მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: ნინო სამნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ერას (ზ. გორგილაძის) ქუჩა № 38, № 5
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 21/10/1978
ტელეფონი: (+99593) 39 73 71.
ელ-ფოსტა: nino-samnidze@rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტექსტის ლინგვისტიკა, დისკურსის ანალიზი, კომუნიკაციური გრამატიკა, ინგლისური ენი სწავლების მეთოდიკა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ-პროფესორი - 16.09.2013- 16.09.2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, საშუალო სკოლის ინგლისური და გერმანული ენების მასწავლებლის კვალიფიკაციით.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2003 წლის 5 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AB № 0001915
გაცემის თარიღი: 2003 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრის აკადემიური ხარისხი და ლინგვისტი მასწავლებლის (ინგლისური ენა) კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 23.05.2005
განათლების მიმართულება, დარგი: ინგლისური ენის სწავლების თეორია და პრაქტიკა, კულტურათაშორისი კომუნიკაციის სპეციალობით
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AA № 000494
გაცემის თარიღი: 21. 03. 2013
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
სადისერტაციო თემა: აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ლინგვოსემიოტიკური და სტილისტური თავისებურებანი ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27. 07. 2012 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 2012 წლის 27 ივლისის N 5 გადაწყვეტილებით.
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანიკული ენათმეცნიერება (ანგლისტიკა) 10. 02. 04
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: BSU № 000003
გაცემის თარიღი: 21. 03. 2013
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამუშაო გამოცდილება:

2013 15 სექტემბერი - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ასისტენტ პროფესორი;

2012  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;

2012 -2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენის მასწავლებელი;

2013-2010 - ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრი „ი- თი -აი 2000“ ინგლისური ენის პედაგოგი;

2009-2006 - Education Training International ბრიტანული საერთაშორისო სასწავლო და საგანმანათლებლო ცენტრი. ინგლისური ენის პედაგოგი.

2007-2005 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და საზღვარგარეთული ლიტერატურის კათედრის  ლაბორანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფია

1. ნ. სამნიძე. აბსოლუტური კონსტრუქციები და ინგლისურენოვანი მხატვრული ნარატიული ტექსტის სინტაქსური სტილისტიკა.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,.  ISBN 978-9941-434-42-6. ბათუმი. 2013.  

         პუბლიკაციები

1. წინადადების სინტაქსური სტრუქტურაცია და ნომინალიზაციის ფენომენი როგორც ინგლისურენოვანი ტექსტის სტილისტური მარკერი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან ოთხმოცი წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ წარმოდგენილი შრომების კრებული. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2013.

 

2. ნ. სამნიძე, სინტაქსური სტილისტიკა, როგორც ავტორის კომუნიკაციური სტრატეგიის და სუბიექტური მოდალობის გამოხატვის საშუალება ინგლისურენოვან ტექსტში. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ №1(45), თბილისი 2013,  გვ. 158-161

 

3. ნ. სამნიძე, აბსოლუტური კონსტრუქციები, როგორც ავტორის სუბიექტური მოდალობის გამომხატველი სტრატეგიული საშუალება ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში.

              ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდის სამეცნიერო რეფერირებადი                 ჟურნალი „ენა და კულტურა“, № 5б , ქუთაისი 2011, გვ 122-128. 

 

4. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა კოგნიტური ასპექტი და ტექსტისწარმომქმნელი თავისებურებები ინგლისურენოვან ნარატიულ ტექსტში. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ენა და კულტურა“ წარმოდგენილი შრომების    კრებული. ქუთაისი 2010,  გვ. 341-349.

 

5. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა როლი ტექსტის ინფორმაციულ-კომუნიკაციურ განვრცობაში (ინგლისური ენის მასალაზე) საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ №1 (36) თბილისი 2010. გვ. 120-125.

 

6. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ნიშნობრივი არსი და მათი სტილისტური ასპექტი ინგლისურენოვან მხატვრულ ტექსტში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტომი I. ბათუმი 2009  გვ.  298–301.

 

7.  ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ლინგვისტური სტატუსი და მათი სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურ ენაში. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ №1 (27) თბილისი 2007. გვ. 85-88.

 

8. ნ. სამნიძე, აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ფუნქციონირების სტილისტური ასპექტი ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ჟურნალი, „საენათმეცნიერო ძიებანი“, ტომი XXV, თბილისი 2007, გვ. 267-280.

  

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. წინადადების სინტაქსური სტრუქტურაცია და ნომინალიზაციის ფენომენი როგორც ინგლისურენოვანი ტექსტის სტილისტური მარკერი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან ოთხმოცი წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. ქუთაისი 10-12 ოქტომბერი, 2013.

3. აბსოლუტურ კონსტრუქციათა კოგნიტური ასპექტი და ტექსტისწარმომქმნელი თავისებურებები ინგლისურენოვან ნარატიულ ტექსტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 1-2 ოქტომბერი, 2010.

4. აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ნიშნობრივი არსი და მათი სტილისტური ასპექტი ინგლისურენოვან მხატვრულ ტექსტში.  ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 29-30 მაისი, 2009.


ეროვნული:
 1. აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ფუნქციონირების თავისებურებანი ტექსტის კომუნიკაციურ სტრუქტურირებაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია.   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 23 ოქტომბერი, 2010.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, გერმანული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 MS Office; MS Word, MS Outlook,Internet,Power Point.

სტაჟირება, ტრენინგები:
 1. 8.08.2011-12.08. 2011 Overseas Teacher Training Course (15 hours)  TTI school of English,    London.
 2. 15.08.2011- 19.08.2011 A Course in English as a Foreign Language. General English (Advanced level) TTI school of English,    London.
 3. 15. 08.2011-19.08.2011 A Course in English as a Foreign Language. Business English (Advanced level) TTI school of English,    London.
 4. 22.08.2011- 26.08.2011 A  TOEIC  (Test of English for International Communication) Preparation Course TTI school of English, London.
 5. 25.08.2011 TOEIC  (Test of English for International Communication) Certificate Of Achievement.  Total score:    855  . TTI school of English, London, United Kingdom
 6. “Inspiring and Empowering Teachers of English” Conference English Language Fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG).  18. 05. 2013 ბათუმი.
 7. .08.2012-17.08. 2012 ELT Teacher Development Workshop conducted by Tbilisi language Center “TLC”. (20 hours) Batumi.
 8. 30.01.2012- 09.04.2012 Learning Technologies. A 41-Hour Teacher Training Course  Conducted by British Council. Result: Excellent. British Council Certificate Of Achievement.
 9. 7, 8, 15 / 05 /2011 Teaching Speaking Skills through Video. A 10-Hour Teacher Training Course con-ducted by ETAG, Batumi.
 10. ნოემბერი, 2011 A 40-Hour In-Service Training Course In Modern English Language Teaching Conducted by ETAG (თანამედროვე ინგლისური ენის სწავლება).  საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 11. თებერვალი, 2011ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამა: ინგლისურ ენაზე წერის უნარის განვითარება (Developing Writing Skills). (ETAG) საქართველოს  ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 12. 24. 09.2011 ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 13. 20.06-24.06 2011 A 15-Hour Course in English Language Teaching. Poetry and Folksongs. TTI school of English. Batumi.
 14. 25-30 / 06 / 2010A Course in English Language Teaching through Storytelling.  Oxford House College, Batumi.
 15. დეკემბერი, 2010  ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფე-სიული განვითარების პროგრამა: ინგლისური ენის სრულყოფა (Language Development). (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 16. მაისი 2010, ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პროგრამა: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა. TKT Essentials. (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის   მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
 17. ოქტომბერი, 2010, A 20-hour in-service training course Newly Qualified Teachers (NQT). (ETAG) საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი.
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებები


დარგი:

ინგლისური ენა და ლიტერატურა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
 1. ინგლისური ენა A2.1      60 სთ
 2. ინგლისური ენა      B1.1     60 სთ
 3. ინგლისური ენა      B1.1.1   45 სთ
 4. ინგლისური ენა    (მაგისტრატურა) B1.2.1   30 სთ

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი - 14:00-16:00

ოთხშაბათი - 14:00-16:00

პარასკევი - 14:00-16:00


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა