მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> სტრუქტურა
ფაკულტეტის სტრუქტურა

1. ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია (მმართველი სუბიექტებია): ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
2. ფაკულტეტი შედგება შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან:
ა) ქართული ფილოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
ბ) ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
გ) ფილოსოფიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
დ) ევროპეისტიკის დარგობრივი დეპარტამენტი;
ე) სლავისტიკის დარგობრივი დეპარტამენტი;
ვ) სადისერტაციო საბჭო;
ზ) კურიკულუმის კომიტეტი;
თ) ეთიკის კომიტეტი;
3. ფაკულტეტზე შეიძლება შეიქმნას სხვადასხვა კომისიები და სამუშაო ჯგუფები ცალკეულ საკითხთა შესწავლის ან/და გადაწყვეტის მიზნით. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა