მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

გაიოზ (გიზო) ფარცხალაძე

მისამართი (რეგისტრაციის ადგილი): ლერმონტოვის ქ.№2 ბ.32. ბათუმი 6010 დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი): 05/02/1968
ტელ: (+99593) 212324
E-mail: gizo-par@mail.ru
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი

განათლება
თარიღი: 1993 - დან 1998 - მდე
დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა
სპეციალობა: სამრეწველო სამოქალაქო მშენებლობა
დიპლომის№ 002061
კვალიფიკაცია: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. შიფრი-05.23.01 -სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები.

თარიღი: 1985 - დან 1993 - მდე
დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სპეციალობა სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა
დიპლომის № УВ № 998170
კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი


აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. შიფრი-05.23.01-სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები. (ოქმი N5 30.12.1998)
დიპლომის რეკვიზიტები (ბოლო დოკუმენტი)
სერია/ნომერი: დიპლომის№ 002061
გაცემის თარიღი(რიცხვი/თვე/წელი): 03/1999
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო

სამუშაო გამოცდილება:

მუშაობის პერიოდი: 2012 - დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ნინოშვილის ქ. №35
თანამდებობა: აგრარული და საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი

მუშაობის პერიოდი: 2006 - დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ნინოშვილის 53 (ფიროსმანის 12)
თანამდებობა: სრული პროფესორი

მუშაობის პერიოდი: 2006 - დან დღემდე
სამსახურის დასახელება: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ნინოშვილის ქ. №35
თანამდებობა: საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი

მუშაობის პერიოდი: 2004 -2005
სამსახურის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ფიროსმანის ქ. №12
თანამდებობა: ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი

მუშაობის პერიოდი: 1999 - 2006
სამსახურის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ფიროსმანის ქ. №12
თანამდებობა: დოცენტი

მუშაობის პერიოდი: 1999 -2009
სამსახურის დასახელება: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი რუსთაველის ქ. №34
თანამდებობა: დოცენტი

მუშაობის პერიოდი: 1995 - 1999
სამსახურის დასახელება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამსახურის მისამართი: ქ.ბათუმი ფიროსმანის ქ. №12
თანამდებობა: მასწავლებელი

2004-2009 წლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
1. გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე „ლითონის კონსტრუქციები“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2009. (სახელმძღვანელო)
2. ნ. მამულაიშვილი, ზ. მეგრელიშვილი, ე. ნიჟარაძე გ. ფარცხალაძე მეთოდური მითითება სამაგისტრო ნაშრომის (პროექტის) შესრულებისათვისგამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი 2008. ( დამხმარე სახელმძღვანელო)
3. ი. მშვენიერაძე ბ. სურგულაძე გ. ფარცხალაძე ი. მანჯგალაძე საავტორო მოწმობა ახალი ტიპის წინასწარდაძაბულ წამწეზე.საქპატენტი.ბიულეტენი №4 (44) (11) GE P 1999 1656 B თბილისი
4. გ. ფარცხალაძე. შეკუმშული ღეროების განივი კვეთის ინერციის მომენტების ფარდობის სიდიდის განსაზღვრა მასალის დრეკად-პლასტიკურ არეში მუშაობისას. “ენერგია” №4 (36) II თბილისი2005
5. წინასწარდაძაბული კონსტრუქციების მიმოხილვა და კლასიფიკაცია. ჟურნალი “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები” №1-3 თბილისი 2006.
6. ი. მშვენიერაძეი. გ. ფარცხალაძე. ი. მანჯგალაძე ბ. სურგულაძე. შეკუმშულ ღეროების განივი კვეთის ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის განსაზღვრა დრეკად-პლასტიკურ არეში მუშაობისას. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ №4-6. თბილისი 2006
7. ვ. ჩხაიძე გ. ფარცხალაძე. საავტორო მოწმობა პატენტი P 4008. ქარის აგრეგატი. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი.(11) GEP BAP2006 4008 B(10)AP 2006 8872 A (51)Int.CL.( 2006)”- თბილისი
8. ვ. ჩხაიძე გ. ფარცხალაძე მ. ლორია. ქარის აგრეგატი. ენერგია №2 (38) თბილისი 2006
9. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი შეკუმშული ღეროების დრეკად- პლასტიკური მუშაობისას ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა დრეკადობის ორმაგი და დაყვანილი მოდულების გამოყენებით, ასევე მათი რაოდენობრივი დამოკიდებულების დადგენა. ენერგია №3(39) თბილისი. 2006
10. თ. თელია გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილიღეროს მდგრადობის გაანგარიშება MS EXCEL-ის გამოყენებით.ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი. 2007.
11. I. Msvenieradze G. Partskhaladze G. Chavleshvili. “Determination of commpresed bars critical stresses values and neutral axis position in the elastic-plastic area of matherial”. Symphosium on “Contemporery Mathematics and its Aplication”. Batumi State Universiti. In honor of professor Revaz gamkrelidze. Batumi. Batumi 2007.
12. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ.ჩავლეშვილი. დრეკად-პლასტიკურა რეში ცენტრალურად შეკუმშული ღეროების კრიტიკული ძაბვების მნიშვნელობისა და ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა. „ჰიდროინჟინერია“ №4, თბილისი. 2007.
13. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილიიდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისაგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები” №4-6 თბილისი. 2008
14. 12. И.Мшвениерадзе Г. Парцхаладзе Г.Чавлешвили, Об устоичивостьи стержня, выполненного из идеализированного упругопластического материала „Georgian engineering „ news, №2, Tbilisi. 2008
15. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე. გარეცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობის საკითხები დრეკად-პლასტიკურ სტადიაში. სტუ. შრომების კრებული №3 (469) თბილისი. 2008
16. ბ. სურგულაძე გ. ფარცხალაძე გ.ჩავლეშვილი. თაღი საკოჭით ტიპის წინასწარდაძაბული წამწეების გაანგარიშება და კონსტრუირება. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი
17. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ.ჩავლეშვილი. კრიტიკული ძაბვები და მდგრადობის პირობები ცენტრალური კუმშვისას. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი 2009.

სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა
1. G.Partskhaladze I.Msvenieradze. Determination of Compressed Bars Critical Stresses Values and Natural Axis Position in the Elastic-Plastic Area of Material. Symposium on “Contemporary Mathematics and its Application” . Batumi State University. 2007
2. გ.ფარცხალაძე ი.მშვენიერაძე. იდეალიზებული დრეკადპლასტიკური მასალისგან შედგენილიღეროების მდგრადობა. საერთაშორისო კონფერენცია ”მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები”. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი2007

პროფესიული განვითარების კურსები/ტრენინგები
1. 2007 წლის მაისსა და ოქტომბერში ტრენინგი სახელწოდებით „ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში“ ხელმძღვანელები პ. პაპავა, ზ. მიმინოშვილი.
2. 2009 წლის თებერვალში ლატვიაში ტრენინგი თემაზე: ელექტრონული სწავლების საშუალებები საქართველოში-როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია უფასო რესურსებით.
Development projects in Latvia
Using On-line Social Media, and Web Applications in Regional University Classroom
Digital and Social Cohesion – Regions, Sustainable Growth and Technology
ELEARNING (Moodle sist.)
3. 2009 წელს სემინარი თემაზე: „უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხებისათვის“. ხელმძღვანელები ალბან რიშარი, პეტერ დებრეცზენი.
4. გავლილი მაქვს ინგლისური ენის კურსები ინგლისური ენის სწავლების ცენტრში ქ. ბათუმი.

უცხო ენების ცოდნა
ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, AutoCAD, LIRA. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა