მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნათელა ფარტენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის ქუჩა №4, ბ.14
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 28/08/1971
ტელეფონი: 577 17 97 44
ელ-ფოსტა: natia-71@list.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• ახალი ქართული ენა;
• ქართული ლექსიკოლოგია;
• აკადემიური წერა;
• ქართული ენის პრაქტიკული კურსი;
• ფუნქციური წერა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09. 2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
სადისერტაციო თემა: ,,ძირითადი ფონეტიკური მოვლენები სამხრულ მეტყველებაში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 28.06.1995.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ #041222;
გაცემის თარიღი: 1995 წლის 19 ოქტომბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 10.02.01 (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ზმნისწინი საშუალ ქართულში“;
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 08.05.2002; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P.10.01.№7 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება ოქმი №16).
განათლების მიმართულება, დარგი: ახალი ქართული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ~ 003169
გაცემის თარიღი: 2002 წლის სექტემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო.
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2009 -2013 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
2006-2009 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული
ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2004-2006 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ენის კათედრის დოცენტი.
2002-2004 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1997-2004 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.
1996–2000 წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.
ჰუმანიტარულ დისციპლინათა კათედრის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. ნ. ფარტენაძე, სიტყვაწარმოება შავშურში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე I, თბილისი 2013.

2. ნ. ფარტენაძე, მსაზღვრელ–საზღვრული შავშურში, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა” 19, 2013.
3. ნ. ფარტენაძე, ატრიბუტული მსაზღვრელი მუჰაჯირთა მეტყველებაში, ბათუმის უნივერსიტეტის შრ. ტ. XIV, 2013.
4. ნ. ფარტენაძე, სინტაგმატური ცვლილებები ნაწარმოებ სიტყვებში – სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა” 17, ქუთაისი 2012.
5. ნ. ფარტენაძე (თანაავტორი), აკადემიური წერა - სახელმძღვანელო, ბათუმი, 2012.
6. ნ. ფარტენაძე, მისათითებელი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის რიცხვში შეთანხმებისა და ფორმობრივი დამსგავსების საკითხი ახალ ქართულში, კრებული – ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტომი III, თბ., 2011.
7. ნ. ფარტენაძე, პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი -კენ თანდებულიანი სახელის სინტაქსური კვალიფიკაციის გარკვევისას, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები I, თელავი 2011.
8. სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში (თანაავტორი), ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები I, თელავი 2011.
9. პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის გამოყენება ქართული ენის გრამატიკის სწავლებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, II, ქუთაისი, 2011.
10. ნ. ფარტენაძე, ფონეტიკურად სახეცვლილ სიტყვათა მნიშვნელობის ცვლილება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, ენა და კულტურა“, შრომები, I, ქუთაისი, 2010.
11. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინთა მონაცვლეობა და დამატებითი ფუნქციები სამხრულ მეტყველებაში, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2010.
12. ნ. ფარტენაძე, მნიშვნელობის ცვლა სახელზმნებში, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის შრომები, 2010.
13. ნ. ფარტენაძე, სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა ნაზმნარ სახელებში, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრ. ტ. II, თბ., 2010.
14. ნ. ფარტენაძე, მო– და შე– ზმნისწინთა ვარიანტები ჩვენებურების მეტყველებაში, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2009.
15. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინისა ქცევის ურთიერთმიმართების საკითხი და– ზმნისწინიან დინამიკურ ზმნებში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, 2009.
16. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინი საშუალ ქართულში, ბათუმი, 2009 (სახელმძღვანელო).
17. ნ. ფარტენაძე, მი– და მო– ზმნისწინებისა და ქცევის ურთიერთმიმართება და ობიექტური პირის ფორმათა განსხვავება, ბათუმის უნივერსიტეტის შრ. ტ. XIII, 2009.
18. ნ. ფარტენაძე, თანდებულიანი სახელისა და ზმნის სინტაქსური ურთიერთობის შესახებ, ბსუ, სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის შრომების კრებული, ტ.VI, 2009.
19. ნ. ფარტენაძე, ქცევისა და ზმნისწინის ურთიერთმიმართების საკითხი სტატიკური და საშუალი გვარის ზმნებში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა შრომები, ტ. X, 2007.
20. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინი ზმნის ფუნქციით საშუალ ქართულში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის შრომების კრებული, ტ. V, 2007.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. თანამედროვე მედიის ენის საკითხები, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 14 ივნისი.

2. ატრიბუტული მსაზღვრელი მუჰაჯირთა მეტყველებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 31 იანვარი–1 თებერვალი.

3. მსაზღვრელ–საზღვრული შავშურში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა” II, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 10 – 11 მაისი.

4. აღწერითი ვნებითის ფორმები თანამედროვე ქართულ პრესაში, ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 14 აპრილი.

5. პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი -კენ თანდებულიანი სახელის სინტაქსური კვალიფიკაციის გარკვევისას, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ თელავი, 2011წლის 18-20 ოქტომბერი.
6. სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ თელავი, 2011წლის 18-20 ოქტომბერი.
7. ფონეტიკურად სახეცვლილ სიტყვათა მნიშვნელობის ცვლილება – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა”, I, ქუთაისი, 2010 წლის 1-2 ოქტომბერი.
8. მნიშვნელობის ცვლა სახელზმნებში – საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, 2010 წლის 2-3 ოქტომბერი.
9. ზმნისწინისა ქცევის ურთიერთმიმართების საკითხი და– ზმნისწინიან დინამიკურ ზმნებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. 2009 წლის 29–30 მაისი.


ეროვნული:

1. მისათითებელი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის რიცხვში შეთანხმებისა და ფორმობრივი დამსგავსების საკითხი ახალ ქართულში, სოხუმის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2011 წლის მაისი.
2. ქვემდებარის ერგატიული კონსტრუქცია სამხრულ მეტყველებაში, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური კონფერენცია, თელავი, 2011 წლის 11-12 ნოემბერი.
3. ზმნისწინთა მონაცვლეობა და დამატებითი ფუნქციები სამხრულ მეტყველებაში – XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წლის 19-20 ნოემბერი.
4. სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა ნაზმნარ სახელებში – მეორე ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010 წლის 21-22 მაისი.
5. ნ. ფარტენაძე, მო– და შე– ზმნისწინთა ვარიანტები ჩვენებურების მეტყველებაში, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2009.
6. ბარბარიზმები თანამედროვე ქართულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 14 აპრილი, 2008 წელი.
7. თანდებულიანი სახელისა და ზმნის სინტაქსური შეკავშირების საკითხი ქართულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 24 მაისი, 2008 წელი.
8. მართვა თუ მირთვა?, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 12–14 მაისი, 2007 წელი.
9. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დადგენის ისტორიიდან, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 14 აპრილი, 2007 წელი.
10. ქცევისა და ზმნისწინის ურთიერთმიმართების საკითხი სტატიკური და საშუალი გვარის ზმნებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2–4 მაისი, 2006 წელი.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული ენა(კარგად), გერმანული ენა (საშუალოდ), ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:

1. ,, ჩაღლარის საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებათა მეთოდურ–სასწავლო სემინარი (ჰუმანიტარული მეცნიერება), თბილისი, 2007 წლის 20–22 ივნისი.
2. 2010 წლის 22 იანვარი- 9 მაისი, ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება” მწვრთნელების მოსამზადებელი ტრენინგი.
3. 2010 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი, აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი მოკლევადიანი კურსები (Beginner/Starter).
4. 2011 წლის 29.08 – 03.09. განათლების ადმინისტრირების მართვის პროექტი;
5. 2011 წლის თებერვალი, ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“.

6. 2010 წლის 1 მაისი–15 ივნისი. თურქული ენის შემსწავლელი კურსები (A1 -  Temel Seviye 1) დონე.  სერტიფიკატი №183.

7. კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსი: MICROSOFT (WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET TECHNOLOGY). სერტიფიკატი №031.  18. 06. 2012 წელი. 

გრანტები:

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. FR/207/1-10/13. ,,ქობულეთის ქვეყანა“. 

მეცნიერ–მუშაკი. 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ზოგადი ენათმეცნიერება და ქართველური ენები.
დარგი:
ახალი ქართული ენა.
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. ახალი ქართული ენა 4, ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის III კურსი. II სემესტრი. 5 კრდიტი (15 სთ. ლექცია. 30 სთ. ჯგუფში მუშაობა);
2. ახალი ქართული ენა 5, ქართული ფილოლოგიის  სპეციალობის IV კურსი. I სემესტრი. 5 კრდიტი (15 სთ. ჯგუფში მუშაობა);

3. ახალი ქართული ენა 6, ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის IV კურსი,  II სემესტრი. 3 კრედიტი (15 სთ. ლექცია. 15–15 სთ. ჯგუფში მუშაობა);

4. ქართული ენა 1, დაწყებითი განათლების სპეციალობის I კურსი, I სემესტრი. 5 კრედიტი ( 18 სთ. ლექცია; 18–18 სთ. ჯგუფში მუშაობა);

5. ქართული ენა 1. დაწყებითი განათლების სპეციალობის I კურსი,  II სემესტრი. 5 კრედიტი (30 სთ. ლექცია; 15–15 სთ. ჯგუფში მუშაობა);
6. ქართული ენა 3, დაწყებითი განათლების სპეციალობის II კურსი, 5 კრედიტი ( 30 სთ. ლექცია; 15–15 სთ. ჯგუფში მუშაობა);
7. აკადემიური წერა, ჰუმანიტარული მიმართულება, საფაკულტეტო, 3 კრედიტი (25 სთ. ჯგუფში  მუშაობა);

8. ქართული ზმნა, ლინგვისტიკა (ქართული ენა), მაგისტრატურა.  I კურსი, II სემესტრი, 3 კრედიტი (15 სთ. ლექცია; 15 სთ. ჯგუფში მუშაობა).
 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

1. ორშაბათი–09.00.სთ.–დან – 16.00. სთ.–მდე;
2. სამშაბათი– 12.00.სთ.–დან – 16.00. სთ.–მდე;
3. ოთხშაბათი– 09.00. სთ.–დან – 15.00. სთ.–მდე;
4. ხუთშაბათი– 10.00.სთ.–დან –15.00. სთ.–მდე;

5. პარასკევი - 09.00. სთ.–დან – 15.00. სთ. – მდე. 


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა