მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ინგა შამილიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი რუსთაველის ქ.#57 ბ.45
მოქალაქეობა: ქართველი
დაბადების თარიღი: 17.03.1971
ტელეფონი: 577437137
ელ-ფოსტა: ingashamilishvili@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ეროვნული თემატიკა რევაზ მიშველაძის შემოქმედებაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 23.01.2004
განათლების მიმართულება, დარგი: 10.01.01 ქართული ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004062
გაცემის თარიღი: 2004 აპრილი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

23.09.2014.- ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

17.09.2014- ბსუ ასოცირებული პროფესორი

04.02.2011–16.09. 2014 - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

02.11.2010- რსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე

05.09.2009- რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

01.09.2006- ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

11.05.2004- ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

16.11. 1993-ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.საბჭოტა იდეოლოგიური წნეხი და ორი ემიგრანტი მწერალი; ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება"#1(9);გვ.165-169; თბ2014

2.ქაღალდთან მარტო ყოფნაა საოცრება (ფრ.ხალვაშის ჩანაწერების ,,გუშინ“ რამდენიმე ასპექტი) საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდ ,,ინტელექტის“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“ #2(46); გვ 215-217;2013წ; თბ; 

3. Problems of  Georgian  Language  in  Publications  of Mikhail Javakhishvil;i  fiplv; ჟურნალის დასახელება  - HOMO       LOQUENSGEORGIAN MULTILINGUAL  ASSOCIATION volume   II; UDC (უაკ)81 (052.2) ს-75; 2011;

4.Communist IdeologicalPressure and GrigolRobakidze´s  ,,The Suppressed Soul"; Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics II; UDC (უაკ) 378.4(479.223.497.2)(063)I-64 И-67; 2011;

6. Проявление  национального характера  в новеллах  Р.Мишвеладзе;  ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ   VII  Санкт-Петербург -  Батуми; Издательство "Универсал; 2010;5.Европа XIX века на страницах газеты ,, Иверия"; Историко- филологические изыскания VI Санкт-Петербург - Батуми Издательство "Универсал"; 2009;

7. ლიტერატურული წერილები; გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი" ISBN978-9941409-69-1; 2009.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ"; МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ГРУЗИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТЫ «АДЖАРИЯ»); ლეუვენი (ბელგია); 22.05-25.05 2014

2.საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“;  ფრიდონ ხალვაშის ,,ომრი“ (ლიტერატურულ-კრიტიკული ანალიზი); ბათუმი 2009წ.29-30 მაისი;

3. I საერთაშორისო-სამეცნიეროკონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოები“;წითელი ტერორი გრიგოლ რობაქიძის ,,ჩაკლულ სულსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის ,,გივი შადურში“; თელავი 2011წ 18-20 ოქტომბერი;

4. ტურიზმი-ეკონომიკა და ბიზნესი (III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია); პიარი და ტურიზმის პოლიტიკა; ბათუმი 2012 წ   2-3 ივნისი.


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა – კარგად; ინგლისური ენა – ელემენტარული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms-Word,Ms-Excel; Poverprint; Internetexsplorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. United States Department of State; International Visitor Leadership Program on University Endowments in the U.S; 4-22.02. 2013

2. Tallinn University; Estonian development Cooperation; Assessment and Teaching at University; 30.07.2012;

3.Tallinn University; Estonian development Cooperation; Microteaching; 31.07.2012;

4. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა (5კრედიტი); 29.08-03.09. 2011;

5. Workshop; Innovative Aspects of study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics III;  02.06.2011;

6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; უცხოური ენების შესწავლის ცენტრი ,,გლოსა“; 08.04–30.06. 2008;

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ლიტერატურათმცოდნეობა

უახლესი ქართული ლიტერატურა


დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. ლიტერატურა 3 (დაწყებითი განათლება, მესამე კურსი) 15 ლექცია; 60 ჯგუფში მუშაობა;

2. ლიტერატურა 1 (დაწყებითი განათლება, მეორე კურსი) 15 ლექცია;

3. ლიტერატურა 2(დაწყებითი განათლება, მეორე კურსი) 15 ლექცია; 60 ჯგუფში მუშაობა;

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა