მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი >> სასწავლო კურსები
სასწავლო კურსები

1. მასალათმცოდნეობა
2. ზოგადსაინჟინრო მოდული (შეს.სპეციალ;საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები საინჟ.საქმეში)
3. საზოგადოებრივი ურთიერთობები
4. სითხის და აირის გამოყენებითი მექანიკა
5. მასალათა გამძლეობა I-II
6. ელტექნიკისა და კონსტრუქციების შედუღების მოდული
7. გრუნტების მექანიკა; გეოლოგია
8. შენობათა არქიტექტურა
9. სანჟინრო გეოდეზია(გეოდეზ.პრაქტიკა)
10. ფუძე-საძირკვლები
11. სამშენებლო მანქანები
12. სამშენებლო მასალები
13. ელტექნიკა და ელექტრონიკა
14. სატრანსპორტო საშუალებები და ელექტრული წევა (ავტომობილები,მატარებლები) I-II
15. სატრანსპორტო პროცესებისა და სისტემების თეორიული საფუძვლები
16. მანქანათა და მექანიზმების თეორია
17. მანქანათა ნაწილები
18. მანქანათა ნაწილები
19. შიგაწვის ძრავები I-II
20. ტვირთმცოდნეობა და სერთიფიცირება (არჩ)
21. სასაწყობო მეურნეობა (არჩ)
22. ველები და ტალღები
23. ტელეკომუნიკაციის თეორია I-II
24. ელ.წრედების თეორია I-II
25. მიკროელექტრონული წრედები
26. გაზომვები სატელეკომუნიკაციო ქსელებსა და სისტემებში
27. ინტერნეტ-ტექნოლოგიები (არჩ)
28. ინფოკომუნიკაციური ქსელები (არჩ)
29. ტელეკომუნიკაციის ქსელების საფუძვლები
30. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის მოდული
31. რკ.ბეტონის და ქვის კონსტრუქციები
32. ლითონის კონსტრუქციები
33. დატვირთვა-გადმოტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ამწე-სატრანსპორტო მანქანები
34. მოძრავი შემადგენლობის მეურნეობის საფუძვლები(არჩ)
35. ტრანსპორტის მენეჯმენტი(არჩ)
36. სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვები
37. სამგზავრო გადაზიდვები
38. რადიოტექნიკური სისტემები
39. ტელეკომუნიკაციის ქსელები I-II
40. ტელეკომუნიკაციის სისტემები I-II
41. ნაგებობათა გამოკვლევა და გამოცდა(არჩ)
42. სპეც კურსი (არჩევ)
43. საგანგებო სიტუაციების მართვა და შრომის უსაფრთხოება
44. ქალაქგეგმარება (ლანდშაფტის არქიტექტურა)
45. არქიტექტურული გეგმარება
46. ნაგებობათა თეორიისა და სამშენებლო კონსტრუქციების მოდული
47. ინტერიერი, დიზაინი, მაკეტირება
48. არქიტექტურული კომპოზიცია
49. სახვითი ხელოვნების მოდული
50. არქიტექტურის ხელოვნების ისტორია
51. სამოქალაქო და სამრეწველო შენობები
52. სიგნალების დამუშავება
53. ინფოტელეკომუნიკაციური ქსელები და საკომუნიკაციო სისტემები (მოდული1) 1. უკაბელო ქსელების აგება და ექსპლუატაცია (WiMax, Wi-Fi); 2.ინფოტელეკომუნიკაციის ხაზები და ტრაქტები
54. ინფოტელეკომუნიკაციური ქსელები ინფორმაციის გადაცემის სისტემები (მოდული 2) 1. სატელეფონო მოდემის ინსტალაცია; 2. IP ტელეფონის მოწყობილობა
55. ინფოტელეკომუნიკაციური ქსელები ინფოტელეკომუნიკაციური ქსელების მონტაჟი (მოდული 3) 1. ინფოტელეკომუნიკაციური ქსელების საკანალიზაციო ნაგებობები; 2. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მოწყობილობები
56. ელექტროუსაფრთხოება
57. რადიო და სატელევიზიო სისტემები
58. თეორიული მექანიკა
59. დარგის (სამშენებლო; ტელეკომუნიკაცია) მენეჯმენტი
60. დაპროექტების კომპიუტერული სისტემები (LIRA)
61. ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები
62. ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები
63. საინჟინრო ექსპერიმენტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა
64. სამშენებლო მექანიკის სპეც.კურსი
65. დრეკადობის თეორია
66. ფუძე-საძირკვლების სპეც.კურსი
67. სამშენებლო კონსტრუქციების სპეც.კურსი (ლითონის კონსტრუქციების და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების სპეც. კურსი)
68. საშენი მასალების სპეც.კურსი
69. სიგნალების თეორია
70. ელექტრონული კომერცია
71. ციფრული კომუტაციის თანამედროვე მეთოდები და სისტემები
72. თანამედროვე ინფოტელეკომუნიკაციური ტექნოლოგიები
73. არჩევითი: (1.ტელეკომუნ. თანამგზავრული სისტემები; 2.ტელეკომუნიკაციის მობილური სისტემები(Wi-Fi); 3.ტელეკომუნ. ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები)
74. ელექტროენერგიის ხარისხი, საიმედოობა. ენერგოქსელის მუშაობის რეჟიმის ოპტიმიზაცია. მოკლედ შერთვის დენების ანგარიში
75. ქვესადგურებისა და ქალაქის მეურნეობის ობიექტების ელქტრომოწყობილობების ელექტრული დატვირთვის განსაზღვრა და ტექნიკური მონაცემები
76. რელეური დაცვა და ქსელური ავტომატიკა
77. არჩ.(1.ძალური ტრანსფორმატორების შერჩევა და მისი ტექნიკური მონაცემები.2.გარდამავალი პროცესები ენერგეტიკულ სისტემებში.3.ტრანსევროპული ენერგოსისტემა (ელექტრული სისტემები და ქსელები)) 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა