მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნანა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი ი. კობალაძის №8.ბინა 16
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 10.04.1972
ტელეფონი: (571)208015;595-91- 78-11
ელ-ფოსტა: nana.tsetskhladze@ mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

•  ქართული სალიტერატურო ენა;

• ძველი ქართული ენა; 

• სტილისტიკა;

• აკადემიური წერა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიისმეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: ,,მიმღეობა ძველ ქართულში“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003119
გაცემის თარიღი: - 2002 წლის მაისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1995
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ქართული ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ №041223
გაცემის თარიღი: 01.07.1995
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

1997 წლიდან  ბსუ მასწავლებელი


2000–2005 ბსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე


2002 წლიდან   ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი


2006 წლის სექტემბრიდან  დღემდე  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2013- 2014 სასწ.წ- ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. სიტყვათა მყარი შეხამებანი ძველ ქართულში ( ,,შესაქმე, გამოსლვათა") შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები I. გამომცემლობა  ,,ბათუმის უნივერსიტეტი". ბათუმი. 2008 წ. 70-74.

2. ზოგიერთი საერთოქართველური სუფიქსი აჭარულში. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი, 28-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. თბ. 67-69. (თანაავტორი დ. ახვლედიანი). 2008 წ.

3. სიტყვათა მყარი შეხამებანი ძველი აღთქმის ტექსტების მიხედვით (,,ლევიტელთა, რიცხუთა, მეორე სჯულისა" ) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, აჭარული დიალეტის დარგობრივი ლექსიკა. თ. X. გამოცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი" ბათუმი, 2008 . 132-139

4. ფრაზეოლოგიური სინონიმები სამხრულ მეტყველებაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. ტ. XII. გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2009. 13-20

5. ფრაზეოლოგიური ვარიანტები იმერხეულში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტი, კრებული `ჰუმნიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში~ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი 2009. 111-118

6. სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ტ. 2010 წ. 230-234 გვ. თანაავტორი – მ. კიკვაძე.

7.  გლობალიზაცია  და ენობრივი  ტენდენციები  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა“. ქუთაისი 

8. კონცეპტი სიკვდილი ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში,  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა"  ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი. ქუთაისი. 2010 (186-190 გვ.)

9. ანთროპოტოპონიმთა პარალელური ფორმები სამხრულ კილოებში. ქართველური ონომასტიკა თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო კვლევის ცენტრი ტ. IV. თბ. 2009

10. სამხრული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის ზოგიერთი ასპექტი (თანაავტორი მ. კიკვაძე). სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი. ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები ტ. II. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" თბ. 2010წ.

11. სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. თეზისები. გვ. 83. ბათუმი, 2010 გვ. 83. თანაავტორი  - მ. კიკვაძე.

12. ფრაზეოლოგიური სინონიმები სამხრულში და მათი კონოტაციური ანალიზი. 29-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თბ. 2009.


13. ფრაზეოლოგიური ვარიანტები საშუალ ქართულში საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენციის (2010 წლის ოქტომბერი) მასალები.

14. ბიბლეიზმები ილიას პუბლიცისტიკაში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ტ. IV.თბ. 2012;
 
15. ტექნიკური    ტერმინოლოგიის  სემასიოლოგიური   დახასიათება  (თანაავტორი ა. თენიეშვილი), II  საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,   თეზისები, 87- 88, ბათუმი, 2012;
 
16. სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში,   II  საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, თეზისები  175- 176, ბათუმი, 2012;
 
17. ტექნიკური ტექსტის ადგილი ფუნქციურ სტილთა სისტემაში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“- 7, ქუთაისი, 2012, 161-164 .
 
18. ქრისტიანობასთან  დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი -   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ტ. III. თბ. 2011; 158- 165.
 
19. სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი  ფრაზეოლოგიზმები ქართულში  (თანაავტორი)   ,,კულტურათშორისი დიალოგები“. შრომები. თელავი.2011. 328- 339;
 
 20. მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა- ფრაზეოლოგია ქართულში  (თანაავტორი მ. კიკვაძე)  სამეცნიერო ჟურნალი ,, ენა და კულტურა“  №5. ქუთაისი, 2011. 90-94;
 
 21. უცნობი ავტორის ,,მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება’’-   სტილისტიკის   საკითხები (თანაავტორი მ. ხ  ახუტაიშვილი) . ჟურნალი ,, ენა და კულტურა“  №6. ქუთაისი, 2011. 114- 120;
 
 22. აკადემიური წერა  (თანაავტორი) სახელმძღვანელო.   ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"  . 2011.
 191 გვ.  [ I გამოცემა];
 
 23. კალკური დანახევრადკალკური ფრაზეოლოგიზმები ჩვენებურთა მეტყველებაში. XXXI  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები.თელავი. 2011. 47- 48 გვ.
 
 24. ტექნიკური ტექსტი, როგორც შესაბამისი  დარგისა და სტილისტიკის გადაკვეთის წერტილი (თანაავტორი    ა. თენიეშვილი). ჟურნალი ,, ენა და კულტურა" №8 ქუთაისი, 2012. 70- 73;
 
 25. აკადემიური წერა  (თანაავტორი).   გამომცემლობა ,,ივერონი" თბ.  2012. 170 გვ.

26.  აკადემიური წერა  (თანაავტორი) სახელმძღვანელო.   გამომცემლობა ,,ივერიონი" თბ.  2013. 160 გვ.

27. სტილისტიკა (თანაავტორი- მზ. ხახუტაიშვილი) სახელმძღვანელო გამომცემლობა  ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. 213 გვ.

28. ხატოვანი სიტყვა-თქმები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი კრებული VII (გვ. 32-39) ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ბათუმი  ISSN1512- 2212  2013წ.

29. მცირე პარემია ,,ჩვენებურთა“ მეტყველებაში“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი ,,ფილოლოგიური მაცნე“I (გვ.103-116) გამომცემლობა,,ივერიონი“ISBN -  978-9941- 9336-4- 6   2013 თბ.;

 30. ვინ უნდა თარგმნოს ტექნიკური ტექსტი? (თანაავტორი ა. თენიეშვილი) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სანკტ-პეტერბურგის სახ. უნივერსიტეტი. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი VIII (გვ.268-274) სანკტ-პეტერბურგი- ბათუმი. ,,გამომცემლობა უნივერსალი“ISSN- 1512-3162. 2012 წ.;

31. სინონიმური პარალელიზმი ,,ჩვენებურთა“ მეტყველებაში საქართველოს  მეცნიერებისა  და საზოგადოების განვითარების ფონდი.,,ინტელექტი“ 1 ( 45). თბ.   აპრილი  171-175გვ.  IntellectI@yahoo.com; www. intelecti.ge ISSN 1512-0333.

 

 

 

 

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1) ფრაზეოლოგიური ვარიანტები იმერხეულში  საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე:  ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში" ბათუმი. 2009 წ. 28 მაისი.

2) სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში ლექსიკოგრაფთა  I  საერთაშორისო სიმპოზიუმი 2010 წლის 14-16 მაისი, ბათუმი.

3) ფრაზეოლოგიური სინონიმების მარკირებისათვის სამხრულში დიდაჭარობა. საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. 2010 წ. 1 მაისი.

4) კონცეპტი სიკვდილი ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ენა და კულტურა" ქუთაისი. 2010 წ. 2 ოქტომბერი.

5) ფრაზეოლოგიური ვარიანტები საშუალ ქართულში. ტბელობა საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. 2010 წლის ოქტომბერი.

6). ქრისტიანობასთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი,  ბათუმი, 2011 წლის 1 მაისი;

7). ბიბლეიზმები ილიას პუბლიცისტიკაში,   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია  ჩვენი სულიერების ბალავარი,  2012 წლის   მაისი

8). -ავ და - ამ თემისნიშნიან ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში. დიდაჭარობა. საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია. საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011  წლის 1 მაისი;

9) სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში (თანამომხსენებელი). I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები".  თელავი. 2011 წლის 18- 19  ოქტომბერი;

10) ტექნიკური ტერმინოლოგიის სემასიოლოგიური დახასიათება, II საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში (თანაავტორი ა. თენიეშვილი)  ბათუმი, 2012;

 11) სიარულის  აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში,   II  საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,  ბათუმი,   2012;

 12)  გლობალიზაცია  და ენობრივი ტენდენციები  II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა“. ქუთაისი 2013 წლის 10-11 მაისი;

13)  ზოგი რთული ზმნის, კომპოზიტისა და იდიომის  ურთიერთმიმართებისათვის  იაკობ  გოგებაშვილისადმი  მიძღვნილი საერთაშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2013 წლის 14 ივნისი

 


ეროვნული:

1. სტილური შეცდომები თანამედროვე ქართულ პრესაში რსუ, ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2008 წ. 14 აპრილი.


2. ქართული ენის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. რსუ ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2010 წ. 14 აპრილი.


3. უცნობი ავტორის `მოკლე რეტორიკა გინა მჭერმეტყველება"-  სალექსიკონო მასალები. ფილოსოფოსთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 2009. 20 ნოემბერი.

4. ტილთა აღრევა და აკადემიური წერის სწავლების აუცილებლობა, რსუ ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია , 2012 წლის 14 აპრილი;

5.ხატოვანი სიტყვა-თქმანი  ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში I  სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი, 2013 წლის 31იანვარი- 1 თებერვალი;

6. პარემია ჩვენებურთა მეტყველებაში (სტრუქტურული  ანალიზი).  ბსუ, ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო   კონფერენცია 2013 წ. 12 აპრილი. ბათუმი  

 
რესპუბლიკურ კონფერენციებში მონაწილეობა

1. ანთროპოტოპონიმთა პარალელური ფორმები სამხრულ კილოებში. თსუ რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო სესია 2009 წ. 18-19 ივნისი. თანამომხსენებელი – დ. ახვლედიანი.


2. ფრაზეოლოგიური სინონიმები სამხრულში და მათი კონოტაციური ანალიზი, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. 29-ე. თბ. 2009 წ. 27 ნოემბერი.


3. სამხრული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის ზოგიერთი ასპექტი. II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია  ,,ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები"2010 წ. 21-22 მაისი.

4. კალკური და ნახევრადკალკური ფრაზეოლოგიზმები ჩვენებურთა მეტყველებაში. XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია. თელავი. 2011 წლის 12 ნოემბერი;

5. ავ-და -ამ თემის ნიშანთა ხმარების თავისებურებანი კლარჯული და ქობულეთური მასალების მიხედვით (თანაავტორი) არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია. ეძღვნება პროფ. ბ. ჯორბენაძის დაბადების 70წლისთავს. თბ. 2012;

 

 

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული(კარგად), რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:

2010 წლის მარტ-აპრილი   ,,კითხვა, წერა  და  კრიტიკული აზროვნება“- ასოციაცია ,,სკოლა - ოჯახი, საზოგადოება“    სერტიფიკატი RWCT/ 00005

 

 

გრანტები:

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ,,ქობულეთის  ქვეყანა“

შიფრი FR/ 207/1- 10-/13 (გრანტების 2013 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  მეცნიერ-მუშაკი

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარულიმეცნიერებანი
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
ქართ. სალიტ. ენის ისტორია, ქართული ენისა და ლიტერატურის  IIIკ . (30სთ.)
ქართული ენის ისტორიის  პრობლემები,  ლინგვისტიკის სპეციალობის მაგისტრატურა,  II კ.
აკადემიური წერა, საუნივერსიტეტო
 
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

   ყოველდღე 9 00 სთ-დან    17 00 სთ.-მდე


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა