მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
განათლების ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მარინე გურგენიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, შ ხიმშიაშვილის ქ. # 9, ბ. 42
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 07. 09. 1962
ტელეფონი: (+995) 79 251 231
ელ-ფოსტა: marine.gurgenidze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალური პედაგოგიკა; მოსწავლეთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიმართულება - სკოლის ექიმის კომპეტენციების დამუშავება, მოსწავლეთა ჯანმრთელობის ხელშემწყობი ორიგინალური კომპეტენციების დამუშავება.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი (16.09.2013-16.09.2017)
 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1986 წლის 28 ივნისი, ოქმი № 2.
განათლების მიმართულება, დარგი: სამკურნალო საქმე
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: (წარჩინებით) ИВ №259340
გაცემის თარიღი: 05/05/1987 წ. სარეგისტრაციო # 1440
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: განათლების დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ჯანსაღი თაობის აღზრდის ხელშემწყობი კომპეტენციები და სკოლის ექიმის მომზადების აუცილებლობა
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 10.01.2013
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლების ფაკულტეტის დოქტორანტურა, სოციალური პედაგოგიკა.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლის 15 სექტემბრიდან დღემდე- შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, განათლების ფაკულტეტი, ასისტენტ - პროფესორი;
2008-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის
მასწავლებელი (0,5 საშტატო ერთეულზე);
2007-2008 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის
მასწავლებელი (1,0 საშტატო ერთეულზე);
2006-2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის
მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით);
2006-2010 - შპს ბათუმის ეკოლოგიური ინსტიტუტი, ლექტორი (საათობრივი
ანაზღაურების წესით);
1992-2006 - აჭარის კოოპერაციული ინსტიტუტი, სამკურნალო ფიზკულტურისა და
რეაბილიტაციის სპეციალობაზე ანატომიისა და ფიზიოლოგიის კათედრის
გამგე და კათედრაზე უფროსი მასწავლებელი;
1993–1996 - აჭარის ჯანდაცვისა და სოცუზრუნველყოფის სამინისტროს
საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება, სტაციონარის მორიგე ექიმი;
1996-2009 - აჭარის სადიაგნოსტიკო და აღდგენითი მკურნალობის ცენტრი,
სტაციონარის მორიგე ექიმი;
1987-1994 - ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგური, მორიგე ექიმი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. სკოლის ექიმი; გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“; 2012 წ.; მონოგრაფია.

2. „მოსწავლეთა ფიზიკური განვითარების პრობლემები და მათი პრევენცია“; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი); ქუთაისის უნივერსიტეტი; საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია; ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი; შრომები; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნვერსიტეტის გამომცემლობა; 2013წ.

3. „ხერხემლის გამრუდებები და მათი პრევენცია სკოლაში; საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოების აკადემია; Georgian social academy of young scientists; საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი; International Scientific Journal; ინტელექტუალი; გვ.52-59 INTELRQTUAL; #22; ISSN 1512-2530; www.inteleqtuali.ge; 2013.

4. ''მშობელთა პედაგოგიზაციის პრობლემები''; გამოქვეყნდა რეცენზირებად ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში, ქესჟ განათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია; 2012, No.1(20) [2012.01.31]. ISSN 1512-1801. http://www.gesj.internet-academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=edu
2. ''მოსწავლეთა ნაადრევი დაღლა და მისი პრევენცია'', გამოქვეყნდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, პედაგოგიური ფაკულტეტის შრომებში, ქუთაისი, ISSN: 2298-030X, 2012.
3. “მოსწავლეთა გონებრივი შრომის ჰიგიენა“, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი, „მეცნიერება და ცხოვრება“, 2, თბილისი, 2010.
4. “სკოლის ექიმი“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, შრომები XII, ბათუმი, 2009 წ.
5.. „ჯანსაღი თაობის აღზრდის ხელშემწყობი ორიგინალური კომპეტენციები”, შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, შრომები XII,
ბათუმი, 2009 წ.
6. “სასკოლო ჰიგიენის ზოგიერთი საკითხი ილია ჭავჭავაძის პედაგოგიურ
წერილებში.”
რსუ, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, შრ. XI, ბათუმი, 2008 წ, გვ. 43-50.
7. »ბავშვის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა სკოლაში», შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, შრომები XI, ბათუმი, 2008 წ, გვ. 347-354.
 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. გელათის მეცნიერებათა აკადემია, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია ,,გელათი 2010“, ,,ახალი მსოფლიო და ჩვენ“. (თეზისები), თბილისი, 2010. გვ. 14-18. მოხსენების თემა: ,,ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა სკოლაში“.
2. თემა: “Developing original competences at the second stage of teaching”, ბოლონიის პროცესისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, რსუ, ბათუმი 2010.
3. თემა: “მოსწავლეთა გონებრივი შრომის ჰიგიენა”, 22-ე საერთაშორისო კონფერენცია “სოციალური პედიატრია და ბავშვთა ჯანმრთელობა”, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2010.
4. თემა: “Terms of Healthy Ruling of Juvenile’s Mental Work”, საერთაშორისო კონფერენცია
 “ბათუმი – გაზაფხული – 2010”, რსუ, 2010.
5.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში – XXI საუკუნის გამოწვევები. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011 წლის 9-10. 12. მოხსენება თემაზე: მშობელთა პედაგოგიზაციის პრობლემები.

6. II „მასწავლებელთა განათლების პრობლემები მოსწავლეთა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში“; საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება; 2012 წელი
7. ''მოსწავლეთა ნაადრევი დაღლა და მისი პრევენცია''; III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი , 2013.
   

 


ეროვნული:

1. თემა: “მოსწავლეთა ასაკობრივ-ფსიქოლოგიური თავისებურებები და მათზე მოქმედი ფაქტორები”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 28-29. 05. 2010 წ.
2. თემა: “დიდაქტოგენური ნერვოზები”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 29-30. 03. 2010 წ.
3. თემა: “მოსწავლეთა ჯანსაღი აღზრდის ხელშემწყობი ორიგინალური კომპეტენციები”, კონფერენციის დასახელება: “განათლების სფეროს ზოგადი და დარგობრივი ორიგინალური კომპეტენციები”, რსუ, ბათუმი, 2009, დაბეჭდილია თეზისები. გვ. 12.

ადგილობრივი:
1. თემა; “სასკოლო ჰიგიენის ზოგიერთი საკითხი ილია ჭავჭავაძის პედაგოგიურ
წერილებში.” ილია ჭავჭავაძის დაბადების 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო სესია, რსუ, ბათუმი, 2007 წ, 43-50. პრ. გვ. 2.
2. თემა: „ზეციური მადლი და შეწევნა ჩვენი წინაპრებისა“, კონფერენციის დასახელება:
„ღვაწლი პატრიარქისა“, რსუ, ბათუმი წ, 2007, პრ. გვ. 3.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, გერმანული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. Windows xp2003-2007 :
2. PowerPoint 2003-2007
3. Word
4. Excel
5. Internet Explorer
6. Adobe Photoshop cs

სტაჟირება, ტრენინგები:

1.განათლების მართვის პროექტი (USAID), განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, 5 (ESTS) კრედიტი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29-08. 03. 2011 წ.
2.აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსის ელემენტარული საფეხური, 52 საათი, 2011 წ.
3.აჭარის განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსის წინა საშუალო საფეხური საფეხური, 52 საათი, 2011 წ.

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
პედაგოგიკის თეორიისა და ისტორიის მიმართულება. მოსწავლეთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიმართულება.
დარგი:
სოციალური პედაგოგიკა. სასკოლო ჰიგიენა.
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. სასკოლო ჰიგიენა - დაწყებითი განათლება, III კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 30 (60) სთ - ჯგ. მუშ.);

2. სასკოლო ჰიგიენის საფუძვლები - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., III კურსი, I სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);

3. ინკლუზიური განათლება - დაწყებითი განათლება, III კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 30 (60) სთ - ჯგ. მუშ.);

4. ინკლუზიური განათლება - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., III კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლექცია, 15 (30) სთ - ჯგ. მუშ.);

5. პრაქტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი - დაწყებითი განათლება, III კურსი, II სემესტრი (20 სთ);

6. პრაქტიკის მეთოდისტი პედაგოგიკაში - დაწყებითი განათლება, III კურსი, II სემესტრი (30 სთ);

7. პრაქტიკის მეთოდისტი პედაგოგიკაში - მასწ. მომზ. საგანმ. პროგრ., IV კურსი, I სემესტრი (10 (30) სთ);

8. სასკოლო ჰიგიენა - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწ. მომზ. სამაგისტრო  პროგრამა - II კურსი, I სემესტრი (5 სთ - ლქცია, 10 სთ - ჯგ. მუშ.);

9. ინკლუზიური განათლება - საბაზო და საშუალო სკოლის მასწ. მომზ. სამაგისტრო  პროგრამა - I კურსი, II სემესტრი (15 სთ - ლქცია, 15 სთ - ჯგ. მუშ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 12:00 – 14:00

ხუთშაბათი 12:00 – 14:00

(კონსულტაციის ჩატარების ადგილი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი №54 ).


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა