მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მზია ხახუტაიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: მემედ აბაშიძის 57 ბ.42
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 13. 08. 1969
ტელეფონი: (597) 87 01 41;"(595) 50 63 91
ელ-ფოსტა: m.xaxutaishvili@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართული დიალექტოლოგია;

სტილისტიკა;

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის პრობლემები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (12.09. 2013-2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1991
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია-ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЦВ №817277
გაცემის თარიღი: 5. 09. 1991
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ქართულ-რუსული ენობრივი ურთიერთობის ერთი საკითხი გაბრიელ გელოვანის „გეოგრაფია“-ტექსტი და გამოკვლევა
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2002 წლის აპრილი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის p 10. 11 №2 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით; ოქმი №6, 25.01. 2002)
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 002988
გაცემის თარიღი: 2002 წლის აპრილი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

 1.1994 -2002 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი;

2. 2002-2009 ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

3. 2009 წლის 3.12–დან  2011 წელი რსუ–ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

4. 2011-13 წწ მოწვეული ბსუ-ს პროფესორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

 მონოგრაფია:

1. გაბრიელ გელოვანი, ღეოღრაფია ანუ მოკლედ ქუეყნის სიმრგულისათვის აღწერა, ტექსტი, ლექსიკონი და გამოკვლევა, ბათ. 2009, 153

    სახელმძღვანელო:

1.     აკადემიური წერა, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათ. 2011(თანაავტორი) გვ.160

2.    სტილისტიკა (თანაავტორი- ნ. ცეცხლაძე)  გამომცემლობა  ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. გვ. 312

სტატიები:

1.      ღვაწლმოსილი ქართველი, ტბელობა, 2008;

2.      “რიტორიკა გინა მჭევრმეტყველება”- თხზულების ენისა და სტილის შესახებ, პროფესორ-მასწავლებელთა რესპ. სამეცნიერო კონფერენცია, 2008

3.      პრევერბთა თავისებურებანი ქობულეთურ კილოკავში, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. I გამომცემლობა “უნივერსალი’’, თბილისი 2009

4.      ეროვნული თვითდამკვიდრების ერთ-ერთი კომპონენტი “დედაბრული ხელი;” ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, I, ბათუმი 2009

5.      ქობულეთური კილოკავის მასალები (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით), რსუ კვლევითი ცენტრის  კრებული., VI, ბათუმი, 2009

6.      ქობულეთელი მუჰაჯირები თურქეთში, ქართველური მემკვიდრეობა. XII, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2009

7.      აჭარული დიალექტოლოგიური ტექსტები, დიალექტოლოგიური ტექსტების კორპუსი. არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

8.      მუჰაჯირი ქართველები თურქეთის მეჯლისში, ჟურნალი “ჭოროხი” №4, ბათუმი, 2008

9.      მუჰაჯირთა ნადური სიმღერები, ბათუმი, 2009

10.  ზეპირსიტყვიერი ხელოვნების ერთ-ერთი არქაული ჟანრის ნიმუშები მუჰაჯირებთან,  ტბელობა, 2009

11.  ქობულეთელ მუჰაჯირთა ეთნიკური და ენობრივი იდენტობის საკითხები, ტ. II გამომცემლობა “უნივერსალი’’, თბილისი 2010

12.  ქართველი მუჰაჯირი დედები, ლინგვოკულტურული ძიებანი, II, ბათუმი, 2011

13.  უცნობი ავტორის ,,მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება’’ -   სტილისტიკის   საკითხები (თანაავტორი  ნ. ცეცხლაძე). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’ №6. ქუთაისი, 2011. 114- 120;

14.    ქობულეთელ მუჰაჯირთა ეთნიკური და ენობრივი იდენტობის საკითხები, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტ. II გამომცემლობა “უნივერსალი’’, თბილისი 2010, 391-405

15.   ქობულეთური კილოკავის მასალები (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით), რსუ კვლევითი ცენტრის  კრებული., VI, ბათუმი, 2009

16.  ნაწილაკი ქობულეთურ კილოკავში (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით) რსუ კვლევითი ცენტრის კრებული, VII, ბათუმი,2012, 114-122

 

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. ეროვნული თვითდამკვიდრების ერთ-ერთი კომპონენტიდედაბრული ხელი”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, 2009     

2.ღვაწლმოსილი ქართველი, სხალთის ეპარქია (ხულო), ტბელობა, 2008;

3.სტუმარმასპინძლობა მუჰაჯირებში, სხალთის ეპარქია (ხულო), ტბელობა, 2010;

4.პრევერბთა თავისებურებანი ქობულეთურ კილოკავში, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის ხსოვნისადმი, სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009;

5.დედაბრულის გრაფიკული თავისებურებანი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,14 ივნისი, 2013 წელი, გორი;

6. „დედაბრული ხელით“ შესრულებული ავგაროზი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები“ XIII, ეძღვნება მიძღვნილი ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 20 წლისთავს, ქუთ. 2013;

7.ქართული საიდუმლო დამწერლობა - დედაბრული ხელი, მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქართული ხელნაწერი“,  25-30 ივნისი, 2013 წელი, თბილისი


ეროვნული:

1.ზმნის ზოგიერთი თავისებურება ქობულეთურ კილოკავში (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით), რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენცია  2009

2.უცნობი ავტორისმოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება" სალექსიკონო მასალები. ფილოსოფოსთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2009. 20 ნოემბერი;

3. პრევერბთა თავისებურებანი ქობულეთურ კილოკავში, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის ხსოვნისადმი, სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009

4.თანდებულთა ხმარების ზოგი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვით, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 2011;

5.ავ-და -ამ თემის ნიშანთა ხმარების თავისებურებანი კლარჯული და ქობულეთური მასალების მიხედვით (თანაავტორი) არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71- სამეცნიერო სესია. ეძღვნება პროფ. . ჯორბენაძის დაბადების 70 წლისთავს. თბ. 2012;

6.ნაწილაკი ქობულეთურ კილოკავში (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით) I სამეცნიერო კონფერენცია „მუჰაჯირები. სამუშაო გეგმა და მოხსენებათა თეზისები  ბათუმი, 2013 

7.„ჴელი მწიგნობრობისაჲ“ აჭარაში, ბსუ, ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2013 წ. 12 აპრილი. ბათუმი. 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად), თურქული (საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explore

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:

1.საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: სწავლებისა და აღზრდის პრობლემები თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი); 2012-2013 წწ.; პოზიცია პროექტში: რედკოლეგიის წევრი

2.ქობულეთის ქვეყანა. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი); 2012-13 წწ.; პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი- 14სთ-16 სთ

ხუთხშაბათი - 14 სთ-16 სთ

პარასკევი - 12 სთ- 15 სთ


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა