მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ინდიკო აბაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: მელიქიშვილის ქუჩა 2, ბინა 36
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 10/03/1950
ტელეფონი: 577 207545
ელ-ფოსტა: abashidzeindiko@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტექნიკა, საავტომობილო ტრანსპორტი

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
,,მანქანათმშენებლობის, ტრანსპორტისა და გადაზიდვების პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი (09.03.2007-დღემდე)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1972 წლის 6 ნოემბერი;
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: - Щ №289561
გაცემის თარიღი: 1972 წლის 6 ნოემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
სადისერტაციო თემა: მაგისტრალური სამრგოლიანი ავტომატარებლების გამავლობის ღონისძიებების დამუშავება და დასაბუთება“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.01.989
განათლების მიმართულება, დარგი: 05.05.03. თვლებიანი და მუხლუხა მანქანები ნომერი -
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ТН №119686
გაცემის თარიღი: 1989 წლის 10 მაისი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: მოსკოვი საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: თემა:,,სამრგოლიანი ავტომატარებლების მწარმოებლობის ამაღლება მათი მოდულური შეთანწყობის ტექნიკურ- საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრი თეორიული საფუძვლების დამუშავებით
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24.01.2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 001094;
გაცემის თარიღი: 2002 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებულ სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2009-დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სრული სრული პროფესორი
2005-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
2002-2005 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადტექნიკური დისციპლინების კათედრის პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.სამრგოლიანი ავტომატარებლების პარამეტრების საკანონმდებლო შეზღუდვები პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აღმაშენებელი სდასუ თბილისი 2007.
2.Топливная экономичность автотранспортных средств в конкретних условиях эксплуатаций, М.: Международный технико-экономический журнал ¹2/ 2008
3.Особенности оценки управлямости трехзвенных автопоездов,М.: Международный технико-экономический журнал ¹2/ 2008.
4.ВЛИЯНИЕ МНОГОЗВЕННОСТИ АВТОПОЕЗДОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, М.: Международный технико-экономический журнал 2010. Выпуск №3.
5.ОЦЕНОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛНОЙ МАССЫ АВТОПОЕЗДА В ЭКСПЛУАТАЦИИ, М.: Международный технико-экономический журнал 2010 .Выпуск №2
6.КИНЕМАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХЗВЕННЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ АВТОПОЕЗДОВ ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА И РАЗГОНЕ, М.: Международный технико-экономический журнал 2010. Выпуск №4.
7.И. Н. Абашидзе, М. А. Хабадзе, И. И. Абашидзе, А. И. Абашидзе, М. М. Джаиани, О. Н.Дидманидзе Оценочные технические критерии для выбора рациональной полной массы автопоезда в эксплоатации. Международный технико-экономический журнал  ¹2/ 2010 Москва.
8.И. Абашидзе, М. Хабадзе, И. Абашидзе, А. Абашидзе, О. Дидманидзе Кинематические и динамические характеристики  трехзвенных магистральных автопоездов при троганий с места и разгоне. Международный технико-экономический журнал  ¹4/ 2010 Москва.
9.И. Абашидзе, М. Хабадзе, И. Абашидзе, М. Джаиани, А. Абашидзе Влиание  многозвенности автопоездов на производительность в конкретных условиях эксплуатации. Международный научный журнал Автомобилный транспорт ¹3/ 2010 Москва
10.ინდიკო აბაშიძე საგზაო მოძრაობის წესები, ავტომობილი მოძრაობაში და უსაფრთხო მართვის საფუძვლები. ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი. 2011. 558 გვ.
11.მომზადებულია წიგნი ,,ავტომობილი ა-დან ჰა-ემდე‘’  ელექტრონული ვერსია. ხელმოწერილია გამოსაცემად 16.05.2013. 386 გვ. სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Batumi Publik Transport Workshop. Organized by “Saunders Group”. 24-26.06.2012.Batumi.ეროვნული:
1.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია 2006წ.
2.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია 2006წ.
3.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25. 05. 2007 წ.
4.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,27-28. 05. 2008 წ.
5.ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის პროფესორ მასწავლებელთა მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია, 3-4 მაისი 2008 წ.
6.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია, 24-25 მაისი 2008 წ.
7. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია, 8-9 ივნისი 2009 წ.
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული(საშუალოდ), რუსული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power Point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ტექნიკა და ტექნოლოგიების სექციის ხელმძღვანელი 2002-2006 წ.
გრანტები:
წარდგენილია 584/07 30.05.2010
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ტექნიკა
დარგი:
საავტომობილო ტრანსპორტი
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სატრანსპორტო საშუალებები და ელექტრული წევა, 30 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა. 30 ლაბორატორიული.
შიგაწვის ძრავები, 60 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა.
ავტომობილები და სპეციალიზებული მოძრავი შემადგენლობა, 30 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა.
სატრანსპორტო პროცესების და სისტემების თეორიული საფუძვლები, 30 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა.
საავტომობილო გადაზიდვები და საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია 30 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა.
თვლებიანი მანქანების თეორია 30 ლექცია. 60 ჯგუფში მუშაობა.
ავტოსაგზაო შემთხვევების ექსპერტიზა,  15 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა. ტრანსპორტი ექსტრემალურ პირობებში, 15 ლექცია. 30 ჯგუფში მუშაობა.

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი-პარასკევი 13 0 – 15 00; ; ხუთშაბათი 14 0 – 15 00 (საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, აუდიტ. 308).

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა