მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ოთარი ჯანელიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ლერმონტოვის ქ. № 94. ბ 55.
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 02/01/1946
ტელეფონი: 4 6977; მობ: 899 11 09 40
ელ-ფოსტა: otari_janelidze @ mail. ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ნახევარგამტარების ფიზიკა

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013).

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშ. სკოლის ფიზიკის და მათემატიკის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: ივნისი 1969
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა და მათემატიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №Ч № 765334
გაცემის თარიღი: 01.07.1969(№3547)
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკის აკადემიური დოქტორი(შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 2009წლის 29აპრილის№8გადაწყვეტილება)
სადისერტაციო თემა: ღრმა ცენტრების გავლენის გამოკვლევა GaAs-ის და მის ბაზაზე დამზადებული ველის ტრანზისტორების ელექტრულ თვისებებზე
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29.04.2009
განათლების მიმართულება, დარგი: რადიოფიზიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000051
გაცემის თარიღი: 16.04.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2009 წლიდან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2006- 2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი. ფიზიკის ლაბორატორიების გამგე.
1989-004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ზოგადტექნიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. უფროსი მასწავლებელი.
1989-2006 საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უფროსი მასწავლებელი.
1981-1989 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბათუმის ფაკულტეტის ფიზიკის კათედრის ასისტენტი.
1974-1981 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ფიზიკის ლაბორანტი.
1970-1974 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ფიზიკის კათედრის ლაბორანტი.
1969-1970 სამხედრო სავალდებულო სამსახური-უკრაინა.
1969 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ფიზიკის კათედრის ლაბორანტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. О.М. Джанелидзе. ОБРАТНАЯ ВЕТВЬ ВАХ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПРОБОЕ GaAs- журнал "Georgian Engineering News" N 1, 2008;
2. О.М. Джанелидзе. МОДЛЬ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ПОДВИЖНОСТИЙ- журнал "Georgian Engineering News" N 1, 2008;
3. ბ.ვ. კუტუბიძე, ო.მ. ჯანელიძე ”ელექტროენერგიის გადაცემა და განაწილება”დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2008 წელი.
4. ბ.ვ. კუტუბიძე, ო.მ. ჯანელიძე ”laboratoriuli praqtikumi fizikaSi” II ნაწილი gamomcemloba „universali“ Tbilisi, 2008 წელი.

5. ბ.ვ. კუტუბიძე ო.მ. ჯანელიძე, ო.ა. სურმანიძე ლ. თურმანიძე ე.კ. მსხალაძე ”ტესტირება წრფივი ელექტრული წრედების თეორიაში, ელექტროტექნიკის თეორიულ საფუძვლებში, ზოგად ელექტროტექნიკაში და ელექტრო-მომარაგებაში” gamomcemloba „universali“ Tbilisi, 2008 წელი.

6. ბ.ვ. კუტუბიძე, ო.მ. ჯანელიძე, მ.ნ. ფარტენაძე, ე. თოფურია ” ელექროშედუღება მშენებლებისათვის” gamomcemloba „universali“ Tbilisi, 2009 წელი.

7. B,V. Kutubidze N.H.Gomidze, O.M. Janelidze. ”Influence of lattice substrate longitude acoustic oscillation energy localisation on deep centres on island growth into epitaxial process” “IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY” ; 2009, №,3-4 p.
http://www.shirazu.ac.ir/en

8.Джанелидзе О.М., Кутубидзе Б.В.”Участие глубоких центров врассеянии электронов в сильном электрическом поле при 4,2  К,, - журнал GEORGIAN ENGINEERING NEWS - No.1 (vol.65),2013.

9. Джанелидзе О.М., Кутубидзе Б.В. ”Возбуждение глубоких центров акустической продольной волной края зоны бриллюена в сильном электрическом поле” - журнал  GORGIAN ENGINEERING NEWS - No1(vol.65), 2013.

10. ო.მ. ჯანელიძე ”ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ფიზიკაში” - gamomcemloba "yniversali" Tbilisi 2013.

11. ო.მ. ჯანელიძე ”ლაბორატორიული სამუშაოები მიკრო-ელექტრონულ წრედებში” gamomcemloba "yniversali" Tbilisi 2013.


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. КутубидзеБ.В. Гомидзе Н.Х. ” НАКАЧКА ГЛУБОКИХ ЦЕНТРОВ ЭНЕРГИЕЙ ПРОДОЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ОСНОВНЫХ АТОМОВ РЕШЕТКИ” “ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.”
3-йМеждународный радиоэлектронный форум, МРФ-2008. Украина, Харьков, 22-24 октября, 2008.
http//www.iaares.org/ru/mrf08.
2. Кутубидзе Б.В, Гомидзе Н.Х, Джанелидзе О.М. “РАССЕЯНИЕ И ЗАХВАТ ГОРЯЧИХ ЭЛЕКТРОНОВ ГЛУБОКИМИ ЦЕНТРАМИ, ЛОКАЛИЗОВАВШИМИ ЭНЕРГИЮ ПРОДОЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ АТОМОВ РЕШЕТКИ” “ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ”, II-ая
МЕЖУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. Украина, Харьков, 30.09-03.10.2009. Кацивели,2009,
www. kture.kharkov.ua

ეროვნული:
1. დაბალტემპერატურული ელექტრული გარღვევისას ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის უკუ შტოს გამოკვლევა. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XV სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია, ბათუმი 2007.
2. მყისი დიპოლური მომენტის შექმნაზე ენერგიის ლოკალიზაციის გავლენის მოდელები. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XV სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია, ბათუმი 2007.
3. ღრმა ცენტრების მიერ გენერირებული დრეკადი ტალღების გავრცელების უპირატესი მიმართულებები. საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XV სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია, ბათუმი 2007.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი ”გამოთვლითი ტექნიკის საფუძვლები” თბილისი 1992 წწ.
1989-1990 ირკუტსკის ჟდანოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქიმია ბიოლოგიის ფაკულტეტი. სტაჟიორი. თემა: „ბირთვული მაგნიტური რეზონანსი“.
გრანტები:
 1.ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია და მისი ექსპლუატაციური თვისებების გაუმჯობესება

ფუნქციონალური მისართების გამოყენებით (GNSF/ST09_496_7-201 საქართველოს გრანტი)

2."iCo-op-Industrial Coopetation and Greative Engineering based on Remote Engineering and Virtual Instumentation" პროექტის ნომერი  №  530278 - TEMPUS -1-2012 - DE -TEMPUS-JPHES. შემსრულებელი. გრანტის ხელმძღვანელი და მენეჯერი თ. ბერიძე. ასისტ. პროფესორი. 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
-ტელეკომუნიკაცია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. საგანმანათლებლო პროგრამა ”ტელეკომუნიკაცია”- ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი
”ელექტრულიული წრედების თეორია II დონე”(15 ლექცია, ჯგუფში მუშაობა 15, ლაბორატორიული მეცადინეობა 15);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა ”ინფოტელეკომუნიკაცის ქსელები”- ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი”მიკროელექტრონული წრედები”(30 ლექცია, ჯგუფში მუშაობა 15, ლაბორატორიული 15);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა ”ტელეკომუნიკაცია”- მინორი(V სემესტრი), სასწავლო კურსი”მიკრო-ელექტრონული წრედები”(15 ლექცია, 15 ჯგუფში მუშაობა, 15 ლაბორატორიული);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა ”ტელეკომუნიკაცია”- მინორი (V სემესტრი), სასწავლო კურსი”ანტენები და რადიოტალღების გავრცელება”(15 ლექცია, 30 ჯგუფში მუშაობა);

5. საგანმანათლებლო პროგრამა ”ტელეკომუნიკაცია”- ბაკალავრიატი (II სემესტრი), სასწავლო კურსი ”ელექტრული წრედების თეორია I დონე”(15  ლექცია, 30 ჯგუფში მუშაობა, 15 ლაბორატორიული);

6) საგანმანათლებლო პროგრამა ”სამოქალაქო მშენებლობა”- ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი ’’ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა” (15 ლექცია, 15 ჯგუფში მუშაობა, 15 ლაბორატორიული).


სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
 ორშაბათი 14 0 – 15 00; ; ხუთშაბათი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი №403 ოთახი). 

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა