მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: თათია ნაკაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ტაბიძის ქუჩა 15. ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 04/10/1980
ტელეფონი: 568 58 42 48
ელ-ფოსტა: tatiaelene@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

-  უცხოური  ენის სწავლება/სწავლის მიმართულების კულტურათა დიალოგის       საგანმანათლებლო პროგრამაში ასახვის თავისებურებანი.

-   უცხოური ენების სწავლების მეთოდიკა.

-   შეფასების და თვითშეფასების  ფორმები.

-  კულტურათშორისი კომუნიკაციია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი - 18.02.2014  - 18.02.2018

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენა, მთარგმნელ-რეფერენტის ბაკალავრი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 25.06.2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა, თარგმანთმცოდნეობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AAN0009105
გაცემის თარიღი: 18/07/2002
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მაგისტრი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26.06.2004
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, თარგმანის თეორია, ისტორია და ლიტერატურული ურთიერთობანი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AB N0000398.
გაცემის თარიღი: 10.11.2004
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ,,უცხოური ენის, როგორც მეორე ენის, სწავლება/სწავლის მიმართულების ,,კულტურათა დიალოგის“ ასახვა უმაღლესი სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამებში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27.07.2012
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლების დიდაქტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000009
გაცემის თარიღი: 21.03.2013
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

24.02.2014 - დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლების ფაკულტეტის, ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი - ასისტენტ პროფესორი

2009-2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტის    ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ფილოლოგიის ფაკულტეტის      ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. მიმართვის ფორმათა ვარიანტულობა და მათი სპეციფიკა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მეორე ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ქუთაისი-თბილისი, 2008;

2. პორტფოლიო - როგორც სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ფორმა. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული-,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, გამ-ბა ,,რსუ”, ბათუმი, 2009;

3. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის შეხედულებები კულტურათა დიალოგის შესახებ. სამეცნიერო კონფერენციის კრებული: ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი,” გამ-ბა ,,რსუ”, ბათუმი, 2009;

4. ,,ინტერპერსონალური და ინტრაპერსონალური კომპეტენციები და მათი მიღწევის მახასიათებლები”.  დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია : ,, განათლების სფეროს ზოგადი, დარგობრივი და ორიგინალური კომპეტენციები”, 2009;

5. “The usage of self assessment matrix analysis by the students for achieved qualification level diagnostic” “Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policy”, Collection L’Europes Des Universites, Brulant, 2011;

6.  სტუდენტის მიერ თვითშეფასების სქემების გამოყენება სასწავლო პროცესში. ჟურნ. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები №12, 2010;

7.  ,,კულტურათა დიალოგის“ მიმართულებით მისაღწევი კომპეტენციები (უმაღლეს სკოლაში უცხო ენის, როგორც მეორე ენის სწავლება/სწავლის მაგალითზე). ჟურნ.კულტურათშორისი კომუნიკაციები“, №14, 2011;

8.  ,,უმაღლეს სკოლაში უცხოური ენის მიმართულების ,,კულტურათა დიალოგის” სწავლება/სწავლის მიზანშეწონილობა”. ჟურნ. ,,ინტელექტი“, 2011

9. ,,სტუდენტთა ცოდნის შეფასების კომპონენტებისა და კრიტერიუმების  შერჩევა უცხოური ენების სწავლება/სწავლის მიმართულების ,,კულტურათა დიალოგის“ სწავლებისას“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2013;

10. „The importance of teaching culture in English language teaching“, ჟურნ. კულტურათშორისი კომუნიკაციები“, №, 2013.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1. აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივიII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები” ,,მიმართვის ფორმათა ვარიანტულობა და მათი სპეციფიკა.” 2008 წ.
 2. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი ,, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში.”–საერთაშორისო კონფერენცია,  ,,პორტფოლიო როგორც სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასების ფორმა”, 2009 წ.
 3. ,,ბოლონიის პროცესი, ევროპული  სამეზობლო  პოლიტიკა. ” -საერთაშორისო კონფერენცია, რსუ . 28,29 ივნისი, 2010 წ.
 4. IV საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“, ქუთაისი,  1–2. 06. 2013 წ.
 5. “Intercultural Communications”- საერთაშორისო კონფერენცია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი,საქართველო, 20.06.2013 წ.
 6. “Inspiring and Empowering Teachers of English” –conference, Batumi 18.05.2013 წ.

ეროვნული:

1. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი ,, ჩვენი სულიერების ბალავარი”  ,,საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის შეხედულებები კულტურათა დიალოგის შესახებ”, 2009 წ. 

2. დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია : ,, განათლების სფეროს ზოგადი, დარგობრივი და ორიგინალური კომპეტენციები” ,,ინტერპერსონალური და ინტრაპერსონალური კომპეტენციები და მათი მიღწევის მახასიათებლები”, 2009 წ.

3. „სწავლებისა და აღზრდი აქტუალური პრობლემები“, 13.12.2012 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer.

სტაჟირება, ტრენინგები:
 1. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ტრენინგი, 2009 წ.
 2. დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
  ტრენინგის დასახელება- NQT (Newly Qualified Teachers),2010
 3. დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)  ტრენინგის დასახელება- DWS (Developing Writing Skills), 2010 წ.
 4. დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
  ტრენინგის დასახელება-TKT( Teaching Knowledge Test), 2010 წ.
 5. დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
  ტრენინგის დასახელება-Modern English Language Teaching (MELT), November, 2011 წ.
 6. ტრენინგის დასახელება-English Language Teaching Through Story Telling, Oxford House, 2010 წ.
 7. ბიზნეს-ინგლისურის სწავლება Business English Teaching. (საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციაცია იტაგი); December, 2011 წ.
 8. ტრენინგის დასახელება- “English Language Teaching, Poetry and Folksongs” TtI school of England, 20.06.2011 წ.
 9. ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24. 09.2011 წ.
 10. EWMI-G-Pac –is aRmosavleT-dasavleTis marTvis institutis mier sauniversiteto sagranto mxardaWeris farglebSi dafinansebuli treningi: “paraleluli eleqtronuli korpusi, rogorc saswavlo meToduri da kvlevis teqnologia.”16.09. 2012 წ.
 11. “Language in Globalisation Era and Foreign Language online teaching Moduls” , held by International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG), Batumi,9-10 november, 2012 წ.
გრანტები:

საერთაშორისო გრანტი:

2009 წელს თებერვალ-აპრილში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომზადებული და ევროსაბჭოში წარდგენილი TEMPUS-ის საგრანტო პროექტის  ,,ახალი მექანიზმების დანერგვა პედაგოგიური პრაქტიკის გაუმჯობესებისა და  რეფორმისათვის ”- მონაწილე.

ადგილობრივი გრანტი:

2008 წელს რუსთაველის ფონდში წარდგენილ პროექტში ,,პედაგოგიური პრაქტიკისადმი ახალი მიდგომები, როგორც სტუდენტის დასაქმებისათვის მზაობის ხარისხის განმსაზღვრელი.” პროექტის მონაწილე , შიფრი:196 082-220. შეფასება: 87,5.

- 2009 წელს რუსთაველის ფონდში წარდგენილ  პროექტში- მონაწილე.

- ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2007 წელს დაუფინანსებელი გრანტის მონაწილე, შიფრი 2-780, პროექტმა მიიღო შეფასება 81,3.

- წარდგენილია 29 აპრილს 2013 წელს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე ,,სწავლებისა და  აღზრდის პრობლემები თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში“, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი სსიპ  შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული გრანტი CF/3 3/2-210/13;

წარდგენილი საერთაშორისო გრანტი:

- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომზადებული და ევროსაბჭოში წარდგენილი TEMPUS-ის საგრანტო პროექტი, 2013 წ.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

მიმართულება: ინგლისური ფილოლოგია.


დარგი:

დარგი: თარგმანთმცოდნეობა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი   - 13:00 – 15:00
ოთხშაბათი - 10:00 – 12:00
 


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა