მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მალხაზ ჩოხარაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაური
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 24. 11. 1964
ტელეფონი: 5–83–38; 893322303
ელ-ფოსტა: malkhaz-ch@posta.ge
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ლიტერატურის ისტორია და თეორია;
- თანამედროვე ქართული ლიტერატურა;
- სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს (თურქეთის საქართველოს) ისტორია და თანამედროვეობა;
- ეროვნული ცნობიერების საკითხები;

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდის ქართული პროზა 1918–1921 წწ)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1994
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: # 000207
გაცემის თარიღი: 30.03.1994 წ.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტთან არსებული სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1989
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: HB# 065497
გაცემის თარიღი: 11/12/1989
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:
2006 – დღემდე - რსუ–ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2008 – დღემდე - რსუ–ს მოსამზადებელი ცენტრის კოორდინატორი
2002 – 2005 - ბსუ–ს პრორექტორი ჰუმანიტარული მუშაობის დარგში
1997 – 2006 - ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1996 –2002 - დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანი
1993–1996 - ბსუ–ს ისტორიისა და ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1992 – 1997 - ბსუ–ს ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
1989 –1992 - თსუ –ს ასპირანტი
1989 – 1989 – მახოს საშ. სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. baTumSi moRvawe poetebi socialisturi realizmis epoqaSi da tao- klarjeTis savaneTa bediswera - ,,Cveni sulierebis balavari”, ბsu qristianuli kvlevis centris samecniero konferenciis masalebi, t.V, 2013 w.
2.,,Hекоторие особенности идеодогической литератури в соцреалистической эрохе”. Санкт-Петербургский государственный университет, государственный университет Шота Руставели, Историко-филологические изыскания, IX. 2013. Санкт-Петербург-Батуми. (მანანა თავდგირიძესთან ერთად)
3. მამია ფაღავას ,,შავშური ჩანაწერები" - ჟურ. ჭოროხი, # 2, 2013 წ. ბათუმი (ზაზა შაშიკაძესთან ერთად)
4. მუჰაჯირები შავშეთიდან - ბსუ-ს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის კრებული, ტ. VII,2013 წ.

 5. imerxevis xanZTa _ ,,Cveni sulierebisbalavari”, rsu-ს qristianuli kvlevis centris samecniero konferenciis masalebi, t.IV, 2012 w.
 6. grigol xanZTelis cxovreba“da gunaTles vanis lokalizaciis sakiTxi,
II saerTSoriso konferencia "tao-klarjeTi" moxsenebaTa Tezisebi., Tbilisi-baTumi,2012 w.
 7. epizodebi muhajirTa STamomavlebis cxovrebidan,
muzeumis macne(xariton axvledianis saxelobis aWaris muzeumi), t. V, 2012 w. (m. faRavasTan,z. SaSikaZesTan da n. mgelaZesTan erTad),
 8. saqarTvelos gasabWoeba da baTumis olqis sakiTxiopoziciur presaSi,
aWaris avtonomiuri respublikis saqveuwyebo dawesebuleba-saarqivosammarTvelos Jurnali arxeioni, Ш, 2012 w. baTumi.
 9. Zveli baTumi da Woroxisauzis gurjTa istoriuli mexsierebis sakiTxebi,
baTumisSoTa rusTavelis saxelmwifo universitetis samecniero centris humanitarul da socialurmecnierebaTa mimarTulebis krebuli ,,baTumi“, t. III,, 2012 w. (ibeWdeba)
 10. axali cnobebi ,,Zeglis” lokalizaciisTvis _aWaris ar mTavrobis saqveuwyebo dawesebuleba – saarqivo sammarTvelos krebuli,,arxeioni”, t. II, 2011 w.

11. ჭოროხის აუზი – ერთიანი კულტურული სივრცე (მამია ფაღავასთან ერთად). ჟურნალი ,,სემიოტიკა“ № 8. 2010 წ.
12. გრიგოლ რობაქიძე და ქართული რომანის ჟანრული სპეციფიკა (რუს. ენაზე). კრებული ,,Инновационные аспекты исследования културы, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010 წ. ბათუმი–ბლაგოევგრადი.
13. ჭოროხის აუზის ქართველთა რელიგიური იდენტობის ზოგიერთი საკითხი. დიდაჭარობა _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიის მასალები, 2010 წ. ხულო-დიდაჭარა.
14. ახმედ ჯავადის ,,კავკასიაში მოგზაურობა” და სამუსლიმანო საქართველოს ეროვნულ-სარწმუნოებრივი საკითხები XX საუკუნის I მეოთხედში. კრებული ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება _ საარქივო სამმართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010 წ. Bბათუმი.
15. ტბეთის კათედრალი მეცნიერთა და მოგზაურთა ჩანაწერებში. კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ. II რსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წ. ბათუმი.
16. ,, ეროვნული ცნობიერების საკითხები სამხრეთ–საქართველოში XIX საუკუნიდან დღემდე და თანამედროვე შავშეთის ქართული სოფლები“. ბათუმი. რსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის კრებული VI . 2009.
17. ,, ქართული ენა და ეროვნული იდენტობის ზოგიერთი საკითხი სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე“. ბათუმი. რსუ ქრისტიანული კვლევის ცენტრის მასალები. 2009. 80–92.
18. ,,პარხლის ქრისტიანული თემი XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში“. რსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ მასალების კრებული. 2009. ბათუმი.
19. ,,გალაკტიონ ტაბიძის საიდუმლო ისტორია“. რსუ –ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. ტ– XIII. 2009. ბათუმი.
20. ,,Война и проблема мировоззренческого выбора в грузинской советской и постсоветской литературе”. (ქეთევან შოთაძესთან ერთად) Санкт-Петербургский государственный университет, государственный университет Шота Руставели, Историко-филологические изыскания, IV. 2009. Санкт-Петербург-Батуми.
21. ,, სამხრეთ საქართველოს პოლიტიკური პრობლემები XX საუკუნის 10–იანი წლების ქართულ მწერლობაში“. აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2009. ბათუმი.
22. ,,ქართული ენის გაკვეთილები“ (მ. კიკვაძესთან, მ. ფაღავასთან, ზ. შაშიკაძესთან, ვ. ჩოხარაძესთან ერთად) . გამომც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი. 2009 (სახელმძღვანელო). ბათუმი.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. soxumissaxelmwifo universitetis sagareo saqmeTa da kulturaTSorisi urTierTobebis departamentissaerTaSoriso konf erencia, 28 maisi, 2012 w. 2. 2. II saerTSoriso konferencia "tao-klarjeTi", Tbilisi-baTumi, 5-8 seqtemberi,  2012 w.
3. 
saerTaSoriso samecniero konferencia ,,baTumi, warsuli da Tanamedroveoba“, baTumi, 7-8 seqtemberi, 2012 w.
4. დიდაჭარობა _ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წლის მაისი, ხულო-დიდაჭარა.
5. ტბელობა – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წლის ოქტომბერი, ხიჭაური.
II international Conferense Innovative Aspects of Studi of the black Sea Countris Culture, Histori, antripology, literature and linguistics. 2010 წლის 1-3 ივლისი, ბათუმი.
6. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა, 2010 წ. 30-31 ოქტომბერი, ბათუმი.

ეროვნული:
1. რსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის რსუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, 2010 წლის 16-17 აპრილი, ბათუმი.
2. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჟურნალ ,,სემიოტიკის” სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წლის 15-16 ოქტომბერი, ბათუმი.
3. რსუ-ს ქართველოლოგიის ინსტიტუტის IX სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წელი, 27 დეკემბერი, ბათუმი.
4. ილია ჭავჭავაძის მუზეუმის II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერსეცია თემაზე ,,სამხრეთ საქართველოს ყოფა და ისტორია, 2010 წლის 30 დეკემბერი, ბათუმი.
5. ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში“ – აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. საქართველო. 2009.
6. რსუ–ს ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. საქართველო. 2009.
7. საერთაშორისო კონფერენცია ,,რუსეთ–თურქეთის 1877–78 წლების ომი და მისი შედეგები“. ბათუმი. საქართველო. 2009.
8. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ბათუმი. საქართველო. 2009.
9. რსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის VII სამეცნიერო კონფერენცია.ბათუმი. საქართველო. 2008.
10. რსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.ბათუმი. საქართველო. 2008.
11. რსუ–ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის გალაკტიონის სამწერლო მოღვაწეობის დაწყების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. საქართველო. 2008.
12. რსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. საქართველო. 2007.
13. რსუ–ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ილია ჭავჭავაძის 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ,,ილიას ცხოვრება და ღვაწლი“. ბათუმი. საქართველო. 2007.
14. რსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს VI სამეცნიერო კონფერენცია.ბათუმი. საქართველო. 2007.
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული(კარგად), ფრანგული (საშუალოდ).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
სტაჟირება, ტრენინგები:

  1. moklevadiani sasertifikato programa ,,swavleba/swavlisa da Sefasebis meTodebi umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi“, (programis moculoba - 2 krediti /50 saaTi/)
  2. ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლის პროგრამა (5 კრედიტი): 1. განათლების პოლიტიკა; 2. ორგანიზებული ლიდერობა განათლებაში;  3. მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში; 4. კურიკულუმების შემუშავების მეთოდოლოგია; 5. სწავლების მეთოდები; 6. ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში; 7. პრაქტიკული კვლევა განათლებაში; 8. განათლება მრავალფეროვან გარემოში. 29 აგვისტო-3 სექტემბერი, 2011 წ.
გრანტები:
დაფინანსებული პროექტები:
1.  შავშეთი – ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) 2008–2010 წ. პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მენეჯერი

2. muhajirobis (gadasaxlebis) istoria  da qarTvel
 muhajirTaSTamomavlebi Tanamedrove TurqeTSi  (sazRvargareT mcxovreb qarTvelTa dasaxlebebisada yofis  kvlevis programa) – roliproeqtSi: mecnier-TanamSromeli, menejeri. (2012-2016 wlebi.

3. aRmosavleTWaneTis materialuri kulturis Zeglebi
(safortifikacio, saeklesio,sakomunikacio nagebobebi da sayofacxovrebo arqiteqtura) (SoTa rusTaveliserovnuli samecniero fondi) _ roli proeqtSi: konsultanti. (2011-2013 wlebi)

4.  შავშეთი – ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) 2013–2016 წ. პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მენეჯერი


პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
დისციპლინის და სამუშაოს დასახელება სწავლების საფეხური სპეციალობა და კურსი სტუდ. რაოდენ.ობა აკად. ჯგუფ. რაოდ. გაზაფხულის სემესტრი
საათების განაწილება
ლექცია სემ. პრაქ ლაბორატ.
გეგმით სულ გეგმით სულ

უახლესი ქართ. ლიტ. I ქ. IV 11 1 20 20
ქართველოლოგიის შეს. I საფ. 1 3 30 20 60
საბაკალავროს ხელმძღვ. I IV ქ. 3 15
კურატორი IV ქ. 1 5
სადოქტოროს ხელ.–ლი 1 20
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
1. ყოველ დღე – 9.00. სთ–დან– 17.00. სთ–მდე

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა