მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი >> აკადემიური პერსონალი

ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი
სახელი და გვარი: ნელი ახვლედიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: მახინჯაური, აღმაშენებლის 13, ბ.42
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 02.11.1976
ტელეფონი: (+995593) 68 03 36
ელ-ფოსტა: nelitemo@inbox.ru, nellyakhvledi@yahoo.de
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გენდერული ლინგვისტიკა;

გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა საინფორმაციო-ტექნოლოგიური საშუალებების მეშვეობით;

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასოცირებული პროფესორი - 16.09.2013-16.09.2018

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24. 07.1998
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანული ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ 041395
გაცემის თარიღი: 04.03.1999
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
სადისერტაციო თემა: "რეკლამა, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მისი კვლევის გენდერული ასპექტები".
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 15.07.2009 (ოქმი№9, 23.07.09)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, გერმანისტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის 24 ოქტომბრიდან დღემდე ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსი;

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2009 - 2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი;

1998 - 2009 ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
  1. Shavladze, T. Akhvlediani, N. (2012). Superstitions connected with days of the week in Anglo-American, German and Georgian cultures and languages (on the basis of Anglo-American,German and Georgian paremic forms. // international periodical scientific journal "Intelect" 1(42). Tbilissi.;
  2. ,,მეტყველების ქალური და მამაკაცური სტილის განმასხვავებელი ელემენტები გერმანულსა და ქართულ ენებში”; რსუ კრებული, ბათუმი, 2009;
  3. სარეკლამო ლოგოტიპების ლინგვოკულტურული ანალიზი. საენათმეცნიერო ძიებანი XXVII. თბილისი, 2008;
  4. სარეკლამო ტექსტი როგორც მთიანობა და მისი მიმართება სოციალურ სქესთან. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2(31) თბილისი, 2008.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
  1. 1.01.06.2012–03.06.2012 საერთაშორისო კონფერენცია: ‘გერმანული დარგობრივი ენის თეორია და პრაქტიკა საქართველოში
  2. 20.07.2010 კოლოქვიუმი დოქტორანტებისათვის: „Multiethnolektale Jugendsprache. Morphosynthaktische Reduktion“ HPSL
  3. 20.07. 2010 კოლოქვიუმი დოქტორანტებისათვის:„ Silben und wortsprachliche Merkmale im Zentralschwäbischen“ HPSL
  4. საერთაშორისო კონფერენცია “მეტყველების ქალური და მამაკაცური სტილის განმასხვავებელი ელემენტები გერმანულსა და ქართულ ენებში”. რსუ, ბათუმი. 2009

ეროვნული:
  1. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია ,,სემიოტიკური მოთხოვნები სარეკლამო-საინფორმაციო ხასიათის ტექსტების მიმართ”.   რსუ, ბათუმი. 2008
უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული ენა, რუსული ენა, ინგლისური ენა  

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. 4.06.2013 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის   გერმანისტებისათვის, "რიჩარდ ვაგნერი და ნიბელუნგები", DAAD, ბათუმი

2. 05.04.2013 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “ცნობილი გერმანული პორტრეტები“, DAAD, ბათუმი

3. 01.03.2013–02.03.2013 kvalifikaciis asamaRlebeli treningi „ზრაპარი გერმანული ენის გაკვეთილზე“ , gოeTes institუტი

4. 15.06.2012 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “ჰერმან ჰესე, ცხოვრებისა და ნაწარმოებების მიმოხილვა“, DAAD, ბათუმი

5. 27.04. 2012 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, ‘გიუნტერ გრასი, მწერალი და აქტიური მოქალაქე“, DAAD, ბათუმი

6. 16.12.2011 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “200 წელი – ძმები გრიმების საბავშვო ზღაპრები“, DAAD, ბათუმი

7. 26.10.2011-30.10.2010 speckursi “kurikulumis ganviTarebis perspeqtivebi germanisTikis mimarTulebiT saqarTvelos umaRles saganmanaTleblo sferoSi” DAAD, Tbilisi

8. 14.05.2011–28.05.2011 kvalifikaciis asamaRlebeli treningi,, gოeTes institუტი“

9. 10.09.-15.09.2010 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის: „პროფესიული გერმანული ენა და სამეცნიერო საქმიანობა“, DAAD, ბათუმი

10. 17.05-18.05. 2010 ლექცია-სემინარ-ტრენინგი:„ სინტაქსის თანამედროვე თეორიები წინადადების სეგმენტირებისა და მოდელირების შესახებ“, ბათუმი

11. 01.06-31.07.2010 კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის პედაგოგებისა და მეცნიერებისათვის, ფრაიბურგის ალბერტ-ლუდვიგის სახელობის უნივერსიტეტი (გერმანია)

12. 21.06.2009-11.07.2009 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ქვეყანათმცოდნეობაში, გოეთეს ინსტიტუტი, ფრანკფურტი/ლაიპციგი (გერმანია)

13. 14.03.2009 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი: „ციტირება, პარაფრაზირება, დასაბუთება“, DAAD, ბათუმი

14. ოქტომბერი – თებერვალი 2009/2010 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ინტერნეტ - კურსი გერმანული ენის მასწავლებელთათვის. გოეთეს ინსტიტუტი  (დისტანციური სწავლების მეთოდიკა), სერთიფიკატი

15. 31.05-02.06.2009 სემინარ- ტრენინგი  გერმანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პედაგოგებისა და დოქტორანტებისათვის (18 სთ.):1. ენობრივი პოლიტიკა ევროპასა და საქართველოში. 2. გერმანული ენის გრამატიკის თეორიის სწავლების ლინგვისტური საფუძვლები და დისციპლინის კურიკულარული ინტეგრირება ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ბოლონიის პროცესის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

16. 02.02.2008 ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება” საერთაშორისო პროგრამა: კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისთვის (სერთიფიკატი)

17. 07.07-18.07.2008 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის: ,,ენობრივი ქმედება უნივერსიტეტებში: საფუძვლები, ინტერკულტურული ასპექტები, უმაღლესი სასწავლებლის დიდაქტიკური კონცეპციები”, DAAD, თბილისი

18. 06.10-10.10.2008 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის: „გერმანული ენა ეკონომისტებისათვის –პროფესიული კურსი გერმანული ენის მეთოდიკაში “, DAAD, თბილისი

19. თებერვალი – ივნისი 2008 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ინტერნეტ - კურსი გერმანული ენის მასწავლებელთათვის. გოეთეს ინსტიტუტი (დისტანციური სწავლების მეთოდიკა), სერთიფიკატი

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებები


დარგი:

გერმანული ენა და ლიტერატურა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა