მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური >> უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ინგა შამილიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი რუსთაველის ქ.№57 ბ.45
მოქალაქეობა: ქართველი
დაბადების თარიღი: 17.03.1971
ტელეფონი: 577437137
ელ-ფოსტა: ingashamilishvili@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ეროვნული თემატიკა რევაზ მიშველაძის შემოქმედებაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 23.01.2004
განათლების მიმართულება, დარგი: 10.01.01 ქართული ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004062
გაცემის თარიღი: 2004 აპრილი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
23.09.2013.- ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
04.02.2011–16.09. 2013 - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
02.11.2010- რსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე
05.09.2009- რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
01.09.2006- ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
11.05.2004- ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
16.11. 1993-ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Problems of Georgian Language in Publications of Mikhail Javakhishvil;i fiplv; ჟურნალის დასახელება - HOMO LOQUENSGEORGIAN MULTILINGUAL ASSOCIATION volume II; UDC (უაკ)81 (052.2) ს-75; 2011;
2.Communist IdeologicalPressure and GrigolRobakidze´s ,,The Suppressed Soul"; Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics II; UDC (უაკ) 378.4(479.223.497.2)(063)I-64 И-67; 2011;
3. Проявление национального характера в новеллах Р.Мишвеладзе; ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ VII Санкт-Петербург - Батуми; Издательство "Универсал; 2010;
4.Европа XIX века на страницах газеты ,, Иверия"; Историко- филологические изыскания VI Санкт-Петербург - Батуми Издательство "Универсал"; 2009;
5. ლიტერატურული წერილები; გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი" ISBN978-9941409-69-1; 2009.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო:
1. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“; ფრიდონ ხალვაშის ,,ომრი“ (ლიტერატურულ-კრიტიკული ანალიზი); ბათუმი 2009წ.29-30 მაისი;
2. I საერთაშორისო-სამეცნიეროკონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოები“;წითელი ტერორი გრიგოლ რობაქიძის ,,ჩაკლულ სულსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის ,,გივი შადურში“; თელავი 2011წ 18-20 ოქტომბერი;
3. ტურიზმი-ეკონომიკა და ბიზნესი (III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია); პიარი და ტურიზმის პოლიტიკა; ბათუმი 2012 წ 2-3 ივნისი.

ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული ენა – კარგად; ინგლისური ენა – ელემენტარული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Ms-Word,Ms-Excel; Poverprint; Internetexsplorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. United States Department of State; International Visitor Leadership Program on University Endowments in the U.S; 4-22.02. 2013
2. Tallinn University; Estonian development Cooperation; Assessment and Teaching at University; 30.07.2012;
3.Tallinn University; Estonian development Cooperation; Microteaching; 31.07.2012;
4. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა (5კრედიტი); 29.08-03.09. 2011;
5. Workshop; Innovative Aspects of study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics III; 02.06.2011;
6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; უცხოური ენების შესწავლის ცენტრი ,,გლოსა“; 08.04–30.06. 2008;
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:
ლიტერატურათმცოდნეობა
უახლესი ქართული ლიტერატურა

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. ლიტერატურა 3 (დაწყებითი განათლება, მესამე კურსი) 15 ლექცია; 60 ჯგუფში მუშაობა;
2. ლიტერატურა 1 (დაწყებითი განათლება, მეორე კურსი) 15 ლექცია;
3. ლიტერატურა 2(დაწყებითი განათლება, მეორე კურსი) 15 ლექცია; 60 ჯგუფში მუშაობა; 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა