მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: თემურ თურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, კახაბრის ქუჩა IV ჩიხი №2
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 09/08/1967
ტელეფონი: (+99599) 177831
ელ-ფოსტა: t.turmanize@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამშენებლო კონსტრუქციები, შენობები და ნაგებობები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013-16.09.2018.)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ –მშენებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 11. 07. 1992
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: УВ №996152
გაცემის თარიღი: 1995 წლის 01 მარტი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ”საექსპლუატაციო პირობების კომპლექსური გავლენა ბეტონის ფიზიკო-მექანიკურ მახასიათებლებზე”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 04. 12. 1996
განათლების მიმართულება, დარგი: მშენებლობა (სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 001243
გაცემის თარიღი: 1997 მარტი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2009-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2006-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2000-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ზოგადტექნიკური კათედრის დოცენტი
1997-2000 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ზოგადტექნიკური კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1993-1997 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ზოგადტექნიკური კათედრის ასისტენტი
1991-1993 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ზოგადტექნიკური კათედრის ლაბორანტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. მ.მ.ლორთქიფანიძე, თ. ვ. ჯოჯუა, თ. ო. თურმანიძე ”შენობა-ნაგებობების  მომხმარებელთა  უსაფრთხოება  დაუფლებების  დაცვა  სისტემის  შექმნის  შესახებ:  ჟურნალი  ენერგია” №4  თბილისი  2007წ
 2. თ. ო. თურმანიძე თ. ვ. ჯოჯუა, გ. ნ. ფუტკარაძე ”სანავსადგურო  ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების  კონსტრუქციებში  ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის  დამოკიდებულებების  შესწავლა  საექსპლუატაციო  პირობებში  მოქმედი  ფაქტორების  გათვალისწინებით”  ენერგია” №3,4  თბილისი  2007წ
 3.   თ. ო. თურმანიძე   ”ბეტონის  მდგომარეობის  დიაგრამა  და  პარამეტრული    წერტილები  თავისუფალი  და  შეზღუდული  დეფორმირების  დროს”  თბილისის  დავით  აღმაშენებლის  სახელობის  უნივერსიტეტის  სამეცნიერო  კონფერენციის  მასალები.  თბილისი  2007წ.
 4. თ. ო. თურმანიძე გ. ნ. ფუტკარაძე  ”სანავსადგურო  ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების  კონსტრუქციებში  ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის  დამოკიდებულებების  შესწავლა  საექსპლუატაციო  პირობებში  მოქმედი  ფაქტორების  გათვალისწინებით”  ბათუმის  საზღვაო  აკადემიის  ბიზნესისა  და  მართვის ფაკულტეტის  შრომები №1  ბათუმი  2007წ.
 5.  თ.ო.თურმანიძე ”ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის      დამოკიდებულებების  შესწავლა  საექსპლუატაციო  პირობებში  მოქმედი  ფაქტორების  გათვალისწინებით”  თბილისის  დავით  აღმაშენებლის  სახელობის  უნივერსიტეტის  სამეცნიერო  კონფერენციის  მასალები.  თბილისი  2008წ.
 6. ვ. ღომიძე, თ. ჯოჯუა, თ. თურმანიძე  ”ბეტონის  ფიზიკურ-მექანიკური  და  ტექნიკური  მახასიათებლების  კვლევა  თეორიული  ანალიზის  საფუძველზე”  ჟურნალი  ენერგია” №4  თბილისი  2008წ
 7.  პ.ჭიჭაღუა, რ. კაკაურიძე, თ. ვ. ჯოჯუა, თ. ო. თურმანიძე, გ. ნ. ფუტკარაძე  უშუალოდ  ნაგებობაში  ბეტონის  დრეკადობის  მოდულის  დასადგენი  ულტრაბგერითი  ხელსაწყო  ჟურნალი  :ენერგია” №4  თბილისი  2008წ
 8.   თ.ო.თურმანიძე ”სანავსადგურო  ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების კონსტრუქციებში  ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის  დამოკიდებულებების შესწავლა საექსპლუატაციო  პირობებში  მოქმედი  ფაქტორების  გათვალისწინებით ” თბილისის  დავით  აღმაშენებლის  სახელობის  უნივერსიტეტის XVI სამეცნიერო  კონფერენციის  მასალები. თბილისი 2009წ
 9.  თ.ჯოჯუა,  თ.თურმანიძე,  მ.  ლორთქიფანიძე  ”ბეტონის  ინტეგრალური  და      დიფერენციალური  ფორიანობის  განსაზღვრა”  ჟურნალი  ენერგია” №3  თბილისი  2009წ
 10.  მ.  ლორთქიფანიძე,  ო.  ვერბეცკაია,  თ.  ჯოჯუა  თ.თურმანიძე,  ნ.  დონდოლაძე  ”საქართველოს  შავიზღვისპირეთის  კლიმატის  დახასითება  და  მისი  გავლენა    რკინაბეტონის  ატმოსფერულ  კოროზიაზე”  ჟურნალი  ენერგია” №3  თბილისი  2009წ
 11. თ. თურმანიძე ”სანავადგურო ნაგებობებში ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცე მყარი ტანი ცოცვადობის ბუნების ადსორბციული თეორიი პოზიციიდან” გათვალისწინებით”  ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო  აკადემიის  ბიზნესისა  და  მართვის ფაკულტეტის  შრომები №1  ბათუმი  2009წ.
 12. Л. Угулава, Н. Дондоладзе, Т. Турманидзе. Климатические условия, влияющие на долговечность эксплуатационных свойств ограждающих конструкцй зданий Черноморского побережья Грузии «Энергия,»  №3   Тбилиси.  2010г
 13.   თ. თურმანიძე, გ. ფუტკარაძე. ”ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს” ჟურნალი ”ინტელექტი” №1(39) თბილისი 2011წ.
 14.  თ. თურმანიძე, გ. ფუტკარაძე. ”ადრეული დატვირთვების გავლენა მონოლითური ბეტონის მახასიათებლებზე”  ჟურნალი ”ინტელექტი” №1(39) თბილისი 2011წ.
 15.  თ. თურმანიძე, ნ. დონდოლაძე. ”ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის ზღვრის შესწავლა კუმშვის დროს” ჟურნალი  ენერგია” №1(57)  თბილისი  2011წ
 16. თ. თურმანიძე, ნ. დონდოლაძე. ”რკინაბეტონის მონოლითურ კონსტრუქციებში ადრეული დატვირთვების გავლენა ბეტონის მახასიათებლებზე” ჟურნალი  ენერგია” №2(58)  თბილისი  2011წ
 17. თ. თურმანიძე, გ. ფუტკარაძე, ი. დიდმანიძე. ”რკინაბეტონის დამრეცი შეგენილი გარსების ზღვრული წონასწორობა სასრული გადაადგილებების გათვალისწინებით და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა” ჟურნალი ”ინტელექტუალი” №22 თბილისი 2013წ
 18. თ. თურმანიძე, გ. ფუტკარაძე, ი. დიდმანიძე. “ბეტონის ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის დამოკიდებულების გამოკვლევა მისი სიმტკიცის, ასაკის, გამყარების პირობებისა და დატვირთვის პირობების გათვალისწინებით და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა” ჟურნალი ”ინტელექტი” №1(45) თბილისი 2013წ.
 19. Т. Турманидзе, Г. Путкарадзе, И.Дидманидзе”Математическая модель прогнозирования прочности бетона”   Матерiали II Мiжнародноi науково-практичноi iнтернет-конференцiiДонецьк, Украина 2013г.
 20. Т. Турманидзе, Г. Путкарадзе, И.Дидманидзе “Исследование зависимости между напряжением и деформацией бетона с учетом факторов действующих эксплуатационных условиях и его программное обеспечение” Матерiали  Мiжнародноi науково-практичноiконференцiiЗапорiжжя, Украина 2013г.
 21. Г. Путкарадзе,Т. Турманидзе, И.Дидманидзе “Предельное равновесие составных пологих оболочек некоторого класса с учетом деформированной схемы и его программное обеспечение” Матерiали  Мiжнародноi науково-практичноiконференцii Запорiжжя, Украина 2013г.
 1. ვ. ჩხაიძე, ც. ყურშუბაძე, მ. ბექირიშვილი, ზ. შუბლაძე, თ. თურმანიძე  ”როტორის ტიპის ქარის აგრეგატის ენერგოკინემატიკური კვლევა” ჟურნალი ”ინტელექტუალი” №24 თბილისი 2013წ

 

 

 1.  

                                                                                     სახელმძღვანელოები

 1. გ. ფუტკარაძე, თ. თურმანიძე. ”საწარმოო პრაქტიკა” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2010წ.
 2. გ. ფუტკარაძე, თ. თურმანიძე. ”თეორიული მექანიკა (სტატიკა)” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2011წ.
 3. გ. ფუტკარაძე, თ. თურმანიძე. ”თეორიული მექანიკა (კინემატიკა)” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2012წ.

 

 

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.”Математическая модель прогнозирования прочности бетона”   Матерiали II Мiжнародноi науково-практичноi iнтернет-конференцii  Донецьк, Украина 2013г.

2. “Исследование зависимости между напряжением и деформацией бетона с учетом факторов действующих эксплуатационных условиях и его программное обеспечение” Матерiали  Мiжнародноi науково-практичноi конференцii Запорiжжя, Украина 2013г.

3.“Предельное равновесие составных пологих оболочек некоторого класса с учетом деформированной схемы и его программное обеспечение” Матерiали  Мiжнародноi науково-практичноi конференцii Запорiжжя, Украина 2013г.


ეროვნული:

1. ”სანავსადგურო  ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების  კონსტრუქციებში  ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის  დამოკიდებულებების  შესწავლა საექსპლუატაციო  პირობებში მოქმედი ფაქტორების გათვალისწინებით” ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა Iსამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი 2007წ.

2. “ბეტონის  მდგომარეობის  დიაგრამა  დაპარამეტრული  წერტილები  თავისუფალი  დაშეზღუდული  დეფორმირების  დროს”ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XVსამეცნიერო მეთოდური კონფერენციაბათუმი 2007წ.

3.”სანავსადგურო  ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების  კონსტრუქციებში  ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის  დამოკიდებულებების  შესწავლა საექსპლუატაციო  პირობებში მოქმედი ფაქტორების გათვალისწინებით” ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა XVსამეცნიერო მეთოდური კონფერენციაბათუმი 2007წ.

4.”ბეტონის  მდგომარეობის  დიაგრამა  დაპარამეტრული  წერტილები  თავისუფალი  დაშეზღუდული  დეფორმირების  დროს”თბილისისდავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XIV სამეცნიერო კონფერენციათბილისი 2007წ.

5.”ბეტონის  ხანგრძლივი  სიმტკიცე  მყარიტანის  ცოცვადობის ბუნების ადსორბციული  თეორიის პოზიციიდან” ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო მეთოდური კონფერენციაბათუმი 2009წ.

6.”სანავსადგურო  ჰიდროტექნიკური  ნაგებობების  კონსტრუქციებში  ბეტონის  ძაბვებსა  და  დეფორმაციებს  შორის  დამოკიდებულებების  შესწავლა საექსპლუატაციო  პირობებში მოქმედი ფაქტორების გათვალისწინებით”თბილისისდავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVI სამეცნიერო კონფერენციათბილისი 2009წ.

7.”სანავსადგურო  ნაგებობებში  ბეტონის  ხანგრძლივი  სიმტკიცე  მყარი  ტანის  ცოცვადობის  ბუნების  ადსორბციული  თეორიის  პოზიციიდან”ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა IIIსამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი 2009წ.

8.”სანავსადგურო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობები ბეტონის ხანგრლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს”.ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა IVსამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი 2010წ.

9.”სანავსადგურო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში ადრეული დატვირთვების გავლენა მონოლითური ბეტონის მახასიათებლებზე” ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა IVსამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი 2010წ.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, PowerPoint, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

2007 წლის მაისი- ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში

2007 წლის ოქტომბერი-ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში

გრანტები:

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ფუნდამენტური კვლევების სამეცნიერო გრანტი                FR/313/3-104/12 ხელშეკრულება№#3106  "საშენი მასალების დეფორმაციის ფიზიკურ-ქიმიური მექანიკა ზედაპირულად აქტიურ გარემოში. გრანტის მოქმედების ვადა 2013-2016წ

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ინჟინერია


დარგი:

მშენებლობა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1.საგანმანათლებლო პროგრამა ” მშენებლობა”-ბაკალავრიატი (VI სემესტრი), სასწავლო კურსი ”სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია” ( 30 ლექცია 30 პრაქტიკული);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა ”სამრეწველო დასამოქალაქო მშენებლობა”-ბაკალავრიატი (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი ”მშენებლობის ტექნოლოგია” ( 15 ლექცია 30 პრაქტიკული);
3. .საგანმანათლებლო პროგრამები ” მშენებლობა”და "ტრანსპორტი"-ბაკალავრიატი (II სემესტრი), სასწავლო კურსი ”თეორიული მექანიკა” ( 30 ლექცია 60 პრაქტიკული );
4. .საგანმანათლებლო პროგრამები ”ტელეკომუნიკაცია”; "სამთო და გეოინჟინერია"; "არქიტექტურა"-ბაკალავრიატი (II სემესტრი), სასწავლო კურსი ”საინჟინრო მექანიკა” ( 15ლექცია 8 );
5. .საგანმანათლებლო პროგრამა ”სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა”-ბაკალავრიატი VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი ”საწარმოო პრაქტიკა” ( პრაქტიკული 90);

6. საგანმანათლებლო პროგრამა "სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა"-მაგისტრატურა (III სემესტრი) სასწავლო კურსი "მშენებლობის ტექნოლოგიის სპეცკურსი" (15 ლექცია,15 პრაქტიკული)

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი 1400-1500 ხუთშაბათი 1400-1500 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტექნოლოგიური ფაკულტეტი №204 ოთახი)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა