მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: გურამი ფუტკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქ. ბათუმი,ხიმშიაშვილის ქ.13
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 05.05.1964
ტელეფონი: +995 93 98 35 49
ელ-ფოსტა: guramlomi@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამშენებლო კონსტრუქციები
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (16.09.2013–16.09.2017)
 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ–მშენებელი, ინჟინერი
სადისერტაციო თემა: რკინა-ბეტონის შედგენილი გარსების ზიდვის უნარიანობის გამოკვლევა სასრული გადაადგილებების გათვალისწინებით
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 6. 11. 1986
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინრო, მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ив №258132
გაცემის თარიღი: 6.11.1986
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27.05.1992
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინრო , მშენებლობა (სამშენებლო საინჟინრო , მშენებლობა (სამშენებლო კონსტრუქციები, შენობები და ნაგებობები)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: кд№069644
გაცემის თარიღი: 13.10.1992
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: Высшая Аттестационная Комиссия при Совете Министров СССР
სამუშაო გამოცდილება:

2013-დღემდე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი

2009–დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორი
1996-2009 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. უფროსი მასწავლებელი,
დოცენტი, კათედრის გამგე, დეპარტამენტის უფროსი, მიმართულების
ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი

1992-1996 საქ. ტექნ. უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი


1986-1988 საპროექტო ინსტიტუტი -საქყოფპროექტი. ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):


 

1.თ.თურმანიძე,გ.ფუტკარაძე ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს.ინტელექტი, 1(39). თბილისი. 2011.
2.თ.თურმანიძე,გ.ფუტკარაძე ადრეული დატვირთვების გავლენა მონოლითური ბეტონის მახასიათებლებზე ინტელექტი, №1(39). თბილისი. 2011.
3.თ.თურმანიძე, გ.ფუტკარაძე, ი.დიდმანიძე რკინაბეტონის დამრეცი შედგენილი გარსების ზღვრული წონასწორობა სასრული გადაადგილებების გათვალისწინებით და მისი პროგრამული უზრუნველყოფა. ინტელექტუალი, №22. თბილისი. 2013.
4.თ.თურმანიძე, გ.ფუტკარაძე, ი.დიდმანიძე ბეტონის ძაბვებსა და დეფორმაციებს შორის დამოკიდებულების გამოკვლევა მისი სიმტკიცის, ასაკის, გამყარების პირობებისა და დატვირთვის სიჩქარის გათვალისწინებით. ინტელექტი, თბილისი. 2013

მეთოდური სამუშაოები:

1.გ.ფუტკარაძე, თ.თურმანიძე.
საწარმოო პრაქტიკა. მეთოდური მითითებები სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2011.
 2.გ.ფუტკარაძე, თ.თურმანიძე. თეორიული მექანიკა (სტატიკა). ინდივიდუალური დავალებების კრებული. გამომცემლობა ’’ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტი’’. ბათუმი. 2011. 
 3.გ.ფუტკარაძე,თ.თურმანიძე. თეორიული მექანიკა (კინემატიკა). ინდივიდუალური დავალებების კრებული. გამომცემლობა ’’შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’. ბათუმი. 2012.

 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.Турманидзе Т. О. Путкарадзе Г. Н.  Дидманидзе И. Ш. Исследование зависимости между напряжением и деформацией бетона с учетом факторов действующих эксплуатационных условиях и его программное обеспечение. Матерiали  IV    мiжнародноi науково-практичноi конференцii. „Системний аналiз. Iнформатика. Управлiння”. 13-16 березня 2013. Запорiжжя.

2. Путкарадзе Г. Н. Турманидзе Т. О.Дидманидзе И. Ш. Предельное равновесие составных пологих оболочек некоторого класса с учетом деформированной схемы и его програмное обеспечение. Матерiали  IV    мiжнародноi науково-практичноi конференцii. „Системний аналiз. Iнформатика. Управлiння”. 13-16 березня 2013. Запорiжжя.

3. Турманидзе Т. О. Путкарадзе Г. Н.  Дидманидзе И. Ш.    Математическая модель прогнозирования           прочности бетона. Матерiали  II  мiжнародноi науково-практичноi iнтернет-конференцii.

“Сучаснi тенденцii рoзвитку математики та ii прикладнi аспекти -2013”. Донецк.


ეროვნული:

1.გ.ფუტკარაძე. რკინაბეტონის დამრეცი შედგენილი გარსების ზღვრული წონასწორობა სასრული გადაადგილებების გათვალისწინებით. ბათუმის საზღვაო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებელთა მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2010.
2.თ.თურმანიძე, გ.ფუტკარაძე. სანავსადგურო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებში ბეტონის ხანგრძლივი სიმტკიცის განსაზღვრა კუმშვის დროს . ბათუმის საზღვაო აკადემიის პროფესორ-მასწავლებელთა მე-4 სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2010.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (კარგად), გერმანული(ვკითხულობ და ვთარგმნი ლექსიკონის დახმარებით).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

საინჟინრო


დარგი:

მშენებლობა, გემის მექანიკოსი

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1.საგანმანათლებლო პროგრამა –"სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა"–მაგისტრატურა (III-სემესტრი) სასწავლო კურსი –ნაგებობათა გამოკვლევა და გამოცდა (30 ლექცია,  15ლაბორატორიული)
2.საგანმანათლებლო პროგრამა ––"ტელეკომუნიკაცია", " სამთო".- ბაკალავრიატი (II-სემესტრი) სასწავლო კურსი:"საინჟინრო მექანიკა"  (30სთ.-ჯგ. მუშაობა.)
3.საგანმანათლებლო პროგრამა –"ტრანსპორტი",ბაკალავრიატი (III-სემესტრი) სასწავლო კურსი:"მექანიზმებისა და მანქანების თეორია"           
( 30 ლექცია, 30-ჯგ. მუშაობა).

4.საგანმანათლებლო პროგრამა –"მშენებლობა", "ბაკალავრიატი" (V-სემესტრი) სასწავლო კურსი: "სამშენებლო  მექანიკა II"                                ( 15 ლექცია, 15 ჯგ. მუშაობა)

5. საგანმანათლებლო პროგრამა –"მშენებლობა", "ბაკალავრიატი" (minor), (VI-სემესტრი) სასწავლო კურსი: "სამშენებლო  მექანიკა" ( 15 ლექცია, 30 ჯგ. მუშაობა)
6.საგანმანათლებლო პროგრამა –"მშენებლობა"–"ბაკალავრიატი" (VIII-სემესტრი), (საწარმოო პრაქტიკა 20სთ )
.

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა