მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: თეიმურაზ ჯოჯუა
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: გორგილაძის 54/62, ბ.230. ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 31/08/1966
ტელეფონი: 595 439901
ელ-ფოსტა: teimurazjojua@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საშენი მასალები და ნაკეთობები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი 15.09.2013-დან

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მშენებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 28.06.1991
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია,მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: HB № 066182
გაცემის თარიღი: 16 დეკემბერი1991(რეგისტრაციის №3768
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის (05.23.05) მეცნიერებათა კანდიდატი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის Т05.17№10სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება ოქმი№2 20.01.2005)
სადისერტაციო თემა: პოლიმერული დანამატით მიღებული მაღალი სიმტკიცის მსუბუქი ბეტონების ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებლების გამოკვლევა
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 20.01.2005
განათლების მიმართულება, დარგი: მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004503
გაცემის თარიღი: 2005 წლის აპრილი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

15.09.2013 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის  ასისტენტ პროფესორი.

01.09.2006-დან 15.09.2013
 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
03.05.07 -დან
14.01.2011 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
01.06.06÷03.05.07 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
01.03.06÷01.06.06 - სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №83 ზოგადტექნიკური კათედრის დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი.
08.01.92÷01.03.06 - სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №83 ზოგადტექნიკური კათედრის ლაბორანტი, ასისტენტი
18.09.1987÷08.01.1992 - ბათუმის საყოფაცხოვრებო მანქანათსაშენი ქარხანა, მთავარი კონსტრუქტორის განყოფილება;III-ე კატეგორიის ინჟინერ-კონსტრუქტორი ქარხნის რეკონსტრუქციისა და კაპიტალური მშენებლობის დარგში
18.06.1985÷23.06.1987 - საბჭოთა არმიაში სამსახური
01.07.83÷10.06.1985 -აჭარის საკონსერვო მრეწველობის კომბინატი, მუშა

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):


1. ვ.ლომიძე, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე ”ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური და ტექნიკური მახასიათებლების კვლევა თეორიული ანალიზის საფუძველზე”.
ISSN 1512-0120 ჟურნალი «ენერგია» №4(48) თბილისი 2008, გვ.92-99
2. პ.ჭიჭაღუა,რ.კაკაურიძე,თ.ჯოჯუა,თ.თურმანიძე,გ.ფუტკარაძე, ”უშუალოდ ნაგებობაში ბეტონის დრეკადობის მოდულის დასადგენი ულტრაბგერითი ხელსაწყო”. ISSN 1512-0120 ჟურნალი «ენერგია» №4;(48), თბილისი 2008, გვ.99-103
3. მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა,თ.თურმანიძე. ბეტონის ინტეგრალური და დიფერენციული ფორიანობის განსაზღვრა ISSN 1512-0120ჟურნალი «ენერგია» №3; (51), თბილისი,2009, გვ.98-100
4. მ.ლორთქიფანიძე,ო.ვერბეცკაია, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე, ნ.დონდოლაძე ”საქართველოს შავიზღვისპირეთის კლიმატის დახასიათება და მისი გავლენა რკინაბეტონის ატმოსფერულ კოროზიაზე”. ISSN 1512-0120 ჟურნალი «ენერგია» №3; (51), თბილისი 2009, გვ.100-103
5. მ.ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა, დ.ხოფერია, გ.უკლება ენგურჰესის კაშხლის ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გამიკვლევა, I ნაწილი, ჟურნალი «ენერგია» №4 (56), თბილისი 2010,

6. Джоджуа Т.,Лордкипанидзе М.,Хоперия Д.,Уклева И. Исследованиефизико-механических свойств бетона арочной плотины Энгури ГЭС, ЧастьI ჟურნალი „ენერგია“, №4(56), გვ101-106,თბილისი2010;www.directory.ge/gey/

7. Джоджуа Т.,Лордкипанидзе М.,Уклева И.,Барбакадзе Л. Подбор вариантов составов бетона и изучение ихфизико-механических свойств с применением дробленного песка и щебня для плотины Энгури ГЭС, ЧастьII ჟურნალი „ენერგია“, №1(57), გვ103-107,თბილისი2011;www.directory.ge/gey/

8. Джоджуа Т.,Лордкипанидзе М.,Уклева И.,Чрдилели О.,Технологический процесс производства бетона и бетонных работ на строительстве арочной плотины Энгури ГЭСჟურნალი „ენერგია“, №2(58), გვ69-73,თბილისი2011;www.directory.ge/gey/

9. Джоджуа Т.,Лордкипанидзе М.,Бебуришвили Г.,Дондоладзе Н. Исследование свойств асфальтовых гидроизоляционных материалов с применением тяжелых нефтей в качестве вяжущего для гидроизоляционных и противофильтрационных устроиствჟურნალი „ენერგია“, №3(59), გვ93-98,თბილისი 2011;www.directory.ge/gey/

10. ჯოჯუა თ.,ლორთქიფანიძე მ.,დონდოლაძე ნ.აგრესიული გარემოს მიმართ მდგრადი ბეტონის მიღება ჟურნალი „ენერგია“, №4(64), გვ54-60,თბილისი 2012; www.directory.ge/gey/

11. Джоджуа Т., Лордкипанидзе М., Кикава Т., Табатадзе  Н., О трещинообразовании и закономерностях закрытия межсекциионных швов и радиальных трещин в арочных рлотинах ჟურნალი „ენერგია“, №2(66), გვ91-94,თბილისი2013;www.directory.ge/gey/

 

 

 

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

 

1. LoladzeM. lordkipanidzeN. AbzandadzeZ. MegrelishviliN. Dondoladze. T.JojuaV. Technologic Decision of Using Sulfur Concrete in Subsurface and Deep Constructions  and Struqtures and in Lower Layer of Road and Airport paving. Batumi-Spring-2010 International Conference & Exhibition ბათუმი, 7-9 მაისი 2010

2. Лордкипанидзе М., Джоджуа Т., Исследование физико-механических свойств гидротехнического старого бетона საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ ქუთაისი 6-7 ივნისი 2012

3. Лордкипанидзе М., Джоджуа Т., О трещинообразовании и закономерностях закрытия межсекциионных швов и радиальных трещин в арочных рлотинахმე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია „გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“  თბილისი–ბორჯომი 29.07-04.08.2013


 

 


ეროვნული:

1. ზ.მეგრელიშვილით.ჯოჯუა,ნ. დონდოლაძე ”სულფატური ჩამდინარე წყლების უტილიზაცია”. შრსუ-ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებელთა  სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია,ბათუმი 8-9 ივნისი 2009.

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:

1.პროექტი ”კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უნივერსიტეტში,” ტრენინგი”ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში,” ბათუმი, 2007 წლის მაისი.
2.პროექტი ”კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უნივერსიტეტში,” ტრენინგი ”ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში”, ბათუმი, 2007 წლის ოქტომბერი
3. ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლესს სასწავლო დაწესებულებაში,
ბათუმი, 7-10 ივნისი 2009წ

4. სსიპ აკრედიუტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი. TWINNING PROJEQT GE10/ENP-PCA/TR09.ტრენინგისამშენებლოსაგამოცდო ლაბორატორიების სსტ ისო/იეკ 17025:2010 მოთხოვნებზე გადასვლასთან დაკავშირებით. ქ.თბილისი 01–02.11.2012

5. სსიპ აკრედიუტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი. TWINNING PROJEQT GE10/ENP-PCA/TR09. ტრენინგი თემაზე: გაზომვის განუსაზღვრელობის გამოთვლა გამოცდის მექანიკური მეთოდებისათვის,სამშენებლო საგამოცდო ლაბორატორიების სსტ ისო/იეკ 17025:2010 მოთხოვნებზე გადასვლასთან დაკავშირებით.ქ.თბილისი, 20–22.11.2012

6. სსიპ აკრედიუტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი  და ANSI-ASQ National   Accreditation Board/ACLASS.ტრენინგი სამშენებლო საგამოცდო ლაბორატორიების სსტ ისო/იეკ 17025:2010 მოთხოვნებზე გადასვლასთან დაკავშირებით ქ.თბილისი, 12.02.2013

7. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ISO/IEC 17025:2010 სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნების “ცდომილებათა ანალიზისა და გაზომვის განუსაზღვრელობის შეფასების“ თეორიული და პრაქტიკული კურსი, თბილისი, 18 -31.10.2013

გრანტები:

1. 01.12.2004-30.04.2008- USA, ISTC, project G-725- Regeneration of Na- Cation exchangers by Sulfate – Natrium Solution and recycling  of spent regenerating solution.  (ISTC, project G-725),  მენეჯერის თანაშემწე, მკვლევარი  

2. 2013–2016-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–FR/313/3-104/12(ხელშეკრულება #31/06) საშენი მასალების დეფორმაციის ფიზიკურ–ქიმიური მექანიკა ზედაპირულად აქტიურ გარემოში(მასალების დეფორმაცია ზაგ–ში)ძირითადი შემსრულებელი

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

საინჟინრო


დარგი:

მშენებლობა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1.სამშენებლო მასალები, ბაკალავრიატი, მშენებლობა IIკ-ლექცია 30სთ, ლაბორატორიული 60სთ

2.სამშენებლო მასალები, ბაკალავრიატი ¸მშენებლობა IIIკ(მინორი)-ლექცია 30სთ, ლაბორატორიული 15სთ

3.საწარმოო პრაქტიკა, ბაკალავრიატი¸მშენებლობაIV კ-პრაქტიკული 15სთ

4.მასალათა გამძლეობა, ბაკალავრიატი, მშენებლობა IIკ- ლაბორატორიული 30სთ

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი 14 0 – 15 00; ; პარასკევი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი №203 ოთახი).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა