მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: დიანა ახვლედიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის ქ. 1012, ბ.70
მოქალაქეობა: ქართველი
დაბადების თარიღი: 28.05.1959
ტელეფონი: 599149282
ელ-ფოსტა: anaanri@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართული სალიტერატურო ენა

თანამედროვე ქართული ენის პრობლემები

აკადემიური წერა

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი   (2013 წელი)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ჩართული სიტყვები და გამოთქმები ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2002 წლის 27 თებერვალი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №003120
გაცემის თარიღი: 2002 წლის მაისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1980
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЖВ № 181081
გაცემის თარიღი: 18.10.1980
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:

1. ბპი - ბიბლიოთეკარი, ლაბორანტი (21.10.1980 -- 12.10. 1995)

2. რსუ - ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი (12.10.1995 - 01.03.2002)

3. რსუ - ქართული ენის კათედრის და ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი (15.12.2004)

4. რსუ - რექტორის სათათბიროს  სწავლულ მდივანი (01.11.2005 - 11.04.2006)

5. რსუ - წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანი (04.11.2006 - 19.09.2007)

6. რსუ - წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსი (19.09.2007 - დღემდე)

7.რსუ - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (01.09.2006 - 1.09.2009)

8. რსუ -  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი (28.10.2009 - 16.09.2013)

9. ბსუ - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი (16.09.2013 -დან)

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.Принцип языковой экономии, экспрессивность и семантика слова,  Санкт-Петербургский Государственный Университет,    Государственный Университет Шота Руставели, Историко-Филологические Изыскания, ISSN 1512-3162, изд.;

2. ანთროპოტონიმთა პარალელური ფორმები სამხრულ კილოებში (თანაავტორი) თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ქართვ. ონომასტიკის სამეცნიერო- კვლევითი ცენტრი, ქართველური ონომასტიკა ტ. მე- 4;გამომც. ,,ინტელექტი" თბ. 2010

მოდალური სიტყვები, როგორც სინტაქსური ომონიმები

სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, ტომი II, ISSN 19877-83, გამომც. “უნივერსალი“, თბ., 2010,  გვ. 12-18

 

ზოგიერთი საერთო ქართველური მოვლენის კვალი აჭარულში

დ.ახვლედიანი

ნ.ცეცხლაძე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კრებული VI,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი 2009ISSN 1522-2212.გვ.40-48

კვლავ პუნქტუაციური წესების დარღვევის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი.  აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა X, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი  2008 ISSN 1987-5266,გვ.139-145

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

დარღვევები აჭარულ პრესაში (1926-30 წლების მასალების მიხედვით)„ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები“, აკ. წერეთლის სახ.უნივერსიტეტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი  მიძღვნილი, ქუთაისი;

1930-32 წლების გაზეთ „საბჭოთა აჭარისტანის ენობრივი თავისებურებანი. მე- 2 საერთ. სამეცნ. კონფერენცია, ,,კულტურათშორისი დიალოგები", თელავი

ერთი ტიპის დანართის მართლწერისათვის ილიას პუბლიცისტურის წერილების მიხედვით „ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. საერთ. კონფერენციის მასალები  ბათუმი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი.  აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა X, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი  2008 ISSN 1987-5266,

გვ.139-145

„ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები“, აკ. წერეთლის სახ.უნივერსიტეტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი (იბეჭდება)

 

 


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა ( კარგად) ინგლისური ენა (საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
სტაჟირება, ტრენინგები:

თანამედროვე ენების საერთაშორისო ასოციაციის (FIPLV) და საქართველოს მულტილინგვისტური ასოციაციის (GMA) ეგიდით  ტრენინგი: ენები გლობალიზაციის ეპოქაში და უცხო ენების ონლაინ სწავლების მოდულები

ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოების“ 45 საათიანი კურსი- ტრენინგი - „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში“ (კაასუსი)-ის პროგრამის მონაწილე

საქართველოს მულტილინგვისტური ასოციაციის (GMA) ეგიდით  ტრენინგი: ენები გლობალიზაციის ეპოქაში და უცხო ენების ონლაინ სწავლების მოდულები

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უცხოური ენების შემსწავლელი ცენტრის სერტიფიკატი

გრანტები:

ტემპუსის საგრანტო პროექტი №544251-TEMPUS-1-2013-1-GE-

 

უნივერსიტეტის განსაკუთრებული როლის გაძლიერება „სწავლა სიცოცხლის ბოლომდე“ პროექტის კონტექსტში

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ყოველდღე, 9- 17 სთ


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა