მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: რევაზ კახიძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ერას ქ. 80, ბ.7. ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 10/02/1951
ტელეფონი: +995 99 14 91 50
ელ-ფოსტა: rezokakhidze@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მათემატიკა, სამშენებლო მექანიკა

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (16.09.2013-15.09.2019)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მშენებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1973 წლის25 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: У № 001331
გაცემის თარიღი: 04,10,73(№სტ.1022)
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი 1975 - 1979 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი, ასპირანტურა, სამშენებლო მექანიკა 01. 02. 03
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ”თაღური სისტემების დინამიკა საყრდენების სხვადასხვა ფაზაში აღგზნებისას“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26.011988
განათლების მიმართულება, დარგი: სამშენებლო მექანიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № TH №109668
გაცემის თარიღი: 1988 წლის 8 ივნისი,
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია, ქ.მოსკოვი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: მობილური მანქანის დაკიდების სადიაგნოსტიკო პარამეტრბის განსაზღვრა და მისი კონტროლის მეთოდოლოგია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24.10.2006
განათლების მიმართულება, დარგი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 001728
გაცემის თარიღი: 2007 წლის იანვარი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2006 - დან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ბათუმი. ნინოშვილის ქ. № 35, სრული პროფესორი.
2006 – 2009 წ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ბათუმი. ნინოშვილის ქ. № 35, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის უფროსი, სრული პროფესორი.
2004 – 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქ. ბათუმი. ფიროსმანის ქ. № 12, საინჟინრო ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოცენტი.
2006 წ. - 17.01.2011 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ქ. ბათუმი, რუსთაველის №53,
აკადემიური დოქტორი.
1996 – 2005 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, რუსთაველის №53,
დოცენტი.
1990 - 2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბათუმის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი, ქ. ბათუმი. ფიროსმანის ქ. № 12, დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანი.
1989 - 2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბათუმის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი, ქ. ბათუმი. ფიროსმანის ქ. № 12, №83 ზოგადტექნიკური დისციპლინების კათედრის დოცენტი.
1985 - 1989 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბათუმის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი, ქ. ბათუმი. ფიროსმანის ქ. № 12, უფროსი მასწავლებელი.
1978 - 1985 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქ. ბათუმი. ფიროსმანის ქ. № 12, მასწავლებელი.
1986 – 1989 ”თბილზნიეპის” ბათუმის სამეცნიერო და დანერგვის განყოფილება, ქ. ბათუმი, ლენინის ( ამჟამად კ. გამსახურდიას ) ქ. № 8, განყოფილების უფროსი.
1981 - 1986 ”საქსოფლმშენსახპროექტი”, ქ. ბათუმი, სვერდლოვის ქ. № 8, სამშენებლო განყოფილების უფროსი.
1976 - 1981 ”საქსოფლმშენსახპროექტი”, ქ. ბათუმი, სვერდლოვის ქ. № 8, საკონსტრუქტორო ჯგუფის ხელმძღვანელი.
1974 – 1976 ”საქსოფლმშენსახპროექტი”, ქ. ბათუმი, სვერდლოვის ქ. № 8, უფროსი ინჟინერი.
1973 – 1974 ”საქსოფლმშენსახპროექტი”, ქ. ბათუმი, სვერდლოვის ქ. № 8, ინჟინერი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И.Ш., Беридзе З. Р. «Стенд для испытания карданных передач колесных машин», Объеденённый научный журнал №5 (165), Москва, ISSN 1729-3707, 2006, 49-52.
2. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И.Ш. ХалвашиА.Ш. «Стенд для испытания колесных тракторов», Объеденённый научный журнал, №5 (165), Москва, ISSN 1729-3707, 2006, 52-55.
3. Кахидзе Р. В. ,Дидманидзе И.Ш. Донадзе М.В. «Методология определения и контроля диагностических параметров подвески мобильных машин», Объединенный научный журнал, №5 (165), Москва, ISSN 1729-3707, 2006, 56-58.
4. Kachidze R.V., Didmanidze I.S., Devadze «Results of Optimize the Mounting Property of Automobile», «Вiсник Киϊвського Унiверситету iменi Тараса Шевченка», Выпуск №3, Kyiv, ISBN 911-76-52-00-9, 2006, 216-219.
5. Kachidze R.V., Didmanidze I.S. Beridze Z. R., «Mathematical Model of the Oscillations of Automobile Suspension», 2006, 211-215.
6. Кахидзе Р. В, «Расчет частот собственных колебаний сложных кольцевых динамических систем», «Тракторы и Сельскохозяйствен ные Машины» N 5, «Машиностроение»,Москва, ISSN 0235-8573, 2006, 41-42.
7. Кахидзе Р. В, Морчадзе Т. Ш. «Влияние параметров тягово сцепного устройства на загруженность трансмиссии», «Тракторы и Сельскохозяйствен ные Машины» N 5, «Машиностроение» Москва, ISSN 0235-8573, 2006, 41-42.
8. Кахидзе Р. В.,Дидманидзе И. Девадзе М. Э. «Модели расчета частот собственных колебаний сложных кольцевых динамических систем», National Univer–ity”Kyiv-Mohyia Academy” Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем, Kyiv, ISBN 966-8290-11-9, 2005, 7-9 December, 140-142.
9. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И.Ш., Халваши А. Шаташвили А. Д., Фомина Т. А., Грицук И. В. Савенко Э.С., Прилепский Р. К., «Стенд для испытания главных передач мостов транспортных средств», Труды Донбасской Национальной Академии Строительства и архитектуры № 2005-7 (55), Донецк, E-mail:vestnik@ dgasa.dn.ua, http://www.dgaso.dn.ua,, 2005, 93-95.
10. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И.Ш., Донадзе М. В.,Шаташвили А. Д., Фомина Т. А., Савенко Э. С., Грицук И.В., «Стенд для динамических испытании ведущих мостов транспортных средств», Труды Донбасской Национальной Академии Строительства и архитектуры № 2005-7 (55), Донецк, E-mail:vestnik@ dgasa.dn.ua,, http://www.dgaso.dn.ua, 2005, 99-102.
11. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И. Ш., Девадзе М. Э. «Способ определения демпфирования и жеткости трансмисии колесной мобильной машины», Объедененный научный журнал №5 (165)б Москва, ISSN 1729-3707, 2006, 46-48.
12. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И.Ш., Донадзе М. В.,Шаташвили А. Д., Фомина Т. А., Савенко Э. С., Грицук И.В. «Стенд для динамических испытании ведущих мостов транспортных средств», Труды Донбасской Национальной Академии Строительства и архитектуры № 2005-7 (55), Донецк, E-mail:vestnik@ dgasa.dn.ua , http://www.dgaso.dn.ua, 2005, 99-102.
13. Кахидзе Р. В., «Стенд для испытания колесных тракторов», «Тракторы и Сельскохозяйствен ные Машины» N 6, «Машиностроение» Москва, www.avtomash.ru, www.mashin.ru, 2006, 33 – 34.

1. რ. კახიძე, “სატვირთო ავტომობილების რესორული დაკიდების მუშაობის ეფექტურობის ამაღლებისათვის საბორტო დიაგნოსტიკისა და ავტომატური რეგულირების მეთოდების დამუშავება”, საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები, №2, თბილისი, 2005, გვ. 380-383.
2. ლ. ყანჩაველი, ნ. ტაბლიაშვილი, რ. კახიძე ,,ერთგვაროვანი იზოტროპიული წაგრძელებული ფირფიტის მდგრადობა,” სტუ-ს რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე” მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2005.
3. რ. კახიძე, თ. რუსაძე, “დარესორებული მასის ტესტური ამპლიტუდურ-სიხშირული მახასიათებლების განსაზღვრა”, საქართველოს საავტომობილო - საგზაო ინსტიტუტის შრომები, №2, თბილისი, 2005, გვ. 384-388.
4. კახიძე რ. მამულაძე რ. საზღვაო ნავსადგურებსა და სატრანსპორტო ტერმინალებში გადატვირთვის პროცესების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა. ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი. შრომები №1, ბათუმი, 2007, გვ. 13 - 24.
5. მეგრელიშვილი ზ. გოგიტიძე ზ. კახიძე რ. ”ბათუმის ნავთობმრეწველობის
განვითარება (1983-1913წწ)”, საქართველოს ნავთობი და გაზი. საერთაშორისო
სამეცნიერო - ტექნიკური საინფორმაციო - ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი, № 22, თბილისი, 2008, გვ. 34 - 43.
6. ქიქავა თ. კახიძე რ. ” ხიმინჯოვანი საძირკვლების გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი”. ენერგია, № 1(45), თბილისი, 2008, გვ. 86-88.
7. კახიძე რ. ლორია მ. ჩხარტიშვილი მ. ”განზოგადებული სადატვირთვო რეჟიმების პარამეტრები დაკიდების ელემენტებისათვის”, ენერგია , № 1(45), თბილისი, 2008,გვ.91-93.
8. კახიძე რ. მამულაძე რ. ”მანქანის ტექნიკური მომსახურების ოპტიმალური პერიოდულობის დადგენა”. ენერგია, № 2(46), თბილისი, 2008, გვ. 108-112.
9. მამულაძე რ. კახიძე რ. ”ლოგისტიკური სისტემის საიმედოობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება”. ენერგია, № 2(46), თბილისი, 2008, გვ. 113-115.
10. გ. ყიფიანი, რ. კახიძე, დ. ყიფიანი. ”დამრეცი გარსების მრავალტალღიანი საფარი, დაყრდნობილი სიგრძეზე ცვალებადი სიხისტის კონტურულ ელემენტებზე.” საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ინტელექტუალი, № 9, თბილისი, 2009, გვ. 194 – 197.                                                                                                       11. რ. კახიძე. ”მობილური მანქანის დაკიდების სისტემის ელემენტების განზოგადებული სადატვირთო რეჟიმის პარამეტრები”. ენერგია, № 2(58), თბილისი, 2011, გვ. 63–65.                                                                                                                12. Kipiani G, Gegenava G, Rajczyk M, kakhidze R  „Stability of three-layered plates with rectangular cuts“, 2012,  pp.  660–662.                                                                                                                                                                                                             13. ZOnenashvili I, kakhidze R, Kipiani D, nikoladze M, „solution of homogeneous boundary-value problems of theory of elastic shells and plates by invariant immersion method“, 2012,  pp.    728–731.13.                                                                          14. Kakhidze R „Application of Mass Reduced Method for Studying of Arch Systems Dynamics at Supports Anti-Phase Oscillations“, Volume 4 Issue 3-4 (Georgian International Journal of Science and Technology), 2012,  pp. 233-240.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Кахидзе Р. В., Дидманидзе И. Ш., Девадзе М. Э., «Модели расчета частот собственных колебаний сложных кольцевых динамических систем», კონფერენციაКиевского университета им. Тараса Шевченко, Киев, 2005, с. 140-142.
ეროვნული:
ლ. ყანჩაველი, ნ. ტაბლიაშვილი, რ. კახიძე ,,ერთგვაროვანი იზოტროპიული წაგრძელებული ფირფიტის მდგრადობა,” სტუ-ს რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე” მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2005, გვ. 53.
2. კახიძე რ. გოგიტიძე ზ. ”ნავთობმრეწველობის განვითარება აჭარაში 1878-2007 წლებში”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ.6.
3. კახიძე რ. ჯოჯუა თ. ”კაშხალური წყალმიმღები და სადეზინფექციო ნაგებობის გაანგარიშების შესახებ”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ.6.
4. კახიძე რ. მამულაძე რ. ”ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი ქვეყნის ერთიან სატრანსპორტო ქსელში”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ.7.
5. კახიძე რ. შარაძე ო. ”გარსების იძულებითი რხევების შესწავლა საყრდენების სხვადასხვა ფაზაში რხევისას”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ.7.
6. კახიძე რ. ლორია მ. ”განზოგადებული სადატვირთო რეჟიმების პარამეტრები დაკიდების ელემენტებისათვის”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ.8.
7. მამულაძე რ. კახიძე რ. ”სატრანსპორტო ტერმინალების გამტარუნარიანობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება ტექნიკური ბაზის სრულყოფის გზით”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ.8.
8. მამულაძე რ. კახიძე რ. ”საზღვაო ნავსადგურებში და სატრანსპორტო ტერმინალებში გადატვირთვის პროცესების ოპტიმალური ვარიანტების შერჩევა”. ბათუმის საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა I სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2007, გვ. 4.
9. კახიძე რ. მამულაძე რ. საზღვაო ნავსადგურებსა და სატრანსპორტო ტერმინალებში გადატვირთვის პროცესების ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა. ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი. შრომები №1, ბათუმი, 2007, გვ. 13 - 24. მამულაძე რ., აბაშიძე ი., კახიძე რ. ”ლოგისტიკური კონცეფციები - წარმატებული ბიზნესის გარანტი”. ბათუმის საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა II სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. ბათუმი, 2008, გვ. 4.
10. რ. მამულაძე, რ. კახიძე. ” მანქანის ტექნიკური მომსახურების ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა”., შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XVI სამეცნიერო - კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2008, გვ. 3.
11. რ. მამულაძე, რ. კახიძე. ”ლოგისტიკური სისტემის საიმედოობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება”. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XVI სამეცნიერო - კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2008, გვ. 3.
12. რ. კახიძე. თ. თურმანიძე, ო. შარაძე. ”თაღების სეისმიურ ზემოქმედებაზე გაანგარიშების შესახებ”. შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XVI სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2008, გვ. 3.
13. თ. თურმანიძე, რ. კახიძე. ” სანავსადგურო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კონსტრუქციებში ბეტონის ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის დამოკიდებულების შესწავლა საექსპლუატაციო პირობებში მოქმედი ფაქტორების გათვალისწინებით.” თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე - 16 სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებები, თბილისი, 2009.
14. რ. კახიძე, ო. შარაძე. ”თაღური კონსტრუქციების დაძაბულ დეფორმირებული მდგომარეობის შესახებ.” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2009.
15. რ. კახიძე, გ. ყიფიანი. ”თხელკედლიანი წყვეტილპარამეტრებიანი ფირფიტების მდგრადობა.” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ბათუმი, 2009.
16. რ. მამულაძე, რ. კახიძე. ”მობილური მანქანის ტრანსმისიისა და დაკიდების სადიაგნოსტიკო პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდების შესახებ.” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათ თეზისები, ბათუმი, 2009.
17. ლ. ყანჩაველი, ნ. ტაბლიაშვილი, რ. კახიძე ,,ერთგვაროვანი იზოტროპიული წაგრძელებული ფირფიტის მდგრადობა,” სტუ-ს რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე” მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2005.
18. თურმანიძეთ. კახიძე რ., ”სანავსადგურო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კონსტრუქციებში ბეტონის ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის დამოკიდებულების შესწავლა საექსპლუატაციო პირობებში მოქმედი ფაქტორების გათვალისწინებით”, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-16 სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბილისი, ISSN 1987-7722, 2009, 17-20.

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (მწირად), გერმანული(საშუალოდ), რუსული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer, Auto Cad, Lira 9.6
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. სასწავლო პრაქტიკა ჩეხოსლოვაკიაში 1972წ.
2. სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, 2009

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
მშენებლობა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა ”სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“-მაგისტრატურა (I სემესტრი), სასწავლო კურსი „სამშენებლო მექანიკის სპეცკურსი“(10 ლექცია, 10 სთ.ჯგ. მუშაობა.);


2. საგანმანათლებლო პროგრამა ”სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“-მაგისტრატურა (I სემესტრი), სასწავლო კურსი „სეისმომედეგობა“(15 ლექცია, 15სთ.ჯგ. მუშაობა);


3. საგანმანათლებლო პროგრამა ”მშენებლობა“-ბაკალავრიატი (III-IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „მასალათა გამძლეობა I-II“(24 ლექცია, 66 სთ.- ჯგ. მუშაობა);


4. საგანმანათლებლო პროგრამა ”მშენებლობა“-ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „სამშენებლო მექანიკა I“(15 ლექცია, 60  ჯგ. მუშაობა);


5. საგანმანათლებლო პროგრამა ”მშენებლობის მწარმოებელი“-პროფესიული (I სემესტრი), სასწავლო კურსი „საინჟინრო მექანიკა “(15ლექცია, 15 ჯგ. მუშაობა);


6. საგანმანათლებლო პროგრამა ”ტრანსპორტი“- ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „მასალათა გამძლეობა I“(15 ლექცია, 30 ჯგ.მუშაობა);

7. საგანმანათლებლო პროგრამა "ტელეკომუნიკაცი, სამთო, არქიტექტურა", ბაკალავრიატი (II სემესტრი), სასწავლო კურსი "საინჟინრო მექანიკა( მასალათა გამძლეობა)"  (15 ლექცია).


8.საგანმანათლებლო პროგრამა "არქიტექტურა", ბაკალავრიატი  (II სემესტრი) სასწავლო კურსი " საინჟინრო მექანიკა (მასალათა გამძლეობა)"  ( 30 სთ - ჯგუფში მუშაობა).

9. საგანმანათლებლო პროგრამა "მშენებლობა", ბაკალავრიატი (II სემესტრი) სასწავლო კურსი "შესავალი სპეციალობაში" (30 სთ.-ჯგუფში მუშაობა).

10. საგანმანათლებლო პროგრამა "მშენებლობა", ბაკალავრიატი (I სემესტრი) სასწავლო კურსი "რკინა ბეტონის და ქვის კონსტრუქციები II"  (15სთ- ლექცია)

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 14 0 – 15 00; ; ოთხშაბათი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, ოთახი №211).
 


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა