მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: რამაზ ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, რურუას 3
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 22/04/1970
ტელეფონი: 893-357-957
ელ-ფოსტა: ramaz_khalvashi@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია
  • ლიტერატურათმცოდნეობა
  • ტექსტოლოგია
  • სემიოტიკა
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სრული პროფესორი;

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ტბელ აბუსერისძის ცხოვრება და შემოქმედება
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1998
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 001741
გაცემის თარიღი: 16.06.2006
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ტბელ აბუსერისძის „სასწაულნი წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისნი“ და ქართული ლიტერატურული ტრადიცია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1998
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 001815
გაცემის თარიღი: 16.06.1998
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1994
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ №016538
გაცემის თარიღი: 1995 წლის 4 ივლისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

1995–2000 წწ.    ბსუ, ქართულილიტერატურის კათედრის მასწავლებელი

1996-1998 წწ.    გაზეთ„რეზონანსის“ აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელი

2001–2006 წწ.    ბსუ, ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი

2003–2006წწ.    ნ. ბერძენიშვილის სახელობისსამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–

                                თანამშრომელი

2005–2008 წწ.    ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსსამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსი

                                მეცნიერ-თანამშრომელი(შეთავსებით)

2006 წლიდან     რსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტისხელმძღვანელი

2006 წლიდან     რსუ, სრული პროფესორი

2006–2010           რსუ, აკადემიური საბჭოს წევრი

2007 წლიდან     რსუ, ქართული ლიტერატურისა და ფოლკლორისპროგრამული მიმართულების

                                ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.      ტბელ აბუსერისძე - რუსთველისუმცროსი თანამედროვე // რუსთველოლოგია, 2005–2006, IV, გამომც. „ზეკარი“, 2006;

2.      წმ. ტბელ აბუსერისძის ცხოვრებადა ღვაწლი, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2006 (46 გვ.);

3.      წმ. ტბელ აბუსერისძე,გამომცემლ. „ბლექ სი კოლორი“, 2007 (16 გვ.)

4.      ერთი ლიტერატურულიინტერტექსტის კვალდაკვალ (ეფრემ მცირე, ტბელ აბუსერისძე და იაკობ შემოქმედელი) //ბსუ შრომები (ფილოლოგიური მეცნიერებანი), 2007, X, გამომცემლობა „ბათუმისუნივერსიტეტი“, 2007;

5.      იმერხეული ფოლკლორი (სოფელიბაზგირეთი) // სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს კვლევითი ცენტრის “კრებული”, 2007,V, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2007;

6.      “შუშანიკის წამება” // “ლიტერატურული აჭარა”, 2007, №1, ს.ს. „გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი,2007;

7.      უმბერტო ეკო, შუასაუკუნეებისესთეტიკის ევოლუცია (თარგმანი) // “ლიტერატურულ აჭარა”, 2007, №2, ს.ს.„გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი, 2007;

8.      უმბერტო ეკო, შუა საუკუნეებიუკვე დაიწყო (თარგმანი) // “ლიტერატურულ აჭარა”, 2008, №1, ს.ს. „გამომცემლობააჭარა“, ბათუმი, 2008;

9.      ცამეტი ასურელი მამის ჰაგიოგრაფიულიციკლი (VII-XVIII სს.) //    სამეცნიეროკონფერენცია „წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ (მასალები), გამომცემლობა„სეზანი“, თბილისი, 2008;

10.   “მოთხრობაჲ საწყალობელისაფილასოფოსისა ორიგენისი” // “გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი”, 2008, №1,გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2008;

11.   ტბელ აბუსერისძე – იოანეშავთელის, არსენ ბულმაისიმისძისა და საბა სვინგელოსის თანამოღვაწე // საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი,2008;

12.   „რკონის სიგელის“ ტექსტისდაზუსტებისთვის (სატორნილოს, კარპოკრატი) // „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2“,ტ. II, თბ., 2009, გვ. 931–936.

13.   ანდრია პირველწოდებულისქადაგება საქართველოში (ძველი ქართული ლიტერატურული წყაროებისა და „ახალი ქართლისცხოვრების მიხედვით) // გონიო–აფსაროსის არქეოლოგიურ–არქიტექტურულიმუზეუმ–ნაკრძალის შრომების კრებული „გონიო–აფსაროსი“, 2009, VIII, გამომც. „რსუ“, 2009;

14.   წმ. ანდრია პირველწოდებულისმისონერული მოგზაურობები საქართველოში // პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმიქართული ხელნაწერი, თბ., 2009, გვ. 144–146.

15.   მესხური გადმოცემა აწყურის ღვთისმშობელზე და მისი ლიტერატურული ვარიანტი „ახალ ქართლის ცხოვრებაში“ //კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, გამომცემლობა „რსუ“, ბათუმი, 2009;

16.   წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოგზაურობების მარშრუტი // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2009.

17.   გალობანი ანჩის ხატისანი // ჩვენი სულიერების ბალავერი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, II, თბ., 2010, გვ.101-107

18.   „ლურჯა ცხენების“ ინტერტექსტი // ჟურნ. სემიოტიკა8, 2010,გვ. 129–140.

19.   ანდრია მოციქულის მისიონერული მოგზაურობები შავიზღვისპირეთსა და საქართველოში // ჟურნ. სემიოტიკა,  9, 2010, გვ. 247-254

20. ას-ოთხი ესე წელი და წილი ანბანისაი // რელიგიის ისტორიის საკითხები, I, თბ., 2010, გვ. 79-90

21. სპარსული გავლენა და გავლენის შიში "ვეფხისტყაოსანში" // ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, II, გვ. 55-61

22. გალობანი მწვალებელთა შეჩუენებისანი //ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, II, ბათუმი,2011, გვ. 269-273

23.   ანდრია პირველწოდებულისაქართველოში, ბათუმი, 2011, – 170 გვ. (მონოგრაფია)

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.       „გალობანი მწვალებელთა შეჩუენებისანი“ (ინტერტექსტური ანალიზი) //საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქართველი ხალხის სოციო­კულტურულიანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვის­ტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი“, 2006, 22–24.IX;

2.      “მოთხრობაჲ საწყალობელისაფილასოფოსისა ორიგენისი” (ტექსტის ატრიბუციისთვის) // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიზანტინოლო­გია საქართვე­ლოში – 2“, 2007. 26-28.X;

3.      ასურელ მამათა ჰაგიოგრაფიულიციკლი (VII-XVIIIსს.) // საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, 2008, XI;

4.       წმ. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში // საქ. მეცნ. აკად.წევრ–კორესპონ­დენტის დავით ხახუტაი­შვი­ლის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილისაერთაშორისო კონფერენცია, 2009, 20–21.II;

5.       წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოგზაურობების მარშრუტი // საერთაშორისოკონფერენცია „დიდაჭარობა“, 2009,V;

6.       სპარსული გავლენის შიში „ვეფხისტყაოსანში“ // საერთაშორისოკონფერენცია „ჰუმანიტარუ­ლი მეცნიერე­ბე­ბი ინფორმაც­იულ საზოგა­დოებაში", 2009, 29–30.V;

7.       წმ. გიორგის სასწაულები ძველ ქართულ ლიტერატურაში // საერთაშორისო სიმპოზიუმი„ბიზანტინოლო­გია საქართვე­ლოში – 3, 2009. 10-14.X;

8.       წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისონერული მოგზაურობები საქართველოში //საერთაშორისო სიმპოზიუმიქართული ხელნაწერი -1”, 2009.19–25.X.

9.       „სასწაული“ და „საოცრება“ // I საერთაშორისოსიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2010.14–16.V

10.    „გალობანი ანჩის ხატისანი“ (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისოკონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, 2010.5-8.X

11. ბათუმი წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქადაგების მარშრუტში //საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, 2010.30-31.X


ეროვნული:

1.       ანდრია მოციქულისმისიონერული მოგზაურობები შავიზღვისპირეთსა და საქართველოში // სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია,2010. 15-16.X

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული (საშუალოდ),რუსული(კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MicrosoftWord,  Microsoft excel, Power point,Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, 2009
გრანტები:
1. კლარჯეთი - შოთა რუსთაველი ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი (2013-2015 წწ.). პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი
2. ქართული ენის ეროვნული კორპუსი (GNC) - Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2013 წ.). პოზიცია პროექტში: გაზეთ "სამუსლიმანო საქართველოს" (1919-1920 წწ.) დიგიტალიზაცია-ვერიფიკაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ქართული ლიტერატურა და ფოლკლორი
დარგი:
ქართული ლიტერატურა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1

ძვ. ქართ. ლიტ.

1

ქართ.

2

 

 

210

2

დეპარტ. ხელმძღვ.

 

 

 

 

50

 

 

სულ

 

 

 

 

50

210

 

საათობრივი

 

 

 

 

 

 

1

აკად. წერა დოქტ.

3

დოქტ.

1

 

 

45

2

ძვ. ქართ. ლიტ. აქტ. პრობლემები 1-2

3

ლიტმც.

1

 

 

60

 

სულ

 

 

 

 

0

105

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი–პარასკევი:

9 საათიდან 14 საათამდე

(ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი, 47-ე კაბინეტი)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა