მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნუგზარ ჭედია
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, გორგასალის ქუჩა №59
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 20/12/1959
ტელეფონი: +995 77528052
ელ-ფოსტა: nugzarichedia@rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტელეკომუნიკაცია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

(15.09.2013-15.09.2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ელექტროკავშირის ინჟინერი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 20.06.1981
განათლების მიმართულება, დარგი: ტელეკომუნიკაცია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: YВ № 052533
გაცემის თარიღი: 1981 წლის 20 ივნისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ტაშკენტის ელექტროტექნიკური კავშირგაბმულობის ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: „რკინიგზაზე მოძრაობის უსაფრთხოებისა და გამტარუნარიანობის ამაღლება სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობების ფუნქციონირების საიმედობის გაზრდით"
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 14.11.2003
განათლების მიმართულება, დარგი: ტელეკომუნიკაცია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 003902
გაცემის თარიღი: 2004 წლის თებერვალი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

01.09. 2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
01.10. 2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფია
1.მ. ელიზბარაშვილი ”საპროექტო გადაწყვეტებთან დაკავშირებული არაორთოგონალური გაშლის ოპერატორების გამოთვლითი მდგრადობის ანალიზი”, უდკ. 621.391, გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 1 – 164, 2009.
2.M. Elizbarashvili, P. Elizbarashvili , “Analysis of bibo- stability of informational digital transmission high- cpacity sistems some decisions”, UDC 621.391.3, publishing House“Technical Universitety”,Tbilisi, 1-139, 2009
3. მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, ნ.ვარშანიძე, ”მაღალმწარმოებლური გადაცემის ციფრული სისტემების საპროექტო გადაწყვეტანი და მათი ალგორითმის გამოთვლითი მდგრადობის ანალიზი”, უაკ 621.391.3, გამომცებლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,თბილისი,1-196, 2010

სამეცნიერო სტატიები
ინტელექტუალური შენობა ფიროსმანის 12-ში; საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II, ბათუმი, 2010, E-Mail: center@bsu.ge
მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, ა. ლეჟავა, გ. ელიზბარაშვილი ”გაფართოებული დისკრეტიზაციის ანათვალთა ფუნქციების დისკრეტულ წარმოდგენათა ოპერატორების გამოთვლითი მდგრადობის შესახებ”, ISSN 1512 – 0910 ტრანსპორტი, №3 – 4, თბილისი, 13–15, 2006.
მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი, მ. პაპასკირი, გ. ელიზბარაშვილი
”მატარებელთა მოძრაობის უსაფრთხოების დონის ამაღლების შესახებ”, ISSN 1512 – 1003, საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომები, №3, თბილისი, 163-165, 2007.                 სახელმძღვანელო                                                                                                                                                                                     ე.ხალვაში, მ.ჩხარტიშვილი, ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები  გამომცემლობა  ”უნივერსალი”,თბილისი,2013  

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ეროვნული:
შრსუ და დასუ ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია, ”რადიოტალღების გავრცელების თავისებურებების შესახებ”, ბათუმი, მარადიდი, 2006.
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ”საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ლაბორატორიული ბაზის კომპიუტერიზაცია და დისტანციური სწავლების პერსპექტივები”, ბათუმი, 2007
ინტელექტუალური შენობა ფიროსმანის 12-ში; საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II, ბათუმი, 2010, E-Mail: center@bsu.ge
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული(საშუალოდ), რუსული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
ტელეკომუნიკაცია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (V), სასწავლო კურსი „ტელეკომუნიკაციის ქსელების საფუძვლები“ (30 ლექცია, 30 პრაქტიკული);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (minor),(VI სემესტრი), სასწავლო კურსი „ტელეკომუნიკაციის ქსელების საფუძვლები“ (30 ლექცია, 30 პრაქტიკული);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (minor),(VII სემესტრი), სასწავლო კურსი „ციფრული კომუტაცია“ - (15 -ლექცია, 30-ჯგ. მუშაობა);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (V სემესტრი), სასწავლო კურსი „გაზომვები სატელეკ. ქსელებსა და სისტემებში“ (minor)-(VIII) (15-ლექცია, 30 - ჯგ. მუშაობა);                                                                   5. საგანმანათლებლო პროგრამა "ტელეკომუნიკაცია"-ბაკალავრიატი (VI სემესტრი), სასწავლო კურსი "დისკრეტული შეტყობინების გადაცემა"-ბაკალავრიატი(VI), (30-ლექცია, 30-ჯგ. მუშაობა).                                                                                6. საგანმანათლებლო პროგრამა "ტელეკომუნიკაცია", ბაკალავრიატი(minor),(VI სემესტრი), სასწავლო კურსი " დისკრეტული შეტყობინების გადაცემა" (30-ლექცია, 30- ჯგ. მუშაობა).                                                                                         7. საგანმანათლებლო პროგრამა "ტელეკომუნიკაცია", ბაკალავრიატი"(minor),(VII სემესტრი), სასწავლო კურსი "მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაცია", (15 ლექცია).                                                                                                                                8. საგანმანათლებლო პროგრამა  "ტელეკომუნიკაცია","მაგისტრატურა" (IV), სასწავლო კურსი "ტელეკომუნიკაციის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები" (15- ლექცია, 15- ლაბორატორია).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ოთხშაბათი 14 0 – 15 00; ; პარასკევი 14 0 – 15 00 (ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი, №304, №210 ოთახი).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა