მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ქეთევან გოლეთიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქ. ბათუმი, ქათამაძის ქ.44/8
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 28.09.1964
ტელეფონი: 579080708
ელ-ფოსტა: ketevangoletiani@rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტრანსპორტი, განათლება

 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (16.09.2013-16.09.2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ელექტრიკოსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 25.06. 1987
განათლების მიმართულება, დარგი: ენერგეტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: РВ № 049858
გაცემის თარიღი: 21.03.1988
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27.02.2004
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, ტრანსპორტი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004109
გაცემის თარიღი: 05/2004
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

2013 წლიდან -„აჭარის ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადამზიდავთა ასოციაცია“. ექსპერტი ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადაზიდვების მიმართულებით

2011 წლიდან - საკლასიფიკაციო-სასერთიფიკაციო საზოგადოება - შპს ,,რუსული რეგისტრი-ვესტჯეორჯია“

ტექნიკური ექსპერტი ლოგისტიკის, ტრანსპორტის და გადაზიდვების მიმართულებით

2010 წლიდან - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. ლოგისტიკის ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი

2008-2010 წწ. - ბათუმის მერია. შპს ,,სანდასუფთავება. დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციის და საზოგადოებასთან  ურთიერთობის დარგში

2007-2008  წწ.-  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი. რკინიგზის კოლეჯის ხელმძღვანელი

2006 - 2007 წწ.-  საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი. დასწრებული სწავლების დეკანი

2005-2006 წწ.- საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტი. პროფესორი

2003 -2005 წწ.- შპს ,,საქართველოს რკინიგზა”. სამგზავრო გადაყვანების სამსახურის უფროსი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

1993-2003 წწ.-  შპს „საქართველოს რკინიგზა”ბათუმის რკინიგზის  ვაგზლის უფროსი

1987-1993 წწ.- შპს „საქართველოს რკინიგზა. ”სადგურ ბათუმის წინასწარი გაყიდვების სააგენტოს უფროსი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. თ. აფხაზავა, ქ. გოლეთიანი. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის საფუძვლები. წიგნი 2. სატრანსპორტო ლოგისტიკა. სახელმძღვანელო.  2013 წ.
 2. თ. აფხაზავა, ქ. გოლეთიანი. სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების ორგანიზაციის საფუძვლები. წიგნი 1. ლოგისტიკის ზიგადი კურსი.სახელმძღვანელო.2013 წ.
 3. ა. დევაძე, ქ.გოლეთიანი. ფირმის ლოჯისტიკური მენეჯმენტის საკითხები. შრომების კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, 2013 წ.
 4. თ. აფხაზავა, ქ. გოლეთიანი. „ლოგისტიკური სერვისის ეკონომიკური და სამართლებრივი მართვის თეორიული ასპექტები სარკინიგზო ტრანსპორტზე“. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“. №11-12. 2012 წ.
 5. З. Цихелашвили, Т. Чурадзе, М. Грдзелишвили, К. Голетиани. Определение оптимального количества автомобилей для обслуживания регионального cклада логистической системы.  ООО „ТРАНСПОРТ“ Журнал реферируется реферативных изданиях ВИНИИТИ РАН Научно-технический  „Транспорт" №1-2(45-46), 2012.
 6. თ. თანანაშვილი, მ. გრძელიშვილი, ქ. გოლეთიანი, ლ. ცქვიტინიძე. თანამედროვე ტექნოლოგიის ამსახველი მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების მოდელი. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 1-3 2011 წ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2012 წ.
 7. M. Цоцолашвили, М. Грдзелишвили, К. Голетиани.  Аспекты, влияющие на выбор способа разработки породы, при сооружении тоннеля методом NATM..  ООО ,,ТРАНСПОРТ“ Журнал реферируется реферативных изданиях ВИНИИТИ РАН Научно-технический  ,,Транспорт" № 3-4395-40). თბილისი, 2010 წ.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1. Перспективы развития электронной торговли в Грузии.  XIII Международная научная конференция молодых ученых и студентов. Мелитопольский институт государственного и муниципального управления «Классического приватного университета» (МИГМУ "КПУ"). 26-27 апреля 2013 г.
 2. ფირმის ლოჯისტიკური მენეჯმენტის საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.  ქუთაისი, 2013წ.
 3. ტრანსპორტირების ლოგისტიკური პროცედურები. ლოგისტიკა და რეგიონის ინოვაციური ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის პროგრამა 2030 წლამდე.  ბათუმი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012 წ.
 4. მულტიმოდალური გადაზიდვების განვითარება ევროპაში. ლოგისტიკა-ეკონომიკაში სინერგეტიკული ეფექტის მიღწევის გზა. საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი, 2012 წ. 

ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა (კარგად), ინგლისური ენა (საშუალოდ).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explore

ჯილდო - საპატიო რკინიგზელი

სტაჟირება, ტრენინგები:
 1. „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“. ქართულ-ევროპული აკადემია. ივნისი, 2013 წ.
 2. Implementation of the International Maritime Dangerous Goods and Solid Bulk Cargoes (IMDG and IMSBC) Codes, 26 to 30 October 2012.
 3. გაეროს განვითარების ფონდის ტრენინგი ლოგისტიკაში. ნოემბერი, 2012 წ.
 4. აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ბათუმი. 10-12 ოქტომბერი, 2012 წ.
 5. აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ბათუმი. 20-22 ივნისი, 2012 წ.
 6. აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში (ვორქშოფი) ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. ბათუმი, 2011 წ.
 7. ასაკობრივი განვითარებისა და სწავლის თეორიები, საგანმანათლებლო კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი, თბილისი, 2010 წ.
 8. Seminar on: “Research in Educational programs: Master and Doctoral programs”. Twinning Project -“Capacity Enhancement for Implementing the Bologna Action Lines in Georgia (CEIBAL). 27-29.10.2010. Tbilisi, Georgian Technical University.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ინჟინერია
 


დარგი:

ტრანსპორტი

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
 1. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ - ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი -"სატრანსპორტო პროცესებისა და სისტემების თეორიული საფუძვლები (30 პრაქტიკული);
 2. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ - ბაკალავრიატი  (V სემესტრი),  სასწავლო კურსი ამწე-სატრანსპორტო მანქანები” (30 ლექცია, 30 პრაქტიკული);
 3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ - ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი-    “ტვირთმცოდნეობა და სერთიფიცირება“ (15 ლექცია, 15 პრაქტიკული);
 4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ - ბაკალავრიატი (VI სემესტრი), სასწავლო კურსი-      ,,სარკინიგზო გადაზიდვები“ (15  ლექცია, 30 პრაქტიკული);
 5. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ - ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი-"ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა“ (15 ლექცია, 30 პრაქტიკული);
 6. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ - ბაკალავრიატი (VI სემესტრი), სასწავლო კურსი-„სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვები-I“ (30 პრაქტიკული).
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

 სამშაბათი 15: 00 - 17:00;  ოთხშაბათი 16:00 - 18:00    (აუდიტორია №308)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა