჭოროხის აუზი ერთიანიკულტურული სივრცე. I სემიოტიკური კონფერენცია ,,ზღვა ენასა და კულტურაში’’. მოხსენებათა გეგმა, 14-16 ოქტომბერი, ბათუმი 2010.

5.        ჭოროხის აუზის კომპლექსურიკვლევა ბათუმის უნივერსიტეტში. რსუ 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიეროკონფერენცია. 2-3 ოქტომბერი 2010 წელი.

6.        შავშურის ბგერითიშედგენილობიდან. რსუ ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მე-9 სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წლის 27 დეკემბერი, ბათუმი.

7.        კვლავ ხანძთის ლოკალიოზაციისსაკითხისათვის. რსუ ქრისტიანული კვლევის ცენტრის მე-2 რესპუბლიკური კონფერენცია.მოხსენებათა გეგმა, ბათუმი 2010.

8. ხინოს ხეობის ტოპონიმია. 31-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები. თბ. 2011. (თანამომხსენებელი).

9. ქრისტიანობასთან დაკავშირებული ტოპონიმები შავშეთში. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია, ბათუმი 2011.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), რუსული(კარგად) თურქული(საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MicrosoftWord, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer, 

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:

1. დაფინანსებული(შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ) საგრანტო პროექტი (2008–2010წ.): შავშეთი – ისტორიულ–ფილოლოგიურიგამოკვლევა.

პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ–ხელმძღვანელი

2. მუჰაჯირები (თურქეთის რესპუბლიკაში მცხოვრებ მუჰაჯირთა შთამომავლობის მეტყველების, ფოლკლორის, მეტყველებისა და ყოფის შემსწავლელი სამეცნიერო პროგრამა სახელმწიფო დაფინანსებით).

პოზიცია პროექტში: პროგრამის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი.

3. დაფინანსებული (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ) საგრანტო პროექტი: კლარჯეთი

(2013-2015 წწ)

პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მეცნიერ-ხელმძღვანელი. 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

1.ორშაბათი12. 00. სთ.–დან–14.00. სთ–მდე

2.ოთხშაბათი–12. 00. სთ.–დან–14.00. სთ–მდე


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა