მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: თინა შიოშვილი
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, რუსთაველის ქ. №59 ბ№68
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 15/02/1948
ტელეფონი: 593–217–655, 27–23–72
ელ-ფოსტა: aleko_batumi.mail.ru;chkhartishvili@rambler.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• ფოლკლორისტიკა
• ლიტერატურათმცოდნეობა
• ქართული ლიტერატურის ისტორია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი (2009 - 2011 წლები)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სადისერტაციო თემა: ”ქართული ხალხური მაგიური პოეზია (შელოცვა)”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 14. 07. 1970
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Ш № 453988 01/400
გაცემის თარიღი: 14. 07. 1970
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,თედო სახოკიას ფოლკლორისტული მოღვაწეობა”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1980 წელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფოლკლორისტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: დიპლომის რეკვიზიტები: ФЛ # 003947
გაცემის თარიღი: 18. 02. 1981
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „ქართული ფოლკლორის ზნეობრივი პრობლემატიკა“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2003 წელი
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: # 001296
გაცემის თარიღი: 2003 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:

1970-1980.ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორისტიკის კათედრის ლაბორანტი

1981-1988შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკა ფსიქოლოგიისკათედრის მასწავლებელი

1994-1996შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრისმასწავლებელი

1996-2004შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრისდოცენტი

2004-2006შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრისპროფესორი

2007-2009შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრულიპროფესორი

1985-2009ნიკობერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ფოლკლორისადა ლინგვისტიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

2000-2009შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსსამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილების ფოლკლორისსექტორის ხელმძღვანელი

2010-2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილების  ფოლკორის სექტორის ხელმძღვანელი;

2014 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი;

 

2009 - დღემდე -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. მარანი, ანუ ”ღვინის სახლი”, და მასში ამოსული ალვის ხის სიმბოლიკა ქართულ ფოლკლორში. - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, ტ. 4, გამომცემლობა ”ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005,  გვ. 116-122;

 

2. ზურაბ თანდილავა - ქართული  სულიერი კულტურის მოამაგე,  -  ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტის შრომები, ტ. 4, ბათუმი, 2005, გვ. 132-138;

 

3. "ბატონების  მამიდასა". -  ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჟურნალი ”ხერთვისი”, # 1, გამომცემლობა ”ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005, გვ. 21;

 

4. პოეზიის ჭეშმარიტი რაინდი. - ჟურნალი ”ჭოროხი”, # 3-4, ბათუმი, 2005, გვ. 114-119 (თ. თავბერიძის თანაავტორობით);

 

5. ”ფრიად სამკალი” და კეთილი მომკელი,  -  ჟურნალი ”ჭოროხი” # 7, ბათუმი, 2005, გვ. 117-119 (რ. ხალვაშის თანაავტორობით);

 

6. იმერხეული ფოლკლორი  -  ჟურნალი ”ჭოროხი”, # 11, ბათუმი, 2005, გვ. 103-106;

 

7. მეფე  ერეკლეს  ციკლის საისტორიო ლექსის - ”...  ვერ  გაიგეთა , ქართველნო”  -  კომპოზიციის საკითხისათვის. - ბსუ შრომები, ტ. 7, (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია), გამ-ბა ”ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005, გვ. 164-175;

 

8. Нравственный образ хозяина в грузинской народной поэзии. - სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა  და ბათუმის რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ”ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი”, ტ. 2, სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2005, გვ. 100-106;

 

9. Гость -  посланник Бога, ინტერნეტში განთავსებული ვერსია ჟურნალიდან ”Этносфера” - http:/nukri. info/index.php? na me=News@file=art ikles @side=555, 2006;

 

10.      რედაქტორის წინათქმა. შ. მახაჭაძის  წიგნზე „სულთა გადაძახილი“. - გამომცემლობა „მარეთი- 93“, ბათუმი. 01/02-96/245392819.2006;

 

11.      Традиции гостеприимства. - ინტერნეტში განთავსებული რედაქტირებული ვერსია - "janusha", 3.02.2006(http:II www. nukrii org I I index php.);

 

12. პირი ხისკენ მიქნია (ქართული ხალხური წყევლა). - კრებული. შეადგინა, წინათქმა და შენიშვნები დაურთო თინა შიოშვილმა. გამ-ბა ”ლამპარი - 99”, თბილისი, 2006;

 

13.      დედის სახე ქართულ ხალხურ ეპოსში. - ჟურნალი „ჭოროხი“, #1. ბათუმი, 2007, გვ. 85-90;

 

14.      დედის სახე ქართულ ხალხურ საოჯახო-საწესჩვეულებო პოეზიაში („იავ-ნანა“, „ნანა“) - ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. V,. გამ-ბა “ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, ISBN 978-99940-25-11-4. 2007, გვ. 215-220;

 

15.      ლეგენდა დედის გულზე. - შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. X. გამ-ბა “შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი“. ბათუმი. ISSN 1987-5398, ბათ,  2007, გვ. 143-146;

 

16.      ნიკო ბერძენიშვილი და ქართული ფოლკლორი. - ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებულ, ტ. V, გამ-ბა “შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, ISSN 1512-2212. 2007, გვ. 128-136;

 

17.      ილია ჭავჭავაძე - ქართული ხალხური სიმღერის მოამაგე.  - ჟურნალი „ჭოროხი“, #6,გამომცემლობა „მწერალთა და პროფესიონალ მთარგმნელთა ლიგა“, ბათუმი, 2007, გვ. 81-88;

 

18.  Земля требует  своего  (Проблема жизни и смерти в грузинских народных философских сказках). -  სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის „ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი“, ტ. III. სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, ISSN 1512-3162. 2007, გვ. 119-122;

 

19.   ცოლის სახე ქართულ ხალხურ საგმირო  პოეზიაში.  -  ჟურნალი „ჭოროხი“, #3. ბათუმი, 2007, გვ. 84-87;

 

20.   ცოლის სახე ქართულ ხალხურ საყოფიერო პოეზიაში.  - ჟურნალი „ლიტერატურული აჭარა“, #2. ბათუმი , 2007, გვ. 103-106;

 

21.   Грузинское гостеприимство - проявление общечеловеческого гуманизма и мира. - კრებული: „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, გამ-ბა „უნივერსალი“.თბილისი, ISBN 978-99940-968-0-0. 2007, გვ. 443;

 

22.   ხალხური სიტყვიერება.  - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა. ტ. I. გამ-ბა შპს „დიოსკურია _ 2004“.თბილისი, 2007, გვ. 48-58;

 

23.   დედა ქართულ ფოლკლორში. - კრებულში:„სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზეპირსიტყვიერება”, ტ. XII. გამ-ბა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი. ISSN 1987-5258. 2007, გვ. 37-78;

 

24.   ტბელ აბუსერისძის „ახალნი სასწაულნი წმიდისა გიორგისნი“ და ქართული ფოლკლორი. - ჟ. „ჭოროხი“, #4, ბათუმი, 2007, გვ. 55-59 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი);

 

25.  ილია ჭავჭავაძე და ქართული ხალხური სიმღერა -  მონოგრაფია, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2007;

 

26.   სამყაროსა და პირველი ადამიანების შექმნის მოტივი აჭარულ შესაქმის ლეგენდაში. - ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. VII, გამ-ბა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი. ISSN 1512-4991. 2008, გვ. 171-181;

 

27.   იესო ქრისტე ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში. -  კრებული ”დიდაჭარობა”, - სამეცნიერო კონფერენციის - „წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ - მასალები, გამ-ბა შპს „სეზანი“, თბილისი, 2008, გვ. 73;

28.   რუსეთ-თურქეთის ომებისა და აჭარელთა მუჰაჯირობის ამსახველი ფოლკლორი. - ჟურნალი „ფიროსმანი“, #6, სტამბოლი, გამ-ბა შპს. «ლივანა”, 2008, გვ. 4-7;

 

29.   ტბელ აბუსერისძის „გალობანი წმიდათა იოვანეთა“.  -  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისა და სხალთის ეპარქიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ტბელობა“ -  (მასალები) გამ-ბა ”სეზანი». ISBN 978-9941-0-0851-1. 2008, გვ. 151-154;

 

30.   დედჯალის (დაჯალის) ციკლის ლეგენდები აჭარის ფოლკლორში. -  კრებული „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზეპისიტყვიერება“, ტ.XIII, ბათუმი,  2008, გვ. 75-123;

 

31. საცოლის დაკვლევა-შერჩევის ლექს-ს-მღერები იმერხეულ ფოლკლორში. - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. 13, ბათუმი, 2008, გვ. 199-208;

 

32. იმერხეული მაყრული ლექს-სიმღერები,  - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, ტ. 6, ბათუმი, 2008, გვ. 101-107;

 

33.   მარადი მგზავრი.  - ჟ. „ჭოროხი“,იანვარი-თებერვალი, ბათუმი, #1. 2009, გვ. 106-108;

 

34.   ქრისტიანობისა და სასულიერო ფოლკლორის როლი ქართველი ერის ზნეობრივ სრულქმნაში.  - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - „დიდაჭარობა“ -  მასალები. გამ. «სეზანი». ISBN978-9941-0-1343-0. 2009, გვ. 233-234 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი);

 

35.   სულთან სულეიმანი (სოლომონ ბრძენი) აჭარის ფოლკლორში.  - ჟ. „ჭოროხი“, იანვარი-თებერვალი, #1, ბათუმი, 2009, გვ. 77-90;

 

36.  ქართული ხალხური ნადური ლექს-სიმღერები. - ჟ. ”ფიროსმანი“, #8, სტამბოლი, 2009, გვ. 49-55;

 

37.   ჟურნალი „ფიროსმანი“ - ერთგული და კეთილი მეგზური.  - ჟ. „ჭოროხი“, #2, ბათუმი, 2009, გვ. 83-88;

 

38.   საისტორიო ზეპირსიტყვიერება. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა. ტ. III, გამ-ბა „შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი,  2009, გვ. 553-560;

 

39.   ღვთისმშობელი ქართულ ფოლკლორში. - რსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის კრებული _ «ჩვენი სულიერების ბალავარი», გა-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი», ISSN 1987-5916. 2009, გვ. 103-106;

 

40. სტუმარმასპინძლობა ქართულ ფოლკლორში (მონოგრაფია, გვ. 1-289; 18,5 თაბახი), გამომცემლობა შპს ”ლამპარი - 99”, თბილისი, 2009;

 

41. ქართული დარჩა მისი სახელი (გიორგი ყიფიანის პატრიოტული ლირიკა) - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 8, ბათუმი, 2009, გვ. 66-73;

 

42. კვირიკეს ჯამე (ბუკლეტი), გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი". (თანაავტორები: მ. ჭიჭილეიშვილი, ჯ. ვარშალომიძე, რ. ბარამიძე, გ. მახარაშვილი, ტ. ნაკაიძე, ნ. ქამადაძე). ბათუმი, 2009;

 

43.   წყევლა შავშურ ფოლკლორში. - კრებული ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” -  I  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტ. 2, გვ. 122-125, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  ბათუმი, 2010;

 

44. ტოპონიმ ვარძიასთან დაკავშირებული ლეგენდები. _ ქართველური ონომასტიკა,  ტ IV, თბ., 2010, გვ. 243-248;

 

45.    შავშური პატრიოტული ლირიკა. -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ IX, ბათუმი, 2010, გვ. 39-44;

 

46.    გალაკტიონ ტაბიძე და ქართული ხალხური სიმღერა. -  ჟურნალი  ”ჭოროხი”, #2 ბათუმი, 2010, გვ 76-85;

 

47.    ლაზი მგოსანი ხასან ჰელიმიში. - ჟ.  ”ფიროსმანი”, #11 სტამბოლი, 2010. გვ. 9-14;

 

48.    რელიგიათა შორის ურთიერთობის ასახვა აჭარის ფოლკორში. - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი,  2010 , გვ. 51-71;

 

49.    სამყაროსა და პირველი ადამიანების შექმნის მოტივი აჭარულ შესაქმის ლეგენდაში. - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი",  ბათუმი,  2010,  გვ. 72-86;

 

50.    ხეზრეთი ალის ციკლის ლეგენდები აჭარის ფოლკლორში, - მონოგრაფიაში  ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი,  2010, გვ. 171-179;

 

51.    სულთან სულეიმანი (სოლომონ ბრძენი) აჭარის ფოლკლორში, - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი",  ბათუმი,  2010,  გვ. 200-225;

 

52.    დედჯალის (დაჯალის) ციკლის ლეგენდა აჭარის ფოლკლორში, - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი,  2010,  გვ. 345-389;

 

53. ზოტის ჯამე (ბუკლეტი), გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", (თანაავტორები: ჯ. ვარშალომიძე, რ. ბარამიძე, ი. სულხანიშვილი, მ. ჭიჭილეიშვილი, გ. ნიჟარაძე, ტ. ნაკაიძე, ნ.  ქამადაძე, გ. მახარაშვილი), ბათუმი, 2010;

 

54.   წმინდა გიორგი ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში., - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - «დიდაჭარობა” -  მასალები, თბილისი, 2010,  გვ 168-171;

 

55. შავშური ფოლკლორი (გამოკვლევა)  -  მონოგრაფიაში ”შავშეთი”, გამ-ბა ”ჰოროსი XXI", თბილისი, 2011, გვ. 143-218;

 

56. შავშური ფოლკლორი (მასალა,  შენიშვნები და ვარიანტები),  -  იქვე, გვ. 472-568;

 

57. დედაშვილობა ქართულ ხალხურ პოეზიაში. - ”ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი”,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2011, გვ. 191-197;

 

58. პილატეს სახის გააზრებისათვის (მაცხოვრის ციკლის ქართული ხალხური ლექსების მიხედვით).  - კრებ. ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ. 3, თბ.,  2011, გვ. 175-180;

 

59. წმინდა სიმღერის მადლით გაშუქებული პოეზია. - ჟ. ”ჭოროხი”, #4, ბათ.,  2011, გვ. 65-82 (თანაავტორი ლ. კუკულაძე);

 

60. იესო  ქრისტე  ქართულ  ხალხურ  შელოცვებში.  - ჟ. ”ჭოროხი”, #1, ბათ., 2012, გვ. 89-99;

 

61. მაცხოვრის წამების ასახვა ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში. - კრებ. ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ.. 4, გვ. 116-120. გამ-ბა  ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2012;

 

62. იესო   ქრისტე  ქართულ  ფოლკლორში (მონოგრაფია, 18 თაბახი, გვ. 1-286). გამ-ბა ”ლამპარი-99”, თბ., 2012;

 

63. იესო   ქრისტე  ქართულ ხალხურ გამოცანებში. - ჟ. ”ჭოროხი”, #4, ბათ., 2012, გვ. 95-98;

 

64. მუჰაჯირების ფოლკლორი. - ჟ. ”ჭოროხი”, #6, ბათ., 2012, გვ. 95-98;

 

65. ხალხური ლექსი პორტო-ფრანკოზე. - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის კრებული ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”. გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათ., 2012, გვ. 319-324;

66. პაოლო იაშვილი - ბათუმის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი. - კრებულში  ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”,  ტ. 3, გვ. 302-305,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათ., 2013;

67. ქოროღლის ცხენი (”ქოროღლის ეპოსის” აჭარული ვარიანტების მიხედვით) - ჟ. ”ჭოროხი”, #2, ბათუმი, 2013, გვ. 91-95 (თანაავტორი ა. კაშია);

68. სამკურნალო  შელოცვები ქართველ მუჰაჯირთა ზეპირსიტყვიერებაში. - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ”კრებული”, ტ. 7, გვ. 60-74, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2013;

69. მუჰაჯირების ფოლკლორი. -  ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ”კრებული”, ტ. 7, გვ. 246-267 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი), გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2013;

70. ქართველ მუჰაჯირთა ნადური ლექს-სიმღერები. - ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული ”ფილოლოგიის მაცნე”, # 1, გვ. 72-79,  გამ-ბა  ”ივერიონი”,  თბილისი, 2013;

71. სიკეთისა და სილამაზის მეგზური, ანუ გვირილაში გახელილი მზისფერი თვალის პოეტი. - ჟ. ”ჭოროხი”, #5, ბათუმი, 2013, გვ. 44-49 (თანაავტორი მ. ფაღავა);

72. ჩვენებურთა ხალხური მარგალიტები. - ჟ. ”ჭოროხი”, #5, ბათუმი, 2013, გვ. 84-88 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი);

73. იოსებ გრიშაშვილის ლექსი ბათუმისათვის (1919 წელი). - კრებულში ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”, ტ. 4, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2013, გვ. 71-76;

74. თამარ მეფე ქართულ ფოლკლორში. - მონოგრაფია (18 თაბახი), გამ-ბა ”ლამპარი - 99”, თბილისი, 2014.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.   ქართული სტუმარმასპინძლობა - საკაცობრიო ჰუმანიზმისა და მშვიდობის გამოხატულება. - საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია - “კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა”.    

       დაბეჭდილია მოხსენებათა თეზისებ, გვ. 443, 7-8 სექტემბერი, ბათუმი, 2006;

 

2.   დედაშვილობა ქართულ ფოლკლორში.  - რსუ ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 5.  22-24 სექტემბერი, ბათუმი,  2006;

 

3.   წყევლა შავშურ ფოლკლორში - საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 32, 29-30. 05,  ბათუმი, 2009;

 

4.  ტოპონიმ ვარძიასთან დაკავშირებული ლეგენდები ქართულ ფოლკლორში. -   ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ქართველური ონომასტიკის ს/კ ცენტრის V რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო სესია, დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 3. 18. 06, თბილისი,   2009;

 

5. ღვთისმშობლის სახე ქართულ ფოლკლორში. - რსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია  ”ჩვენი სულიერების ბალავარი“. დაბეჭდილია პროგრამა, - 22-24 აპრილი, ბათუმი,  2009;

 

6.    ლინგვო-კულტურული ლექსიკონის სტრუქტურა ქართულ კულტუროლოგიურ სივრცეში (თანაავტორები მ. აროშიძე, მ. გიორგაძე, მ. ფაღავა). - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია-გამოფენა,«ბათუმი-გაზაფხული - 2010. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 16, 7-8 მაისი,  ბათუმი,   2010;

 

7.     ხალხური ლექსი პორტო-ფრანკოზე. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა”. დაბეჭდილია პროგრამა, 30-31 ოქტომბერი,  ბათუმი, 2010;

 

8.      შავშური საქორწილო ლექს-სიმღერები. - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო კონფერენცია - «ტაო-კლარჯეთი: ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე”. დაბეჭდილია პროგრამა, - 5-6 ოქტომბერი,  თბილისი, 2010;

 

9. პილატეს სახის გააზრებისათვის (მაცხოვრის ციკლის ქართული ხალხური ლექსების მიხედვით). - ბსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 4. 29-30 აპრილი,  ბათუმი, 2010;

 

10.  პაოლო იაშვილი - ბათუმის გათავისუფლებისათვის მებრძოლი. - ბსუ სამეცნიერო ცენტრის ნიკო ბერძენიშვილის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულების ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 18,   7-8 სექტემბერი, ბათუმი,  2012;

 

11. სამკურნალო შელოცვები ქართველ მუჰაჯირთა ფოლკლორში. - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მუჰაჯირები”. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 5,   31 იანვარი - 1 თებერვალი, ბათუმი, 2013;

 

12. ლეგენდა ილორის წმინდა გიორგის სასწაულმოქმედებაზე. - სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია II დაბადებიდან და აღსაყდრებიდან 35 წლისთავისადმი მიძღვნილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მემკვიდრეობა”. თემა ”აფხაზეთი”. დაბეჭდილია  პროგრამა, გვ. 47, 19  ივნისი, ბათუმი, 2013;

13. კლარჯული შრომის ლექს-სიმღერები. - ქალაქ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი იაკობ გოგებაშვილისადმი. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 6, 14. 06, ქ. გორი, 2013;

14. იოსებ გრიშაშვილის ლექსი ”ბათუმისათვის” (1919) - პასუხი ოკუპანტებს. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტისა და ქალაქ ბათუმის მერიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 12,  02. 09, ბათუმი, 2013.


ეროვნული:

1.    დედის სახე ქართულ ხალხურ ლეგენდებში. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 3, 2-5 მაისი, ბათუმი, 2006;

 

2.   ილია ჭავჭავაძე და ხალხური საგმირო-საისტორიო ლექს-სიმღერები. - ი. ჭავჭავაძის 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო კონფერენცია - ”ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება და ღვაწლი“. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 2, 6-7 დეკემბერი, ბათუმი,  2007;

 

3.    დედის სახე  ქართულ სააკვნო და საძეობო  პოეზიაში. -  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის VI სამეცნიერო კონფერენცია, დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 4, 14 დეკემბერი, ბათუმი, 2007;

 

4.    შესაქმეს ლეგენდა (”ადამის გაჩენა”) აჭარის ფოლკლორში და მისი ზნეობრივი კრედო. - რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 3, 12 მაისი, ბათუმი, 2007;

 

5.    იმერხეული საქორწილო პოეზია. -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ 4, 23 ივლისი, ბათუმი, 2008;

 

6.    შავშეთის ზეპირსიტყვიერება. -    ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის VII სამეცნიერო  კონფერენცია „შავშეთი“. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 2, 5 დეკემბერი, ბათუმი, 2008;  

 

7.   ტოპონიმ ვარძიასთან დაკავშირებული ლეგენდები ქართულ ფოლკლორში. -   ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ქართველური ონომასტიკის ს/კ ცენტრის V რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო სესია,  დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 3, 18-19 ივნისი, ბათუმი, 2009;

 

8. ღვთისმშობლის სახე ქართულ ფოლკლორში. - რსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის  II სამეცნიერო კონფერენცია - „ჩვენი სულიერების ბალავარი“. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 2, ბათუმი, 2009;

 

9. ელიასხევის ფოლკლორი. - ბათუმის ი. ჭავჭავაძის მუზეუმის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 7, 27 ნოემბერი,  ბათუმი, 2009; 

 

10. რელიგიათა  შორის ურთიერთობის  ასახვა აჭარის ფოლკლორში. - ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფეენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 2, 29 დეკემბერი, ბათუმი, 2009;  

11. ამინდის მაგიური მართვის ასახვა შავშურ ფოლკლორში. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მე-8 სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, 25 დეკემბერი, ბათუმი, 2009;

 

12. პატარძლის დასამოძღვრავი ლექს-სიმღერები შავშურ ფოლკლორში. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მე-9 სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, 27 დეკემბერი, ბათუმი, 2010;

 

13. კლარჯული სამკურნალო შელოცვები. - ბათუმის ი. ჭავჭავაძის მუზეუმის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია  პროგრამა, 30 დეკემბერი, ბათუმი, 2012;  

 

14. მაცხოვრის წამების ასახვა ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში. - ბსუ სამეცნიერო კონფერენცია ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”.  დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 20-21, აპრილი, ბათუმი, 2012;

 

15. კლარჯული ანდაზები. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩოქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  XXXIII  რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. მასალები, გვ. 69, 01. 11, ქ. გორი, 2013 (თანაავტორი გიორგი მახარაშვილი);  

16. კლარჯული მითოსი. - ბსუ ქართველოლოგიის ინსტიტუტის  X  სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, 22. 11, ბათუმი, 2013; 

17. ქართველ მუჰაჯირთა ნაკვესები. - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის  II სამეცნიერო კონფერენცია ”მუჰაჯირები”. დაბეჭდილია პროგრამა, 30 იანვარი, ბათუმი, 2014.            

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), თურქული (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MicrosoftWord
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:

1. ,,საქართველოს მუსლიმური თემი თანამედროვეობის კონტექსტში (ფოლკლორული, ისტორიულ-ეთნოლოგიური, სოციო-ფსიქოლოგიური და სტატისტიკური ანალიზი)”. - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (საგრანტო ხელსეკრულება: # C -015-08) - 2008-2009 წლები - პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი);

2. ,,შავშეთი (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)”. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (საგრანტო ხელშეკრულება: # 39-09) - 2008-2010 წლები - პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი);

3.  ,,საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის კვლევის პროგრამა. მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში”. - აჭარის ავტონომიური რესპულიკის სამთავრობო გრანტი (საგრანტო ხელშეკრულება: #02-19/6)  -  2012-2015 წლები - პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი) ;

 

4. ,,კლარჯეთი (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)”.- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო  გრანტი (საგრანტო ხელშეკრულება: # 31/69) - 2013-2015 წლები- პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი-თანამშრომელი).

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ქართული ლიტერატურა და ფოლკლორი


დარგი:
ფოლკლორისტიკა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

1. სამშაბათი–12.00 სთ–დან      14.00 სთ–მდე

2. ხუთშაბათი–13.00 სთ–დან   14.00 სთ-მდე


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა