მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მარინა ჩხარტიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქობულეთის რაიონი, სოფ. ბუკნარი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 26/11/1959
ტელეფონი: +995 99 17 01 80
ელ-ფოსტა: marine.chkhartishvili@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

რადიოფიზიკა, ტელეკომუნიკაცია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ -ფიზიკოსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.06.1982
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა,ნახევარგამტარების ფიზიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ИВ № 232739
გაცემის თარიღი: 1982 წლის 1ივლისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „მაგნიტური რეზონანსის ხაზის ფორმა და რელაქსაციის დრო მყარ სხეულებში იზოტროპული და ანიზოტროპული სპინური ურთიერთქმედებით“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24.06.2008
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა. რადიოფიზიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: DO № 000056
გაცემის თარიღი: 2010 წლის 4 თებერვალი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2006 წ. - დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
1989 – 2005 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი, უფროსი მასწავლებელი.
1982 – 1989 წ. - სამეცნიერო-კვლევითი გაერთიანება „მიონი”, ინჟინერი, ქ. თბილისი
1976 – 1977 წ. - ქობულეთის რაიონის ჩაქვის ქართული საშუალო სკოლა, ლაბორანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. ინტელექტუალური შენობა ფიროსმანის 12-ში; საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II, ბათუმი, 2010, E-Mail: center@bsu.ge
2. განზოგადებული სადატვირთვო რეჟიმების პარამეტრები დაკიდების ელემენტებისთვის,
Energy, №1(45), თბილისი, 2008, 89 - 91.
3. Magnetization Relaxation Times and Their Dependence on Crystal Orientation in Materials with Anisotropic Spin Interactions Phys. Rev.B. (in preess), ვაშინგტონი, ISI იმპაქტ-ფაქტორი- 3,185, 2007.
4. Angular dependence of relaxation times and line shape of electron paramagnetic resonance in KMF3 и CuX42- compounds, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 174, №1, თბილისი, 2006, 68 – 71, www.science.org.ge.
5. Relaxation times of magnetization and their dependence on crystal orientation in the magnetic field on the example of La0.95Sr0.05MnO3, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 174, №2, თბილისი, 2006, 261 – 264, www.science.org.ge.
სახელმძღვანელო
„ქსელების შესწავლისა და აგების საფუძვლები“ 2010 (“Microsoft” კურსის JES & Co. Understanding and Building Basic Networks – თარგმნა და საქართველოსათვის ლოკალიზება) www.microsoft.com

სახელმძღვანელო: :ე.ხალვაში, მ. ჩხარტიშვილი, ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები  გამომცემლობა  ”უნივერსალი”, თბილისი, 2013 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ეროვნული:
1. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ”რეგიონალური WiMax - ქსელები - 4G”, ბათუმი, 2009.
2. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ”თანამედროვე გლობალური კავშირის სისტემა - EGSM”, ბათუმი, 2008.
3. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ”საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ლაბორატორიული ბაზის კომპიუტერიზაცია და დისტანციური სწავლების პერსპექტივები”, ბათუმი, 2007.
4. ინტელექტუალური შენობა ფიროსმანის 12-ში; საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II, ბათუმი, 2010, E-Mail: center@bsu.ge.
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული(საშუალოდ), რუსული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MathCAD, Math Type, Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
ტრენინგ-კურსები ”უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები” – (სერტიფიკატი), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
ტელეკომუნიკაცია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „ტელეკომუნიკაციის თეორია I“ (15 ლექცია, 30 ჯგ. მუშაობა);                                                                          2.საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (V სემესტრი), სასწავლო კურსი „ტელეკომუნიკაციის თეორია II“ (15 ლექცია, 30 ჯგ. მუშაობა);                                                                                                          3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი(minor) (V სემესტრი), სასწავლო კურსი „ტელეკომუნიკაციის თეორია “ (15 ლექცია, 30 ჯგ. მუშაობა);                                                                                                            4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „ველები და ტალღები“ (30 ლექცია, 30 ჯგ. მუშაობა);                                                                                                                                                    5. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი(minor) (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი „ბოჭკოვან ოპტიკური სისტემები“ (30- ლაბორატორია);                                                                                             6.საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი(minor) (VII სემესტრი), სასწავლო კურსი „მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაცია“ (30- ჯგუფში მუშაობა);                                                                                                           7. საგანმანათლებლო პროგრამა „ ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი(V სემესტრი), სასწავლო კურსი „რადიოტექნიკური სისტემები“ - (30- ჯგ. მუშაობა);                                                                                                                              8. საგანმანათლებლო პროგრამა „ ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი(minor)(VI სემესტრი),  სასწავლო კურსი „რადიოტექნიკური სისტემები“ - (30- ჯგ. მუშაობა);                                                                                                                              9. საგანმანათლებლო პროგრამა „ ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი(minor)(VII სემესტრი),  სასწავლო კურსი „მობილური კავშირის სისტემები“ - (5 სთ- ჯგ. მუშაობა);
 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 14 00 – 15 00;; სამშაბათი 14 00 – 1500; ოთხშაბათი 14 00 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი, ოთახი №304, №210).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა