მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: მედეა დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №93/99, ბ 34
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 29/07/1981
ტელეფონი: (+99599) 27 55 88, (+99592) 27 55 88
ელ-ფოსტა: medea.diasamidze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დარგობრივი მეთოდიკა , ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის  ასისტენტ პროფესორი 16.09.2013-16.09.2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1. 07. 2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AA №0009118
გაცემის თარიღი: 26.08.2002 წ.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისი
სადისერტაციო თემა: სტილისტიკისა და სემანტიკის ურთიერთმიმართება
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 21.04.2004 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AB №0000445
გაცემის თარიღი: 30.12.2004 წ.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების აკადემიური დოქტორის ხარისხი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26 ივნისი, 2013 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის 16 სექტემბრიდან - ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

2011- 2013    აჭარის განათლების ფონდი, ინგლისური ენის მასწავლებელი

2004- 2012  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.   მედეა დიასამიძე    საქმიანი წერის სწავლებისას გამოყენებული მუშაობის ფორმები შრომები „ენა და კულტურა“ ISBN 978-9941-10-724-5  2013წ

2. Medea Diasamidze, Georgian multilingual association journal,  Genres of Business English Fiplv Homo Loquens, Georgian  ultilingual association , vol 4. p34-37   Tbilisi   ISSN 1987-8761, გამომცემლობა „უნივერსალი“   universal@internet.ge  2012

 3. მედეა დიასამიძე  სამეცნიერო სტატია     საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი თბილისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და ორგანიზება საქმიანი წერის სწავლებისას   საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი , საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟრნალი    „ ინტელექტი“ 1 (39) ISSN 1512-0333 გვ. 15-17 Intelecti@ yahoo.com  2011

4. მედეა დიასამიძე  სამეცნიერო სტატია  საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი თბილისი, საქმიანი წერის ლინგვისტური თავისებურებანი  საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა, კულტურათშორისი კომუნიკაციები, N14 თბილისი, ISSN 1512-4363 გვ. 15-17  2011

5. მედეა დიასამიძე    სამეცნიერო სტატია  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი , ქუთაისი  უცხოური    (ინგლისური)   ენის კურიკულუმში საქმიანი წერის სწავლების ადგილი  ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ენა და კულტურა N 5  ISSN 1987-7323   info@meridianpub.com გვ.262-264 2011

6. მედეა დიასამიძე   სამეცნიერო სტატია  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი , ქუთაისიინგლისურ ენაზე საქმიანი წერის სწავლება სტუდენტური ასაკის ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინებით   ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ენა და კულტურა N 4  ISSN 1987-7323   გამომცემლობა „მერიდიანი“ info@meridianpub.com  2011

7.  მედეა დიასამიძე   Tourism and Business Writing  კრებულში “ Tourism, Economics and Business” ISBN 978-9941-17-315-8  2011წ

8. მედეა დიასამიძე   Innovative Approach in Teaching Business Writing  კრებულში „ Innovative  Aspects of Study of the Black Sea Countries, Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics” ISSN 1987-5827 2011წ

9. მედეა დიასამიძე Teaching Business Writing   კრებულში  “Humanities in the Information Society”  vol. 2 ISSN 1987-7625  2010 წ.

10. მედეა დიასამიძე    Aspects of teaching Foreign Language for Tourism Students კრებულში “ Tourism, Economics and Business” ISBN 978-9941-12-842-4 2010 წ.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.     საქმიანი წერის სწავლებისას გამოყენებული მუშაობის ფორმები  II საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ ქუთაისი 2013

2.    2nd International scientific-practical conference Tourism: economics and business 4-5 June 2011 Batumi (tourism and teaching business writing)

3.     International conference Innovative aspects of study of the black sea countries culture, history, anthropology, literature and linguistics , 1-3 July 2010   (innovative approach in teaching business writing) www.library.anthropo.ge  

4.     Business Writing and Language  Skills Management  Batumi –Spring-2010  International Conference & Exhibition2010წ     7-9 მაისი

5.     1st International scientific-practical conference Tourism: economics and business    5-6 June 2010 Batumi-Trabzon ( Aspects of teaching foreign language for tourism students)

6.     Assessment and checking of students’ knowledge  International Conference Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policies  ბათუმი 2010 წ. 7-9 მაისი

7.     Effective Business Writing and Its Peculiarities I საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„ენა და კულტურა“ ქუთაისი 2010წ   1-2 ოქტომბერი ახალგაზრდულ მეცნიერებათა საერთაშორისო კონფერენციაში; თბილისი 2010 „ გელათი 2010“ „ ახალი მსოფლიო და ჩვენ“ ISBN 978-9941-17-177-2

8.     საქმიანი წერის სწავლება  საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი, 2009 წ . 29-30 მაისი.


ეროვნული:

1.  უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია; 28-29 მაისი 2010 ბათუმი (საქმიანი წერის სწავლების მეთოდიკა);

2. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების სფეროს ზოგადი, დარგობრივი და ორიგინალური კომპეტენციები“ 30 ივნისი, 2009 წ.

(დასაქმებულის კარიერეის ზრდისათვის საჭირო და მნიშვნელოვანი კომუნიკაციური კომპეტენციები.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსუსლი, გერმანული 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office: Microsoft office word, Microsoft office excel, Microsoft office  Power point,  Microsoft office outlook, Internet explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1.    5.07- 26.07 2013 Overseas Teachers Refresher Course   Regent School London, UK

2.    March, 2012  Classroom Language  Batumi ,Georgia ETAG

3.    November, 2012  Languages in Globalization Era and Foreign Language Online Teaching Moduls Batumi, Georgia

4.    2011წ  სწავლება/ სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში  საქართველო

5.    20.06-24.06. 2011  English Language Teaching, Poetry and Folksongs
Tti School of English, Batumi, Georgia

6.    June 2011  TKT module1 Language and background to language learning and teaching

7.    June 2011 TKT module2 Lesson planning and use of resources for language teaching

8.    June 2011 TKT module3 Managing the teaching and learning process

9.    August  2011 TOEIC preparation course  TTI School Of English LTD , London, UK

10.   Test of English for International Communication  London, United Kingdom  

11. 8.08. – 12.08. 2011   Teacher training course for non native EFL trainers

         London, United Kingdom 

    12.  23.09. 2011 English as a foreign language   London, United Kingdom

    13.  15.08.-26.08 2011  English for Work  London, United Kingdom

    14. 15.08- 23.09 2011  Business English  London, United Kingdom

    15. October 2010  Newly Qualified Teachers  Batumi, Georgia  ETAG

    16. მაისი 2010წ  ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა TKT Essentials თბილისი, საქართველო

    17. 25.05. 2010წ  კითხვა, წერა, კრიტიკული აზროვნება  თბილისი, საქართველო

    18. 25.07. 2010  English language teaching through story-telling Oxford House College

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებები


დარგი:

ინგლისური ენა და ლიტერატურა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი - 14:00-15:00

ხუთშაბათი - 15:00-17:00

პარასკევი - 14:00-16:00


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა