მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მარინე გიორგაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის 68, ბინა 22
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 02.04.1959
ტელეფონი: 899 56 36 49
ელ-ფოსტა: marina_giorgaze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ბერძნულ–ქართული ურთიერთობები, ფოლკლორი
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
სრული პროფესორი – 2013 წლის სექტემბრიდან (16.09.13-16.09.19)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1982
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: დიპლომი წარჩინებით, ივ ~ 255216
გაცემის თარიღი: 30.06.1982
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ ქართული საგაზაფხულო საწესჩვეულებო პოეზია“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 28.02.1989
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ФЛ ~ 012921
გაცემის თარიღი: 16.06.1989
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ВАК (სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია)
სამუშაო გამოცდილება:
2013 წლის 31 ოქტომბერს არჩეული იქნა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანად
2010 წ-დან დღემდე - ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ხელ-ი
2007-2010 - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე; ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის წევრი;
2007 წლიდან – პროგრამული მიმართულების – კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა - ხელმძღვანელი;
2006 სრული პროფესორი კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით;
2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე;
2005 ბსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მ.შ., ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე
2004 ბსუ დასავლეთ ევროპული ენებისა და საზღვარგარეთული ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანის მ.შ., ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე; ბსუ სამეცნიერო საბჭოს წევრი
1996-1997 საფრანგეთის სახელმწიფო - “დიდროს” – სტიპენდიანტი: სტაჟირება პარიზის სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებში.
1996 ბსუ ქართული ენის კათედრის დოცენტი, კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით; ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის კოორდინატორი
1996 ბსუ ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1993 ბსუ უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
1992 ბსუ უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
1990 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი
1983-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. ბერძენიშვილის სახ. ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი (1983), ასპირანტი (1983-1986), უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1986-1990), მეცნიერი თანამშრომელი (1990), უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1990-2006).

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. “არისტიდეს აპოლოგიის თემები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში”.
კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში” - გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილი სახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისსტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2007წ., გვ. 288-298. გრიფი: ISBN 978-99940-31-76-4.
2. „Reception of II Century Greek Apologetiks in Old Georgian Literature“.
PHASIS, Greek and Roman Studies, v.11, 2008.Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies
პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), 2008წ. , გვ. 49-56. გრიფი: ISSN 1512-1046.
3. „აპოლოგეტიკა - ქრისტიანული მწერლობის ერთ-ერთი უძველესი ჟანრი“.
კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში– 2” (2 ტომად) - გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილი სახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2009წ., გვ. 166-177. გრიფი: ISSN 1512-1046.
ორტომეულის რედაქტორი და ერთ–ერთი ავტორი.
4. ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია, III, რომი: გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსი, თორმეტი კეისრის ცხოვრება, ნერონი, თარგმანი (შენიშვნებით) მარინა გიორგაძისა, გვ. 594-617.
გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილი სახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2009წ. გრიფი: ISNB 978-9941-401-43-5.
5. „საწესჩვეულებო და საყოფიერო პოეზია“ (მ. გიორგაძე, ე. ზოიძე).
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 2 („აჭარა შუა საუკუნეებში“), თავი VI, §6, 2009 წ. (იბეჭდება). გრიფი: ISBN 978-9941-409-30-1.
6. „აპოლოგეტიკური მოტივი – მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ – და მისი რეცეფცია ქართულ ჰაგიოგრაფიაში“. საერთაშორისო კონფერენციის „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3”, თეზისები, თბილისი, „ლოგოსი“, 2009წ. გვ. 28–29. (იბეჭდება).
7. „ე.წ. Loci Communes ძველ ბერძენ აპოლოგეტთა თხზულებებში“.
კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2010წ., გვ. 231-234. გრიფი: ISSN 1987-7625; ISBN 978-9941-409-91-2.
8. „ბიბლია როგორც წყარო და ზეგავლენა, -
კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები), II, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2010წ., გვ. 231-234. გრიფი: ISSN 1987-7625; ISBN 978-9941-409-91-2.
9. გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსი, თორმეტი კეისრის ცხოვრება, თარგმანი ლათინური ენიდან, წინასიტყვაობა და კომენტარები მარინა გიორგაძისა, თბ., 2011წ..
10. Наследие Средиземноморья и идентификация Черноморского региона, Innovative Aspects of Study nof the Black Sea Countries Culture, Histyory, Anthropology, Litterature and Linguistics, II, Blagoevgrad-Batumi, 2011,стр. 32-36.
10.პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში, - ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), II, ბათუმი, 2012, გვ.124-132

11.რომაული სამოხელეო ტერმინების ქართულად გადმოღების საკითხისათვის, - II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012, გვ. 65-66. ISBN 978-9941-10-498-5.
12.Reception of Greek Apologetic in old Georgian Litterature – Proceedings of the 22nd International Congress of byzantine Studies, v.III, 169, Sofia, 2012.
13. საქართველოს შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები)- საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2012.
III, ბათუმი, 2013, გვ.124-132.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო:
1. “აპოლოგეტიკა, როგორც ქრისტიანული მწერლობის უძველესი ჟანრი“ –
საერთაშორისო კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2”, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2007წ., 26-28 ოქტომბერი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე.
2. „აპოლოგეტიკური მოტივი – მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ – და მისი რეცეფცია ქართულ ჰაგიოგრაფიაში“.
საერთაშორისო კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3”, თბილისი ახალციხე, ტაო–კლარჯეთი, 2009 წ., 25–30 სექტემბერი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
3. „ე.წ. Loci communes ძველ ბერძენ აპოლოგეტთა თხზულებებში“
საერთაშორისო კონფერენცია: “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, ბათუმი, 2009 წ., 29–30 მაისი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
4. ”On the Ancient Beliefts of the Colkhis population (Bull Worship)”.
2nd International Congress of Eurasian Archeology, East Anatolian and Caucasian Bronz Age Cultures (პროგრამა და აბსტრაქტები დაბეჭდილია, სტატია იბეჭდება-თანაავტორობით).
1-5 March 2010. Tire, Izmir, Turkey
5. ”Greeks in Batumi Region – Intercultural Dialogue Across Centuries”.
International Conference “Batumi-Spring-2010“ (პროგრამა და თეზისები დაბეჭდილია). Batumi, 7-9 May, 2010
კონფერენციის საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის აღმასრულებელი მდივანი.
6. ”იდიომების ოთხენოვანი (ქართულ–ინგლისურ–ფრანგულ–გერმანული) ლექსიკონის საკითხისათვის” (პროგრამა და თეზისები დაბეჭდილია).
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 14–16 მაისი, 2010.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე
7. ”The Colkhis Black Sea Littoral in the Archaic and Classical Periods (According to the Ancient Greek Literary Sources and Archaelogical Materials)” (პროგრამა დაბეჭდილია, სტატია იბეჭდება-თანაავტორობით).
3rd International Institute of Ancient Hellenik History “Sosipolis”. 25-30 May 2010 Olympia-Pyrgos, Greece.
8. ”Mediterranean Heritage and Black Sea Region Identity”.
International Conference: Culture &Tourism, Euro-Mediterranean Intercultural Bridges, 8-9 July, 2010, Izmir.
9. ”The Role of Classical (Greek-Roman Tradition) Tradition in the Black Sea Regional Identity”.
2nd International Conference: Innovative Aspects of Study of the Black Sea Coutries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics (პროგრამა დაბეჭდილია, სტატია იბეჭდება), Batumi, 1-3 July, 2010.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე
10. ”პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში” - საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2010.
11. „Reception of Greek Apologetik Themes in Old Georgian Literature“ –2nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, Sofia, 2011.
12. რომაული სამოხელეო ტერმინების ქართულად გადმოღების საკითხისათვის, - II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012 წ. 18-20 მაისი.
13. საქართველოს შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები)- საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2012.
The Pontic Greeks of the Georgian Black Sea Littoral (Wedding Rituals)
14. Black Sea Region Identity: Mediterranean Heritage and Future - XII FORUM : COMMUNICATION & ENTREPRENEURSHIP,GREECE. General Theme: Heritage and Mediterranean Common Future, Greece, CHANIA - CRETE 23/24 November 2012.ეროვნული:
1. “ძველი ბრძნული აპოლოგეტიკა და ძველი ქართული მწერლობა“ -
კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში (წარსული, აწმყო, მომავალი)”, თბილისი, 2006, 19-21 ოქტომბერი.
2. „აპოლოგეტიკა – ქრისტიანული მწერლობის უძველესი ჟანრი“
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2007წ.,12-15 მაისი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
3. “მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ ბერძენ აპოლოგეტთა თხზულებებში“
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2008, 23-24 მაისი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
4. ”ეპიფანიის სემიოტიკური ასპექტები”.
სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 15–16 ოქტომბერი, 2010.
კონფერენციის საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი


უცხო ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისულად), ფრანგული (თავისუფლად), ინგლისური (კარგად), გერმანული (პასიურად).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, Internet, Power Point
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. საერთაშორისო კონფერენცია: “ახალი კვლევითი უნივერსიტეტები ბოლონიის პროცესის 2010 წლისათვის”, 2006 წ., თსუ
2. ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ტრენინგი:
Bolonga Promoters’ Training Seminar on Quality Assurance in Europe, 22-23 November, 2006, Munich, Germany.
3. ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ტრენინგი:
Doctoral Programmes in Europe, 7–9 December, 2006, Nice, France.
4. ტრენინგი: “ხარისხის უზრუნველყოფისა და მართვის საკითხები უმაღლესი განათლების სისტემაში” (საქართველო-ლატვია), რსუ, 2007 წელი:
5. ტრენინგი: „ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში“, რსუ, 2007 წ.
6. სემინარი: „ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხებისთვის“, რსუ , 2009 წ.
7. On the Curriculum Structural Model on Bachelor’s Level.
International Conference, June 28-29, Batumi, 2010.
Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policies.
(განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია)
8. თსუ სერტიფიკატი № 02/080: ტრენინგის მონაწილე: „ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის“. 24 სექტემბერი, 2011 წ.
9.Certificate for participating in traning: Languages in Globalization Era and Foreing Language Online Teaching Moduls”,- FIPL, MAG, Batumi, 9-10 Novembert, 2012
10.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში“, ბათუმი, 2012, მონაწილეობის სერტიფიკატი.
11. აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის გრანტი: Open World Program-Higher Education Administration/Innovation, April-May, 2012.
12. Conference -“Inspiring and Empowering Teachers of English” (ELF/ETAG)-2013. Certificate of Completion.

სტაჟირება:
საფრანგეთის სახელმწიფო – “დიდროს” – სტიპენდია (1996-1997 წწ) – სტაჟირება პარიზის სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებში.

გრანტები:
1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საგრანტო თემა “ პონტოელი ბერძნები აჭარაში: დიასპორა (იტორია და კულტურა)”, 2000-2002 წწ
2. 2001წ. ფონდი „ღია საზოგადიება“ . პროექტი: „კლასიკური ფილოლოგია და ნეოგრეცისტიკა ბსუ–ში“, პროექტის ავტორიდა პასუხისმგებელი პირი
3. 2003წ. „დიპეკ“–ის გრანტი ბსუ კლასიკური ფილოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტისთვის-პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი
4. 2005 წ. საბერძნეთის განათლების სამინისტროს გრანტი ბსუ-ში “კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტის მატერიალურ-ტექნიკური და სასწავლო ბაზის გაუმჯობესებისათვის”-პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი
5. 2007წ. საქართველოში საბერძნეთის საელჩოს გრანტი საერთაშორისო კონფერენციის _ “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2” – ორგანიზებისა და ჩატარებისათვის -პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი
6. სამეცნიერო გრანტი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): FR/491/2-153/13-„პონტოელი ბერძნები აჭარაში- წარსული და თანამედროვეობა“- პროექტის ხელმძღვანელი, წარდგენილია 2013 წ. (განხილვის პროცესში)
7.სამეცნიერო პროექტი(რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): „393 დოკუმენტი ბრიტანეთის არქივებიდან საქართველოს შესახებ’’ ; წარდგენილია 2013 წ. (განხილვის პროცესში),ძირითადი პერსონალი
8.საკონფერენციო გრანტი: ’’ბიზანტინოლოგია საქართველოში’’-2013, პროექტის მონაწილე (გამარჯვებული პროექტი)
9.ტემპუსის პროექტი - სამაგისტრო პროგრამის განვითარება ’’ევროპული ლიტერატურული კულტურა’’, პროექტის მონაწილე, 2013 წელი (განხილვის პროცესში).
10. აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის გრანტი: Open World Program-Higher Education Administration/Innovation, April-May, 2012.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:
ჰუმანიტარული მეცნიერებები
დარგი:
ფილოლოგია, მითოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. ანტიკური ლიტერატურის ისტორია (B) – 5 კრედიტი (50 სთ)
2. ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია (B) – 5 კრედიტი (50 სთ)
3. კლასიკური ენები: ძველი ბერძნული ენა / ლათინური ენა (B) – 5 კრედიტი (50 სთ)
4. ბიზანტიურ–ქართული ლიტერატურული ურთიერთობები (M) – 5 კრედიტი
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ოთხშაბათი: 14–15 სთ
პარასკევი: 11–12 სთ 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა