მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ენვერ ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ქობულეთის რაიონი, სოფელი ციხისძირი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 01/01/1945
ტელეფონი: +99 574 71 60 61
ელ-ფოსტა: khalvashi@yahoo.com, envkhal@rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 რადიოფიზიკა, მაღალტექნოლოგიური ტელეკომუნიკაციური მასალები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ტელეკომუნიკაციის პროგრამული მიმართულების სრული პროფესორი (15.09.2009 - 15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რადიოფიზიკოსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 01.07.1968
განათლების მიმართულება, დარგი: რადიოფიზიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Ч № 768234
გაცემის თარიღი: 1968
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: „სპინ–სპინური ურთიერთქმედებების გავლენა რელექსაციურ მოვლენებზე მყარ სხეულებში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26.01.1974
განათლების მიმართულება, დარგი: რადიოფიზიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: МФМ № 021787
გაცემის თარიღი: 19.04.1974
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „სპინური სისტემების დინამიკა და რელექსაცია მყარ სხეულებში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 07. 05.1993
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 000113
გაცემის თარიღი: 07.05.1993
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტის სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2009 - დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟენერიისა და მშენობლობი დეპარტამენტის ტელეკომუნიკაციის პროგრამული მიმართულების სრული პროფესორი;
2006 – 2009 – საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1994 – 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი;
1992 -1994 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოცენტი;
1987- 1992 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი № 83 ზოგადტექნიკური კეთედრის გამგე;
1980 – 1987 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოცენტი;
1976 – 1980 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი;
1974 – 1976 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტი;
1968 – 1969 – ქობულეთის რაიონის სოფელ ციხისძირის საშუალო სკოლის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. 139La ბირთვების რელაქსაციის დროის კუთხური დამოკიდებულება La1-xSrxMnO3–ში. ФТТ 51, 129 (2009) /ISI ”იმპაქტ-ფაქტორი” - 0.721/.
სახელმძღვანელო:
1. „ქსელების შესწავლისა და აგების საფუძვლები“, 2011 (“Microsoft” კურსის JES & Co. Understanding and Building Basic Networks – თარგმნა და საქართველოსათვის ლოკალიზება) www.microsoft.com (უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა).
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ეროვნული:
1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერციტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: "თანამედროვე ფიზიკის აქტუალუტი პრობლემები - 2012", 2012 წლის 28 თებერვალი;
2. საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია 2009 წლის 8-9 ივნისი;
3. საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია 2008 წლის 27-28 მაისი;
4. საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტის, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, 2007 წლის 24-25 მაისი. 

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (კარგად), რუსული (თავისუფლად).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MathCAD, Math Type, Adobe Image Pedy CS, Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer.
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. პიერ მენდესის უნივერსიტეტის (გრენობლი, საფრნგეთი) Workshop-ი ”ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს განათლებაში” (2009 წლის 7-10 ივნის);
2. ტრენინგ-კურსები ”უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები” (2009).                                                   
გრანტები:
1997 - დოცენტის სტიპენდია (სოროსის საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდის გრანტი);
1998 - დოცენტის სტიპენდია (სოროსის საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდის გრანტი).
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
ტელეკომუნიკაცია, ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“, - ბაკალავრიატი (VII სემესტრი), სასწავლო კურსი „მობილური კავშირის სისტემები“ (15 სთ. – ლექცია, 30 სთ. – ჯგუფში მუშაობა);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა „სამთო და გეო-ინჟინერია“, - ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „გეოფიზიკური კვლევა და სარეწაო გეოფიზიკა“ (30 სთ. – ლექცია, 30 სთ. – ჯგუფში მუშაობა);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“, - ბაკალავრიატი (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი “ინფოტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიების საფუძვლები” (15 სთ. – ლექცია, 30 სთ. – ჯგუფში მუშაობა);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“, - ბაკალავრიატი (VI სემესტრი), სასწავლო კურსი “რადიოტექნიკური სისტემები” (15 სთ. – ლექცია);
5. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“, - ბაკალავრიატი (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი “ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები” (30 სთ. – ლექცია, 30 სთ. – ჯგუფში მუშაობა);
6. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“, - ბაკალავრიატი - დამატებითი სპეციალობა (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი “ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები” (30 სთ. – ჯგუფში მუშაობა).
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ოთხშაბათი 14.00 – 15.00; ხუთშაბათი 14.00 – 15.00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, ოთახი № 413).

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა