მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ლევან ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ორთაბათუმი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 16/09/1954
ტელეფონი: 893 252853
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
• ენათმეცნიერება
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი (2010 წ.–)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ადვერბიალიზაციის პრობლემა რუსულ ენაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1987/30/10
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ენათმეცნიერება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ФЛ №011641
გაცემის თარიღი: 1976.30/08
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საატესტაციო საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
1979 წლიდან –ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
1995 წლიდან–ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის დოცენტი
2006 წლიდან –შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2010 წლიდან– შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. ლინგვისტიკის გენეზისის პრობლემა, რსუ, შრომების კრებული, X, 2007, გვ. 45–49.
2. დიონისე თუ არისტოტელე? ისტორიულ–ფილოლოგიურიძიებანი,III, სანკტ–პეტერბურგი–ბათუმი, 2005, გვ, 57–60.
3. პლატონიზმის ლინგვისტური საფუძველი, ისტორიულ–ფილოლოგიურიძიებანი,IV, სანკტ–პეტერბურგი–ბათუმი, 2008, გვ, 72–75.
4. უყვარს დარეჯანს ჩიხირთმა? (პრობლემა პოლემიკისა და ფსევდოპოლემიკის განსასხვავებლად), რსუ, შრომების კრებული, XII, 2009
5. არსებობს თუ არა კავშირი სიტყვასა და საგანს შორის? რსუ, კრებული ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზიგადოებაში,“ 2009.
6. რუსული ენის პრაქტიკული კურსი, დამატებითი სახელმძღვანელო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის (თანაავტორი ნოდარ ჭყონია), გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2011.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში,“ ბათუმი, 2009, ,,არსებობს თუ არა კავშირი სიტყვასა და საგანს შორის?“.

ეროვნული:
1.ბსუ–ს ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2006, ბათუმი ,,ლინგვისტური აზროვნების გენეზისისათვის“.
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ),რუსული(კარგად), თურქული (კარგად).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ენათმეცნიერება
დარგი:
ზოგადი ენათმეცნიერება
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
დისციპლინის და სამუშაოს დასახელება სწავლების საფეხური სპეციალობა და კურსი სტუდ. რაოდენ.ობა აკად. ჯგუფ. რაოდ. გაზაფხულის სემესტრი
საათების განაწილება
ლექცია სემ. პრაქ ლაბორატ.
გეგმით სულ გეგმით სულ

ენათმეცნიერების შესავალი I საფ. I 2 30 20 40
თან. ლინგვ. მიმდ. II ევრ. I 20 10 10
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი 160 – 17 00; ;
ხუთშაბათი 12 0 – 13 00
(შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი №46 ოთახი)

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა