მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: თეიმურაზ ქიქავა
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ფარნავაზ მეფის 25
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 07. 11.1951
ტელეფონი: 599 51 40 02
ელ-ფოსტა: kikava @ yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გრუნტების მექანიკა, საინჟინრო გეოლოგია, ფუძე-საძირკვლები, ჰიდროტექნიკური ნაგებობები.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის სრული პროფესორი 01.09.2006 - 01.09.2009

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი 16.09 2009
ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  2010-2013
ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის სრული პროფესორი 25.08.2013
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მშენებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 22. 06. 1973
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინრო, მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: YN001046 წარჩინებით
გაცემის თარიღი: 10.10. 1973
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,გრუნტზე მდებარე საძირკვლის ფილების თეორიული და ექსპერიმენტული გამოკვლევა’’
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: საკავშირო სამშენებლო ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს 1980 წლის 30 იანვრის გადაწყვეტილებით ოქმი №1 ქ. მოსკოვი.
განათლების მიმართულება, დარგი: გრუნტების მექანიკა, საინჟინრო გეოლოგია, ფუძე-საძირკვლები.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: TH №037415
გაცემის თარიღი: 28.05.1980
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია, ქ. მოსკოვი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პროფესორი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 15.06.2001წელი
განათლების მიმართულება, დარგი: პროფესორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 79
გაცემის თარიღი: 25.06.2001 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სტუ-ს პროფესორთა საბჭოს დადგენილებით / ოქმიN5/
სამუშაო გამოცდილება:
2009 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშენებლო- ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2006-2009 წლებში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
1978-1980 საკავშირო ტრესტ ,,სპეცმშენი"-ს ინჟინერი ქ.მოსკოვი
1973 - 1974 ,,საქქალაქმშენსახპროექტი"-ს ბათუმის ფილიალის ინჟინერ-კონსტრუქტორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. თ.ქიქავა სახელმძღვანელო ,,გრუნტების მექანიკა და ფუძე-საძირკვლები" 2012 წ.

2. თ.ქიქავა სტატია Расчет свай на горизонтальную нагрузку. ჟურნალი,,ინტელექტი“ №2(43), თბილისი, გვ.98-100,        2012 წ.

3. თ. ქიქავას სტატია Расчет перекрестных фундаментных балок на грунтовом основании.Научно-теоретический и практический журнал. Современный научный вестник№14(126) გვ.65-67 г.Белгород 2012წ.

4. თ. ქიქავა თ. ჯოჯუა სტატია Частный случайрасчета подпорной стенки. ჟურნალი ,,ენერგია“ №1(61), გვ.88-90,        2012წ.

5. ე. მეძმარიაშვილი, თ. ქიქავა, ვ. გოგილაშვილი, ა. სოხაძე, მ. სანიკიძე, ნ. წიგნაძე, გ. მეძმარიაშვილი, ლ. ფილიპენკო, ნ. მეძმარიაშვილი სტატია ინპაქტ-ფაქტორიანი კოეფიციენტი 1,351 Designing the deployable, rapidly enlarged span bredges in accordance with the principles of shaping the trancformable engineering systems. (გასაშლელი, სწრაფად დასაგები, გაზრდილმალიანი ხიდებისახალი კონსტრუქციული სქემების შექმნა საინჟინრო ტრანსფორმირებადი სისტემების ფორმადწარმოქმნის პრინციპების მიხედვით.) Engineering structures,USA ESSNO141-0296 http://www.journals.elsevier.com/engineering-structures/    2013წ.

6. ა. მოწონელიძე, მ. ლორთქიფანიძე, თ. ქიქავა სტატია ინპაქტ-ფაქტორიანი Математическая модель адсорбционной теориибетона. ჟურნალი Физико-технические проблемы горного производства национальнойАкадемии Наук Украины. Донецк, вып.14 გვ.128-132         2011წ.

7. თ. ქიქავა სტატია Расчет низкого свайного плиточного ростверкаопирающегося на сваи-стойки. ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“ №1-2 (11-12) თბილისი, გვ.27-33   2011წ.

8. თ. ქიქავა, კ. გოგელია მეთოდური მითითებები საკურსო პროექტებისა და პრაქტიკული ამოცანების შესასრულებლად რკინაბეტონის და ქვის კონსტრუქციებში 2011წ.

9. თ. ქიქავა, ვ.ბერიძე სტატია  წრფივად-დეფორმირებად ფუძეზე მდებარე ორმალიანი მიწისქვეშანაგებობის გაანგარიშება. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმისშრომები II , ბათუმი, გვ.200-206,   2010წ.

10. თ. ქიქავა სტატია The Analysis of the underground structures (მიწისქვეშანაგებობის გაანგარიშება) International Journal of Science and Technology USA,New-York. 02 November volume 4, Issue 3-4, www.novapublishers.com   2011წ.

11. თ. ქიქავა, კ. გოგელია მეთოდური სახელმძღვანელო, მეთოდური სახელმძღვანელო საკურსო პროექტების და პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად ფუძე-საძირკვლებში 2010წ.

12. თ. ქიქავა სტატია ორმალიანი გვირაბის გაანგარიშება. ჟურნალი ,,ენერგია“№1(49) თბილისი გვ.105-108,   2009წ.

13. თ. ქიქავა სტატია ქვედა რიგელზე კონსოლების მქონე რკინა-ბეტონის ჩარჩოსგაანგარიშება. ჟურნალი ,,ენერგია“,  თბილისი,№2 (50)-1 გვ.75-76,   2009წ.

14. თ. ქიქავა სტატია ურთიერთგადამკვეთი კოჭოვანი საძირკვლების გაანგარიშება.ჟურნალი ,,ენერგია“ თბილისი, №1(45)-2 გვ.58-60,   2009წ.

15. თ. ქიქავა, რ. კახიძე სტატია ხიმინჯოვანი საძირკვლების გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი.ჟურნალი ,,ენერგია“ თბილისი, №1(45)-2 გვ.86-88,   2008წ.

16. თ. ქიქავა სტატია მიწისქვეშა ნაგებობის გაანგარიშება ჟურნალი ,,მეცნიერებადა ტექნოლოგიები“, თბილისი, №10-12  გვ.43-45,   2008წ.

17. თ. ქიქავა, ი. დიდმანიძე სტატია Проектированиерамы на линейно-деформируемом основании

МеждународныйТехнико-экономический журнал №5, Москва, стр.77-79,  2008წ.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. Т.Кикава З.Мегрелишвили ,,Некоторые вопросы расчета подпорной стенки". Международная конференция. г.Тамбов РСФСР 2013 г. Февраль

2. Т.Кикава З.Мегрелишвили ,,Расчет двухпролетного тонеля". Международная конференция. г.Тамбов РСФСР 2013 г. Февраль
3. ზ.მეგრელიშვილი, თ.ქიქავა, ლ.თურმანიძე ,,საწარმოო სულფატური ნარჩენების გამოყენება ნატრიუმ-კათიონიტური ფილტრების რეგენერაციისათვის. ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2013 წ. 6-7 ივნისი
4. Лордкиранидзе М, Кикава Т, Табатадзе Н, Джоджуа Т. "О трещинообразовании и закономерно стях закрытия межсекционных швов и радиальных трещин в арочних плотинах" 29 ივლისი, 4 აგვისტო, 2013. ბორჯომი. 

ეროვნული:

1. დ.თავართქილაძე ,,საგზაო ფილების გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი". ბსუ. 2013 წ.

2. ირინა ფუტკარაძე ,,საყრდენებზე დაყრდნობილი რკინა-ბეტონის ჩარჩოის გაანგარიშება" . ბსუ. 2013 წ.
3. ცინარიძე გ. ,,საყრდენი კედლის გაანგარიშება შეკიდულობის ძალების გათვალისწინებით".სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. ბსუ. 2012 წ.
4. ზანაქიძე რ. ,,დეფორმირებად ფუძეზე მდებარე კონსოლებიანი ჩარჩოს ანგარიში". სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. ბსუ 2012 წ.
5. ბერიძე ვ. ,,დეფორმირებად ფუძეზე მდებარე ორმალიანი მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშება". საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა IV სიმპოზიუმი. ბათუმი, ბსუ. 2010 წ.
6. ბერიძე ვ. ,,ორმალიანი მიწისქვეშა გვირაბის გაანგარიშება". სტუდენტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. ბსუ. 2010 წ.
7. ბერიძე ვ. ,,წრფივად-დეფორმირებად ფუძეზე მდებარე ორმალიანი მიწისქვეშა გვირაბის გაანგარიშება". საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმი. შრომები II. ბათუმი, ბსუ. 2010 წ.
8. ჭაღალიძე კ. ,,გადაჯვარედინებული საძირკვლების გაანგარიშება". სტუდენტთა X სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. ბსუ. 2009 წ.
9. თ.ქიქავა ,,მიწისქვეშა ნაგებობის კონსტრუირების შესახებ" პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია. ბათუმი. ბსუ. 2009 წ.
10. დ.თავართქილაძე, ი.შარაძე ,,წრფივად-დეფორმირებად ფუძეზე მდებარე საძირკვლის ფილის გაანგარიშება". სტუდენტთა II  სამეცნიერო სიმპოზიუმი. ბათუმი. ბსუ. 2008 წ.

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ),რუსული (კარგად).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point.

სტაჟირება, ტრენინგები:

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა გამოთვლითი ტექნიკა და პროგრამირება. დიპლომი № 277

სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, ბსუ, 2009 წ.
საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 4 იანვრის №1 განკარგულებით დაჯილდოებული ვარ ღირსების ორდენით.
გრანტები:

1. ,,ნატრიუმ-კათიონიტური ფილტრების რეგენერაცია სულფატ-ნატრიუმის ხსნარით და ნამუშევარი ხსნერის მეორედ გამოყენება" ESTC-ის პროექტი G-750. წამყვანი სპეციალისტი. 2008 წ.

2. უმაღლესი საინჟინრო განათლების მოდერნიზაცია საქართველოში, უკრაინასა და უზბეკეთში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოწვევების შესაბამისად. № 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-GPCR. მკვლევარი
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
2011 წ.  სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
2001 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით გრუნტების მექანიკი და ფუძე-საძირკვლების კათედრის პროფესორის წოდება
1997 - 2004 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დირექტორი
1988-1996 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის №83 ზოგად ტექნიკური კათედრის გამგე
1980-1996 წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მშენებლობა" - ბაკალავრიატი (II კურსი), სასწავლო კურსი ,,გრუნტების მექანიკა და საინჟინრო გეოლოგია’’. (30 ლექცია, 60 ლაბორატორია);

2. საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მშენებლობა" - ბაკალავრიატი (II კურსი), სასწავლო კურსი ,,ფუძე-საძირკვლები’’. (30 ლექცია, ჯგუფში მუშაობა-60 სთ);

3. საგანმანათლებლო პროგრამა „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“, - ბაკალავრიატი (IV კურსი), სასწავლო კურსი ,,ჰიდროტექნიკური ნაგებობები’’. (ლექცია 15 სთ, ჯგუფში მუშაობა-30 სთ);
 
4. საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მშენებლობა’’ - ბაკალაბრიატი (minor III კურსი), სასწავლო კურსი ,,გრუნტებბის მექანიკა’’. (ლექცია 30 სთ, ლაბორატორია-15 სთ);

5. საგანმანათლებლო პროგრამა ,,მშენებლობა’’ - ბაკალაბრიატი (minor III კურსი), სასწავლო კურსი"ფუძე-საძირკვლები" (ლექცია 30, ჯგ.მუშაობა -15 სთ);
 
6. საგანმანათლებლო პროგრამა "სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა"- მაგისტრატურა (Iკურსი) სასწავლო კურსი "ფუძე საძირკვლების სპეცკურსი" (ლწქცია-15სთ. ჯგ. მუშაობა- 5სთ.)
 
7. საგანმანათლებლო პროგრამა  "მშენებლობის მწარმოებელი"- პროფესიული, (I  კურსი), სასწავლო კურსი" გრუნტების მექანიკა და გეოლოგია" ( ლექცია-15სთ,  ჯგ. მუშაობა-15სთ, ლაბორატორია-15სთ, სასწავლო პრაქტიკა-15 სთ, საწარმოო პრაქტიკა-30სთ).
 
8. საგანმანათლებლო პროგრამა "მშენებლობის მწარმოებელი" პროფესიული,  (I კურსი), სასწავლო კურსი "სამსენებლო კონსტრუქციები" (ლექცია-10სთ.)
 
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ოთხშაბათი 14 0 – 15 00; ; პარასკევი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი, აუდიტორია 210).

 


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა