მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
 მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> სტრუქტურა
ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები
1. ფაკულტეტის საბჭო
2. დეკანი
3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
ა) სადისერტაციო საბჭო;
ბ) კურიკულუმების კომიტეტი;
გ) ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტი;
დ) ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო მენეჯმენტის დეპარტამენტი;
ე) აგროეკოლოგიისა და სატყეო საქმის დეპარტამენტი;
ვ) აგროტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის დეპარტამენტი;
ვ) ეთიკის კომიტეტი;
ზ) სასწავლო-საცდელი ბაზა; 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა