მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: გაიოზ (გიზო) ფარცხალაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ლერმონტოვის ქ.№2 ბ.32. ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 05/02/1968
ტელეფონი: (+99577) 595943
ელ-ფოსტა: gizo-par@mail.ru, gizopar5@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
ინჟინერია, სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები, წინასწარ დაძაბული სისტემები, ელემენტების მდგრადობის პრობლემები მასალის მუშაობის დრეკად-პლასტიკურ არეში, ქარის გენერატორების კონსტრუქციები.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ინჟინერიისა და მშენებლობის  დეპარტამენტის სრული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი (2006-დან დღემდე)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მშენებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.07.1993
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: УВ № 998170
გაცემის თარიღი: 1993 წლის 30 ნოემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.
სადისერტაციო თემა: ახალი ტიპის წინასწარ დაძაბული წამწის თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.12.1998
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია, მშენებლობა, შიფრი-05.23.01 - სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 002061
გაცემის თარიღი: 1999 მარტი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო.
სამუშაო გამოცდილება:
მუშაობის პერიოდი: 2006  - დან  დღემდე
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი (ამჟამად აგრარული და საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტი)
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ნინოშვილის 53 (ფიროსმანის 12)
თანამდებობა: სრული პროფესორი

მუშაობის პერიოდი: 2006 - დან  დღემდე
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ნინოშვილის ქ. №35
თანამდებობა: საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი

მუშაობის პერიოდი: 2004 -2005
სამსახურის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ფიროსმანის ქ. №12
თანამდებობა: ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი

მუშაობის პერიოდი: 1999 - 2006
სამსახურის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ფიროსმანის ქ. №12
თანამდებობა: დოცენტი

მუშაობის პერიოდი: 1999 -2009
სამსახურის დასახელება: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი რუსთაველის ქ. №34
თანამდებობა: დოცენტი

მუშაობის პერიოდი: 1995 - 1999
სამსახურის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ფიროსმანის ქ. №12
თანამდებობა: მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.    ნ. დონდოლაძე, ზ. მეგრელიშვილი, გ. ფარცხალაძე. ნავთობისა და გაზის მაგისტრალური მილსადენების ორგანიზაცია და დაგეგმვა. დამხმარე სახელმძღვანელო საკურსო და საკვალიფიკაციო ნაშრომების შესასრულებლად. ბათუმი. 2012.
2.    გ. ფარცხალაძე ვ. ჩხაიძე გ. ჩავლეშვილი “ქარის ენერგეტიკული აგრეგატი“ ჟურნალი”ენერგია” №3(63) თბილისი. 2012.
3.    გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე ბ. სურგულაძე გ. ჩავლეშვილი. „წინასწარი დაძაბვის ეფექტის გამოყენება კონსტრუქციებში და ახალი მიდგომები წამწეების გაანგარიშების მეთოდში“. ჟურნალი მშენებელი №3(22). თბილისი 2011.
4.    გ. ფარცხალაძე ვ. ჩხაიძე გ. ჩავლეშვილი “ახალი ტიპის ჩამჩებიანი ქარის ტურბინის ენერგო-კინემატიკური კვლევა” ჟურნალი”ენერგია” №4(56) თბილისი. 2010.
5.    გ. ფარცხალაძე. გ. ჩავლეშვილი. კ. ჭაღალიძე ბ. კონცელიძე. „ცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობა დრეკად და დრეკად-პლასტიკურ საზღვრებში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი.  საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II. ბათუმი 2010.
6.    Карасев Б. Тугуши М. Парцхаладзе Г. Лория М. «Измерение параметров элекробезапасности в сетях с глухозаземленной нейталью» V Международная научно-практическая конференция. Электротехнологии. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Волгоград. Волгоградская ГСХА 2010.
7.    გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე „ლითონის კონსტრუქციები“. წიგნი I, კონსტრუქციის ელემენტები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2009. (სახელმძღვანელო)
8.    ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი. „კრიტიკული ძაბვები და მდგრადობის პირობები ცენტრალური კუმშვისას“. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი 2009.
9    Лорткипанидзе М. Парцхаладзе Г., «Обратимая ползучесть силикатных материалов в воде». Физико-технические проблемы горного производства. Институт Физики горных процессов Национальный академии наук Украины. Донецк 2009.
10.    ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე. გარე ცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობის საკითხები დრეკად-პლასტიკურ სტადიაში. სტუ. შრომების კრებული №3 (469) თბილისი. 2008

11.    Мшвениерадзе И. Парцхаладзе Г. Чавлешвили Г., Об устоичивостьи стержня, выполненного из идеализированного упругопластического материала „Georgian engineering „ news, №2, Tbilisi. 2008
12.    ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვი¬ლი იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისაგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა. „მეცნიერება და    ტექნოლოგიები” №4-6  თბილისი. 2008
13.    ნ. მამულაიშვილი, ზ. მეგრელიშვ¬ილი, ე. ნიჟარაძე გ. ფარცხალაძე მეთოდური მითითება სამაგისტრო ნაშრომის (პროექტის) შესრულებისათვის გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი 2008. (დამხმარე სახელმძღვანელო)
14.    ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი. დრეკად-პლასტიკურ არეში ცენტრალურად შეკუმშული ღეროების კრიტიკული ძაბვების მნიშვნელობისა და ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა. „ჰიდროინჟინერია“ №4, თბილისი. 2007.
15.    თ. თელია გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი „ღეროს მდგრადობის გაანგარიშება  MS EXCEL-ის გამოყენებით“. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი. 2007.
16.    I. Msvenieradze G. Partskhaladze G. Chavleshvili. “Determination of commpresed bars critical stresses values and neutral axis position in the elastic-plastic area of matherial”. Symphosium on “Contemporery Mathematics and its Aplication”. Batumi State Universiti. In honor of professor Revaz gamkrelidze. Batumi. Batumi 2007.
17.    ვ. ჩხაიძე გ. ფარცხალაძე მ. ლორია. ქარის აგრეგატი. ენერგია №2 (38) თბილისი  2006

   პატენტი
1.
     ვ. ჩხაიძე გ. ფარცხალაძე. საავტორო მოწმობა პატენტი P 4008. ქარის აგრეგატი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი.(11)  GEP  BAP2006 4008 B(10)AP 2006 8872 A (51)Int.CL.( 2006)”- თბილისი
2. ი. მშვენიერაძე ბ. სურგულაძე გ. ფარცხალაძე ი. მანჯგალაძე  საავტორო მოწმობა ახალი ტიპის წინასწარდაძაბულ წამწეზე.საქპატენტი.ბიულეტენი №4    (44)   (11) GE P 1999 1656 B თბილისი

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.   Карасев Б. Тугуши М. Парцхаладзе Г. Лория М. «Измерение параметров элекробезапасности в сетях с глухозаземленной нейталью» V Международная научно-практическая конференция. Электротехнологии. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Волгоград. Волгоградская ГСХА 2010.ეროვნული:
1.  G.Partskhaladze. Wind Turbin. International Konference and Exibition Batumi Spring – 2010. Batumi 2010.
2. 
გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი. „სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადობის პრობლემები და თანამედროვე ნორმები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ბათუმი 2010 წ.
3. G.Partskhaladze I.Msvenieradze. Determination of Compressed Bars Critical Stresses Values and Natural Axis Position in the Elastic-Plastic Area of Material. Symposium on “Contemporary Mathematics and its Application” . Batumi State University. 2007
4.  გ.ფარცხალაძე ი.მშვენიერაძე. იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა. საერთაშორისო კონფერენცია ”მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები”. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი2007


უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური, რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer, Photoshop, AutoCAD, LIRA
სტაჟირება, ტრენინგები:
1.    2007 წლის მაისსა და ოქტომბერში ტრენინგი სახელწოდებით „ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში“ ხელმძღვანელები პ. პაპავა, ზ. მიმინოშვილი.
2.    2009 წლის თებერვალში ლატვიაში ტრენინგი თემაზე: ელექტრონული სწავლების საშუალებები საქართველოში-როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია უფასო რესურსებით.
Development projects in Latvia
Using On-line Social Media, and Web Applications in Regional University Classroom
Digital and Social Cohesion – Regions, Sustainable Growth and Technology
ELEARNING (Moodle sist.)
3.    2009 წელს სემინარი თემაზე: „უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხებისათვის“. ხელმძღვანელები ალბან რიშარი, პეტერ დებრეცზენი.
4.    გავლილი მაქვს ინგლისური ენის კურსები ინგლისური ენის სწავლების ცენტრში ქ. ბათუმი.
5.    2010 წელს ფონდი განათლების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ სემინარში თემაზე სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები.

გრანტები:
2004-2008 წლებში სერთაშორისო, სამეცნიერო, ტექნიკური ცენტრის (ISTC) გრანტის წევრი (შემსრულებელი) (Project G 725). პროექტის ღირებულება $ 200 000

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინჟინერია
დარგი:
მშენებლობა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“ - ბაკალავრიატი (III კურსი), სასწავლო კურსი „ლითონის კონსტრუქციები I-II“ (30/30- ლექცია, 15- ლაბორატორია);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა „სამთო და გეო-ინჟინერია“ - ბაკალავრიატი (II კურსი), სასწავლო კურსი „ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების ლითონის კონსტრუქციები“ (30 ლექცია);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ტელეკომუნიკაცია“ - ბაკალავრიატი (IIკურსი), სასწავლო კურსი „ დაპროექტების კომპიუტერული სისტემები (LIRA)“ (15 ლექცია);
                                                                                                                                                                              4.საგანმანათლებლო პროგრამა "მშენებლობა"- ბაკალავრიატი (IV-კურსი), სასწავლო კურსი"დაპროექტების კომპ. სისტემები (LIRA)" (15 სთ. ლექცია).
5. . საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობა“, „ტრანსპორტი“,"სამთო", "ტელეკომუნიკაცია" ბაკალავრიატი (I კურსი) სასწავლო კურსი "სითხისა და აირის გამოყენებითი მექანიკა" (15 ლექცია).
                                                                                                                                                                                  6. საგანმანათლებლო პროგრამა "მშენებლობა", ბაკალავრიატი (Minor)"(IIIკურსი)სასწავლო კურსი - "შესავალი დაპროექტების კომპ. სისტემები". (15 სთ. ჯგ. მუშაობა).                                                                                                                                                                                                                                         7.საგანმანათლებლო პროგრამა "სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა", მაგისტრატურა (II-კურსი), სასწავლო კურსი "ლითონის კონსტრუქციები სპეცკურსი" (15 სთ. ლექცია, 15სთ.ჯგ. მუშაობა)                                                                                                                                                                                                              8. საგანმანათლებლო პროგრამა "სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა", მაგისტრატურა (I-კურსი), სასწავლო კურსი "მშენებლობის დაპროექტების კომპიუტ. სისტემები (LIRA)" (5სთ.-ლექცია, 11სთ.- ჯგ. მუშაობა).                                                                                                                                             9. საგანმანათლებლო პროგრამ "სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა" მაგისტრატურა (I-კურსი) სასწავლო კურსი "ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციები" (10სთ-ლექცია, 10სთ.-ჯგ. მუშაობა).

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი 14 0 – 15 00; ; ხუთშაბათი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი №203 ოთახი).
 


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა