მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო მენეჯმენტის დეპარტამენტი >> სასწავლო კურსები
სასწავლო კურსები

1. შენობა-ნაგებობების საინჟინრო აღჭურვა (არჩ)
2. წყალმომარაგება-წყალარინება და თბოტექნიკის მოდული
3. სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია
4. თბოტექნიკა
5. ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების ლითონის კონსტრუქციები
6. ნავთობისა და გაზის ქიმია
7. ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების მოწყობილობა-დანადგარები
8. ნავთობისა და გაზის ძირითადი მახასიათებლები
9. ნავთობისა და გაზის მოპოვება,ტექნიკა და ტექნოლოგია; ნავთობისა და გაზის საბადოების დამუშავება
10. ნავთობისა და გაზის გადამუშავება
11. სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა და ორგანიზაცია
12. საინჟინრო მენეჯმენტი
13. გეოფიზიკური კვლევები და სარეწაო გეოფიზიკა
14. ნავთობისა და გაზის გეოლოგიის საფუძვლები
15. ნავთობისა და გაზის სარეწაო გეოლოგია და მარაგების გამოთვლის მეთოდები
16. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვა
17. ნივთიერებათა ქიმიური თვისებების მოდული (ნავთობის სახეობები და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები)
18. ქიმია (გამოყენებითი) 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა