მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: იბრაიმ დიდმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: კობალაძის 6, ბ.17, ბათუმი 6010
მოქალაქეობა:
დაბადების თარიღი: 06.12.1956
ტელეფონი: 599 27 66 00
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გრაფთა თეორია, პარალელური დაპროგრამება, ლოკალური ალგორითმები, გრაფული მოდელები, მათემეტიკური კიბერნეტიკა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის  ასოცირებული პროფესორი - 24. 02. 2014 – 24.02.2019

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 7.07. 1079
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, მათემატიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Г-1 N170113
გაცემის თარიღი: 07.07.1979;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ლოკალური ალგორითმები და მისი პარალელური რეალიზაცია“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 16.06.1988
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, კიბერნეტიკა (მათემატიკური კიბერნეტიკა)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: КТР № 001903
გაცემის თარიღი: 16.06.1988
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გამოყენებითი მათემატიკა და მათემატიკური კიბერნეტიკა.
სადისერტაციო თემა: Локальные алгоритмы на графах, их графовые модели и параллельная реализация
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2006 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: დიპლომი №1086
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
სამუშაო გამოცდილება:

24. 02. 2014 დღემდე - განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის  ასოცირებული პროფესორი;

2006 წლის 1 სექტემბრიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

1998-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი. 

1988-1990 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი.

2004-2005 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტის დეკანი.

2004-2005. სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დირექტორი.

1996-2005 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გამოთვლითი ცენტრის უფროსი.

1992-2006 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №82 ზოგადსაინჟინრო კათედრის დოცენტი. 

1988-1992 სტუ-ს ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, №82 ზოგადსაინჟინრო კათედრის მასწავლებელი. უფ. მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. იბრაიმ დიდმანიძე.  კახიანი გ.ა. პროგნოზირების ამოცანებისათვის ნეირონული ქსელების სამიზნე ფუნქციონალის მოდიფიცირება და ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. No. 1 (vol.65), 2013. ISSN 1512-0287. გვ.53-59.

2. იბრაიმ დიდმანიძე, თხილაიშვილი რიმა. შეკუმშვის ფუნქციონალური ფაქტორი.II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სამეცნიერო შრომები. ISSN 978-9941-0-5719-9.გვ.251-253.  ბათუმი 2012.
3. იბრაიმ დიდმანიძე, გიორგი გოგიჩაიშვილი, ზებურ ბერიძე. უსადენო ქსელების ნაირსახეობები და გამოყენების მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი. ISSN 1512-2530.თბილისი  2012 გვ. 256-262.

4. Дидманидзе И.Ш., МегрелишвилиЗ.Н., Кахиани Г.А. Результатыматематическогомоделирования процесса регенерации катионитового фильтра и его программная реализация. (The collection of articles and report. V International Exhibition and Conference. SU ARNASY. Water Consumption: Reality, Problems and Prospects. Astana, 9-13,

5. იბრაიმ დიდმანიძე, გულბაათ ნარეშელაშვილი, თამაზ შეროზია, ვალერი კეკელია. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ,,მართვის ავტომატიძებული სისტემები''. ISSN 1512-3979.N1(10)თბილისი 2011. გვ.213-215.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

 

1.  Дидманидзе И.Ш., Кахиани Г.А. Искусственная нейронная сеть и управление инвестициями фондового рынка. 10 th International conference ,,THEORETIСAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT’’, Yalta, Ukraine  2013.

2. Local algorithms on graphs. II международная научно-практическая интернет конференция ,,СУЧАСНI ТЕНДЕНЦII РОЗВИТКУ МАТЕМАТИКИ ТА II ПРИКЛАДНI АСПЕКТИ – 2013’’. Донецк, Украина

3. დიდმანიძე ი. დიდმანიძე მ. გრაფში ერთი საწყისი წვეროდან უმოკლესი მანძილის პოვნის სინქრონული პარალელური ლოკალური ალგორითმი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება’’, ბათუმი, საქართველო. 2012.

4. Дидманидзе И. Тхилаишвили Р.    Представление и сжатие изображений на кодовой сетке. Ninth International conference `THEORETIKAL AND APPLIED ASPECTS OF PROGRAM SYSTEMS DEVELOPMENT~ Kyiv, Ukraine. 2012.

5. დიდმანიძე იბრაიმ, თხილაიშვილი რიმა. ეფექტური კოდირება ანუ დისკრეტული ინფორმაციის შეკუმშვის ერთ-ერთი მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა’’, 2010.


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, უკრაინული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint, Adobe Acrobat, Adobe Pagemaker, AutoCAD

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ზუსტი მეცნიერებანი


დარგი:

კომპიუტერული მეცნიერებანი

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა