მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მაია ტუღუში
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქ. ბათუმი იბერიის (გორგილაძის 66 ბ. 4)
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 07.11.1963 07.11.1963
ტელეფონი: 893764367
ელ-ფოსტა: E-mal-maia_tugushi@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
ელექტროენერგეტიკა, ავტომატიზებული ელექტროამძრავი.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი. 15.09.2009-15.09.2013
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ელექტრიკოსი.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1992 წლის ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: ელექტროენერგეტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 996218
გაცემის თარიღი: 1992 წლის ნოემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
სადისერტაციო თემა: ქანქარისებური კიდული ბაგირგზების მაღალდინამიკურ მაჩვენებლიანი ასინქრონული მოკლედშერთულროტორიანი ელექტროამძრავი სიხშირული მართვით.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29.11.2005
განათლების მიმართულება, დარგი: ენერგეტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №004958
გაცემის თარიღი: 2006
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2009-დან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ პროფესორი
1997-დან დღემდე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ასოცირებული პროფესორი.
1992-დან 1997- მდე გონიოს კოოპერაციული ინსტიტუტი, მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ИНДУКТОРА МАГНИТНОГО ДАТЧИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАГОНОВ МАЯТНИКОВЫХ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ .  GEORGIAN ENGINEERING NEWS, NO. 1, 2008. ТБИЛИСИ.  С. 134-136.    3    Чунашвили Б., Турдзеладзе Д., Хахиашвили Т.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  НАНЕСЕНИЯ МАГНИТНЫХ МЕТОК  ДАТЧИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАГОНОВ  КАНАТНЫХ ДОРОГ .    GEORGIAN ENGINEERING NEWS, NO. 3, 2008. ТБИЛИСИ.с. 129-131.   Чунашвили Б., Хахиашвили Т. 
3. РЕЗУЛТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОХОДЯЩИХ В СИЛОВОЙ ЦЕПИ  ДАТЧИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАГОНОВ МАЯТНИКОВЫХ ПОДВЕСНЫХ  КАНАТНЫХ ДОРОГ .   Вестник ХПИ. Вып. 30. Харьков 2008, с. 273-274.    2    Чунашвили Б, Хахиашвили Т.
4. Оптимизация систем управления позиционных электропроводов маятниковых подвесных канатных дорог “       Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» научно-технический журнал «Электроинформ»-Львов, Экоинформ 2009  481-483    3    Чунашвили Б.М., Кобалия М.И..
5.Проблемы электробезопасности в сетях с глухозаземленной нейтралью.  GEORGIAN ENGINEERING NEWS, NO. 2(54)/2010.     ТУГУШИ М., КАРАСИЕВ Б., ЛОРИЯ М.
6.Алтернативные способы контроля параметров электробезопасности в сетях с глухозаземленной нейтралью”.     მაბეჭდი    GEORGIAN ENGINEERING NEWS” NO.2(54),2010    2     КАРАСИЕВ Б., ЛОРИЯ М.
7.ИЗМЕРЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  В  СЕТ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ      НЕЙТРАЛЬЮ”.     ნაბეჭდი    ВОЛГОГРАДВВЦ «РЕГИОН»V меж. Научно-прак. конференция «ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ»14-15.12. 2010Том II Волгоград 2011    2    КАРАСИЕВ Б., ЛОРИЯ М.ПАРЦХАЛАДЗЕ Г.
8.ლაბორატორიული სამუშაოები ელექტრული წრედების თეორიაშიISBN 978-9941-0-2290-6    ნაბეჭდი   
2010    104    მ. ლორია
9.СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУШЕСТВЛЕНИЯ       ნაბეჭდი    GEORGIAN ENGINEERING NEWS№1,2011 .  с. 49-51         2     КАРАСИЕВ Б., ЛОРИЯ М.
10.გემის ელექტრომოწყობილობები ISBN 978-9941-412-83-7    ნაბეჭდი    გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” ბათუმი-2011    95    ფ. ვარშანიძემ. ლეჟავა
11.ჩამამიწებელი მოწყობილობის წინაღობის გაზომვის არატრადიციული მეთოდისა და საშუალებების დამუშავება
12.ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ СВЕРХВЫСОКИХ  НАПРЯЖЕНИЯХ    ნაბეჭდი    ”ენერგია”, №2(62). თბილისი 2012ISSN 1512-0120    3    ბ. კარასევიმ. ლორია
13.ПРОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ И СВЕРХВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ    ნაბეჭდი    GEORGIAN ENGINEERING NEWS№2,2012 .  с 79-82     3    ბ. კარასევი  მ. ლორია
14.
ელექტროუსაფრთხოების პარამეტრების გაზომვა გემის ნაპირიდან კვების დროს    ნაბეჭდი    ”ენერგია”, №1(65). თბილისი 2013 ISSN 1512-0120    3    ბ. კარასევი მ. ლორია

პატენტები:
1.პატენტი P-5543
ჩამამიწებლის წინაღობის გაზომვის ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად    ნაბეჭდი    საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი 2012 07.02    3    ბ. კარასევი
მ.კარასევი მ. ლორია
2, პატენტი P-5544
ჩამამიწებლის წინაღობის გაზომვის ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად    ნაბეჭდი    საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი 2012 07.02    3    ბ. კარასევი
მ.კარასევი მ. ლორია

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.    МЕЖДУНАР. КОНФ. Харьков 2008. Чунашвили Б.М., Тугуши М.А., Хахиашвили Т.Г. РЕЗУЛТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОХОДЯЩИХ В СИЛОВОЙ ЦЕПИ  ДАТЧИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАГОНОВ МАЯТНИКОВЫХ ПОДВЕСНЫХ  КАНАТНЫХ ДОРОГ . Вестник ХПИ. Вып. 30., с. 273-274
2.    МЕЖДУНАР. КОНФ. Львов, 2009. "Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика"-
  Чунашвили Б.М., Тугуши М.А., Кобалия М.И..“Оптимизация систем управления позиционных    электропроводов маятниковых подвесных канатных дорог “.( научно-технический журнал "Электроинформ"-Львов, Экоинформ 2009  481-483)
3.    МЕЖДУНАР. КОНФ. Волгоград, 14-16 12. 2010.  ВВЦ «РЕГИОН» КАРАСИЕВ Б., ЛОРИЯ М.ПАРЦХАЛАДЗЕ Г. «ИЗМЕРЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  В  СЕТ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ  


ეროვნული:
1. ბ.ჭუნაშვილი, მ.ტუღუში, მ. ლორია-”ქანქარისებური კიდული ბაგირგზების ვაგონის გადაადგილების კონტროლის მაგნიტური მოწყობილობა”,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, Power Point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
The Centre of Professional Development, Sciece & Culture of GTU
Teacher Training Program
February 2008
გრანტები:
1.მეხდაცვის ფიზიკური პროცესების კვლევა
საგრანტო პროექტი-FR/282/3-160/12 (91,5 ქულა)-პროექტის ხელმძღვანელი    ნაბეჭდი    2012        ბ. კარასევი, მ. ლორია, გ. ფარცხალაძე
2.ჩამამიწებელი მოწყობილობის წინაღობის გაზომვის არატრადიციული მეთოდისა და საშუალებების დამუშავება
საგრანტო პროექტი-AR/156/3-160/11  (86 ქულა)-პროექტის ხელმძღვანელი    ნაბეჭდი    2011    12    ბ. კარასევი
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ელექტროენერგეტიკა
დარგი:
ელექტროამძრავი
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
2012-2013 სასწავლო წლის  პედაგოგიური დატვირთვა
 საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „ელექტრული წრედების თეორია (I), (30 ლექცია);
საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ ბაკალავრიატი (I I სემესტრი), სასწავლო კურსი „ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის საფუძვლები“, (30 ლექცია, 30 პრაქტიკული);
საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“  (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „ელექტრული მანქანები“/:ელექტრომომარაგება“ (15 ლექცია, 30 პრაქტ.);
საგანმანათლებლო პროგრამა „ტრანსპორტი“ ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი 13 0 – 15 00; ; ოთხშაბათი 13 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი №404 ოთახი).

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა