მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: დარეჯან გელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, ლეონიძის ქუჩა 6, ბინა 14
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 10.10.1969
ტელეფონი: 899 26 27 48 ( 888222) 4 0644
ელ-ფოსტა: darejan66@mail.ru darejangio@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

   პედაგოგიკა:
• მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კომპიუტერული განათლების პედაგოგიური უზრუნველყოფის პრობლემების კვლევა;
• უმაღლეს სასწავლებლებში თანამედროვე ტექნოლოგიებით სწავლების საკითხების კვლევა;
• ინკლუზიურ სწავლებაში ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების პერსპექტივები;
• ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული სწავლება-სწავლისთვის გარემოს შექმნა
განვითარების და სწავლების თეორიები.
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი (16.09.2013-16.09.2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფია–ისტორიის მასწავლებელის კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1994. 29 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნე¬ბისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ №040376(წარჩინებით)
გაცემის თარიღი: 1995. 17 ივლისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და რესურსების გამოყენება სწავლებაში.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2009 . 22 ივნისი. № 19 გადაწყვეტილებით
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიკა, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: TESAU №000054
გაცემის თარიღი: 2009. 22 დეკემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2009.  15. 09-დან დღემდე - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
2009.  06. 07 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიკურ     
            მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;
2006-2009 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიკურ
            მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი;
1995-2009 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
            ფაკულტეტის მდივანი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. მონოგრაფია–დ. გელაძე ,,თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო პროცესში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-409-83-7,   გვ. 1–96. ბათუმი, 2009 წ.

2. ,,ბლოგ GOOGLE-ს ეფექტურობა სწავლა/სწავლებაში” საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი–ინტელექტუალი.თბ №21, 2012. გვ.72–77. www.inteleqtuali.ge  ISSN 1512-2530

3,,სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები და მასწავლებელი” საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი–ინტელექტუალი.თბ №20, 2012. გვ.72–76. www.inteleqtuali.ge  ISSN 1512-2530

4,,კომპიუტერული ტექნოლოგიების როლი უნარ-ჩვევების დაუფლებაში" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან  80 წლისთავისადმი. ქუთაისი, 12-13 იანვარი, 2013. გვ.118-120.

5. ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლება თანამედროვე ტექნოლოგიებით“ III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები :,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ ქუთაისი,  2012. გვ179–183. ISSN: 2298-030X

6. ,,პროექტზე დაფუძნებული სწავლა” საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი–ინტელექტუალი.თბ №19, 2012. გვ.81–86. www.inteleqtuali.ge  ISSN 1512-2530

7. ,,პედაგოგის თვითგანვითარება ICT-ის გამოყენებით’’. II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები : ,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“,  საქართველო, აზერბაიჯანი, თურქეთი, კამბოჯა,  2012. გვ.238-243

8. ,სწავლების ახალი მეთოდოლოგია-ონლაინ სწავლა” , რეცენზირებადი ელექტრონული ჟურნალი, განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვებ გვერდი–www.gesj.internet-academy.org.ge  GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20) International Scientific Conference: "Education in the Era of Globalization - XXI Century Challenges''. Materials, ISSN 1512-1801

9.,,პედაგოგიური კადრების მომზადება თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის“ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , I საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია,,კულტურათაშორისი  დიალოგები“ შრომები 2011. გვ. 79–84,  ISSN 2233-3401

10. ,,ტექნოლოგიური ინოვაცია განათლებაში“მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები , გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო,  2012

11.,,პედაგოგიურ პრაქტიკასთან ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების ინტეგრაციის შესახებ“. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, 28 მაისი, 2011. გვ. 109-112.

12.,,ინტერნეტ-სივრცე და ბავშვები“. რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ილია ჭავჭავაძის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა.  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი  2011, 20-22 მაისი. გვ. 237-241

13.,,დისტანციური განათლების საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტური მენეჯმენტის კონცეფცია“–ჟურნალი ინტელექტი, #1(39), თბილისი, 2011. გვ. 133–137.

14.,,განათლების ინფორმატიზაცია“ რსუ შრომები. სოციალურ-ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები II თბილისი, 2011. გამომცემლობა ,,უნივერსალი,“ გვ. 111–116. ISSN 1512-3162.

15,,აშშ–ს განათლების სისტემის ინფორმატიზაციის თავისებურებანი“:   პროფესორ ვახტანგ ამაღლობელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი V საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში შრომები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2010გვ 241–249

16. ,,კომპიუტერული თამაშები და სკოლამდელი ასაკის ბავშვები“– თბილისის დ. აღმაშენებლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბ. მაისი, 2010. გვ.153–155.

17. ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები განათლების სფეროში“–კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, სამეცნიერო შრომები,  გვ. 265–266. თბილისი, 2011.

18,,საგანმანათლებლო ინტერნეტ მოდელი“–ჟურნალი ინტელექტი, #2(37), გვ.223-225.თბილისი, 2010.   

19..,,Информатизация учебного процесса'', Историко-филологические изыскания, Батуми-Санкт-Петербург, VII. ст. 183-187, 2010 . 

20.. ,,საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 18-23. თბილისი, 2010.

21.,,საგანმანათლებლო საინფორმაციო რესურსებთან სამომხმარებლო ურთიერთობის მოდელი“–ჟურნალი ინტელექტი, #1(36), გვ. 148-149, თბილისი, 2010.   

22. ,,XXI საუკუნის განათლების სისტემა“ რსუ შრომები. სოციალურ-ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, ტ. I თბილისი, 2010. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“

23. საგანმანათლებლო პროცესები და საინფორმაციო სისტემები-ჟურნალი    ინტელექტი,  N 2(34), გვ.223-225 თბილისი,2009.

24.,,თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლებაში“–ჟურნალი ,,აღმაშენებელი“ N7, თბილისი, 2009.

25. დ. გელაძე, ი. დიდმანიძე. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVI სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები თემაზე: ,,კომპიუტერული ტექნოლოგიები და სწავლების პროცესი,“ გვ. 31–33, თბილისი, 2009.

26. ,,საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია II ინფორმაციისა და ტექნო­ლოგიურ პროცესებში გარკვევის უნარის ფლობის შესახებ”. საქართველოს მეცნიერებათა მოამბე  N10, გვ. 43-46. თბილისი, 2008 .

27. ,,Использование компьютеров в учебном процессе”. Историко-филологические изыскания, Батуми-Санкт-Петербург, IV. ст. 156-161, 2008 . 

28. ,,ვიდეო რგოლების გამოყენება სასწავლო პროცესში”. სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, შრომები. ქუთაისი, 2008 .

29. ,,წმინდანთა ხსენება საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II ქადაგებებში”, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ფილოსოფია, პედაგოგიკა-ფსიქოლოგია. შრომები, ტომი XI. გვ. 79-83. ბათუმი, 2008 .

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.    IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბსუ.  ტურიზმის ფაკულტეტი. 8-9ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2013.(გვ154-158)

       მოხსენების თემა:  ,,ინტერნეტის როლი ტურისტულ საქმიანობაში“

2.    აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო  სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები, მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი. ქუთაისი, 1-2ივნისი, 2013. ISSN:2298-030X

 მოხსენების თემა:  ,,სტრატეგიები აუტიზმის მქონე ბავშვების დასახმარებლად"(გვ.31-35)

3.  მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია ,,განათლება და ინოვაცია“, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო,  16–18 ნოემბერი,2012

 მოხსენების თემა: ,,ტექნოლოგიური ინოვაცია განათლებაში“

      4. ჯონ სტეინბეკის დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილიVI საერთასორისო კონფერენცია       ამერიკისმცოდნეობაში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 5–6 ოქტომბერი, 2012.

მოხსენების თემა: ,,აბრაჰამ მასლოუს თეორიის მნიშვნელობა განათლებაში“.

     5.საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი

 ,,ინტელექტი“, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია : ,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“, ბათუმი, 21-23 სექტემბერი,  2012.

მოხსენების თემა: პედაგოგის თვითგანვითარება ICT-ის გამოყენებით.

     6.III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია :,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2-3 ივნისი, 2012

მოხსენების თემა: ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლება თანამედროვე ტექნოლოგიებით“

     7.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში:,,განათლების გლობალიზაციის ეპოქაში 21 -საუკუნის გამოწვევები“.  ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  9-10 დეკემბერი, 2011.

მოხსენების თემა: ,,სწავლების ახალი მეთოდოლოგია-ონლაინ  სწავლა“.

    8. I საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია,,კულტურათაშორისი  დიალოგები“ 18-20 ოქტომბერი, 2011 თელავი

   მოხსენების თემა:,,პედაგოგიური კადრების მომზადება თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის“.

   9.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ 30 აპრილი, 20011. ხულოს რაიონი.

მოხსენების თემა: ,, რელიგიური აღზრდა განათლება.“

   10.საერთაშორისო კონფერენცია, ,,ინფორმაციის ბუნება და სინეგრია: მდგრადობა და უსაფრთხოება“. 20–24 აპრილი,2011.თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი.

 მოხსენების თემა: “Electronic text books as an independent development means for cognition”.

11. დ. გელაძე გელათის მეცნიერებათა აკადემია, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია ,,გელათი 2010“,   ,,ახალი მსოფლიო და ჩვენ“.  (თეზისები), თბილისი, 2010. გვ. 26–31.  

 მოხსენების თემა: ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები განათლებაში“.

   12.დ. გელაძე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვახტანგ ამაღლობელის ხსოვნისადმი  მიძღვნილი V საერთაშორისო კონფერენცია ,,ამერიკისმცოდნეობაში“. ქუთაისი 29-30.10. 2010.

 მოხსენების თემა: ,,აშშ განათლების  სისტემის ინფორმატიზაციის თავისებურებანი“

   13. დ. გელაძე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი–,,ინტელექტი“, საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენცია–კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები(პროგრამა), თელავი, 5–6. 11. 2010.

მოხსენების თემა:,,თანამედროვე ტექნოლოგიები განათლებაში“.

   14.  დ. გელაძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვერბალურ კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“  თბ. 21-22.  10. 2010

მოხსენების თემა: ,,საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები.“

 


ეროვნული:

1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან  80 წლისთავისადმი. ქუთაისი, 12იანვარი, 2013.

  მოხსენების თემა:  ,,კომპიუტერული ტექნოლოგიების როლი უნარ-ჩვევების დაუფლებაში"

2.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სამეცნიერო კონფერენცია: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“. ბათუმი, 24 აპრილი, 2012.

მოხსენების თემა: ,,სასწავლო პროექტი“

3. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVIII სამეცნიერო კონფერენცია, 28 მაისი, 2011(პროგრამა)

მოხსენების თემა: ,,პედაგოგიურ პრაქტიკასთან ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების ინტეგრაციის შესახებ“.

4.დ. გელაძე რსუ რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ,,ფილოსოფია და თანამედროვეობა“       (პროგრამა) ბათუმი,  29.11. 2010.

     მოხსენების თემა: ,,სოკრატული მეთოდი სწავლებაში“.

5. დ. გელაძე რსუ   განათლების ფაკულტეტი, უნივერსიტეტის დაარსების 75 wlisTavisadmi miZRvnili konferencia 29-30.03. 2010

    მოხსენების თემა: ,, სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა კომპიუტერული თამაშების პედაგოგიური ხელმძღვანელობა.”

6.  დ. გელაძე რსუ ,,ბიბლიოთეკა მომავალი თაობის განათლების კერა” უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი  კონფერენცია.  20 მაისი 2010.

     მოხსენების თემა:  ,,ინტერნეტ-სივრცე და ბავშვები.”

7.  დ. გელაძე თბილისის დ. აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია, 29 მაისი 2010.

   მოხსენების თემა: ,,კომპიუტერული თამაშები და სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.”

8. დ. გელაძე, ი. დიდმანიძე. თბილისის დ. აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVI კონფერენცია. 23 მაისი, 2009.

მოსხენების თემა: ,, კომპიუტერული ტექნოლოგიები და სწავლების პროცესი“;

9. დ. გელაძე, ი. დიდმანიძე. ახალციხის ინსტიტუტი–აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 26–27 ივნისი, 2009.

მოსხენების თემა:.,,ინტერნეტი, როგორც სწავლების ვირტუალური კომუნიკაციის ძირითადი რესურსი“.

10. დ. გელაძე, ი. დიდმანიძე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათემატიკურ და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენცია. 8-9 ივნისი, 2009.

მოხსენების თემა: ,,თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიების როლი სწავლებაში.“

11. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს გამნათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი II სამეცნიერო კონფერენცია-სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი, 27 დეკემბერი, 2008.

მოხსენების თემა:  ,,ვიდეო რგოლების გამოყენება სასწავლო პროცესში“.

12. ბათუმის სახელწიფო უნივერსიტეტი. განათლების ფაკულტეტი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 19 ივნისი,  2008. 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, გერმანული, ინგლისური (საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

- Windows xp2003- 2007
Microsoft office:
- PowerPoint
- Word
- Excel
- Internet explorer
- Adobe Photoshop cs

სტაჟირება, ტრენინგები:

1.    ,,ქალანის მეთოდით“ ინგლისური ენის სწავლების 1-2 საფეხური. შპს ,,ბრიტანული ცენტრი/ ბათუმი“(ცნობა 25.06.2013);

2.    ბათუმის მე–9 საჯარო სკოლის  მასწავლებლებთან  წაკითხული ლექცია თემაზე: ,,პროექტგაკვეთილის როლი სწალებაში.“  10. 06. 2013;

3.     ტრეინინგი მასტერკლასი- არტ-თერაპიაში(30საათი)ფსიქოთერაპიისადა პიროვნული ზრდის ცენტრი სტიმული, ბათუმი/თბილისი11-15.02.2013. სერტიფიკატი;

4.    მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მოკლევადიანი პროგრამა ,,პროფესიული უნარ–ჩვევები“ (2 კრედიტი). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1–30 ივნისი, 2012.  სერტიფიკატი #T -109;

5.    ბსუ სტუდენტთა და მოსწავლეთა ურთიერთთანამშრომლობის კლუბი. პირველ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის თემაზე: ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ 13.12.2012 სერტიფიკატი;

6.    სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების მოკლევადიანი ტრენინგი ,,თანამედროვე მიდგომები სკოლამდელ განათლებაში“ სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.24-25 ნოემბერი 2012. სერტიფიკატი #126;

7.    ბათუმის მე–9 საჯარო სკოლის XI კლასში წაკითხული ლექცია თემაზე: ,,ელექტრონული თამაშების როლი სასწავლო პროცესში.“  15. 05. 2012;

8.    მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მოკლევადიანი პროგრამა ,,პროფესიული უნარ–ჩვევები“ (2 კრედიტი). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1–30 ივნისი, 2012.  სერტიფიკატი #T -109;

9.    სასერტიფიკატო პროგრამა: ,,სწავლება/სწავლისა და  შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“ პროგრამის მოცულობა 2 კრედიტი(50საათი) გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011;

10. საერთაშორისო კონფერენციაში ,,კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“,  მონაწილეობისათვის. ბათუმი, 21-23 სექტემბერი,  2012;

11. აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების  საშუალო საფეხური 52 საათი.   13.12. 2011,  სერთიფიკატი N01460;

12.  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციში ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ მონაწილეობისათვის 18-20 ოქტომბერი, 2011 თელავი;

13.  განათლების მართვის პროექტი (USAID) ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“  29.08–03.09. 2011.  სერტიფიკატი.  პროგრამის მოცულობა რვა კურსი– 5 კრედიტი;

14.  აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების  ელემენტარული საფეხური 52 საათი.      13.09.   2011 სერთიფიკატი N02494;

15.  აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსების დამწყები საფეხური 52 საათი. 13.06. 2011 სერთიფიკატი N00179;

16.  TALLINN UNIVERSITY.  Training: ,, Some practical aspects of use e-learning methods”.   SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY (TallinnTbilisi).  From 27 October to 28 October , 2011.www.tlu.ee;

17.  TALLINN UNIVERSITY.  Training: ,, Introduction to e-learning methods and technology”.   SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY (BATUMI).  From 23 February to 24 February, 2011;

18.  TALLINN UNIVERSITY.  Training: ,, Introduction to  outcome-based curriculum development”.   SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY (BATUMI).  From 23 February to 24 February, 2011;

19.  პროექტი ,,ინკლუზიური / ინტეგრირებული განათლების მოდელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის“ ბათუმი, 18–22 დეკემბერი. 2010. სერტიფიკატი (World Vision საქართველო);

20.  კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები. თბილისი 2010 წელი. სერტიფიკატი;

21.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პროექტი,,ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“. 2010 წელი. სერტიფიკატი;

22.  ბათუმის მე–9 საჯარო სკოლაში 14 აპრილს წაკითხული ლექცია მიძღვნილი დედაენის დღისადმი, თემაზე: ,,დედაენის ელექტრონული წიგნის პრეზენტაცია.“ 2010წელი;

23.  ბათუმის მე–7 საჯარო სკოლაში წაკითხული ლექცია, თემაზე:,,აუდიო და ვიდეო საშუალებების ეფექტური გამოყენება გაკვეთილზე.“ 2010 წელი;

24.  ბათუმის მე–9 საჯარო სკოლაში წაკითხული ლექცია, თემაზე–,,ტექნოლოგიებით გამდიდრებული გაკვეთილის დაგეგმვა“. 2010 წელი;

25.  ტრენინგ კურსი ,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასაწავლო პროცესში”. 2009 წელი ;

26.  რსუ, ტრენინგი ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესი” 2010 წელი. სერტიფიკატი;

27.  ტრენინგ კურსი-დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისათვის თემაზე: ,,მასწავლებელთა პროფესიული უნარები”. 31 აგვისტო-1 სექტემბერი 2009 წელი;

28.  რსუ, რვასაათიანი ტრენინგ–კურსები ,,უმაღლეს სკოლაში სწავლების და სწავლის ახალი მეთოდები“.  ივნისი, 2009 წელი. სერტიფიკატი;

29.  ,,ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში”, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. 21. 05-24. 05, 2009 წელი.  სერტიფიკატი;

30.  ტრენინგი დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისათვის თემაზე: ,,ინტერაქტიული სწავლება“. ასოციაცია მცოდნელი-სიახლეთა კვლევის ცენტრი. 03-05.07.2009 სერთიფიკატი;

31.  საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) Minori ,,სკოლამდელი აღზრდა“ ხელმძღვანელი, 2009 წელი;

32.  ხულოს რაიონის სოფ. წაბლანის საჯარო სკოლაში წაკითხული ლექცია, თემაზე: ,,თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში.“ 2009 წელი;

33.  ბათუმის მე–9 საჯარო სკოლაში წაკითხული ლექცია თემაზე: ,,გაკვეთილები ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით”. 2009 წელი;

34.  ხულოს რაიონის კორტოხის საჯარო სკოლაში წაკითხული ლექცია თემაზე:,,სწავლებისა და სწავლის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ“.  2009 წელი;

35.  20 საათიანი ტრენინგი. ასოციაცია ,,სკოლა, ოჯახი, საზოგადოების” ტრენერის სერტიფიკატის მფლობელი, დეკემბერი, 2008 წელი. სერტიფიკატი;

36.  ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“. ასოციაცია მცოდნელი-სიახლეთა კვლევის ცენტრი,  2008 წელი. სერტიფიკატი;

37.  თუნინგის პროექტი.  თუნინგის მეთოდოლოგია. ივნისი, 2008;

38.  რვასაათიანი ტრენინგ–კურსი თემატიკით: ,,ეროვნული სასწავლო გეგმის ძირითადი პრინციპები, შედეგებზე ორიენტირებული სწავლებისა და გაკვეთილის დაგეგმვის მნიშვნელობა, შეფასების ახალი სისტემები, სწავლების სხვადასხვა მეთოდები და სტრატეგიები, პროექტი, როგორც სასწავლო მეთოდი’’ პროფესიული განვითარების კავშირი. 2007 წელი. სერტიფიკატი;

39.  ინგლისური ენის შემსწავლელი სამთვიანი კურსი. 2007 წელი. სერტიფიკატი;

40.  ,,ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები”.  ბათუმი, 8-9 დეკემბერი,  2007 წელი,     სერთიფიკატი N0113. სერტიფიკატი;

41.  ნატიფი ხელოსნობის სკოლა ,,ქებაი“, პროფესიული განათლების პროგრამა სპეციალობით–მდივან–რეფერენტი, პერსონალური კომპიუტერის ოპერატორი. 2005 წელი. სერტიფიკატი.

გრანტები:

1. საგრანტო პროექტი რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი №CF/3 3/2-210/13სწავლებისა და აღზ­რ­­დის პრობ­ლე­­მე­ბი თანამედ­როვე საგანმანათ­ლებლო სივრ­ცეში International scientific - methodical conference:Teaching and education problems in the modern educational environment-სამეცნიერო კონფერენციის წევრი. 2013

2.  რამსარის მცირე გრანტების ფონდის პროექტი:,, მსოფლიოს უნიკალური რამსარ საიტის ,,ისპანი 2“-ის მომავალი კონსერვაციასა, რესტავრაცისაა და ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაშია-პროექტის მონაწილე 01.03-01.10.2012 (ხელშეკრულება #1 )

3. 2008 წელი რუსთაველის ფონდში წარდგენილი პროექტი ,,პედაგოგიური პრაქტიკისადმი ახალი მიდგომები, როგორც სტუდენტის დასაქმებისათვის მზაობის ხარისხის განმსაზღვრელი.“ პროექტის შიფრი: 196 082–220. შეფასება 87,5 ქულა

4. 2008 წელი ეროვნულ სამეცნიერო ფონდი, დაუფინანსებელი საგრანტო პროექტი. შიფრი 2–780. შეფასება 81,3 ქულა.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
განათლება
დარგი:
პედაგოგიკა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1.აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდიკა - დაწყებითი განათლება, I კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 30 (60) სთ - ჯგ. მუშ.);

2.საინფორმაციო ტექნოლოგიები - დაწყებითი განათლება, I კურსი, II სემესტრი (45 (135) სთ ლაბორატ.);

3.განვითარებისა და სწავლის თეორიები -  დაწყებითი განათლება, II კურსი, I სემესტრი (30 სთ - ჯგ. მუშ.);

4.განვითარებისა და სწავლის თეორიები -  მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., IVკურსი, I სემესტრი (15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);

5.პრაქტიკის მეთოდისტი პედაგოგიკაში - დაწყებითი განათლება, IV კურსი (I სემესტრი (25 სთ, II სემესტრი - 20 სთ);

6.პრაქტიკის მეთოდისტი პედაგოგიკაში - დაწყებითი განათლება, III კურსი (II სემესტრი - 30 სთ);

7.სწავლებისა და სწავლის ტექნოლოგიები - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწ. სამაგისტრო პროგრამა - I კურსი (I სემესტრი, 15 სთ ლექცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი - 13:00-15:00

სამშაბათი - 13:00-15:00 

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა