მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნანა მაკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ერას (ზ. გორგილაძის) ქუჩა №54⁄62, №9
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 1975 წლის 5 თებერვალი
ტელეფონი: (+99577) 46 46 81, (+99593) 60 60 71
ელ-ფოსტა: nanamakaradze75@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

განათლების დარგის მართვა და ადმინისტრირება; ინკლუზიური განათლება.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი - 16.09.2013–16.09.2018

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1995 წლის 30 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ №041239.
გაცემის თარიღი: 1995 წლის 14 სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,სტრესული სიტუაციის გავლენა სასწავლო მოქმედების ეფექტურობაზე (დაწყებით კლასებში მათემატიკაში საკონტროლო წერის მაგალითზე)“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 27. 05. 2004 წ. (სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის PD 13.00N1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება, ოქმი N33)
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკის თეორია და ისტორია (13.00.01)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004347
გაცემის თარიღი: 2004 წლის სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის 24 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ხა­რისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი;

2009 წლის 15  სექტემბრიდან დღემდე  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2012 წლიდან დღემდე - ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 29 მარტის №36 და 30 აპრილის №82 დადგენილებების და ბსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2012 წლის 30 აპრილის №01 გადაწყვეტილების სა­ფუძველზე ბსუ-ში მოქმედი სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და ტრენერი;

2009-2010 - შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ხა­რისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი;

2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზ­­ნესისა და სამართალმცოდნეობის   ფაკულტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი;

2006-2009 - შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პრო­ფე­სორი;

2004-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგო­გი­ური ფაკუ­ლ­ტეტის უფროსი მასწავლებელი;

1995-2004 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედა­გო­გი­ური ფა­კულ­ტეტის მასწავლებელი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. Marina Gvaramadze, Mariana Balasanian, Irma Kurdadze, Nana Makaradze. European Worth in Georgia. IJORS, International Journal of Russian Studies, ISSN: 2158-7051, No. 6/1 (January 2013) - http://www.ijors.net/issue6_1_2013/issue6_1.php;

2. ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერსიტეტი. მოხსენებათა თეზისები II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი-კამბოჯა. ბათუმი, 21-23 სექტემბერი, 2012 წ.   გვ. 138-139;

3. მ. ქორიძე, ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. შრომები. ქუთაისი, 2012 წ. გვ. 98-102;

4. ნ. მაკარაძე, ნ. მოდებაძე. ექვსწლიანი დაწყებითი სკოლა და მასწავლებლის მომზადების პრობლემები. GESJ: Education Science and Psychology 2012|No.1(20) International Scientific Conference: "Education in the Era of Globalization - XXI Century Challenges''. Materials (ISSN 1512-1801) (http://www.gesj.internet-academy.org.ge/ge/s_articles_ge.php?b_sec=edu);

5. ნ. მაკარაძე. მოტივაცია სწავლების პროცესში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება“ N1 (3), თბილისი, 2011 წელი, გვ. 173-179.

6. Nana Makaradze, Nino Mikeladze. Pedagogical strategies of overcoming the exam-related stress. Shota Rustaveli State University, South-West University Neofit Rilski. INNOVATIVE ASPECTS OF STUDY OF THE BLACK SEA COUNTRIES CULTURE, HISTORY, ANTHROPOLOGY, LITERATURE AND LINGUISTICS. II. Blagoevgrad-Batumi, 2011. Pg. 341-345;

7. Nino Mikeladze, Nana Makaradze. Developments in Lifelong Learning. International Conference, Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies (Collection L’Europ des Universites, ISBN: 978-2-8027-3492-5), ,,Bruylant”, 2011. Pg. 367-370; (www. Bruylant.be)

8.   ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე. როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნები (ტატიანა ვონტასა და ფანიკა ბალიჩის რეკომენდაციების მიხედვით). კრებულში ,,ბიბლიოთეკა მომავალი თაობისათვის (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (2010 წლის 20-22 მაისი)“.  ბათუმი, 2011 წელი, გვ. 242-250;

9.  ნ. მაკარაძე. მენტორისა და მაძიებლის ურთიერთთანამშრომლობა. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა XVI. ბათუმი, 2010 წელი, გვ. 78-86;

10. ნ. მაკარაძე. რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენა ტურისტის მოტივაციაზე. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. გამომცემლობა ,,უნივერსალი”. თბილისი, 2010 წელი, გვ. 416-422;

11. სტრესი და სწავლა უმცროს სასკოლო ასაკში. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-409-49-3. ბათუმი, 2009 წელი (მონოგრაფია, 168  გვერდი);

12. ნ. მაკარაძე. მენეჯერისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების როლი სკოლის ეფექტურ მართვაში. ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი „საზრისი“ (შრომების კრებული)  №25. თბილისი, 2009 წელი;

13. ნ. მაკარაძე. სწავლის მოტივაცია და მისი ამაღლების სტრატეგიები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. ბათუმი, 2010 წელი, გვ. 552-555;

14. ნ. მაკარაძე. დაქვეითებული სწავლის უნარის მქონე მოსწავლეთა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა XII. ბათუმი, 2009 წელი;

15. Нана Макарадзе. Индивидуальные стратегии реагирования на стресс среди  учащихся младших классов. Международное  научно-периодическое издание „Межкультурные коммуникации“ №8. Тбилиси, 2009 г. Стр. 209-213;

16. ნ. მაკარაძე. სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა განათლების ზოგადი ასპექტები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი  „ინტელექტი“ №1(33). თბილისი, 2009 წელი, გვ.  342-344;

17. ნ. მაკარაძე. სტრესის გავლენა კოგნიტური პროცესების მიმდინარეობაზე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა XI. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2008 წელი, გვ. 160-165;

18. ნ. მაკარაძე. ნიჭიერი ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მეორე ერთობლივი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ქუთაისი-თბილისი, 2008 წელი, გვ. 181-184 წელი. (გადაცემულია დასაბეჭდად,  ცნობა თან ერთვის);

19. ნ. მაკარაძე. უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა ემოციური თავისებურებები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე №10. თბილისი, 2008 წელი, გვ. 138-142;

20. ნ. მაკარაძე. ემოციისა და მოტივის ურთიერთმიმართება სწავლის პროცესში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები.  ქუთაისი, 2007 წელი, გვ.3-6;

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.   ნანა მაკარაძე, ნათია მაკარაძე. სასწავლო რესურსისა და სწავლების სტრატეგიების შერჩევა/გამოყენების მნიშვნელობა სწავლება-სწავლის ხარისხის ამაღლებაში. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება და ინოვაცია“. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2012 წელი;

2.   ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერსიტეტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 21-23 სექტემბერი, 2012 წელი;

3.   მ. ქორიძე, ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. ქუთაისი, 2012 წელი;

4.   ნ. მაკარაძე, ნ. მოდებაძე. ექვსწლიანი დაწყებითი სკოლა და მასწავლებლის მომზადების პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნი­ერე­ბათა ფაკულტეტი. პედაგოგიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში - XXI საუკუნის გამოწვევები“. თბილისი, 9-10 დეკემბერი, 2011 წელი;

5.   Nino Mikeladze, Nana Makaradze. Developments in Lifelong Learning. International Conference, Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies. Batumi, 28-29. 06. 2010;

6.   რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენა ტურისტის მოტივაციაზე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, ბიზნესის სკოლის, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისა და შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის (თურქეთი) I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. ბათუმი-ტრაპიზონი. 5-6 ივნისი, 2010 წელი;

7.   Nana Makaradze, Nino Mikeladze. Personal Knowledge Management Strategies.  International Conference & Exhibition ,,Batumi – Spring - 2010“. 7- 9. 05. 2010;

8.   სწავლის მოტივაცია და მისი ამაღლების სტრატეგიები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. ბათუმი, 29–31.05.2009 წელი;  

9.   ნიჭიერი ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი II საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია თემაზე „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“.  ქ. ქუთაისი,  27.12.2008 წელი;

 


ეროვნული:

1. ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. ჯგუფური მუშაობის გამოყენების თავისებურებები სასწავლო პროცესში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“. ბათუმი, 24.04.2012 წელი;

2. სასკოლო ასაკში მეტყველების განვითარების პირობები და ხელმძღვანელობის საფუძვლები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია “ფილოსოფია და თანამედროვეობა”, მიძღვნილი  ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი. ბათუმი, 29.10.2010 წელი;

3. ,,როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნები” (ტატიანა ვონტასა და ფანიკა ბალიჩის რეკომენდაციები). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.  ბათუმი, 20-22. 05. 2010 წელი. (თანამომხსენებელი  ნანი მამულაძე);

4. მენტორისა და მაძიებლის მუშაობის თავისებურებები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 29-30. 03. 2010 წელი;

5. აკადემიკოსი გ. ჯიბლაძე სწავლების ორგანიზაციის ფორმების შესახებ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 20.03.2009 წელი;

6. განსაკუთრებული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი, 19.06.2008 წელი;

7. ემოციისა და მოტივის ურთიერთმიმართება სწავლის პროცესში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერებათა აკადემიის  ერთობლივი სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია თემაზე „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. ქუთაისი, 2007 წელი;

8. სიკეთეა ლოცვა მარხვით. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია - ღვაწლი პატრიარქისა. ბათუმი, 25.12.2007 წელი;

9. სტრესული სიტუაციის გავლენა გარდამავალი ასაკის მოსწავლეთა სასწავლო ქცევაზე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 12.05.2007 წელი; 

10. ემოციის გავლენა მეტყველებაზე. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 2006 წელი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით), თურქული (დამაკმაყოფილებლად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. ტემპუსის საგრანტო პროექტის „ინდივიდუალური საჭიროების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრირება“ (,,Access to Inclusive Education and Social  Integration (ASPIRE)” N530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES) ფარგლებში ჩატარებული კონსორციუმის მეორე შეხვედრა. გერმანია, ქ. დრეზდენი, 23-27 თებერვალი, 2014 წ.  

2.  ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA’’ პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე ,,სწავლის სტრატეგიები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 01-02 თებერვალი, 2014 წ.

3. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA’’ პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 24-26 იანვარი, 2014 წ. 

4. პროგრამის ,,ხელმისაწვდომობის, ხარისხისა და თანასწორობის უზრუნველყოფა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში“ ქვეპროგრამის ,,სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის გატარება საქართველოში ადრეულ ასაკში ბავშვთა განვითარების თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებისთვის (2012-2013)“ ფარგლებში ჩატარებული პროფესორთა ტრენინგი ,,სკოლამდელი დაწესებულების სპეციალისტების პროფესიული განვითარება“. თბილისი,  24-28 დეკემბერი, 2012 წ.

5. მასწავლებლის სერტიფიკატი - ქართული ენისა და ლიტერატურის (I-VI) მასწავლებლობის უფლება (საფუძველი: სასერტიფიკაციო გამოცდა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 3 სექტემბრის N14-19 ბრძანება). სერტიფიკატი N0005170 (3.09.2012 წ.).

6. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“. პროგრამის მოცულობა 2 კრედიტი (50 საათი). ა(ა)იპ გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. 02-04 მარტი, 2012 წელი;

7. სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების ტრენერთა ტრენინგი. ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი. UNICEF. თბილისი, 19-23 სექტემბერი, 2011 წელი;

8. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და განათლების მართვის პროექტის (USAID) ერთობლივი ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა” - კოორდინატორი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 29.08-03.09-2011 წ. (მადლობის სიგელი და  მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 5 ECTS კრედიტის მოცულობით);

9. American Education Administration Training and Practices Study Tour. 9-21. 07. 2010;

10. ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. 7-კრედიტიანი (175 საათიანი)  პროგრამა ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“. ბათუმი, 2010 წლის იანვარი-მაისი (RWCT პროგრამის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისი დამადასტურებელი სერტიფიკატით. სერტიფიკატის გაცემის თარიღი - 25. 05. 2010 წ.);

11. მასწავლებლის მომზადებისა და პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის წესისა და პირობების მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 5 ნოემბრის  ბრძანება№965;

12. ევროსაბჭოს განათლების პროფესიონალთა ტრენინგების პროგრამა ,,პესტალოცის”  მხარდაჭერით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებული ევროპული სემინარი თემაზე ,,Mentoring New Teachers: Innovative Practices and Approachers” (,,დამწყებ მასწავლებელთა მენტორობა: ინოვაციური პრაქ­ტიკა და მიდგომები“) – 15 საათის ხანგრძლი­ვობით. თბილისი, 2009 წლის 7-10 ივლისი. (დამა­დასტურებელი ინგლისურენოვანი სერთი­ფიკატით);

13. Quality Assurance for Higher Education Degrees. (workshop). June 7-10, 2009. Batumi, Georgia. (დამა­დასტურებელი ინგლისურენოვანი სერთი­ფიკატით);

14. სწავ­ლება/სწავლის ახალი მიდგომები უმაღლეს სკო­ლაში – 8 საათის ხანგრძლივობით. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტის განათლების ფაკულტეტი. 2009 წლის მარტი. (დამა­დასტურებელი სერთი­ფიკატით);

15. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში. დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი.  2009 წლის 21-24 მაისი. (დამა­დასტურებელი სერთი­ფიკატით);

16. მასწავლებლთა პროფესიული განვი­თა­რე­ბის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრე­დი­ტა­ციის ექსპერტი (საფუძველი - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №52; 10.12.2008 წ.);

17.   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული განვი­თარების ცენ­ტრთან არსებულ ასოციაციაში ,,სკოლა- ოჯახი-საზოგადოება” ჩატარებული 20 საათიანი ,,ტრენინგი  ტრენერებისათვის“  (ჩავატარე კწკა კურსის ერთი სესია ტრენინგის პროგრამის შესაბამისად);  2008 წლის დეკემბერი. (დამა­დასტურებელი  სერთი­ფიკატით);

18. ინტერაქტიური სწავლების მეთოდები.  აიპ ,,დევნილ პედაგოგთა ლიგა“. 2008 წლის 14-15 ივნისი;

19. ზოგად გონებრივ უნართა განვითარების მეთოდიკის მოკლე კურსი - 25 საათის ხანგრძლივობით. საგანმანათლებლო შემოქმედებითი კავშირი ,,ქორბუდა“. 2006 წლის სექტემბერ-ნოემბერი. (დამადასტურებელი სერთიფიკატით);

20. 1.03.2006 - 1.06.2006 - მეტყველების ლექციებისა და პრაქტიკულის კურსი. ქ. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სასცენო ხელოვნების კათედრა;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გრანტები:
  1. ტემპუსის საგრანტო პროექტი ,,ინდივიდუალური საჭიროებების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია“. (“Access to Inclusive Education and Social Integration (ASPIRE)).

   საგრანტო პროექტის ნომერი: 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES).

   გრანტის განხორციელების პერიოდი:15.10.2012-14.10.2015.

   პოზიცია გრანტში: გრანტის მენეჯერი ბსუ-დან,მკვლევარი, ადმინისტრა­ციუ­ლი პერსონალი.

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

განათლება


დარგი:

პედაგოგიკა

 

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. პედაგოგიკა - მასწ. მომზად. საგანმანათ. პროგრამა (I სემესტრი, 30 სთ ლექცია);

2. მეტყველების კულტურა - მასწ. მომზად. საგანმანათ. პროგრამა (I სემესტრი, 15 სთ ლექცია,  30 სთ ჯგ. მუშ.);

3. სკოლათმცოდნეობა - დაწყებითი  განათლება (II სემესტრი, 30 სთ ლექცია);

4. სკოლათმცოდნეობა - მასწ. მომზად. საგანმანათლ. პროგრამა (II სემესტრი, 15 სთ ლექცია, 15(30) სთ ჯგ.მუშ.);

5. პროფესიული და სასწავლო გარემო - დაწყებითი  განათლება (II სემესტრი, 30 სთ ლექცია);

6. საქართველოს განათლების სტრუქტურა - განათლების ადმინსტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (I სემესტრი, 15 სთ ლექცია, 15 სთ ჯგ. მუშ.)

7. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი - განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, II კურსი (2 სტუდენტი, 40 სთ).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი   - 13:00 – 15:00
ოთხშაბათი -13:00 – 15:00
პარასკევი    - 13:00 – 15:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).

 


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა