მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ლელა თავდგირიძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, რუსთაველის ქ. N41, ბნ. 18
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 31.08. 1959 წ
ტელეფონი: (+995) 899 50 64 30
ელ-ფოსტა: ltavdgiridze@rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

უმაღლესი სკოლის დიდაქტიკა

საშუალო სკოლის დიდაქტიკა

ეკოლოგიური აღზრდა-განათლება

სწავლება/სწავლის ტექნოლოგიები

 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სრული პროფესორი, 16.09.2013-16.09.2019

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ფიზიკის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: ივნისი, 1980წ
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა-მათემატიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: წარჩინებით,N 753804 .
გაცემის თარიღი: 25.07.1980 წ
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შ.რუსთევლის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტ უტი სახელმწიფო საგამოცდო კომისია №9909
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,ეკოლოგიური აღზრდა-განათლება საბუნებისმეტყველო ციკლის საგნებში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 05.03.1998 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის თეორია და ისტორია (13.00.01)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ოქმი №20, PD 13.00. 01 C №1, N001701;
გაცემის თარიღი: 05.03.1998 წ.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ეკოლოგიური აღზრდა-განათლება საბუნებისმეტყველ საგნებში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: დოცენტის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება,
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: დოცენტის ატესტატი N0000157;
გაცემის თარიღი: 2000წ
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

15.09.2009 წლიდან დღემდე განათლების ფაკულტეტის სრული პროფესორი
2007- 2009წწ პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, განათლების ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი;
2005 წლიდან დღემდე პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი;
2000 – 2005 წწ.. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის კათედრის გამგე;
1998-2004 წწ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის კათედრის დოცენტი, სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების მეცნიერ-ხელმძღვანელი;
1989 - 1999 წწ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკის კათედრის მასწავლებელი, უფ. მასწავლებელი;
1981- 1989 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალი, N82 -ე კათედრის ლაბორანტი, საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული მასწავლებელი;
1980-1981 წწ. ხელვაჩაურის რ-ის სოფ. ჭარნალის საშუალო სკოლა, ფიზიკის მასწავლებელი; ბათუმის N13 საშუალო სკოლა ფიზიკის მასწავლებელი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.     ილია ჭავჭავაძე მასწავლებლის დანიშნულების შესახებ (გლახის ნაამბობის მიხედვით, რსუ-ს შრომები. XI, ბათუმი, 2008 გვ. 14-20;

2.     ზრუნვა ბუნების გადასარჩენად, რსუ-ს შრომები. XI, ბათუმი, 2008; გვ. 72-78;

3.     საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია II მოზარდთა  ეკოლოგიური აღზრდის შესახებ, საქართველოს განათლების აკადემიის მოამბე, #10,  თბილისი; 2008წ; გვ. 27-31;

4.     Пути отбора контингента для учительской профессии, Историко-филологические изыскания. Шота Руставели Санк-Петербурский гос. Университет V, Санк-Петербург Батуми 2008,  გვ. 297-303;

5.     სამეცნიერო მუშაობის როლი მომავალ მასწავლებელთა მომზადებაში, ჟურნალი ”საზრისი” #24, თბ., 2008წ  გვ. 51-53;

6.     პატრიოტული გრძნობების აღზრდა მოზარდებში, (თანაავტორობით), ჟურნალი ”ინტელექტი”,#1(33) თბ., 2009წ გვ. 315-318;

7.     პედაგოგიური ინვარიანტი, როგორც მასწავლებლის პროფესიული უნარების სრულყოფის ერთ-ერთი ფორმა, ჟურნალი ”ინტელექტი”,  #1(33)თბ., 2009წ გვ. 312-315;

8.     Позитивное взаимодействие как основной принцип интерактивных форм обучения в высшей школе, ჟურნალიИсторико-филологические изыскания. Гос. университет Шота Руставели, Санк-Петервурский гос. Университет, Батуми 2009, VI  გვ. 209-213

9.     რწმენისა და ცოდნის ერთიანობის საკითხი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II ეპისტოლეებსა და ქადაგებებში, საქართველოს განათლებისა და ,მეცნიერების სამინისტრო, რსუ ქრისტიანული  კულტურის კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 22-24 აპრილი, ბსუ გამომცემლობა, ბათუმი 2009წ გვ. 173-179

10.  სტუდენტთა ცოდნის შემოწმება-შეფასება, ბსუ შრომები, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა 2009წ

11.  თამაში, როგორც სწავლების მეთოდი, ჟურნალი ”საზრისი”  # 25    , თბ., 2009;

12.  სწავლების ტექნოლოგიების გამოყენება ქიმიის სწავლებაში,  მეთოდი, ჟურნალი ”საზრისი”  # 25    , თბ., 2009

13.  მასწავლებლის მომზადების ისტორიიდან აჭარაში, საერთაშორისო კონფერენციის „ტბელობა“ მასალები, 363–372გვ. 2009წ.

14.  ტუტორის როლი უმაღლეს სკოლაში, საერთაშორისო კონფერენციის  ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, ბათუმი 20010 წ გვ. 538–541; ISSN 1987-7625, ISBN 978-9941-412-62-2

15.  პედაგოგიური პრაქტიკის როლი მომავალი მასწავლებლის მომზადებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „დიდაჭარობა“ მასალები, ბათუმი გვ. 298–300, 2010 წელი

16.  გიორგი ჯიბლაძე და უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, # 11, 2010წ;

17.  Роль дидактических  в обучении иностранным языкам, материалы международной научной конференции- Русский язык в культурной столице евролы-2010, Печский университет, факультет гуманитарных наук  кафедра славянской филологии, 15-17 Апреля 2010, Печ 2010 (Венгрия), ст. 158-164

18.  „რელიგიური აღზრდა–სულიერი ფორმირების გზა“ (გობრონიძე გ.) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის გამოცემა „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ III,  გვ. 210–216,  ბათუმი 2011წ;

19.  მასწავლებლისა და მშობლის თანამშრომლობის ზოგიერთი ასპექტი (გ. გობრონიძე), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შრუ, შრომები XVI, განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, ბათუმი 2010წ (თანაავტორი გ. გობრონიძე)

20.  „საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია II შეხედულებები ეკოლოგიური კულტურის ფორმირების აუცილებლობის შესახებ“, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერცია „გელათი 2010“–„ახალი მსოფლიო და ჩვენ“ მასალები, თბილისი 2010წ (თანაავტორი გ. გობრონიძე)

21.  Lela Tavdgiridze, Shorena  Vashadze, Innovations the education field, Bologna Process, European Constuction, European neighbourhood Policy, Thierry come Gills Rouet, BRUYLEINT 2011 pp. 307-313

22.  Medea Diasamidze, Lela Tavdgirdze, Assessment and checking students knowledge, Bologna Process, European Constuction, European neighbourhood Policy, Thierry come Gills Rouet, BRUYLEINT  pp. 319-329, საფრანგეთი 2011წ

23.  ი.ბიბილეიშვილი, ლ. თავდგირიძე, საუნივერსიტეტო აღზრდისა და სწავლების საკითხები, თბილისი 2011წ

24.  ეკონომიკური კულტურის აღზრდა (თანავტორი ნ. მამულაძე), ეკონომიკისა და ბიზნებისის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის  საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 24–25 სექტემბერი 2011, გვ 235–237 , ბათუმი ISBN 978-9941-17-401-8

25.  პიროვნული ურთიერთობები, როგორც მოტივაციის  ამაღლების საშუალება, I  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები, თელავი 2011 ISSN 2233-3401 97723340000,  გვ. 130-134

26.  მასწავლებელთა მომზადება და შესაბამისი კომპეტენციების ფორმირება GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20) International Scientific Conference: "Education in the Era of Globalization - XXI Century Challenges''. Materials ISSN 1512-1801 154

27.  ინკლუზიური განათლება და თანამედროვე საზოგადოება, გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მეოთხე  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2011წ UDC 378(479.22) 06a5665,    გვ. 36-39

28.  Инновационные формы лекции в преподавании гуманитарных дисциплин, Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthopology, Literature and Linguisties II, Blagoevgrad-Batumi 2011    ISSN 1987-5827, გვ. 223–226

29.  სასწავლო დისკუსიის როლი დიალოგის კულტურის ფორმირებაში, III საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია თემაზე: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები, ქუთაისი 2012, ISSN: 2298-030X, გვ. 75–79

30.  «Коммуникативные модели обучения иностранному языку», V Международная Научная Конференция: Человек, сознание, коммуникация, интернет. 9-13 Мая 2012, ISBN: 978-83-61116-21-9      ISSN: 0239-35-6, Варшава, ст. 1332-1336

31.  სტუდენტებში კრიტიკული აზროვნების განვითარების სტრატეგიების შესახებ, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, II International-Science Conference, Abstracts, ბათუმი, 21–23 სექტენბერი,  2012. Batumi, 21-23 September, 2012

32.  Interactive strategy of work on the text, Интерактивная стратегия работы над текстом, Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты, V Международная научная конференция 23-24 ноября 2012г, Чита  ЗаГТТТУ 2012, ст. 123-126

33.  ინკლუზიური განათლება–მომავალი განათლების სისტემა ყველასათვის, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე, №12 2012წ, თბილისი, გვ. 81–85

34.  Пути и средства адаптации будущих преподавателей с университетской жизнью, Историко-филологические изыскания  VIII, Санк-Петербург, Батуми, Твилиси 2012ст. 241-247  ISSN 1512-3162

35.  დიალოგი, როგორც კომუნიკაციის საშუალება, (თანაავტოტორობით), ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, ქუთაისი 12–13 იანვარი, 2013 წ გვ. 32–35

36.  Роль Грузинских народных игр в деле физического  воспитания будущего поколения, Материалы IX международной заочной научно-практической конференции: Научная дискуссия: Вопросы Педагогики и Психологии, Москва 2013г. ст 24-28  ISSN 978-5-905945-97-7

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.     ა. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემისს ერთობლივი II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; თემაზე: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, ქუთაისი, 2008წ. 27 დეკემბერი. მოხსენება - იაკობ გოგებაშვილი მოსწავლეთა ეკოლოგიური განათლების აუცილებლობის შესახებ

2.     საერთაშორისო კონფერენცია ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, მოხსენების თემა: ტუტორის მისია უმაღლეს სკოლაში, ბათუმი 29-30 მაისი, 2009წ

3.     საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, მოხსენება თემაზე “მასწავლებლის მომზადების ისტორიიდან აჭარაში”, 2009წ, ნოემბერი

4.     Международная конференция «Русский язык в культурной столице Европы-2010» Венгрия, Печ, 15-17 апреля 2010 г. «Роль дидактических игр в обучении иностранным языкам».

5.     საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი–გაზაფხული–2010“, ბათუმი 7–9 მაისი 2010 წელი. მოხსენების თემა: :მეცნიერულ–ტექნიკური პროგრესი და მისი გავლება ეკოლოგიურ წონასწორობაზე“ (თეზისები)

6.     საერთაშორისო კონფერენცია “დიდაჭარობა“.მოხსენება თემაზე: „პედაგოგიური პრაქტიკის როლი მომავალი მასწავლებლის მომზადებაში“, ხულო, 5 მაისი, 2010წ

7.     საერთაშორისო კონფერენცია „ბოლონიის პროცესი და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა“; ბათუმი 28–29 ივნისი, 2010წ.მოხსენება თემაზე: თემაზე: „სიახლეები განათლების სფეროში“ (შ. ვაშაძე), შეფასება (მ. დიასამიძე)      

8.     Инновационные формы лекции в преподавании гуманитарных дисциплин, вторая международная конференция «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна, Ватуми, 1-3 июля 2010

9.     საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“ მამა პაისი მთაწმინდელი მშობლის მოვალეობის შესახებ, ხიჭაური 2010

10.  ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „გელათი 2010“–„ახალი მსოფლიო და ჩვენ“ (გ. გობრონიძე). მოხსემენა თმაზე: „საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია II შეხედულებები ეკოლოგიური კულტურის ფორმირების აუცილებლობის შესახებ“, თბილისი 2010 თეზისი

11.  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი, მოხსენება თემაზე „რელიგიური აღზრდა–სულიერი ფორმირების გზა“ (გობრონიძე გ.)29–30 აპრილი 2011წ, ბათუმი

12.  24–25 სექტემბერი 2011, ეკონომიკური კულტურის აღზრდა (თანავტორი ნ. მამულაძე), ეკონომიკისა და ბიზნებისის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის  საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2011წ

13.  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათა დიალოგები“, მოხსენება თემაზე პიროვნული ურთიერთობები, როგორც მოტივაციის ამაღლების საშუალება, თელავი 2011

14.  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია -განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში-XXI საუკუნის გამოწვევები,  მოხსენება თემაზე „მასწავლებელთა მომზადება და შესაბამისი კომპეტენციების ფორმირება“, თსუ,  თბილისი 2011

15.  მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“ თემაზე: „ინკლუზიური განათლება და თანამედროვე საზოგადოება“, გორი, 21–22 ოქტომბერი, 2011წ

16.  რესპუბლიკური კონფერენცია თემაზე: სწავლების თანამედროვე მეთოდები, მოხსენება თემაზე: სწავლება/სწავლის თანამედროევ მეთოდები, ბსუ, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, 2012 წ, მაისი

17.  V Международная Научная Конференция: Человек, сознание, коммуникация, интернет. 9-13 Мая 2012г, Варшава, «Коммуникативные модели обучения иностранному языку»

18.  III საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია თემაზე: სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, მოხსენება თემაზე: სასწავლო დისკუსიის როლი დიალოგის კულტურის ფორმირებაში,  ქუთაისი 2012წ

19.  რესპუბლიკური კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: მულტიკულტურული განათლების პედაგოგიური ასპექტები, თბილისი, 28 მაისი 2012წ

20.  02.06.2011წ, სემინარი/Workshop, ანთროპოლოგია დასავლური პერსპექტივები, საქართველო–ბულგარეთი,  ბათუმი

21.  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, II International-Science Conference, ბათუმი, 21–23 სექტენბერი, 2012. Batumi, 21-23 September, 2012. მოხსენება თემაზე: სტუდენტებში კრიტიკული აზროვნების განვითარების სტრატეგიების შესახებ. Georgian Science and Society Development Fund “intelleet”  Batumi Stota Rustabeli State University-Georgia Telavi State University-Georgia (Certificate)

22.  V Международная научная конференция 23-24 ноября 2012г, Чита  ЗаГТТТУ 2012 доклад на теме: Interactive strategy of work on the text, Интерактивная стратегия работы над текстом, Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты

23.  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი. მოხსენება თემაზე: დიალოგი, როგორც კომუნიკაციის საშუალება, (თანაავტორობით გ. შერვაშიძე)  ქუთაისი 12–13 იანვარი, 2013 წ

24.  IX международной заочной научно-практическая конференция: «Научная дискуссия: Вопросы Педагогики и Психологии».  доклад на теме: Роль Грузинских народных игр в деле физического  воспитания будущего поколения, Москва 24.01. 2013г. сертификат участника конференции

25.  Патриотическое воспитание в творчестве Ивана Вазова, третий конгресс Болгаристики, 23-26 Мая 2013, Болгария, София.  Patriotic Education in the works Ivan Vazsov,  Third international congress of of bulgarian studies, 23-26 May 2013,  Bulgaria, Sofia  

 


ეროვნული:

1. პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის კონფერენცია, “პედაგოგიური ინვარიანტების როლი მასწავლებლის პროფესიული უნარების ჩამოყალიბებაში”, 19 ივნისი, 2008 წ.

2. განათლების ფაკულტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის კონფერენცია მიძღვნილი აკად. გიორგი  ჯიბლაძის 95–ე წლისთავისადმი. მოხსენების თემა: აკად. გ. ჯიბლაძე უმაღლესი სკოლის თეორეტიკოსი, მარტი 2009 წ.

3. რსუ ქრიატიანული კულტურის ცენტრის კონფერენცია თემაზე - ჩვენი სულერების ბალავარი. მოხსენების თემა - რწმენისა და ცოდნის ერთიანობის საკითხი საქართველოს პატრიარქის ილია II ეპისტოლეებსა და ქადაგებებში, ბათუმი 2009 წ.  

4. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია მიძღვნილი უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი. მოხსენების თემა: მასწავლებლის და მშობლის თანამშრომლობის ზოგიერთი ასპექტი , ბათუმი 29 მარტი, 2010 წ.

5. კონფერენცია თემაზე: სწავლების თანამედროვე მეთოდები, მოხსენება თემაზე: სწავლება/სწავლის თანამედროევ მეთოდები, ბსუ, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, 2012 წ, მაისი

6. კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: მულტიკულტურული განათლების პედაგოგიური ასპექტები, თბილისი, 28 მაისი 2012 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), ინგლისური (ელემენტარული)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 Microsoft Word, Microsoft excel, Power Point, Internet Explorer 

სტაჟირება, ტრენინგები:

1.     20–21 ოქტომბერი, 2007 წ,  აიპ „დევნილ პედაგოგთა ლიგა“, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები, სერტიფიკატი 0112;

2.     8–9 დეკემბერი, 2007, აიპ „დევნილ პედაგოგთა ლიგა“, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები, სერთიფიკატი 063;

3.     2008 წ, ტრენინგი ტრენერებისათვის, ”სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება”, 20 საათიანი ტრენინგი ტრენერებისათვის საერთაშორისო პროგრამა კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისთვის, ბათუმი;

4.     21-23 მაისი 2009 წ, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ტრეინიგი თემაზე: ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში, სერთიფიკატი;

5.     17-19 ივნისი, 2009 წ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების აკრედიტირებული პროგრამების სამუშაო ვორკშოფი და მწვრთვნელის მოსამზადებელი ტრეინინგი (21 საათი), თბილისი ასოციაცია ”სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება”

6.     2009 წ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების აკრედიტირებული პროგრამების სამუშაო ვორკშოფი (სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და შეფასება) და მწვრთვნელის მოსამაზადებელი ტრეინინგის II ეტაპის წარმატებით გავლის სერთიფიკატი, თბილისი

7.     2009–2010 წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროექტი „ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ინკლუზიური განათლების სწავლებისადმი მიძღვნილ სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობისათვის სერთიფიკატი, თბილისი, ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“

8.     7–10 ივნისი, ვოკქშოფი თემაზე: „Quality Assurance for Higher Education Degrees”, ბათუმი, Institute for European Studies ევროკავშირის, ევროპული სწავლების ინსტიტუტის, პიერ მენდესის უნივერსიტეტის ორგანიზებული ვორქშოპი თემაზე:  ”უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხარისხის უზრუნველყობა”

9.     18/11/2010–20/11/2010, Certificate of attendance, participated, in the framework of the Pestalozzi Programme, Council of Europe training Programme for education professionals, in the European Workshop: “Continuous Teacher Development and Links to Career Advancement”

10.  02.06.2011, სემინარი. ანთროპოლოგია დასავლური პერსპექტივით: საქართველო–ბულგარეთი, ბათუმი

11.  29.08–03.09, 2011წ „განათლების  ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლაში“  მონაწილეობისთვის (5 კრედიტი), ბათუმი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების მართვის პროექტი

12.  ტრეინიგი თემაზე: „სწავლება/სწავლის და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“,  (2 კრედიტი) ბათუმი,  2012წ

13.  04.10.2012, International Reading Association , Certification of Membership, Certificate.

 

გრანტები:

1.   ტემპუსის პროექტი: 530311-TEMPUS-1-2012-1-TEMPUSA-JPCRA

შრომითი ხელშეკრულება №02-19/99 14.12.2012 წ, Master in Higher Education        anagement: Developing Leaders for Managing Educational Transformation მკლევარი (მასწავლებელი) სამეცნიეორო კვლევების შესასრულებლად.

2.    ”სამაგისტრო პროგრამა განათლების მენეჯმენტში: ლიდერების აღზრდა  საგანმანათლებლო რეფორმისთვის”; 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES

შრომითი ხელშეკრულება № TEM-05-16.06.2011 წ, Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Compete tiveness (HESDeSPI) მკლევარი

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

განათლება


დარგი:

პედაგოგიკა
ინკლუზიური განათლება
დიდაქტიკა

უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
 1. შესავალი პედაგოგიურ პროფესიაში - დაწყებითი განათლება, I კურსი, I სემესტრი (30 სთ - ლექცია);
 2. განვითარებისა და სწავლის თეორიები - დაწყებითი განათლება, II კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 30 სთ - ჯგ. მუშ.);
 3. სწავლებისა და განათლების თეორია - დაწყებითი განათლება, II კურსი, II სემესტრი (30 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 4. სწავლებისა და განათლების თეორია - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრამა, III კურსი, II სემესტრი (30 სთ - ლექცია, 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);
 5. განვითარებისა და სწავლის თეორიები - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრამა, IV კურსი, I სემესტრი (15 (30) სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 6. პრაქტიკის მეთოდისტი პედაგოგიკაში - დაწყებითი განათლება, III კურსი, II სემესტრი (30 სთ);
 7. კვლევის მეცნიერული მეთოდები - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 8. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, II სემესტრი (10 სთ - ლექცია, 5 სთ - ჯგ. მუშ.);
 9. განვითარებისა და სწავლის თეორიები - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, II სემესტრი (10 სთ - ლექცია, 5 სთ - ჯგ. მუშ.);
 10. შესავალი განათლების კვლევაში - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, I კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 11. კვლევის პრაქტიკუმი (მოსამზადებელი კურსი სამაგისტრო კვლევისთვის) - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.);
 12. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (1 სტუდენტი, 20 სთ);
 13. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (1 სტუდენტი, 20 სთ).
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

 სამშაბათი - 10:00-16:00 

 ხუთშაბათი - 10:00-16:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა