მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: გოჩა ჩავლეშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, გორგილაძის 54/62, ბინა 220.
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 22/10/1970
ტელეფონი: +995 93 395486
ელ-ფოსტა: g.chavleshvili@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მათემატიკა, საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები საინჟინრო საქმეში ინჟინერია, სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები, წინასწარ დაძაბული სისტემები, ელემენტების მდგრადობის პრობლემები მასალის მუშაობის დრეკად-პლასტიკურ არეში, ქარის გენერატორების კონსტრუქციები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასოცირებული პროფესორი (2013  - დღემდე)

ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი (2014  - დღემდე)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 23.06.1992
განათლების მიმართულება, დარგი: გეომეტრია, ტოპოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЦВ № 815239
გაცემის თარიღი: 16.07.1992
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის დოქტორი
სადისერტაციო თემა: თანაკვეთის წირების აგება ტოპოლოგიური და კვადრატული გარდაქმნების გამოყენებით.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 19.09.2008
განათლების მიმართულება, დარგი: გამოყენებითი გეომეტრია და საინჟინრო ტექნიკის გრაფიკა.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: DO № 000062
გაცემის თარიღი: 04.02.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
სამუშაო გამოცდილება:

2014  - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2013  - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2006-2013 წ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2008-2010 წ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

1994 – 2006 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. გ. ფარცხალაძე ვ. ჩხაიძე გ. ჩავლეშვილი “ქარის ენერგეტიკული აგრეგატი“ ჟურნალი”ენერგია” №3(63) თბილისი. 2012.
 2. გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე ბ. სურგულაძე გ. ჩავლეშვილი. „წინასწარი დაძაბვის ეფექტის გამოყენება კონსტრუქციებში და ახალი მიდგომები წამწეების გაანგარიშების მეთოდში“. ჟურნალი მშენებელი №3(22). თბილისი 2011.
 3. გ. ფარცხალაძე ვ. ჩხაიძე გ. ჩავლეშვილი “ახალი ტიპის ჩამჩებიანი ქარის ტურბინის ენერგო-კინემატიკური კვლევა” ჟურნალი”ენერგია” №4(56) თბილისი. 2010.
 4. გ. ფარცხალაძე.  გ. ჩავლეშვილი. კ. ჭაღალიძე ბ. კონცელიძე. „ცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობა დრეკად და დრეკად-პლასტიკურ საზღვრებში”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი.  საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II. ბათუმი 2010.
 5. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი. „კრიტიკული ძაბვები და მდგრადობის პირობები ცენტრალური კუმშვისას“. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი 2009.
 6. Мшвениерадзе И. Парцхаладзе Г. Чавлешвили Г. “ Об устоичивостьи стержня,выполненного из идеализированного упругопластического материала”.  „Georgian engineering „ news, №2, Tbilisi. 2008.
 7. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი “ იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისაგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა”. „მეცნიერება და    ტექნოლოგიები”  №4-6  თბილისი. 2008.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1. "Determining the Value of Critical Stresses of Centrally Compressed Rods in the Elastic-Plastic Working Area of the Material“.PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I. Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. June 10-22, 2013.
 2. „On the Stability of Rods Made from Idealized Elastic-plastic Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I.  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. June 10-22, 2013.

ეროვნული:

გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი. „სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადობის პრობლემები და თანამედროვე ნორმები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ბათუმი 2010 წ.
 

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ),რუსული (კარგად).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer, Photoshop, AutoCAD, LIRA.
სტაჟირება, ტრენინგები:
 1.  2009 სემინარი: „უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხებისათვის“. ხელმძღ. ალბან რიშარი, პეტერ დებრეცზენი.
 2. 2009 ტრეინინგ კურსები: ”უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები” .  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 3. 2011 ტრეინინგ კურსები: ”Introduction to outcome-based curriculum development”. Shota Rustaveli State University.
 4. 2011 ტრეინინგ კურსები: ”Introduction to e-learnng methods and technology”.  Shota Rustaveli State University.
 5. 2012 სემინარი: „საპატენტო ინფორმაციის ძიება და მისი მნიშვნელობა“. ევროპის საპატენტო უწყება.
გრანტები:

2004-2008 წლებში სერთაშორისო, სამეცნიერო, ტექნიკური ცენტრის (ISTC) გრანტის წევრი (შემსრულებელი) (Project G 725). პროექტის ღირებულება $ 200 000
 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა. კომპიუტერული ტექნოლოგიები საინჟინრო საქმეში.
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამები „მშენებლობა“, „სამთო და გეოინჟინერია“, „ტრანსპორტი“, „ტელეკომუნიკაცია“- ბაკალავრიატი (I-სემესტრი), სასწავლო კურსი „საინჟინრო გრაფიკა“ (15 ლექცია, 15 ჯგუფში მუშაობა);
2. საგანმანათლებლო პროგრამები „მშენებლობა“, „სამთო და გეოინჟინერია“, „ტრანსპორტი“, „ტელეკომუნიკაცია“- ბაკალავრიატი (I I -სემესტრი), სასწავლო კურსი „კომპიუტერული გრაფიკა I “ (45 ჯგუფში მუშაობა);
3. საგანმანათლებლო პროგრამები „მშენებლობა“, „ტელეკომუნიკაცია“- ბაკალავრიატი (I I I -სემესტრი), სასწავლო კურსი „კომპიუტერული გრაფიკა I I “ (45 ჯგუფში მუშაობა).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი 14:00 – 15:00; სამშაბათი 14:00 – 15:00; ხუთშაბათი 14:00 – 15:00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი, ოთახი №411, №210).

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა