მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 2014-2015 სასწავლო წლისათვის საათობრივი ანაზღაურების წესით მასწავლებელთა და უფროს მასწავლებელთა შესარჩევი კონკურსი
ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე 2014-2015 სასწავლო წლისათვის საათობრივი ანაზღაურების წესით მასწავლებელთა და უფროს მასწავლებელთა შესარჩევად გამოცხადდეს კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ საათებზე:

ინჟინერიის მიმართულება
1. საინჟინრო გრაფიკა
2. სითხისა და აირის გამოყენებითი მექანიკა
3. კომპიუტერული გრაფიკა
4. შენობათა არქიტექტურა
5. ლითონის კონსტრუქციები
6. რკინა-ბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები
7. სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა და ორგანიზაცია
8. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
9. მოდელირების კომპიუტერული სისტემები (Mathcad, Mathlab)
10. მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაცია
11. ციფრული კომუტაცია
12. გაზომვები ქსელებსა და სისტემებში
13. ამწესატრანსპორტო მანქანები
14. ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების ლითონის კონსტრუქციები
15. ხელოვნებისა და ლიტერატურის ისტორია
16. შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა
17. სახვითი ხელოვნება
18. არქიტექტურის ისტორია
19. არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები

აგრარული მიმართულება

1. სატყეო ტაქსაცია
2. ტყეთმოწყობა ( სატყეო საქმის დამატებით სპეციალობა)
3. ხილ-ბოსტნეულის შენახვა და სასაქონლო დამუშავება
4. სუბტროპიკული ტექნიკური კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია
5. ბიოტექნოლოგიის საფუძვლები
6. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია
7. კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური მოწყობილობები
8. ღვინის ტექნოლოგია
9. კვების პროდუქტების უსაფრთხოება
10. ტექნიკური მექანიკა
11. სათბობ საზეთი მასალები (არჩევითი)
12. სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოვლა მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია
13. ნიდაგმცოდნეობა აგროქიმიის საფუძვლებით (არჩევითი)
14. მანქანა ტრაქტორთა პარკის ექსპლუატაცია
15. აგროქიმია
16. ნიადაგმცოდნეობა
17. სოფლის მეურნეობის მენეჯმენტი
18. სოფლის მეურნეობის მენეჯმენტი

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა